poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Súdánu: situaci v Jižním Kordofánu a vypuknutí bojů ve státě Modrý Nil

14. 9. 2011, RC-B7-0501/2011
 
[ 14. září 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–          s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

 

–          s ohledem na souhrnnou mírovou dohodu podepsanou dne 9. ledna 2005,

 

–          s ohledem na prohlášení Africké unie ze dne 31. ledna 2011,

 

–          s ohledem na prohlášení EU a jejích členských států ze dne 9. července 2011 o nezávislosti Jihosúdánské republiky,

 

–          s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 6. září 2011 o vypuknutí bojů ve státě Modrý Nil a ze dne 26. srpna 2011 o situaci v Jižním Kordofánu,

 

–          s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 20. června 2011,

 

–          s ohledem na prohlášení komisařky Georgievové ze dne 26. srpna 2011 o přístupu humanitárních organizací do Jižního Kordofánu,

 

–          s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka ze dne 21. června 2011 o situaci v Abyei a Jižním Kordofánu,

 

–          s ohledem na prohlášení Africké unie ze dne 20. srpna 2011 o dohodě mezi vládou Súdánu a vládou Jižního Súdánu o podpůrné misi pro sledování hranic,

 

–          s ohledem na předběžnou zprávu o porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva v Jižním Kordofánu v období od 5. do 30. června 2011, kterou v srpnu 2011 vypracoval Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

 

–          s ohledem na rámcovou dohodu o politických a bezpečnostních opatřeních ve státech Modrý Nil a Kordofán, která byla podepsána dne 28. června 2011,

 

–          s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona ze dne 2. září 2011, v němž naléhavě žádá, aby byly ukončeny boje ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil,

–            s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

 

 

A.        vzhledem k tomu, že situace v Jižním Kordofánu zůstává napjatá, boje mezi súdánskými ozbrojenými silami a Súdánským lidovým osvobozeneckým hnutím-Sever pokračují a znovu vypukají boje i ve státě Modrý Nil;

 

B.        vzhledem k tomu, že ozbrojený konflikt mezi súdánskými ozbrojenými silami a Súdánským lidovým osvobozeneckým hnutím v Jižním Kordofánu si vyžádal ztráty na životech a vysídlení tisíců osob do sousedních zemí;

 

C.        vzhledem k tomu, že prezident al-Bašír dne 23. srpna 2011 vyhlásil jednostranné dvoutýdenní příměří v Jižním Kordofánu, ale zároveň oznámil, že v tomto regionu nebude povolena činnost žádným zahraničním organizacím;

 

D.        vzhledem k tomu, že poté, co došlo ke krvavým střetům mezi súdánskou armádou a jednotkami spjatými s Jižním Súdánem rozmístěnými v této oblasti, které přispěly k hromadnému odchodu tisíců obyvatel, oznámil prezident al-Bašír dne 2. září 2011 pozastavení platnosti prozatímní ústavy ve státě Modrý Nil a vyhlásil výjimečný stav;

 

E.        vzhledem k tomu, že v Jižním Kordofánu jsou zaznamenávány útoky proti civilnímu obyvatelstvu, které zahrnují cílené sumární či mimosoudní popravy zejména osob považovaných za stoupence Súdánského lidového osvobozeneckého hnutí, svévolné zatýkání a zadržování (přičemž panují obavy, že zadržované osoby jsou mučeny a podrobovány jinému nelidskému a ponižujícímu zacházení), domovní prohlídky zacílené údajně na etnickou skupinu v oblasti Nuba, násilná zmizení, ničení kostelů a rabování;

 

F.         vzhledem k tomu, že podle odhadů bylo kvůli nedávným bojům vysídleno nebo těmito boji vážně postiženo více než 200 000 osob a 5 000 osob uprchlo před konfliktem na území Jižního Súdánu (do státu Unity); vzhledem k tomu, že tento počet se může v následujících měsících výrazně zvýšit, neboť boje v regionu pokračují;

 

G.        vzhledem k tomu, že navzdory vyhlášenému příměří súdánské ozbrojené síly plošně bombardují oblasti s civilním obyvatelstvem v horském regionu Nuba ležícím v Jižním Kordofánu a znemožňují poskytování pomoci vysídleným osobám;

 

H.        vzhledem k tomu, že humanitárním organizacím se od vypuknutí konfliktu v červnu tohoto roku zatím nepodařilo získat povolení působit v Jižním Kordofánu a že nebylo možné posoudit potřeby místního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že súdánská vláda zamítla žádost mírových sil OSN o prodloužení jejich pobytu na území Jižního Kordofánu, Modrého Nilu a Abyei poté, co jižní část Súdánu vyhlásila nezávislost;

 

I.          vzhledem k tomu, že byly zaznamenány případy, kdy bezpečnostní síly Jižního Súdánu bránily práci humanitárních organizací, mj. tak, že zabavily jejich vozidla, fyzicky napadly humanitární pracovníky a vyplenily střediska mezinárodních organizací včetně OSN, jejichž zaměstnancům byl odepřen vstup do mnoha částí Jižního Kordofánu, čímž jim bylo znemožněno vyšetřování a vedení nezávislé hodnotící mise na místě;

J.         vzhledem k tomu, že značná část obyvatelstva tohoto regionu trpí i nadále nedostatkem potravin, přičemž situace se v důsledku konfliktu, rostoucích cen komodit a hladomoru v Africkém rohu zhoršila;

 

K.        vzhledem k tomu, že Komise v roce 2011 vyčlenila 100 milionů EUR, z čehož 11 milionů EUR na přechodové oblasti, avšak výzva obracející se na mezinárodní společenství za účelem podpory Jižního Súdánu dosud zajistila pouze 37 % finančních prostředků;

L.         vzhledem k tomu, že v souvislosti s určitými prvky souhrnné mírové dohody byl zaznamenán pouze malý pokrok, pokud jde o dosažení dohody v rámci jednání po skončení referenda o otázkách, jako je rozdělení výnosů z prodeje ropy, vytyčení hranic, občanství, rozdělení dluhů a aktiv a konání referend v Jižním Kordofánu, Modrém Nilu a Abyei;

M.        vzhledem k tomu, že situace v Dárfúru nadále vzbuzuje velké obavy a že mise OSN vyslaná do Dárfúru informovala o zastrašování, únosech a obecném ohrožování bezpečnosti v uprchlických táborech, jehož se dopouštějí příslušníci ústředních záložních policejních jednotek;

 

1.         lituje ztrát na životech, násilí, porušování lidských práv a nedostatku humanitární pomoci ve státech Jižní Kordofán a Modrý Nil; důrazně odsuzuje vpád súdánských ozbrojených sil do států Jižní Kordofán a Modrý Nil; naléhavě žádá všechny zúčastněné strany, aby okamžitě ukončily boj a snažily se nalézt politické řešení, které bude vycházet z dohody uzavřené dne 28. června 2011; dále vyzývá k odvolání výjimečného stavu ve státě Modrý Nil;

 

2.         připomíná všem stranám jejich povinnost dodržovat mezinárodní humanitární právo a lidská práva; žádá zejména, aby bylo ukončeno provádění cílených sumárních či mimosoudních poprav, svévolné zatýkání a zadržování, mučení, násilné mizení osob a rabování; dále žádá, aby Súdán upustil od plošného leteckého bombardování, a zdůrazňuje, že osoby, které se údajně dopustily jakéhokoli porušování právních předpisů, musí být povolány k odpovědnosti a podrobeny nezávislému vyšetřování ze strany Organizace spojených národů;

 

3.         vítá dohodu ze dne 8. září 2011, kterou zprostředkovala Africká unie a na jejímž základě obě strany souhlasily s tím, že stáhnou své jednotky ze sporné oblasti Abyei; vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby plnily všechna ustanovení souhrnné mírové dohody, a podpořily tak trvalý mír, dodržovaly právo národů na sebeurčení, respektovaly stanovené hranice a v konečném důsledku vytvořily podmínky pro usmíření obou zemí; připomíná závazek EU, že se společně se Súdánem a Jižním Súdánem zapojí do podpory demokratického režimu a dodržování lidských práv všech súdánských občanů;

 

4.         žádá, aby všechny strany konfliktu umožnily humanitárním organizacím okamžitý a nerušený přístup ke všem osobám, jež potřebují pomoc, a to bez jakéhokoli zastrašování a násilí; s přesvědčením zdůrazňuje, že je povinností chránit civilní obyvatelstvo a humanitární pracovníky; je znepokojen skutečností, že humanitární pomoc smějí rozdávat pouze subjekty kontrolované vládou a místní humanitární pracovníci, ačkoliv zásoby a dodávky základních potřeb budou brzy vyčerpány;

 

5.         je znepokojen informacemi, podle nichž se vláda snaží donutit vysídlené osoby k návratu do oblastí, kde by jejich životy a bezpečí mohly být ohroženy; vyzývá k dodržování práv vnitřně vysídlených osob;

 

6.         vyzývá Komisi, členské státy EU a mezinárodní společenství, aby dostály svým závazkům, pokud jde o poskytnutí finančních prostředků regionu, zejména, aby řešily závažný nedostatek potravinové pomoci, nouzových přístřeší a ochrany; žádá, aby byla věnována důkladná pozornost situaci v oblasti zabezpečení dodávek potravin a aby byla zavedena opatření v případě, že by se situace zhoršila; domnívá se, že možná bude zapotřebí další pomoci, má-li být zažehnána hrozba nové humanitární krize obrovských rozměrů v tomto regionu;

 

7.         vyzývá mezinárodní společenství, s důrazem na podporu úsilí výkonného panelu Africké unie na vysoké úrovni pro Súdán vedeného Thabem Mbekim a se zapojením Arabské ligy, aby usnadnilo jednání mezi smluvními stranami souhrnné mírové dohody a úsilí zvláštního zástupce generálního tajemníka OSN pro Súdán;

 

8.         je hluboce znepokojen zprávami o rostoucím používání nášlapných min v regionu; opakuje, že zásadně nesouhlasí s jejich používáním, a žádá, aby veškeré aktivity v tomto směru byly okamžitě ukončeny;

 

9.         vyzývá Africkou unii, aby prohloubila svou spolupráci s Mezinárodním trestním soudem s cílem zvýšit v celé Africe informovanost o problematice lidských práv a prosazovat jejich dodržování; žádá, aby bylo zajištěno potrestání všech zločinů spáchaných během války v Súdánu, a doufá, že prezident Umar al-Bašír bude v rámci znovunastolení spravedlnosti, zásad právního státu a spravedlnosti pro oběti brzy postaven před soud v Haagu;

 

10.       pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi OSN, zvláštní zástupkyni EU pro Jižní Súdán, vládě Súdánu, vládě Jižního Súdánu, orgánům Africké unie a předsedovi panelu Africké unie na vysoké úrovni pro Súdán, Parlamentnímu shromáždění AKT-EU a vládám členských států EU.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled