poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Tuleni


Přehled legislativní úpravy lovu tuleňů

Lov tuleňů je bohužel realitou na různých místech světa a to především v souvislosti s komerčními účely.Celkem je na světě každým rokem zabito a staženo z kůže přibližně 750 tisíc tuleňů (min.15 různých druhů), zejména v Kanadě, Grónsku a Namibii. V těchto třech zemích se loví až téměř 60% z celkového počtu lovených tuleňů na světě. Tuleni se loví i v ostatních místech světa jako například v Rusku a Norsku. Okolo jedné třetiny světového obchodu s tuleními výrobky prochází skrze evropský trh anebo zde končí. Mezi výrobky z tuleňů na trhu patří především: kožešina, maso, tuk pro lidskou spotřebu a tuk pro výživu zvířat.

 
[ 30. dubna 2009 | Autor: ]
 

 

Evropská unie si je tohoto velmi závažného problému vědoma. Především pak kritizuje krutý způsob lovu tuleňů v souvislosti s drastickými metodami, které lovci při lovu při lovu. Evropská komise proto představila v červenci 2008 návrh na zákaz obchodování s tuleními výrobky v Evropské unii. Úkolem této navržené legislativy je zajistit, aby se žádné výrobky, které by pocházeli z tuleňů zabitých nehumánním způsobem nemohly objevit na evropském trhu. Hlavním cílem tak je ukončit krutý lov, při kterém zvířata trpí.

 

Lov tuleňů spadá po celém světě; pod různá legislativní nařízení. V některých zemích jsou ustanovena rozsáhlá nařízení pro dobré životní podmínky zvířat s ohledem na průmyslovou sféru. V ostatních zemích je lov tuleňů dokonce redukován na minimum. V rámci Evropské unie jsou určité konkrétní způsoby chytání a usmrcování tuleňů v chráněných oblastech podle místních směrnic zakazovány. Některé členské státy Evropské unie zvažují či již zavedly národní legislativní opatření v souvislosti se zákazem dovozu a použití kůží a výrobků z tuleňů. Mimo jiné, Evropský parlament odhlasoval na podzim roku 2006 prohlášení, v němž se Evropské komise vyzývá regulaci importu, exportu a prodeje výrobků z tuleňů mezi které patří čepcol hřebenatý a grónský. Zároveň však toto nařízení nebude mít dopad na tradiční lov tuleňů Inuity, pro které je jejich lov základem obživy.

 

V těchto zemích je lov tuleňů aktuální: Dánsko, Finsko, Německo, Grónsko, Rusko, Kanada a Spojené státy. Legislativní nařízení jsou pro každou zemi specifická.

 

 

Legislativa EU

 

Současná legislativní úprava již od roku 1983 zakazuje dovoz kůží mláďat tuleňů, tzv. "whitecots" do členských státu EU a stejně tak zboží pocházející z jejich lovu. Jedním z důvodů přijetí této směrnice byly pochybnosti o velikost populace některých druhů tuleňů. Tato směrnice se nevztahuje na výrobky, které pochází z tradičního lovu Inuitů. Podle směrnice musí členské státy podniknout takové kroky, aby zajistily, že jmenované produkty pocházející z tuleních mláďat nebyly na jejich území dováženy pro komerční účely.

 

V EU jsou všechny druhy tuleňů, které v Unii žijí chráněny Směrnicí Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které chrání ohrožené, vzácné a zranitelné druhy stejně jako jejich přirozené prostředí. Hlavním cílem Směrnice v souvislosti s různými druhy tuleňů je zachovat či obnovit jejich status pro přežití, v článku 15 Směrnice se přímo říká:"..zakážou členské státy použití veškerých nevýběrových prostředků schopných způsobit vymizení populací těchto druhů v místním měřítku nebo vážné narušení populací těchto druhů, a to zejména: a) použití prostředků pro odchyt a usmrcování uvedených v příloze VI a); b) jakékoli formy odchytu a usmrcování z dopravních prostředků uvedených v příloze VI b)."

 

Dánsko

 

Zákon o Lovu a lovné zvěři v paragrafu 3 uvádí, že lovit se smí v rámci lovné sezóny, která byla ministerstvem omezována již dvakrát a to v roce 1967 a 1977.

 

V roce 1967 byly již Tuleni kuželozubí (Halichoerus grypus) chránění, takřka však na pokraji vyhynutí. V posledních desetiletích se ale objevily nové kolonie, celkem se odhad pohybuje okola sta jedinců.

 

V témže roce

tuleň obecný a tuleň kuželozubý

 

Od té doby a to i přes omezování lovu je tuleňů obecných v Dánsku stále méně. V průběhu lovecké sezony 1975/76 bylo přijato další omezení lovné zvěře a to i lovecké sezony na dobu od 1. listopadu do 28. února. Tou samou dobou byl zaveden naprostý zákoz lovu na jihu a v Limfjordu. Nakonec se tuleni obecní dočkali svého klidu v roce 1977. Ve stejném roce byl lov tuleně obecného vymezen na období od 1.září do 31.května, kdy proběhl i zákaz lovu ostatních druhů tuleně, včetně tuleně kuželozobého. V současnosti žije v Dánsku 10 až 15tisíc tuleňů.

I přes různé nařízení je od té doby méně tuleňů obecných. V době sezónního lovu v letech 1975/76 proběhlo další zkrácení doby lovu z 1.listopadu do 1.května a o rok později bylo stanoveno od 1.listopadu do 28.února. Ve stejném období byl stanoven zákaz lovu na Jihu, Beltu a i Limfjordu. Docílení svobody i pro tuleně obecného bylo dosaženo v Dánsku v roce 1977.

Mimo zákazu lovu tuleně obecného byl vytvořen počet rezervací za účelem další ochrany tuleňů.

Každoročně je dáno rybářům několik málo (okolo 10) povolení k zabití tuleňů obecných za účelem ochrany jejich úlovků. Toto je ustanoveno:

Zpráva o divoké zvěři (BEK 868 04/07/2007)

Kapitola 3

Odsouhlasení s přednostním oprávněním

Část 11, V souladu s Habitats Directive

2) Čl.16 Směrnice ptáci

3) Čl.9 Les a Přírodní činnost v následujících případech, udělení oprávnění k regulování

8) Ve stálém, funkčním rybářském vybavení v rybářských oblastech v době od 1.srpna do 31.května.

 

 

Kromě zákazu lovu tuleňe obecného vznikla i řada rezervací, ve které jsou tuleni chráněni a ničím nerušeni. Každoročně je udělováno několik málo povolení (okolo deseti) pro rybáře k lovu tuleňů, aby ochránili své úlovky. To reguluje vyhláška o poškozování divočiny.

 

Finsko

 

Hlavní legislativa vztahující se k lovu tuleňů (tuleň šedivý baltický a kroužkovaný) je

Metsastyslaki 28.6.1993/615 - Zákon o lovu (615/1993; dodatky až do 939/2006 zařazeny)

- dodatek §87 vstoupí v platnost 1.12.2009 a pojednává o náhradě škod způsobenými druhy zvířat. Vysvětlující legislativa a ostatní nařízení: Správní plán pro finské tuleně v Baltském moři / Ministerstvo zemědělství a lesnictví, 2007; 2.4. Nařízení ohledně tuleňů ve Finsku; Správa tuleňů je legislativní záležitostí pevniny Finska a krajem Åland.

 

Tuleň Saimaa kroužkovaný je chráněným druhem od roku 1955.

 

Německo

 

Podle německé asociace na ochranu přírody a ostatních zdrojů byl lov tuleňů zakázán v sedmdesátých letech.

 

Legislativa: Zákon o ochraně Národní přírody z 25.března 2002

Čl.42

Zajištění speciální ochrany druhů fauny a flory a některých jiných druhů fauny a flory

(1) Zakázáno:

1. pronásledovat, chytat, zranit nebo zabít jakýkoli divoce žijícího jedince/exemplář ze speciálně chráněných druhů fauny, anebo odebrat jej z divočiny, poškodit či zničit jejich životného cyklu, jejich hnízdění nebo chovných míst, ostatních obydlích nebo neosídlených míst či jakýchkoli jiných útočišť.

 

Nařízení o ochraně druhů je uvádí tuleně Phoca hispida ladogensis jako jeden z druhů jimž se má dostat speciální ochrany.

 

Grónsko

 

V Grónsku existuje trojí legislativní úprava ohledně lovu, regionální zákon z roku 1999 a dva dodatky z 2001 a 2003. Nicméně výslovně nezahrnují lov tuleňů. I tak je však stanovena doba lovu tuleně obecného, která probíhá od 1.10 do 30.4. Všeobecně probíhá doba lovu v období od 1.ledna do 31.prosince.

 

Správa tuleňů

Grónský Institut Přírodních Zdrojů

PO Box 570, 3900 Nuuk

T: 299 36 12 00

Rusko

 

Dne 18. března 2009 byl v Rusku lov všech tuleňů grónských nedosahujících jednoho roku stáří kampaní podpořené premiérem Vladimírem Putinem zakázán. Ministr pro přírodní zdroje a ekologii Yuriy Trutnev poděkoval neziskovým organizacím a veřejnosti za podporu zákazu lovu. Není však jasné, zda Rusko zakáže také import a prodej tuleních výrobků.

Rusko bylo blízko k celkovému zákazu tuleňů. Duma schválila návrh zákona k této problematice v prosinci 1999. Nicméně, předchozí prezident Putin vetoval návrh zákona v lednu 2000, za nátlaku guvernérů oblastí Murmanska a Archangelsku.

 

Kanada

 

Nařízení ohledně mořských savců (SOR/93-56) je platné k 25.březnu 2009.

Článek 4 pojednává reguluje podmínky pro získání licence (osobní, komerční, pro lodě), některé zákazy  související s metodami zabíjení, povolovaných oblastí a časovému rozvhru lovu.

 

Zákazy

28. (1)

(1.1) Nesmí se používat hůl nebo hakapik k uhození tuleně staršího jednoho roku, pouze v případě, byl-li zasažen střelnou zbraní

 

SOR/2009-66 12.února 2009

Zákon o rybolovu. Nařízení pozměňující nařízení k mořským savcům / Canada Gazette, Vol. 143, No. 5 – 4.březen 2009

 

Článek: Senátor představil legislativu pro ukončení lovu tuleňů

Mezinárodní fond pro dobré životní podmínky zvířat tleská za návrh zákona dnes představeným senátorem Mac Harb, který žádá o ukončení komerčního lovu tuleňů v Kanadě. Jedná se o prvního politika, který představil legislativu k ochraně nejvíce početného mořského savce na světě.

[…]

Tento návrh zákona je dodatek k zákonu o rybolovu a měl by zakázat komerční lov tuleňů v kanadských vodách, zároveň ochraňující práva domorodých obyvatel k lovu tuleňů.

 

Spojené státy

 

K lovu tuleňů se vyjadřuje Zákon o ochraně mořských savců z roku 1972, který byl upraven v roce 2007

 

Zpracován a schválen Komisí pro mořské savce. Výsledky a Deklarace politiky 16 U.S.C. 1361

Odstavec 2. Kongres  se usnesl, že –

(1) některé druhy a stáda mořských savců jsou, nebo mohou být, v nebezpečí vyhynutí nebo vyplení v důsledku lidské činnosti;

(2) takové druhy nebo stáda populace by neměly klesnout pod úroveň, kdy by přestali představovat významný funkční prvek v ekosystému, jehož jsou součástí, a v souladu s tímto hlavním cílem by neměly klesnout pod jejich optimální udržitelnou populaci. […] Zejména, je třeba usilovat o ochranu jejich přirozeného prostředí, hnízdiště ptáků, území k páření, včetně oblastí zásadních pro jednotlivé druhy mořských savců od nepříznivých účinků lidských činností […].

 

 

 

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled