poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o přípravách na volby do Státní dumy v prosinci 2011

5. 7. 2011, RC-B7-0396/2011
 
[ 5. července 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost roku 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–    s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě poskytující nový souhrnný rámec pro vztahy EU– Rusko i na „Partnerství pro modernizaci“ zahájenou v roce 2010,

–    s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na svá usnesení ze dne 9. června 2011 o summitu EU-Rusko[1], usnesení ze dne 17. února 2011 o právním státě v Rusku[2], usnesení ze dne 17. června 2010 o závěrech summitu EU-Rusko, usnesení ze dne 12. listopadu 2009[3]přijaté před summitem EU–Rusko, který proběhl ve Stockholmu dne 18. listopadu 2009[4], svá usnesení ze dne 17. září 2009[5] o vraždách obránců lidských práv v Rusku a o vnějších aspektech energetické bezpečnosti[6],

–    s ohledem na konzultace o otázce lidských práv mezi EU a Ruskem, a zejména s ohledem na poslední schůzku, která se konala dne 4. května 2011,

–    s ohledem na zamítavé rozhodnutí, které ruské ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 22. června 2011 v souvislosti se žádostí Strany národní svobody (PARNAS) o oficiální registraci, a s ohledem na předchozí podobné případy, v jehož důsledku se nebudou tyto strany moci zúčastnit voleb;

–    s ohledem na prohlášení, jež učinila dne 22. června 2011 vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová o registraci politických stran v Rusku,

–    s ohledem na závazek dodržovat demokratické zásady, k nimž Rusko zavazuje jeho členství v Radě Evropy a to, že je signatářem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,

–    s ohledem na závěry summitu EU-Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu ve dnech 9.–10. června 2011,

 

–    s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že politický pluralismus je základem demokracie a moderní společnosti a zdrojem politické legitimity,

B.  vzhledem k tomu, že se dne 12. dubna 2011 Evropský soud pro lidská práva kriticky vyjádřil k těžkopádným registračním postupům, jež musí politické strany v Rusku absolvovat a které nejsou v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech,

C.  vzhledem k tomu, že pozorovatelé Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), kteří navštívili Rusko během parlamentních voleb v roce 2003, doporučili, aby běžná mise OBSE v Rusku zahájila svou činnost šest týdnů před volbami a aby mezi jejími členy bylo 60 dlouhodobých a 400 krátkodobých pozorovatelů,

D.  vzhledem k tomu, že stále existuje vážné znepokojení nad vývojem v Ruské federaci s ohledem na ochranu lidských práv a dodržování společně dojednaných demokratických zásad, pravidel a postupů; vzhledem k tomu, že Ruská federace je plnoprávným členem Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a OSN a zavázala se proto k dodržování zásad demokracie a dodržování lidských práv, jež prosazují tyto organizace;

1.   znovu vyjadřuje své přesvědčení, že Rusko zůstává jedním z nejvýznamnějších partnerů Evropské unie při budování strategické spolupráce a sdílí s ní nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak v rámci společných sousedských vztahů, tak na celosvětové úrovni;

2.   znovu potvrzuje své usnesení ze dne 9. června 2011 o summitu EU-Rusko, který se konal v Nižním Novgorodu;

3.   lituje rozhodnutí ruských orgánů odmítnout registraci lidové strany svobody (PARNAS) pro nadcházející volby do Státní dumy v prosinci 2011; vyzývá ruské orgány, aby zajistily svobodný a spravedlivý průběh voleb a zdržely se veškerých rozhodnutí a pravidel, jež této zásadě odporují;

4.   znovu vyjadřuje své obavy, pokud jde o obtíže, jimiž musí politické strany čelit při registraci k volbám, přičemž tyto obtíže prakticky zužují politikou soutěž v Rusku, snižují voličům počet možností a ukazují, že dosud existují skutečné politické překážky kladené politickému pluralismu v této zemi;

5.   zdůrazňuje, že volby do Státní dumy by se měly být založeny na volebních standardech stanovených Radou Evropy a OBSE; vyzývá ruské orgány, aby umožnily volebním pozorovatelům OBSE / Rady Evropy působit v Rusku během voleb dlouhodobě a plně s nimi od nejranější fáze spolupracovaly, a vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, aby trvala na vytvoření mise EU za tímto účelem; vyzývá k úzké spolupráci těchto pozorovatelských misí s občanskou společností a monitorovací skupinou;

6.   vyjadřuje své znepokojení nad návrhem zákona, který má být projednáván ve Státní dumě, jenž by umožňoval ruským soudům v určitých oblastech nebrat ohled na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, přičemž tato iniciativa by odporovala základním zásadám Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;

7.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, Komisi, vládám a parlamentům členských států, OBSE, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0268.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2011)0066.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2010)0234.

[4] Úř. věst. C 271E, 7.10.2010, s. 2.

[5] Úř. věst. C 224E, 19.8.2010, s. 27.

[6] Úř. věst. C 224E, 19.8.2010, s. 23.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled