poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Ukrajině: případy Julije Tymošenkové a dalších členů bývalé vlády

8. 6. 2011, RC-B7-0370/2011
 
[ 8. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině, zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010[1],

–    s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která vstoupila v platnost dne 1. března 1998, a na probíhající jednání o dohodě o přidružení, jež má dohodu o partnerství a spolupráci nahradit,

–    s ohledem na program přidružení EU-Ukrajina, který nahradil akční plán EU-Ukrajina a byl podpořen na zasedání Rady pro spolupráci EU-Ukrajina v červnu 2009,

–    s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. května 2011 nazvané „Hodnocení evropské politiky sousedství“ (KOM(2010)0207) a na průběžnou zprávu ze dne 25. května 2011 o provádění evropské politiky sousedství,

–    s ohledem na prohlášení předsedy Komise k zadržení Julije Tymošenkové ze dne 24. května 2011,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 26. května 2011 k případu Julije Tymošenkové,

–    s ohledem na prohlášení komisaře Štefana Füleho ze dne 24. března 2011 po jeho setkání s Julijí Tymošenkovou,

–    s ohledem na zákon o předcházení korupci a jejím potírání, který přijala Verchovna rada dne 7. dubna 2011 a který vstoupí v platnost dnem 1. července 2011,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU podporuje stabilní a demokratickou Ukrajinu, která dodržuje zásady sociálně tržního hospodářství a právního státu, lidská práva a zajišťuje ochranu menšin a která zaručuje základní práva; vzhledem k tomu, že stabilita na ukrajinské politické scéně, důraz na vnitřní reformy a dodržování právního státu, jehož součástí jsou spravedlivé, nestranné a nezávislé právní procesy, jsou nezbytnými předpoklady pro další rozvoj vztahů mezi EU a Ukrajinou; vzhledem k tomu, že Východní partnerství všechny tyto principy zahrnuje,

B.  vzhledem k tomu, že komplexní reforma soudnictví a opatření k zajištění dodržování práva při vyšetřování trestních činů a jejich stíhání, včetně spravedlivých, nestranných a nezávislých soudních řízení, nebyly dosud na Ukrajině provedeny,

C.  vzhledem k tomu, že korupce a zneužívání pravomoci jsou na Ukrajině i nadále velmi rozšířeným jevem a příslušné orgány musí na tuto situaci rozhodným způsobem reagovat a pachatele takových činů postavit před soud; vzhledem k tomu, že stíhání a vyšetřování musí být nestranná a nezávislá a nesmí být využívána k politickým účelům,

D.  vzhledem k tomu, že dne 24. května 2011 dokončil úřad ukrajinského nejvyššího státního zástupce vyšetřování případu Julije Tymošenkové, bývalé předsedkyně ukrajinské vlády, a obžaloval ji ze zneužití pravomoci v souvislosti s uzavřením smluv na dodávky zemního plynu s Ruskou federací v roce 2009,

E.   vzhledem k tomu, že dne 21. února byla dvě trestní řízení vedená proti Juliji Tymošenkové spojena do jednoho případu, v němž čelí obvinění z neoprávněného nakládání s výnosem z prodeje emisních povolenek podle Kjótského protokolu a ze zpronevěry částky 67 milionů hřiven, která byla přidělena z ukrajinského státního rozpočtu – a byla kryta vládní zárukou rakouské vládě – na nákup a dovoz 1 000 vozů Opel Combo určených údajně pro účely poskytování zdravotní péče ve venkovských oblastech v době, kdy byla předsedkyní vlády,

F.   vzhledem k tomu, že od zahájení vyšetřování dne 15. prosince 2010 byla Julija Tymošenková 44krát vyslýchána, téměř šest měsíců měla zákaz cestovat, jak po Ukrajině, tak do zahraničí, čtyřikrát jí ukrajinské orgány zabránily v cestě po Ukrajině a v únoru a v červnu jí neumožnily odcestovat do Bruselu, a dne 25. května byla předvolána a strávila u výslechu několik hodin, než byla propuštěna,

G.  vzhledem k tomu, že 12 bývalých vysoce postavených činitelů z vlády Tymošenkové je ve vazbě před zahájením soudního přelíčení, mezi nimi bývalý ministr vnitra Jurij Lucenko, jeden z vedoucích představitelů strany Naše Ukrajina, který byl obviněn ze zneužití svého postavení a zpronevěry finančních prostředků a dne 26. prosince 2010 byl zatčen, protože údajně odmítal spolupracovat s vyšetřovateli, a bývalý první náměstek ministra spravedlnosti Jevhen Korničuk, který byl vzat do vazby dne 22. prosince 2010 na základě obvinění z porušení zákona v souvislosti s postupy zadávání veřejných zakázek na právní služby,

H.  vzhledem k tomu, že pan Lucenko nebyl propuštěn z vazby, když s ním dne 23. května 2011 bylo zahájeno soudní řízení, a to i přesto, že zadržení pro údajnou neochotu spolupracovat při vyšetřování jeho případu je mimořádně přehnaným opatřením,

I.    vzhledem k tomu, že předběžná zpráva dánského Helsinského výboru pro lidská práva o procesech s pány Lucenkem a Korničukem uvádí výčet mnoha závažných porušení Evropské úmluvy o lidských právech,

J.   vzhledem k tomu, že bylo zahájeno trestní řízení s bývalým ministrem hospodářství Bohdanem Danylyšynem, který uprchl z Ukrajiny a získal politický azyl v České republice; vzhledem k tomu, že trestní žalobě čelí rovněž bývalý ministr životního prostředí Georgij Filipčuk a bývalý úřadující ministr obrany Valerij Ivaščenko,

K.  vzhledem k tomu, že bývalý předseda Krymského parlamentu Anatolij Grycenko (Strana regionů) byl dne 24. ledna 2011 zadržen a obviněn ze zneužití pravomoci s tím, že nelegálně prodal pozemky o rozloze 4 800 hektarů; vzhledem k tomu, že později proti němu bylo zahájeno další trestní řízení pro podvody s pozemky v souvislosti lázeňskými majetky na Jaltě,

L.   vzhledem k tomu, že úřad ukrajinského nejvyššího státního zástupce také zahájil trestní stíhání pro podezření ze zneužití pravomoci proti bývalému ukrajinskému prezidentovi Leonidu Kučmovi,

M.  vzhledem k tomu, že ukrajinská ústava stanoví kolektivní odpovědnost za rozhodnutí, která činí ukrajinská vláda,

N.  vzhledem k tomu, že EU neustále zdůrazňuje, že je třeba ukázat, že jsou dodržovány zásady právního státu, včetně spravedlivých, nestranných a nezávislých soudních řízení, a současně se vyvarovat nebezpečí, že by vznikl dojem, že jsou soudní opatření používána selektivně; vzhledem k tomu, že EU pokládá tyto zásady za zvláště důležité v zemi, která chce navázat hlubší smluvní vztah založený na politickém přidružení,

1.   zdůrazňuje, že je důležité zajistit při vyšetřováních, stíháních a soudních procesech maximální transparentnost, a varuje před jakýmkoli zneužíváním trestního práva jako nástroje k dosažení politických cílů;

2.   je znepokojen nárůstem počtu případů selektivního stíhání osob z řad politické opozice na Ukrajině a také nepřiměřeností prováděných opatření, zejména v případech paní Tymošenkové a pana Lucenka, bývalého ministra vnitra, a poznamenává, že pan Lucenko je ve vazbě již od 26. prosince 2010; vyjadřuje podporu ukrajinské zmocněnkyni pro lidská práva Nině Karpachové, která požádala ukrajinského nejvyššího státního zástupce, aby zvážil možnost použít taková preventivní opatření, v jejichž rámci není stíhaná osoba vzata do vazby;

3.   připomíná ukrajinským orgánům, že princip kolektivní odpovědnosti za rozhodnutí vlády neumožňuje stíhat jednotlivé členy vlády za rozhodnutí, která přijala vláda jako celek;

4.   zdůrazňuje, že probíhající vyšetřování předních ukrajinských politických představitelů by jim nemělo bránit v aktivní účasti na politickém životě země, v setkávání se s voliči a v cestách na mezinárodní setkání; vyzývá proto ukrajinské orgány, aby zrušily zákaz cestovat, jak po Ukrajině, tak do zahraničí, který uložily Juliji Tymošenkové a dalším klíčovým politickým osobnostem;

5.   zdůrazňuje skutečnost, že posílení právního státu a důvěryhodná snaha o potírání korupce mají zásadní význam nejen pro uzavření dohody o přidružení a prohloubení vztahů mezi EU a Ukrajinou obecně, ale také pro upevnění demokracie na Ukrajině;

6.   vyzývá Komisi, aby pomohla při reformě soudního systému na Ukrajině lepším využíváním programu EU pro budování kapacit a aby uvažovala o vytvoření poradní skupiny EU na vysoké úrovni pro Ukrajinu s posláním pomoci této zemi v jejím úsilí o dosažení souladu s právními předpisy EU, a to i v oblasti justice;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, členským státům, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny a Parlamentním shromážděním Rady Evropy a OBSE.[1] Přijaté texty, P7_TA(2010)0444.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled