poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Ochrana dětí


Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

 
[ 5. února 2009 | Autor: ]
 
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte

týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

ětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu,

majíce na zřeteli, že za účelem dalšího dosažení cílů Úmluvy o právech dítěte a pro provádění

jejích ustanovení, zejména článků 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 a 36, by bylo vhodné rozšířit opatření, kteráby m

článků 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 a 36, by bylo vhodné rozšířit opatření, kteráby měly státy, smluvní strany, přijmout k zajištění ochrany dítěte před prodejem dětí, dětskou prostitucí

a dětskou pornografií,majíce rovn

ětskou pornografií,majíce rovněž na zřeteli, že Úmluva o právech dítěte uznává právo dítěte na ochranu před

hospodářským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být nebezpečná, nebobýt na p

řským vykořisťováním a před vykonáváním jakékoli práce, která může být nebezpečná, nebobýt na překážku vzdělání dítěte, nebo škodlivá pro zdraví dítěte, nebo pro jeho fyzický, duševní,

duchovní, morální či sociální vývoj,vážn

či sociální vývoj,vážně znepokojeny významným a rostoucím mezinárodním obchodováním s dětmi za účelem

prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie,

hluboce znepokojeny rozsáhlou a pokračující praxí sexuální turistiky, vůči níž jsou děti zvláště

ětí, dětské prostituce a dětské pornografie,

hluboce znepokojeny rozsáhlou a pokračující praxí sexuální turistiky, vůči níž jsou děti zvláště

čující praxí sexuální turistiky, vůči níž jsou děti zvláštěbezbranné, jelikož přímo podporuje prodej dětí, dětskou prostituci a dětskou pornografii,

uznávajíce, že mnoho zvláště zranitelných skupin, zejména dívek, je více ohroženo sexuálnímvyko

ě zranitelných skupin, zejména dívek, je více ohroženo sexuálnímvykořisťováním, a že dívky jsou mezi sexuálně vykořisťovanými neúměrně zastoupeny,

znepokojeny rostoucí dostupností dětské pornografie na internetu a prostřednictvím dalšíchrozvíjejících se technologií a p

ětské pornografie na internetu a prostřednictvím dalšíchrozvíjejících se technologií a připomínajíce Mezinárodní konferenci o boji proti dětské pornografii na

internetu (Vídeň 1999) a zejména její závěr vyzývající k celosvětové kriminalizaci výroby, distribuce,vývozu, p

ň 1999) a zejména její závěr vyzývající k celosvětové kriminalizaci výroby, distribuce,vývozu, přenosu, dovozu, úmyslného držení a inzerování dětské pornografie a zdůrazňujíce důležitost

těsnější spolupráce a partnerství mezi vládami a internetovým průmyslem,p

ěsnější spolupráce a partnerství mezi vládami a internetovým průmyslem,přesvědčeny, že odstranění prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie bude

usnadněno uplatněním holistického přístupu řešícího faktory, které k těmto jevům přispívají, jako jsouzaostalost, chudoba, ekonomické rozdíly, nespravedlivá sociáln

ěno uplatněním holistického přístupu řešícího faktory, které k těmto jevům přispívají, jako jsouzaostalost, chudoba, ekonomické rozdíly, nespravedlivá sociálně-ekonomická struktura, nefunkční

rodiny, nedostatečné vzdělání, migrace mezi městem a venkovem, diskriminace podle pohlaví,nezodpov

čné vzdělání, migrace mezi městem a venkovem, diskriminace podle pohlaví,nezodpovědné sexuální chování dospělých, škodlivé tradiční zvyky, ozbrojené konflikty a obchodování

s dětmi,p

ětmi,přesvědčeny, že úsilí o zlepšení veřejné informovanosti je nezbytné pro snížení poptávky po

prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii, a rovněž přesvědčeny o významu posilováníglobálního partnerství mezi všemi zú

ětí, dětské prostituci a dětské pornografii, a rovněž přesvědčeny o významu posilováníglobálního partnerství mezi všemi zúčastněnými a o významu zlepšení vymahatelnosti práva na národní

úrovni,

pamětlivy ustanovení mezinárodních právních dokumentů týkajících se ochrany dětí, včetně

ětlivy ustanovení mezinárodních právních dokumentů týkajících se ochrany dětí, včetněHaagské úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, Haagské úmluvy o

občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, Haagské úmluvy o pravomoci orgánů,použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve v

čanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, Haagské úmluvy o pravomoci orgánů,použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k

ochraně dětí a Úmluvy č. 182 Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních

k odstranění nejhorších forem dětské práce,

ě dětí a Úmluvy č. 182 Mezinárodní organizace práce o zákazu a okamžitých opatřeních

k odstranění nejhorších forem dětské práce,

ění nejhorších forem dětské práce,

2

povzbuzeny rozsáhlou podporou, které se dostává Úmluvě o právech dítěte a která je projevem

všeobecné angažovanosti v prosazování a ochraně práv dítěte,uznávajíce d

ě práv dítěte,uznávajíce důležitost plnění ustanovení Akčního programu pro prevenci prodeje dětí, dětské

prostituce a dětské pornografie a Deklarace a Akčního plánu přijatého Světovým kongresem protikomer

ětské pornografie a Deklarace a Akčního plánu přijatého Světovým kongresem protikomerčnímu sexuálnímu vykořisťování dětí, který se konal ve dnech 27. - 31. srpna 1996 ve

Stockholmu, a dalších souvisejících rozhodnutí a doporučení příslušných mezinárodních orgánů,berouce náležit

čení příslušných mezinárodních orgánů,berouce náležitě v úvahu význam tradic a kulturních hodnot každého národa pro ochranu a

harmonický vývoj dítěte,

se dohodly na následujícím:

ěte,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

lánek 1
Státy, smluvní strany, zakáží prodej dětí, dětskou prostituci a dětskou pornografii podle

ustanovení tohoto Protokolu.

Článek 2

lánek 2
Pro účely tohoto Protokolu:

a) Prodejem dětí se rozumí úkon či transakce, při kterém kdokoli, jednotlivec nebo skupina, předájinému dít

ětí se rozumí úkon či transakce, při kterém kdokoli, jednotlivec nebo skupina, předájinému dítě za úplatu či jinou protihodnotu;b) Dětskou prostitucí se rozumí využívání dítěte k sexuálním aktivitám za úplatu či jakoukoli jinou

protihodnotu;

c) Dětskou pornografií se rozumí jakékoli zobrazování dítěte libovolnými prostředky při skutečnýchnebo p

ětskou pornografií se rozumí jakékoli zobrazování dítěte libovolnými prostředky při skutečnýchnebo předstíraných zřejmých sexuálních aktivitách či jakékoli zobrazování pohlavních orgánů dítěte

k prvotně sexuálním účelům.

ě sexuálním účelům.

Článek 3

lánek 3

1. Každý stát, smluvní strana, zajistí, aby jeho trestní právo v plném rozsahu postihovalo

alespoň následující činy a jednání, bez ohledu na to, zda jsou spáchány vnitrostátně či mezinárodně,

jednotlivcem či organizovanou skupinou:a) V souvislosti s prodejem d

či organizovanou skupinou:a) V souvislosti s prodejem dětí podle článku 2:

(i) Nabízení, předávání či přijímání dítěte jakýmikoli prostředky za účelem:a. sexuálního vyko

ředávání či přijímání dítěte jakýmikoli prostředky za účelem:a. sexuálního vykořisťování dítěte;

b. přenosu orgánů dítěte za účelem zisku;c. zapojení dít

řenosu orgánů dítěte za účelem zisku;c. zapojení dítěte do nucené práce;

(ii) Získávání souhlasu k adopci dítěte zprostředkovatelem za použití nepřípustných

prostředků v rozporu s platnými mezinárodněprávními dokumenty o adopci;

ěte zprostředkovatelem za použití nepřípustných

prostředků v rozporu s platnými mezinárodněprávními dokumenty o adopci;

ředků v rozporu s platnými mezinárodněprávními dokumenty o adopci;

3

b) Nabízení, získávání, zprostředkovávání či poskytování dítěte k dětské prostituci, podle článku

2;

c) Výroba, distribuce, šíření, dovoz, vývoz, nabízení, prodej či držení dětské pornografie podle

ření, dovoz, vývoz, nabízení, prodej či držení dětské pornografie podlečlánku 2 k výše uvedeným účelům.

2. V souladu s ustanoveními vnitrostátního právního řádu státu, smluvní strany, platí totéž propokus o spáchání kteréhokoli z t

řádu státu, smluvní strany, platí totéž propokus o spáchání kteréhokoli z těchto činů a pro spolupachatelství či účast na kterémkoli z těchto činů.3. Každý stát, smluvní strana, zajistí stanovení přiměřených trestů za tyto činy s přihlédnutím k

jejich závažnosti.

4. V souladu s ustanoveními svého vnitrostátního právního řádu přijme každý stát, smluvnístrana, podle pot

řádu přijme každý stát, smluvnístrana, podle potřeby opatření ke stanovení odpovědnosti právnických osob za trestné činy uvedené

v odstavci 1 tohoto článku. V souladu s právními zásadami státu, smluvní strany, může být tatoodpov

článku. V souladu s právními zásadami státu, smluvní strany, může být tatoodpovědnost právnických osob trestněprávní, občanskoprávní či správně-právní.

5. Státy, smluvní strany, přijmou veškerá vhodná právní a administrativní opatření, která zajistí,aby všechny osoby zú

řijmou veškerá vhodná právní a administrativní opatření, která zajistí,aby všechny osoby zúčastněné na adopci dítěte jednaly v souladu s platnými mezinárodněprávními

dokumenty.

Článek 4

lánek 4
1. Každý stát, smluvní strana, přijme opatření nezbytná k tomu, aby uplatnil svou jurisdikci na

trestné činy uvedené v článku 3 odst. 1, pokud tyto trestné činy budou spáchány na jeho území nebo napalub

činy uvedené v článku 3 odst. 1, pokud tyto trestné činy budou spáchány na jeho území nebo napalubě lodi či letadla registrovaného v tomto státě.

2. Každý stát, smluvní strana, může uplatnit svou jurisdikci na trestné činy uvedené v článku 3odst. 1 v následujících p

ůže uplatnit svou jurisdikci na trestné činy uvedené v článku 3odst. 1 v následujících případech:a) jestliže je údajný pachatel občanem tohoto státu nebo osobou, která má obvyklý pobyt na jeho

území;

b) jestliže je oběť státním občanem tohoto státu.3. Každý stát, smluvní strana, rovn

ěť státním občanem tohoto státu.3. Každý stát, smluvní strana, rovněž přijme opatření nezbytná k tomu, aby uplatnil svou

jurisdikci na výše uvedené trestné činy, pokud se údajný pachatel zdržuje na jeho území a tento stát honevydal jinému státu, smluvní stran

činy, pokud se údajný pachatel zdržuje na jeho území a tento stát honevydal jinému státu, smluvní straně, z toho důvodu, že trestný čin byl spáchán jedním z jeho občanů.

4. Tento Protokol nevylučuje jakoukoli jurisdikci vykonávanou v souladu s vnitrostátním právním

čuje jakoukoli jurisdikci vykonávanou v souladu s vnitrostátním právním

řádem.

ádem.

Článek 5

lánek 5
1. Trestné činy uvedené v článku 3 odst. 1 se považují za trestné činy podléhající vydání

zahrnuté do jakékoli smlouvy o vydávání, která již existuje mezi státy, smluvními stranami, a budou

zahrnuty jako trestné činy podléhající vydání do každé smlouvy o vydávání, kterou mezi sebou později

uzavřou, v souladu s podmínkami stanovenými v těchto smlouvách.

řou, v souladu s podmínkami stanovenými v těchto smlouvách.

4

2. Pokud stát, smluvní strana, který podmiňuje vydání existencí smlouvy, obdrží žádost o

vydání od jiného státu, smluvní strany,, s nímž neuzavřel smlouvu o vydávání, může považovat tentoProtokol za právní základ pro vydání v souvislosti s takovými trestnými

řel smlouvu o vydávání, může považovat tentoProtokol za právní základ pro vydání v souvislosti s takovými trestnými činy. Vydání podléhá

podmínkám stanoveným právním řádem dožádaného státu.3. Státy, smluvní strany, které nepodmi

řádem dožádaného státu.3. Státy, smluvní strany, které nepodmiňují vydání existencí smlouvy, uznají ve svých

vzájemných vztazích takové trestné činy za činy podléhající vydání za podmínek stanovených právním

činy za činy podléhající vydání za podmínek stanovených právnímřádem dožádaného státu.

4. Pro účely vydávání mezi státy, smluvními stranami, se na takové trestné činy pohlíží jako bybyly spáchány nejen v míst

čely vydávání mezi státy, smluvními stranami, se na takové trestné činy pohlíží jako bybyly spáchány nejen v místě, kde k nim došlo, ale také na území států, které mají založit svou jurisdikci

podle článku 4.5. Pokud je žádost o vydání podána v souvislosti s trestným

článku 4.5. Pokud je žádost o vydání podána v souvislosti s trestným činem uvedeným v článku 3 odst. 1

a pokud dožádaný stát, smluvní strana, nevydá nebo nehodlá vydat pachatele z důvodu občanství,musí tento stát p

ůvodu občanství,musí tento stát přijmout vhodná opatření k postoupení věci svým příslušným orgánům za účelem

stíhání.

Článek 6

lánek 6
1. Státy, smluvní strany, si vzájemně poskytnou největší možnou pomoc při vyšetřování,

trestním či vydávacím řízení zahájeném v souvislosti s trestnými činy uvedenými v článku 3 odst. 1, a tov

či vydávacím řízení zahájeném v souvislosti s trestnými činy uvedenými v článku 3 odst. 1, a tovčetně pomoci při získávání důkazů, které mají k dispozici, nezbytných pro takové řízení.

2. Státy, smluvní strany, budou plnit své závazky podle odstavce 1 tohoto článku v souladus jakýmikoli smlouvami nebo jinými ujednáními o vzájemné právní pomoci, které mezi sebou uzav

článku v souladus jakýmikoli smlouvami nebo jinými ujednáními o vzájemné právní pomoci, které mezi sebou uzavřely.

Pokud takové smlouvy nebo ujednání neexistují, poskytnou si státy, smluvní strany, vzájemně pomoc

jinou formou v souladu se svým vnitrostátním právním řádem.

ě pomoc

jinou formou v souladu se svým vnitrostátním právním řádem.

řádem.

Článek 7

lánek 7
Státy, smluvní strany, v souladu s ustanoveními svého vnitrostátního právního řádu:

a) přijmou odpovídající opatření k zadržení či konfiskaci:

(i) věcí, jako jsou materiály, předměty a další prostředky užívané k páchání trestných činů

řijmou odpovídající opatření k zadržení či konfiskaci:

(i) věcí, jako jsou materiály, předměty a další prostředky užívané k páchání trestných činů

ěcí, jako jsou materiály, předměty a další prostředky užívané k páchání trestných činů

uvedených v tomto Protokolu nebo k jejich napomáhání;

(ii) výnosů z takových trestných činů;

b) vyhoví žádostem jiného státu, smluvní strany, o zadržení či konfiskaci věcí nebo výnosů

či konfiskaci věcí nebo výnosů

uvedených v pododstavci a) (i);

c) přijmou opatření směřující k dočasnému nebo definitivnímu uzavření prostor užívaných k

páchání takových trestných činů.

činů.

5

Článek 8

lánek 8

1. Státy, smluvní strany, přijmou příslušná opatření ve všech stádiích trestního řízení k ochraně

řijmou příslušná opatření ve všech stádiích trestního řízení k ochraněpráv a zájmů dětí, které se staly obětí praktik zakázaných tímto Protokolem, zejména tím, že:

a) uznají zranitelnost dětských obětí a přizpůsobí postupy jejich zvláštním potřebám, včetně jejichzvláštních pot

ětských obětí a přizpůsobí postupy jejich zvláštním potřebám, včetně jejichzvláštních potřeb jakožto svědků;

b) seznámí dětské oběti s jejich právy, jejich postavením, jakož i s rozsahem, časovým rozvrženíma postupem soudního

ětské oběti s jejich právy, jejich postavením, jakož i s rozsahem, časovým rozvrženíma postupem soudního řízení a způsobem vyřízení jejich věci;

c) umožní, aby názory, potřeby a obavy dětských obětí byly při soudním řízení prezentovány azohledn

řeby a obavy dětských obětí byly při soudním řízení prezentovány azohledněny v otázkách týkajících se jejich osobních zájmů způsobem slučitelným s procesními pravidly

danými vnitrostátním právním řádem;d) zajistí d

řádem;d) zajistí dětským obětem během soudního řízení příslušné podpůrné služby;

e) chrání, pokud je to potřebné, soukromí a totožnost dětských obětí a přijmou v souladu svnitrostátním právním

řebné, soukromí a totožnost dětských obětí a přijmou v souladu svnitrostátním právním řádem opatření proti nepřípustnému šíření informací, které by mohly vést

k odhalení totožnosti dětských obětí;f) zajistí, pokud je to pot

ětských obětí;f) zajistí, pokud je to potřebné, ochranu dětských obětí, jakož i jejich rodin a svědků svědčících

v jejich prospěch, před zastrašováním a odvetou;g) zabrání zbyte

ěch, před zastrašováním a odvetou;g) zabrání zbytečným průtahům při projednávání věcí a výkonu příkazů nebo nařízení

přiznávajících dětským obětem odškodnění.2. Státy, smluvní strany, zajistí, aby nejasnosti ohledn

řiznávajících dětským obětem odškodnění.2. Státy, smluvní strany, zajistí, aby nejasnosti ohledně skutečného věku oběti nezabránily

zahájení trestního vyšetřování, včetně vyšetřování zaměřeného na určení věku oběti.

3. Státy, smluvní strany, zajistí, aby byl při zacházení s dětmi, které jsou oběťmi trestných činů

řování, včetně vyšetřování zaměřeného na určení věku oběti.

3. Státy, smluvní strany, zajistí, aby byl při zacházení s dětmi, které jsou oběťmi trestných činů

ři zacházení s dětmi, které jsou oběťmi trestných činůuvedených v tomto Protokolu, v rámci systému trestního soudnictví v prvé řadě zohledněn nejlepší

zájem dítěte.4. Státy, smluvní strany, p

ěte.4. Státy, smluvní strany, přijmou opatření k zajištění náležité odborné přípravy, zejména právní

a psychologické, osob, které pracují s oběťmi trestných činů zakázaných tímto Protokolem.5. Státy, smluvní strany, ve vhodných p

ěťmi trestných činů zakázaných tímto Protokolem.5. Státy, smluvní strany, ve vhodných případech přijmou opatření k ochraně bezpečnosti a

integrity osob a/nebo organizací podílejících se na předcházení takovým trestným činům a/nebo naochran

ředcházení takovým trestným činům a/nebo naochraně a rehabilitaci obětí takových trestných činů.

6. Žádné z ustanovení tohoto článku nesmí být vykládáno tak, jako by bylo na újmu práva

obžalovaného na spravedlivý a nestranný soudní proces, nebo s ním bylo neslučitelné.

článku nesmí být vykládáno tak, jako by bylo na újmu práva

obžalovaného na spravedlivý a nestranný soudní proces, nebo s ním bylo neslučitelné.

čitelné.

6

Článek 9

lánek 9
1. Státy, smluvní strany, přijímají anebo posilují, provádějí a zveřejňují zákony, administrativní

opatření, sociální politiky a programy za účelem předcházení trestným činům uvedeným v tomto

Protokolu. Zvláštní pozornost věnují ochraně dětí, které jsou vůči těmto praktikám zvláště obzvláště

ření, sociální politiky a programy za účelem předcházení trestným činům uvedeným v tomto

Protokolu. Zvláštní pozornost věnují ochraně dětí, které jsou vůči těmto praktikám zvláště obzvláště

ěnují ochraně dětí, které jsou vůči těmto praktikám zvláště obzvláště

zranitelné.

2. Osvětou prováděnou všemi vhodnými prostředky, vzděláváním a odbornou přípravou zvyšují

státy, smluvní strany, informovanost široké veřejnosti včetně dětí o preventivních opatřeních aškodlivých následcích trestných

řejnosti včetně dětí o preventivních opatřeních aškodlivých následcích trestných činů uvedených v tomto Protokolu. Při plnění svých závazků podle

tohoto článku podporují státy, smluvní strany, účast veřejnosti a zejména dětí a dětských obětí na těchtoosv

článku podporují státy, smluvní strany, účast veřejnosti a zejména dětí a dětských obětí na těchtoosvětových, vzdělávacích a školicích programech, a to i na mezinárodní úrovni.

3. Státy, smluvní strany přijmou veškerá proveditelná opatření s cílem zajistit veškeroupot

řijmou veškerá proveditelná opatření s cílem zajistit veškeroupotřebnou pomoc obětem takových trestných činů, včetně jejich plné sociální reintegrace a úplného

fyzického i psychického zotavení.

4. Státy, smluvní strany, zajistí, aby všechny dětské oběti trestných činů uvedených v tomto

Protokolu měly přístup k přiměřeným postupům, jejichž prostřednictvím mohou bez diskriminace získatodškodn

ěly přístup k přiměřeným postupům, jejichž prostřednictvím mohou bez diskriminace získatodškodnění od osob majících právní odpovědnost.

5. Státy, smluvní strany, přijmou odpovídající opatření s cílem účinně zabránit výrobě a šíření

materiálů propagujících trestné činy uvedené v tomto Protokolu.

řijmou odpovídající opatření s cílem účinně zabránit výrobě a šíření

materiálů propagujících trestné činy uvedené v tomto Protokolu.

ů propagujících trestné činy uvedené v tomto Protokolu.

Článek 10

lánek 10
1. Státy, smluvní strany, podniknou všechny potřebné kroky k posílení mezinárodní spolupráce

pomocí mnohostranných, regionálních a dvoustranných úprav pro prevenci, odhalování, vyšetřování,stíhání a trestání osob odpov

řování,stíhání a trestání osob odpovědných za činy týkající se prodeje dětí, dětské prostituce, dětsképornografie a dětské sexuální turistiky. Státy, smluvní strany, rovněž podpoří mezinárodní spolupráci

koordinaci mezi svými orgány, vnitrostátními a mezinárodními nevládními organizacemi a

mezinárodními organizacemi.

2. Státy, smluvní strany, podpoří mezinárodní spolupráci za účelem pomoci dětským obětem při

jejich fyzickém a psychickém zotavování, sociální reintegraci a repatriaci.

3. Státy, smluvní strany, podpoří posílení mezinárodní spolupráce s cílem řešit prvotních

příčiny, jako jsou chudoba a zaostalost které přispívající ke zranitelnosti dětí vůči prodeji dětí, dětsképrostituci, d

říčiny, jako jsou chudoba a zaostalost které přispívající ke zranitelnosti dětí vůči prodeji dětí, dětsképrostituci, dětské pornografii a dětské sexuální turistice.

4. Státy, smluvní strany, které mají odpovídající možnosti, poskytnou finanční, technickou nebojinou pomoc prost

ční, technickou nebojinou pomoc prostřednictvím stávajících mnohostranných, regionálních, dvoustranných či jiných

programů.

ů.

7

Článek 11

lánek 11
Tímto Protokolem nejsou dotčena jakákoli ustanovení, která ve větší míře přispívají k naplňování

práv dítěte a která mohou být obsažena:a) v právním

ěte a která mohou být obsažena:a) v právním řádu státu, smluvní strany;

b) v mezinárodním právu platném pro tento stát.

Článek 12

lánek 12
1. Každý stát, smluvní strana, předloží do dvou let od doby, kdy pro něj tento Protokol vstoupí

v platnost, Výboru pro práva dítěte zprávu podávající souhrnnou informaci o opatřeních, která přijal kprovád

ěte zprávu podávající souhrnnou informaci o opatřeních, která přijal kprovádění ustanovení Protokolu.

2. Po předložení souhrnné zprávy zařazují jednotlivé státy, smluvní strany, do zpráv, kterév souladu s

ředložení souhrnné zprávy zařazují jednotlivé státy, smluvní strany, do zpráv, kterév souladu s článkem 44 Úmluvy předkládají Výboru pro práva dítěte, veškeré další informace týkající se

provádění Protokolu. Ostatní státy, smluvní strany tohoto Protokolu předkládají zprávu každých pět let.3. Výbor pro práva dít

ění Protokolu. Ostatní státy, smluvní strany tohoto Protokolu předkládají zprávu každých pět let.3. Výbor pro práva dítěte si může od států, smluvních stran vyžádat další informace týkající se

provádění tohoto Protokolu.

ění tohoto Protokolu.

Článek 13

lánek 13
1. Tento Protokol je otevřen k podpisu kterémukoli státu, který je smluvní stranou Úmluvy nebo

který ji podepsal.

2. Tento Protokol podléhá ratifikaci a je otevřen k přístupu jakémukoli státu, který je smluvní

stranou Úmluvy nebo ji podepsal. Ratifikační listiny a listiny o přístupu se ukládají u generálního

tajemníka Organizace spojených národů.

ční listiny a listiny o přístupu se ukládají u generálního

tajemníka Organizace spojených národů.

ů.

Článek 14

lánek 14
1. Tento Protokol vstupuje v platnost tři měsíce ode dne uložení desáté ratifikační listiny či

listiny o přístupu.2. Pro každý stát, který tento Protokol ratifikuje nebo k n

řístupu.2. Pro každý stát, který tento Protokol ratifikuje nebo k němu přistoupí po jeho vstupu v platnost,

vstoupí tento Protokol v platnost jeden měsíc ode dne uložení jeho ratifikační listiny či listiny o přístupu.

ěsíc ode dne uložení jeho ratifikační listiny či listiny o přístupu.

Článek 15

lánek 15
1. Kterýkoli stát, smluvní strana, může kdykoli tento Protokol vypovědět písemným oznámením

generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který o tom poté uvědomí ostatní smluvní

ů, který o tom poté uvědomí ostatní smluvní

8

strany Úmluvy, a všechny státy, které Úmluvu podepsaly. Výpověď nabývá účinnosti jeden rok ode dne

doručení oznámení generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.2. Taková výpov

čení oznámení generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.2. Taková výpověď však nezprošťuje stát, smluvní stranu, jeho povinností vyplývajících z tohoto

Protokolu, pokud jde o jakýkoli trestný čin, k němuž dojde přede dnem, kdy výpověď nabude účinnosti.Takovou výpov

čin, k němuž dojde přede dnem, kdy výpověď nabude účinnosti.Takovou výpovědí také není nikterak dotčeno projednávání jakékoli záležitosti, které ve Výboru probíhá

v době před nabytím účinnosti výpovědi.

ě před nabytím účinnosti výpovědi.

Článek 16

lánek 16
1. Kterýkoli stát, smluvní strana, může navrhnout změnu a předložit ji generálnímu tajemníkovi

Organizace spojených národů. Generální tajemník poté seznámí s pozměňovacím návrhem státy,smluvní strany, se žádostí o sd

ů. Generální tajemník poté seznámí s pozměňovacím návrhem státy,smluvní strany, se žádostí o sdělení, zda souhlasí se svoláním konference států, smluvních stran, za

účelem projednání navrhovaných změn a hlasování o nich. Pokud se do čtyř měsíců ode dne předánínávrhu vysloví ve prosp

čelem projednání navrhovaných změn a hlasování o nich. Pokud se do čtyř měsíců ode dne předánínávrhu vysloví ve prospěch konference nejméně jedna třetina států, smluvních stran, svolá generální

tajemník konferenci pod záštitou Organizace spojených národů. Jakákoli změna přijatá většinou států,smluvních stran, p

ů. Jakákoli změna přijatá většinou států,smluvních stran, přítomných a hlasujících na konferenci se předkládá ke schválení Valnému

shromáždění.2. Zm

ění.2. Změna přijatá v souladu s odstavcem 1 tohoto článku vstoupí v platnost, je-li schválenaValným shromážděním Organizace spojených národů a přijata dvoutřetinovou většinou států, smluvních

stran.

3. Po svém vstupu v platnost je změna závazná pro ty státy, smluvní strany, které jej přijaly,ostatní státy, smluvní strany, jsou nadále vázány ustanoveními tohoto Protokolu a jakýmikoli d

ěna závazná pro ty státy, smluvní strany, které jej přijaly,ostatní státy, smluvní strany, jsou nadále vázány ustanoveními tohoto Protokolu a jakýmikoli dřívějšími

změnami, které přijaly.

ěnami, které přijaly.

Článek 17

lánek 17
1. Tento Protokol, jehož anglické, arabské, čínské, francouzské, ruské a španělské znění mají

stejnou platnost, bude uložen v archivu Organizace spojených národů.2. Generální tajemník Organizace spojených národ

ů.2. Generální tajemník Organizace spojených národů předá ověřené kopie tohoto Protokolu

všem smluvním stranám Úmluvy a všem státům, které Úmluvu podepsaly.

ům, které Úmluvu podepsaly.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled