poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména s ohledem na křesťanská společenství

25. 10. 2011, RC-B7-0542/2011
 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě a Sýrii, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011 o situaci v Sýrii, ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe a ze dne 17. února 2011 o situaci v Egyptě,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále „místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka“) ze dne 8. října 2011 o Sýrii a ze dne 10. října 2011 o Egyptě,

–    s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 20. února 2011,

–    s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 10. října 2011 a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 23. října 2011 o Sýrii,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož smluvními stranami jsou také Egypt a Sýrie,

–    s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/522/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, na rozhodnutí Rady 2011/523/EU, kterým se částečně pozastavuje používání Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou, na nařízení Rady (EU) č. 878/2011 ze dne 2. září 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, a na nařízení Rady (EU) č. 1011/2011 ze dne 13. října 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii,

–    s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání, přesvědčení, svědomí a myšlení jsou základními a univerzálními hodnotami a ústředními prvky demokracie; vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala k tomu, že bude ctít svobodu náboženského vyznání, předsvědčení, svědomí a myšlení, a zdůraznila, že vlády na celém světě jsou povinny tyto svobody zaručovat;


Egypt

 

B.  vzhledem k tomu, že Egypt prochází kritickým obdobím přechodu k demokracii a čelí v tomto procesu náročným úkolům a problémům; vzhledem k tomu, že pro dlouhodobou politickou a sociální stabilitu země jsou nezbytným předpokladem hospodářský rozvoj a vyšší životní úroveň obyvatel;

C.  vzhledem k tomu, že dne 9. října bylo během pokojného průvodu v Káhiře, který zorganizovali kopští křesťané, zabito minimálně 25 egyptských občanů a 300 jich utrpělo zranění; pochod byl zahájen v severokáhirské čtvrti Šubrá, odkud se vydal k budově státní televize ve čtvrti Maspero, kde jeho účastníci protestovali proti útoku na koptský kostel v Asuánu a demonstrovali za účinný boj proti diskriminaci na základě náboženského vyznání a za přijetí jednotného zákona o výstavbě bohoslužebných prostor, za postavení náboženské diskriminace mimo zákon a za opětovnou výstavbu kostela, na nějž byl útok namířen;

D.  vzhledem k tomu, že egyptské orgány zareagovaly na tuto tragickou událost tím, že do Maspera vyslaly inspekci nejvyššího státního zastupitelství, provedly šetření pod vedením vojenského soudu a ze soudců sestavily vyšetřovací výbor, který měl pohnat k odpovědnosti osoby, které podněcovaly k násilí a páchaly násilné činy; dále okamžitě zahájily jednání o návrhu výnosu, který by legalizoval status bohoslužebných prostor postavených bez náležitého povolení; na základě požadavku vůdců různých náboženských skupin rovněž zahájily společenskou diskusi o návrhu jednotného kodexu pro výstavbu bohoslužebných prostor s cílem tento kodex přijmout; a rozhodly o novelizaci trestního zákoníku tak, aby byla potírána diskriminace ve veřejné i soukromé sféře;

E.   vzhledem k tomu, že od března 2011 Egypt údajně opustily desítky tisíc koptů;

F.   vzhledem k tomu, že civilisté zatčení podle zákona o výjimečném stavu jsou souzeni před vojenskými soudy, což je v rozporu s právem na spravedlivý proces, a obžalovaným je tak upřeno právo na odvolání; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace uvádějí, že před těmito zvláštními soudy stanulo od března 2011 přes 12 000 civilistů;

G.  vzhledem k tomu, že dne 28. března 2011 vojenská policie zatkla Majkela Nabíla Sanada v jeho káhirském bytě za to, že na internetu zveřejňoval své názory, včetně kritiky egyptských ozbrojených složek za zásahy během a po lidové revoluci; vzhledem k tomu, že dne 10. dubna 2011 ho v nespravedlivém urychleném procesu bez právního zástupce a za nepřítomnosti rodinných příslušníků a přátel odsoudil vojenský soud k tříletému odnětí svobody za „urážku ozbrojených sil“;

H.  vzhledem k tomu, že státní tisk zahájil proti nevládním organizacím, zejména těm, které se zabývají ochranou lidských práv, intenzivní diskreditační kampaň a že těmto organizacím adresuje výhružky, které je mají v očích veřejnosti zkompromitovat a stigmatizovat jako skupiny jednající v rozporu s egyptskými zájmy;

I.    vzhledem k tomu, že násilí bylo ještě rozdmýcháno egyptskou státní televizí, jež obyvatele vyzvala, aby „chránili armádu“;

 

J.   vzhledem k tomu, že pro přechodné období po 25. lednu, kdy v Egyptě vypukla revoluce, je charakteristická tendence k marginalizaci žen, které byly vyloučeny z ústavního výboru, a vzhledem k tomu, že při novelizaci zákona o politických právech byla zrušena kvóta pro účast žen;

K.  vzhledem ke znepokojivým únosům koptských dívek, které jsou nuceny konvertovat k islámu;

 

Sýrie

L.   vzhledem k tomu, že od března 2011, kdy v Sýrii začalo násilné potlačování pokojných protestů, se dramaticky vystupňovalo systematické zabíjení, násilí a mučení a syrská armáda a bezpečnostní síly na situaci nadále reagují cíleným zabíjením, mučením a masovým zatýkáním; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN přišlo o život více než 3 000 osob, mnoho dalších bylo zraněno a tisíce byly zatčeny; vzhledem k tomu, že mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a odsunů čelit zhoršující se humanitární situaci;

M.  vzhledem k tomu, že mezinárodní novináři a pozorovatelé stále nemají do země přístup; vzhledem k tomu, že zprávy syrských aktivistů v oblasti lidských práv a záznamy z mobilních telefonů jsou jedinými prostředky dokumentace rozsáhlého porušování lidských práv a systematických útoků, a to jak cílených, tak i náhodných, proti účastníkům pokojných protestů a občanům v Sýrii obecně;

N.  vzhledem k tomu, že nynější události v Sýrii jsou doprovázeny činy, jejichž cílem je podněcovat konflikty mezi různými etniky a vyznáními a zvyšovat napětí mezi různými náboženskými skupinami; vzhledem k tomu, že podle odhadů patrně klesl podíl křesťanů v Sýrii z 10 na 8 %; vzhledem k tomu, že tisíce iráckých křesťanů se uchýlily do Sýrie, aby unikly cílenému násilí v Iráku; vzhledem k tomu, že mnoho křesťanů v Sýrii se obává, že se stanou oběťmi nábožensky motivovaného násilí; vzhledem k tomu, že křesťanské komunity mají významnou úlohu při demokratizaci této země;

O.  vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 10. října 2011 uvítala snahu syrské politické opozice vytvořit jednotnou platformu, vyzvala mezinárodní společenství, aby tyto snahy rovněž ocenilo a označila vytvoření Syrské národní rady za pozitivní krok vpřed; vzhledem k tomu, že v Sýrii byl ustaven také Národní výbor pro demokratickou změnu;

Egypt

1.   znovu vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem v této kritické a obtížné fázi demokratizačního procesu země a nadále podporuje jeho snahu o vybudování demokracie; vybízí EU a její členské státy, aby nepřestávaly podporovat úsilí o urychlení demokratických, hospodářských a sociálních reforem v Egyptě;

2.   ostře odsuzuje usmrcení protestujících osob v Egyptě; vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám všech obětí; vyzývá orgány, aby zajistily, aby bezpečnostní složky nepoužívaly nepřiměřenou sílu; zdůrazňuje právo všech občanů svobodně a pokojně demonstrovat, a to pod řádnou ochranou pořádkových orgánů; vyzývá egyptské orgány, aby propustily 28 křesťanů, kteří byli zatčeni v Masperu, jakož i ostatní zatčené osoby;

3.   vítá snahy egyptských orgánů nalézt původce a pachatele útoků na křesťanské komunity; zdůrazňuje, že je důležité, aby události v Masperu byly nezávisle, důkladně a transparentně vyšetřeny nezávislým civilním soudem a aby všechny odpovědné osoby byly potrestány; zdůrazňuje, že je nutné plném rozsahu posoudit úlohu sdělovacích prostředků; bere na vědomí oznámení vlády, že neprodleně posoudí návrh výnosu, který by legalizoval status bohoslužebných prostor postavených bez řádného povolení, a že posílí právní nástroje určené na boj proti diskriminaci ve veřejné i soukromé sféře; zdůrazňuje ovšem, že odpovědností egyptské vlády a egyptských orgánů je zajistit bezpečnost všech občanů v zemi a postavit osoby odpovědné za násilí před soud;

4.   vyzývá egyptské orgány, aby všem občanům Egypta včetně koptských křesťanů zajistily plné dodržování všech základních práv, včetně svobody sdružování, svobody pokojného shromažďování, svobody projevu a svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, a aby koptská křesťanská společenství ochránily od násilných útoků a umožnily jim žít v míru a svobodně vyznávat svou víru v celé zemi; žádá, aby byly kostely přiměřeně chráněny s cílem ukončit soustavné útoky a ničení kostelů islámskými extremisty; vítá pokračující snahy o přijetí „společného kodexu pro výstavbu bohoslužebných prostor“; zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním právem, které zaručují právní akty; naléhavě žádá egyptské orgány, aby ukončily diskriminaci koptských křesťanů, například tím, že ze všech oficiálních dokumentů bude vypuštěn údaj uvádějící náboženství, a aby zajistily stejný respekt a rovné příležitosti pro všechny občany Egypta, pokud jde o přístup k veřejným a politickým funkcím, včetně zastoupení v armádě, parlamentu a vládě;

5.   žádá všechny členské státy EU, aby důsledně dodržovaly Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní; vyzývá místopředsedkyni Evropské komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou, aby zajistila uplatňování a plnění těchto požadavků;

6.   domnívá se, že nová ústava by měla výslovně zakotvit ochranu všech základních práv, včetně svobody sdružování, svobody pokojného shromažďování, svobody projevu a svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, a ochranu menšin; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily, aby všechna ústavní ustanovení zahrnovala všechny občany a vyloučila možnost kohokoli v egyptské společnosti diskriminovat;

7.   zdůrazňuje význam konání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb do Lidového shromáždění na konci roku 2011 a do horní komory (Šúra) egyptského parlamentu počátkem roku 2012 a prezidentských voleb v roce 2012; vybízí EU a její členské státy, aby nadále ve všech ohledech podporovaly egyptské úřady, politické strany a občanskou společnost v jejich úsilí tohoto cíle dosáhnout; vybízí egyptské orgány, aby usnadnily práci mezinárodním organizacím, které hodlají v místě sledovat průběh voleb; vyzývá k tomu, aby byla prozatímní egyptská vláda co nejdříve nahrazena vládou vzešlou ze svobodných voleb;

8.   vyzývá Nejvyšší radu ozbrojených sil (SCAF), aby neprodleně ukončila platnost zákona o výjimečném stavu, neboť porušuje právo na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a zabránila tak situaci, že by se parlamentní volby plánované na konec tohoto roku konaly za výjimečného stavu;

9.   v této souvislosti vítá novelizaci trestního zákoníku, která považuje projevy diskriminace na základě pohlaví, rasy, jazyka, náboženství nebo přesvědčení za trestný čin;

10. domnívá se, že dojde-li v Egyptě k závažnému porušení lidských práv jakýchkoli občanů, měla by EU přijmout příslušná opatření; zdůrazňuje, že je třeba, aby byla EU stále připravena přijmout další opatření s cílem pomoci egyptským obyvatelům, kteří mírovými prostředky bojují za demokratickou budoucnost;

11. vyzývá egyptské orgány, aby v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a v úzké spolupráci s nevládními organizacemi a skupinami na ochranu lidských práv přijaly nový zákon o sdružování; zdůrazňuje, že dodržování práv žen a rovnosti pohlaví a zajištění účasti žen na politickém životě má pro skutečný demokratický vývoj v Egyptě zásadní význam;

12. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zdravotním stavem uvězněného blogera Majkela Nabíla Sanada a žádá jeho okamžité propuštění; naléhavě žádá egyptskou vládu a egyptské orgány, aby neprodleně ukončily vojenské soudní procesy s civilisty; naléhavě žádá egyptské orgány, aby zajistily, aby žádná organizace občanské společnosti nebyla v zemi vystavena přímému či nepřímému zastrašování, a aby těmto organizacím usnadnily účast na demokratizačním procesu, včetně průběhu voleb;

 

Sýrie

13. důrazně odsuzuje použití nepřiměřené a brutální síly vůči pokojně protestujícím osobám a systematické pronásledování aktivistů zasazujících se o demokracii, obhájců lidských práv, novinářů, lékařů a zdravotnických pracovníků; vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad závažným porušováním lidských práv, včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování, odstraňování a mučení osob, včetně dětí, kterého se dopouštějí syrské orgány a které lze považovat za zločiny proti lidskosti; opět vyzývá prezidenta Bašára al-Asada a jeho režim, aby se neprodleně vzdali moci a umožnili Sýrii přechod k demokracii, který povede k zahájení důkladných demokratických reforem;

14. vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; oceňuje odvahu a odhodlání syrského lidu a důrazně podporuje jeho snahu o nastolení právního státu, dodržování lidských práv a základních svobod a o záruky lepších hospodářských a sociálních podmínek;

15. znovu připomíná, že je nutné nezávisle, transparentně a účinně vyšetřit případy zabíjení, zatýkání, svévolného zadržování a údajných násilného odstraňování a mučení osob, kterých se měly dopustit syrské bezpečnostní síly, aby se zajistilo, že pachatelé těchto činů budou mezinárodním společenstvím pohnáni k odpovědnosti; zastává názor, že Rada bezpečnosti OSN by měla Sýrii povolat před Mezinárodní trestní soud s cílem dosáhnout spravedlnosti pro syrské obyvatelstvo a zabránit tomu, aby se další osoby staly oběťmi těchto praktik; žádá, aby byl mezinárodním humanitárním organizacím a organizacím pro lidská práva, jakož i mezinárodním sdělovacím prostředkům umožněn neomezený přístup do země, a zdůrazňuje žádost syrských opozičních sil a demonstrantů o vysláni mezinárodních pozorovatelů do země;

16. je hluboce znepokojen situací křesťanů v Sýrii, zejména pokud jde o jejich bezpečnost; odsuzuje činy, jejichž cílem je podněcovat konflikty mezi různými vyznáními; naléhavě vyzývá současné i budoucí syrské orgány, aby křesťanským společenstvím poskytly spolehlivou a účinnou ochranu;

17. zdůrazňuje význam dodržování lidských práv a základních svobod v Sýrii, zejména pak svobody náboženského vyznání, přesvědčení, svědomí a myšlení; v této souvislosti vyjadřuje svou podporu křesťanské komunitě v zemi a současně ji vybízí, aby v současném dění v Sýrii hrála pozitivní a konstruktivní úlohu; vybízí rovněž syrské opoziční síly, aby se přihlásily k závazku dodržovat lidská práva a základní svobody, zejména pak svobodu náboženského vyznání, přesvědčení, svědomí a myšlení, případně aby tento závazek potvrdily;

18. vítá, že Rada ve svém prohlášení kladně přijala snahy syrské politické opozice vytvořit jednotnou platformu; připomíná svoji výzvu místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Catherine Ashtonové, Radě a Komisi, aby dále podněcovaly a podporovaly vznik organizovaných syrských demokratických opozičních sil, a to jak uvnitř země, tak za jejími hranicemi;

19. vítá závazek EU nadále usilovat o to, aby OSN přijala rozhodná opatření s cílem zvýšit mezinárodní tlak; opět vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, a zejména Rusko a Čínu, aby neblokovaly rezoluci odsuzující používání smrtícího násilí ze strany syrského režimu a vyzývající k jeho ukončení a aby zavedly sankce v případě, že tak syrský režim neučiní; důrazně podporuje rozhodnutí EU ze dne 23. září 2011 přijmout další sankce vůči syrskému režimu; zdůrazňuje, že je třeba, aby byla EU stále připravena přijmout další opatření s cílem pomoci syrským obyvatelům, kteří mírovými prostředky bojují za demokratickou budoucnost;

20. vítá skutečnost, že Turecko a Saúdská Arábie odsoudily syrský režim, a úlohu, kterou plní Turecko při přijímání uprchlíků;

21. důrazně odsuzuje projevy násilí, obtěžování a zastrašování syrských občanů, k nimž dochází na území EU, a připomíná, že v členských státech EU je v plném rozsahu zaručeno právo na svobodný a pokojný protest, a to i osobám protestujícím proti vládě prezidenta Bašára al-Asada;

22.       vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a Kongresu USA, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě Egyptské arabské republiky a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled