poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Konžské demokratické republice a hromadném znásilňování v provincii Jižní Kivu

6. 7. 2011, RC-B7-0442/2011 

 
[ 6. července 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–        s ohledem na svá předchozí usnesení o Konžské demokratické republice,

–        s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

–        s ohledem na obecné směry Evropské unie týkající se všech forem násilí a diskriminace vůči ženám a dívkám,

–        s ohledem na Římský statut Mezinárodního soudního dvora, který byl schválen v roce 1998, a zejména na jeho články 7 a 8, které označují znásilnění, sexuální vykořisťování, vynucenou prostituci, nucené těhotenství, nucenou sterilizaci a všechny další formy sexuálního násilí za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny a považují je také za způsob mučení a za vážný válečný zločin, ať už jsou tyto činy v rámci vnitřních nebo mezinárodních konfliktů páchány systematicky či nikoli,

–        s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) a č. 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti a na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1888 (2009) o sexuálním násilí páchaném na ženách a dětech v ozbrojených konfliktech,

–        s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1925 (2010), v níž je přesně stanoveno pověření mise OSN v Konžské demokratické republice (MONUSCO),

–        s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1856(2008), která prodlužuje mandát mise OSN v Konžské demokratické republice,

–        s ohledem na prohlášení zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN pověřené bojem proti sexuálnímu násilí v ozbrojených konfliktech Margot Wallströmové ze dne 23. června 2011,

–        s ohledem na závěrečné komuniké 6. regionálního setkání Společného parlamentního shromáždění AKT-EU v kamerunském Yaoundé, které se konalo ve dnech 28. a 29. dubna 2011,

–        s ohledem na zákon o sexuálním násilí, který schválil parlament Konžské demokratické republiky v roce 2006 a jehož cílem je urychlit soudní stíhání případů znásilnění a ukládat přísnější postihy,

–        s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.      vzhledem k tomu, že ve vesnicích Nakiele a Abala v provincii Jižní Kivu se ve dnech 10. až 12. června 2011 stalo obětí znásilnění a fyzického násilí 170 osob; vzhledem k tomu, že v téže oblasti se v lednu 2011 dopustili členové stejné ozbrojené skupiny odpovědné za tyto činy masového znásilňování, zatýkání a plenění,

B.      vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v Jižním Kivu je stále velmi nestabilní a že nepokoje ve východní části Konžské demokratické republiky vedou k častějšímu výskytu případů porušování lidských práv a k válečným zločinům, mezi než patří sexuální násilí vůči ženám, hromadné znásilňování a další druhy mučení, masakrování civilního obyvatelstva a hromadný nábor dětských vojáků, jichž se dopouštějí ozbrojené povstalecké skupiny i vládní ozbrojené a policejní složky,

C.      vzhledem k tomu, že od zahájení vojenských operací v roce 2009 nabylo ve východní části Konžské demokratické republiky znásilňování – skutečná vojenská zbraň, kterou bojovníci používají k zastrašování, trestání a kontrolování svých obětí –, obludných rozměrů; vzhledem k tomu, že se zvěrstva páchaná na ženách soustřeďují především na znásilňování, hromadné znásilňování, sexuální vykořisťování a na vraždy a mají závažné důsledky, které vedou k fyzickému a psychickému ničení žen,

D.      vzhledem k tomu, že dne 29. června 2011 rozhodla Rada bezpečnosti OSN o prodloužení mise OSN v Konžské demokratické republice (MONUSCO) o další rok, a vzhledem k tomu, že tato mise má mandát, který ji opravňuje použít veškeré nezbytné prostředky k ochraně civilistů proti porušování mezinárodního práva a lidských práv,

E.      vzhledem k tomu, že oběti znásilnění se potýkají s velmi nedostatečnou infrastrukturou a nemají možnost využít vhodnou zdravotní péči nebo pomoc; vzhledem k tomu, že k útokům na ženy dochází úmyslně na veřejnosti, což vede často k tomu, že tyto ženy ztrácejí své místo ve společnosti a schopnost pečovat o své děti, a vzhledem k vysokému riziku přenosu viru AIDS; vzhledem k tomu, že pohotovostní zdravotnické služby poskytují pouze četné nevládní organizace, které v oblasti působí, přičemž již není zaručena jejich koordinace a přístup k obětem,

F.      vzhledem k tomu, že Konžská demokratická republika není schopna předvést před soud členy své vlastní armády a ozbrojených skupin, kteří se podle mezinárodního práva dopustili trestných činů, což přispívá ke vzniku kultury beztrestnosti; vzhledem k tomu, že konžská armáda nemá dostatečné lidské, technické a finanční zdroje, které by jí umožnily plnit své povinnosti ve východních provinciích Konžské demokratické republiky a zajistit ochranu obyvatelstva,

G.      vzhledem k tomu, že uplatňování zákona o sexuálním násilí, který schválil parlament Konžské demokratické republiky v roce 2006, je velmi omezeno,

H.      vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky musejí hrát významnou úlohu při zajišťování vysoké míry mobilizace a zburcování veřejného mínění,

1.       jednoznačně odsuzuje hromadné znásilňování, sexuální násilí a jiné případy porušování lidských práv, k nimž došlo mezi 10. a 12. červnem v oblasti Jižního Kivu; sdílí útrapy a bolest všech obětí sexuálního násilí, zejména obětí hromadného znásilňování, k němuž v posledních čtyřech letech opakovaně dochází ve východní oblasti Konžské demokratické republiky;

2.       požaduje po vládě Konžské demokratické republiky, aby boj proti hromadnému znásilňování a sexuálnímu násilí na ženách považovala za jednu ze státních priorit;

3.       vítá rozhodnutí OSN zahájit vyšetřování těchto událostí; žádá, aby se tyto trestné činy staly předmětem okamžitého, nezávislého a nestranného vyšetřování v souladu s mezinárodními normami; s politováním konstatuje, že váleční zločinci stále zastávají vysoké velitelské funkce; požaduje účinná a okamžitá opatření, která by zajistila ochranu obětí a svědků v průběhu vyšetřování i po jeho ukončení;

4.       žádá Komisi a Konžskou demokratickou republiku, aby přehodnotily strategický dokument určený pro Konžskou demokratickou republiku a národní orientační program 10. ERF (2008–2013) s cílem vytvořit z problematiky hromadného znásilňování a sexuálního násilí vůči ženám státní prioritu zaměřenou na boj proti beztrestnosti;

5.       je znepokojen tím, že sexuální násilí by mohlo být bagatelizováno; poukazuje na to, že úkolem vlády Konžské demokratické republiky je zajistit bezpečnost na svém území a chránit civilní osoby; připomíná prezidentovi Kabilovi, že on sám se zavázal k tomu, že bude vést politiku nulové tolerance k sexuálnímu násilí, že se zasadí o trestní stíhání pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v zemi a že bude spolupracovat s Mezinárodním trestním soudem a se zeměmi v dané oblasti;

6.       vítá činnost nevládních organizací, které poskytují pomoc obětem znásilnění a válečných zločinů, zejména zdravotní péči, již poskytují některé nemocnice jako např. nemocnice Panzi ve městě Bukavu; zdůrazňuje, že většina obětí sexuálního násilí nemá možnost využívat nezbytnou lékařskou, sociální a právní pomoc; navrhuje, aby vláda Konžské demokratické republiky vypracovala kompletní program na pomoc obětem, který by zajišťoval jejich opětovné začlenění do konžské společnosti a na  trh práce; žádá Komisi, aby na boj proti sexuálnímu násilí uvolnila dodatečné finanční prostředky a aby se v ohrožených oblastech snažila o vytvoření domovů pro oběti sexuálního násilí; navrhuje, aby byl vypracován pilotní projekt, který by vedl ke zlepšení lékařské pomoci, kterou dostávají oběti sexuálního násilí v Konžské demokratické republice;

7.       je znepokojen tím, že podkluster GBV (sexuálně motivované násilí), který měl zajistit koordinaci humanitární reakce na sexuální násilí, byl před rokem a půl pro nedostatek vedení ze strany Populačního fondu OSN (UNFPA) ukončen; požaduje také, aby byl důkladně přepracován systém humanitární koordinace v dané oblasti;

8.       vyjadřuje své znepokojení nad tím, že mise MONUSCO nemohla aktivněji využít svůj mandát a pravidla pro svou účast, které by vedly k ochraně před hromadným znásilňováním, včetně činů, které spáchaly její vlastní jednotky; uznává však, že její přítomnost je stále nezbytná, má-li být zajištěn přístup k humanitární pomoci; trvá na tom, že mandát a pravidla zapojení mise MONUSCO by měla být uplatňována se vší rozhodností, aby byla co nejúčinněji zajištěna bezpečnost obyvatelstva; vítá rozhodnutí prodloužit mandát mise do 30. června 2012;

9.       vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby podporovaly činnost misí EUSEC RD a EUPOL RD; požaduje, aby byla problematika boje proti sexuálnímu násilí plně začleněna do společných bezpečnostních a obranných operací;

10.     je i nadále značně znepokojen současnou humanitární situací v Konžské demokratické republice a nedostatkem finančních prostředků v tomto regionu vzhledem k omezení finančních prostředků z bilaterálních fondů; se značným politováním konstatuje, že přidělené finanční prostředky se dostávají pouze k malému počtu obětí; požaduje, aby Komise zachovala dohodnuté financování humanitární pomoci ve východní části Konžské demokratické republiky;

11.     vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrhy týkající se minerálů z konfliktních oblastí, jež přispívají k válce a k hromadnému znásilňování v Konžské demokratické republice, které by podle vzoru amerického zákona Dodda a Francka (zejména oddílu 1502), jenž zavádí nové požadavky, pokud jde o poskytování informací o výrobcích, při jejichž výrobě jsou používány minerály z konfliktních oblastí, bojovaly proti beztrestnosti;

12.     konstatuje, že plán na vyřešení konfliktu v Jižním Kivu, který dává přednost vojenskému řešení, prokazatelně selhal; domnívá se, že řešení tohoto konfliktu by mělo být politické, a lituje nedostatek odvahy ze strany mezinárodního společenství; zastává názor, že přišla doba, kdy je nutné jít za hranice prostého odsuzování, a že konžská vláda, Evropská unie a OSN by měly převzít odpovědnost a přijmout konkrétní opatření, která by ukončila páchání těchto zvěrstev; zdůrazňuje, že pokud se nic nezmění, potrvá přítomnost humanitárních subjektů v dané oblasti ještě dlouhou dobu;

13.     pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké zástupkyni Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí v oblasti Velkých jezer, prezidentovi, ministerskému předsedovi a parlamentu Konžské demokratické republiky, generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštnímu zástupci OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při ozbrojených konfliktech, Radě bezpečnosti OSN a Radě OSN pro lidská práva.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled