poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o všeobecném zákazu těžebních technologií používajících kyanid v Evropské unii

28. 4. 2010, RC-B7-0238/2010/rebv.1 

 
[ 28. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–    s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti stanovenou v Deklaraci z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji a v Úmluvě o biologické rozmanitosti přijaté v Rio de Janeiru v červnu 1992,

–    s ohledem na environmentální cíle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „rámcová směrnice o vodě“),

–    s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, která povoluje používání kyanidu v těžebním průmyslu a současně stanoví nejvyšší přípustné koncentrace kyanidu,

–    s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES ze dne 16. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, v níž se uvádí, že „některé skladovací a zpracovatelské činnosti v těžebním průmyslu [...] mohou mít velmi vážné následky“,

–    s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí, podle níž mohou členské státy rozhodnout, že provozovatel neponese náklady škod na životním prostředí, pokud může prokázat, že byly splněny určité podmínky,

–    s ohledem na osmnáctiměsíční program španělského, belgického a maďarského předsednictví a na priority tohoto programu v oblasti vodní politiky a biologické rozmanitosti,

–    s ohledem na všeobecný zákaz kyanidových technologií v České republice, který byl zaveden novelou horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb.), dále s ohledem na novelu maďarského horního zákona č. 48/1993 z roku 2009, kterou byly zakázány na území Maďarska těžební technologie používající kyanid, a na německou vyhlášku z roku 2002 zakazující těžbu kyanidovým loužením,

–    s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Organizace spojených národů vyhlásila rok 2010 mezinárodním rokem biologické rozmanitosti, a svět by proto měl v roce 2010 učinit kroky k zachování rozmanitosti života na Zemi,

B.  vzhledem k tomu, že kyanid, používaný při těžbě zlata, je vysoce toxickou chemickou látkou, která je v příloze VIII rámcové směrnice o vodě zařazena mezi hlavní znečišťující látky a která může mít katastrofální a nevratné dopady na lidské zdraví a životní prostředí, a tím i na biologickou rozmanitost,

C. vzhledem k tomu, že ve svém společném postoji ve věci udržitelné těžby, který vydali na svém 14. zasedání v Praze dne 25. května 2007, vyjádřili ministři životního prostředí zemí Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska) znepokojení ohledně nebezpečných technologií, které se používají či mají používat při těžebních činnostech na různých místech v regionu a které jsou spojeny se závažnými riziky pro životní prostředí s možnými přeshraničními důsledky,

D. vzhledem k tomu, že v sofijské Úmluvě o spolupráci pro ochranu a udržitelné využívání Dunaje se smluvní strany zavázaly, že kromě prioritních nebezpečných látek podle rámcové směrnice o vodě je třeba jako nebezpečnou látku klasifikovat také kyanid,

E.   vzhledem k tomu, že za posledních 25 let se ve světě odehrálo více než 30 závažných nehod, při nichž došlo k úniku kyanidu, a ta nejhorší z nich se stala před deseti lety, kdy z nádrže zlatého dolu uniklo 100 000 m3 vody kontaminované kyanidem do říčního systému Tisy a Dunaje, což tehdy způsobilo největší ekologickou katastrofu v dějinách střední Evropy, a vzhledem k tomu, že neexistuje žádná reálná záruka, že k podobným nehodám nedojde znovu, zejména vezmeme-li v úvahu stále častější výskyt extrémních povětrnostních podmínek, mj. prudkých a častých srážek, jak je předpovídá Čtvrtá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu,  

F.   vzhledem k tomu, že několik členských států EU stále uvažuje o nových projektech rozsáhlé těžby v povrchových zlatých dolech s použitím kyanidových technologií v hustě osídlených oblastech, což by znamenalo další potenciální hrozby pro lidské zdraví a životní prostředí,

G. vzhledem k tomu, že podle rámcové směrnice o vodě jsou členské státy povinny dosáhnout a zachovávat dobrý stav vodních zdrojů a chránit je před znečištěním nebezpečnými látkami; vzhledem k tomu, že tento dobrý stav však může rovněž záviset na kvalitě vody příslušného povodí nacházejícího se v sousedních zemích, v nichž probíhá těžba pomocí technologií používajících kyanid, 

H. vzhledem k přeshraničním dopadům nehod spojených s používáním kyanidů, zejména s ohledem na kontaminaci rozsáhlých povodí a zásob podzemních vod, zdůrazňuje, že je třeba mít na úrovni EU jednotný přístup k vážné hrozbě pro životní prostředí vyplývající z používání kyanidových těžebních technologií,

I.    vzhledem k tomu, že stále nebyla zavedena pravidla obezřetnosti a patřičné finanční záruky a že uplatňování stávajících právních předpisů upravujících těžbu s použitím kyanidu také závisí na schopnostech výkonné moci v každém členském státě, takže je jen otázkou času, kdy z nedbalosti lidí dojde k nehodě, 

J.   vzhledem k tomu, že směrnice o odpadech z těžebního průmyslu dosud nebyla v některých členských státech plně provedena,

K. vzhledem k tomu, že těžba pomocí kyanidu vytváří jen málo pracovních míst, a to pouze na období 8 až 16 let, a nese s sebou riziko ohromných přeshraničních ekologických škod, přičemž náklady na jejich nápravu obvykle nehradí odpovědné těžařské společnosti, které zpravidla zmizí či zkrachují, nýbrž stát, tj. daňoví poplatníci,

L.   vzhledem k tomu, že těžařské společnosti nemají dlouhodobé pojištění, které by krylo náklady v případě budoucí nehody či závady,

M. vzhledem k tomu, že k získání dvou gramů zlata je třeba vytěžit tunu nízkokvalitní rudy, a v místě těžby tak zůstává obrovské množství hlušiny, přičemž 25–50 % zlata nakonec zůstane v této hlušině; vzhledem k tomu, že kromě toho velké projekty těžby s využitím kyanidu spotřebují ročně několik milionů kilogramů kyanidu sodného, jehož doprava a skladování samy o sobě mohou mít v případě nehody katastrofické důsledky,

N. vzhledem k tomu, že existují alternativy těžby pomocí kyanidu, které by mohly nahradit technologie používající kyanid,

O. vzhledem k tomu, že v celé Evropě se konají masové protesty veřejnosti proti probíhajícím těžebním projektům s použitím kyanidu, a že do těchto protestů nejsou zapojeni pouze jednotliví občané, místní komunity a nevládní organizace, ale také státní organizace, vlády a politici,

1.   domnívá se, že cílů EU stanovených v rámcové směrnici o vodě, tj. docílit dobrého chemického stavu vodních zdrojů a chránit vodní zdroje a biologickou rozmanitost, lze dosáhnout pouze zákazem těžebních technologií používajících kyanid;

2.   vyzývá Komisi, aby nejpozději do konce roku 2011 zavedla úplný zákaz používání kyanidových těžebních technologií v Evropské unii, protože to je jediný bezpečný způsob, jak chránit naše vodní zdroje a ekosystémy před znečištěním kyanidem z těžebních činností, a aby současně provedla řádné posouzení dopadu;

3.   bere na vědomí relevantní iniciativy v rámci systémů EU a OSN a důrazně vybízí k uplatňování bezpečnějších těžebních alternativ, zejména těch, při nichž se nepoužívá kyanid;

4.   vyzývá Komisi a členské státy, aby do doby, než vstoupí v platnost příslušný všeobecný zákaz, přímo ani nepřímo nepodporovaly žádné těžební projekty v EU, při nichž se používají kyanidové technologie, a aby nepodporovaly ani žádné takové projekty ve třetích zemích;

5.   vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu platných právních předpisů v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu, která by ukládala všem provozovatelům povinnost uzavřít pojištění pokrývající náhradu škod a úhradu veškerých nákladů spojených s obnovením původního ekologického a chemického stavu v případě nehody či závady;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled