poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Bahrainu

26. 10. 2011, RC-B7-0541/2011

 
[ 26. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, Jemenu a Bahrajnu, zejména na usnesení ze dne 7. dubna 2011[1] o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu a usnesení ze dne 7. července 2011[2] o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v kontextu situace v arabském světě a severní Africe,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2011[3] o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu,

–    s ohledem na prohlášení svého předsedy ze dne 12. dubna 2011 o smrti dvou bahrajnských občanských aktivistů a prohlášení ze dne 28. dubna 2011, ve kterém odsoudil rozsudek smrti, jenž byl vynesen nad čtyřmi bahrajnskými účastníky pokojných protestů,

–    s ohledem na slyšení podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu o Bahrajnu ze dne 3. října 2011,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (MK, VP) o Bahrajnu ze dne 10., 12. a 18. března 2011; ze dne 3. května a 1. července 2011; zde dne 31. srpna 2011, 8. a 30. září 2011 a prohlášení MK, VP v Evropském parlamentu o situaci v Egyptě, Sýrii, Jemenu a Bahrajnu dne 12. října 2011,

–    s ohledem na závěry zasedání Rady týkající se Bahrajnu, které se konalo ve dnech 23. května, 12. dubna a 21. března 2011,

–    s ohledem na prohlášení, které dne 23. června 2011 a 30. září 2011 učinil generální tajemník OSN o rozsudcích vynesených nad 21 bahrajnskými politickými aktivisty, obhájci lidských práv a vůdci opozice,

–    s ohledem na prohlášení o Bahrajnu přijaté 66. Valným shromážděním OSN dne 29. září 2011,

–    s ohledem na tiskové prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Bahrajnského království ze dne 5. října 2011 a prohlášení bahrajnského Ministerstva zdravotnictví o rozsudcích vynesených nad lékaři, zdravotními sestrami a zdravotníky ze dne 30. září 2011,

–    s ohledem na prohlášení bahrajnského státního zástupce ohledně obnoveného soudního řízení s lékaři, které bylo dříve vedeno jako vojenské soudní řízení, ze dne 23. října 2011,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–    s ohledem na čl. 19 písm. d) bahrajnské ústavy,

–    s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1949,

–    s ohledem na zprávu organizace Human rights Watch vydanou v únoru 2010,

–    s ohledem na dokument zveřejněný lékaři nazvaný „Zdravotnické služby ochromeny: vojenský zásah Bahrajnu proti pacientům v dubnu 2011“,

–    s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Bahrajnu od února pravidelně dochází k pokojným protestům za demokracii inspirovaným lidovým hnutím v zemích severní Afriky a Blízkého východu požadujícím institucionální, politické, hospodářské a sociální reformy směřující k vybudování skutečné demokracie, k boji proti korupci a nepotismu, k zajištění dodržování zásad právního státu, lidských práv a základních svobod, ke zmírnění sociálních rozdílů
a k vytvoření lepších hospodářských a sociálních podmínek; vzhledem k tomu, že pokojné demonstrace byly potlačeny za nepřiměřeného použití síly ze strany bahrajnských orgánů, přičemž byly usmrceny desítky demonstrantů, a vzhledem k tomu, že reakce mezinárodního společenství byla příliš pomalá a nedůrazná;

B.  vzhledem tomu, že na žádost bahrajnské vlády byly v Bahrajnu pod vlajkou Rady pro spolupráci v Zálivu rozmístěny tisíce jednotek ozbrojených sil Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů;

C.  vzhledem k tomu, že nad nejméně 20 lékaři a zdravotníky, kteří byli odsouzeni k trestům mezi pěti a patnácti lety odnětí svobody za údajnou protivládní činnost při výkonu svých pracovních povinností na začátku tohoto roku, kdy v souladu se svými etickými zásadami stejně a bez rozdílu ošetřovali zraněné demonstranty, byly dne 29. září vojenským soudem potvrzeny rozsudky; vzhledem k tomu, že v důsledku mezinárodního tlaku oznámil bahrajnský nejvyšší státní zástupce Ali Alboainain ve středu 5. října, že těchto 20 soudních procesů bude obnoveno před civilními soudy, které tato řízení zahájí dne 23. října 2011;

D.  vzhledem k tomu, že řada odsouzených lékařů studovala v členských státech EU, je členem profesních lékařských organizací sídlících v EU a těší se dobré pověsti u svých kolegů v zahraničí;

E.   vzhledem k tomu, že cílený zásah proti lékařům a zdravotníkům má závažné důsledky pro práci mezinárodních humanitárních organizací; vzhledem k tomu, že Vysoký komisař OSN pro lidská práva odsoudil převzetí moci bezpečnostních složek nad zdravotnickými zařízeními, svévolné zatýkání a špatné zacházení se zdravotnickými pracovníky jako šokující a protiprávní;

F.   vzhledem k tomu, že 6. dne září 2011 vojenský bahrajnský odvolací soud národní bezpečnosti potvrdil rozsudky proti nejméně 21 předním bahrajnským obhájcům lidských práv a odpůrcům režimu, včetně blogerů, obhájců lidských práv Dr. Abduljalila Al-Singaca a Abdulhadiho Al-Khawaji a všech civilistů, za údajné spiknutí za účelem sesazení vlády; vzhledem k tomu, že v tomto roce bylo soudy národní bezpečnosti odsouzeno přibližně 60 civilistů;

G.  vzhledem k tomu, že řada dalších politických aktivistů, obhájců lidských práv a novinářů byla zadržena v průběhu nedávných pokojných proreformních protestů; vzhledem k tomu, že podle údajů organizací pro lidská práva byli zadržení mučeni, podrobeni špatnému zacházení a vystaveni šikaně ze strany bezpečnostních složek;

H.  vzhledem k tomu, že zástupci generálního tajemníka Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH) Nabeelu Rajabovi, předsedovi bahrajnského Centra pro lidská práva nebylo dovoleno opustit zemi a je i nadále vystaven vyhrožování a násilí ze strany bezpečnostních složek;

I.    vzhledem k tomu, že místopředsedkyně bahrajnského sdružení učitelů Džalíla as-Salmán byla ve svém bydlišti podruhé zatčena dne 18. října 2011; vzhledem k tomu, že dne 23. září bylo zadrženo a obviněno z „nezákonného shromažďování se na veřejnosti“, páchání výtržností a „podněcování k nenávisti k režimu“ 16 žen a čtyři dívky;

J.   vzhledem k tomu, že dne 22. května potvrdil odvolací soud národní bezpečnosti trest smrti vynesený nad Alím Abdulláhem Hasanem as-Sankísem a Abdulazízem Abdulridáem Ibráhímem Husajnem za zabití dvou policistů během protivládních protestů v Bahrajnu; vzhledem k tomu, že případ těchto dvou mužů byl postoupen bahrajnskému nejvyššímu soudu, který má ve věci tohoto dovolání vynést rozsudek dne 28. listopadu 2011;

K. vzhledem k tomu, že stovky lidí včetně učitelů a zdravotníků byly propuštěny ze zaměstnání, zatčeny nebo obviněny ze spáchání falešných trestných činů v masových řízeních před vojenskými soudy, která následovala po demonstracích, a že mnoho z nich již po svém propuštění za podporu demonstracím nezískalo své zaměstnání zpět, a to navzdory slibu krále, že se většina z nich bude moci do svého zaměstnání vrátit;

L.   vzhledem k tomu, že od počátku protivládních protestů již bylo zabito více než 40 osob, včetně Ahmada Džábira al-Qattána, který byl údajně zastřelen, když se dne 6. října účastnil protivládní demonstrace nedaleko hlavního města Manámy, a že bylo zahájeno vyšetřování této události;

M.  vzhledem k tomu, že dne 1. června 2011 byl zrušen výjimečný stav v Bahrajnu a král Hamad bin Ísá al-Chalífa vyzval dne 2. července 2011 k celonárodnímu dialogu, který by se měl zabývat otázkami, které po nedávných událostech znepokojují bahrajnské občany; vzhledem k tomu, že tento dialog vedl k vypracování doporučení, která byla králi předána;

N.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2011 zřídil král Hamad Bahrajnskou nezávislou vyšetřovací komisi (BICI) za účasti nezávislých mezinárodních členů s cílem vyšetřit vážná porušování lidských práv během nedávných tvrdých zásahů vlády proti proreformním demonstrantům, přičemž tato komise by měla předložit své závěry dne 23. listopadu 2011;

O.  vzhledem k tomu, že se dne 24. září konaly volby do dolní komory parlamentu, jejichž účelem bylo doplnit 18 poslaneckých mandátů, které se uvolnily poté, co opoziční strana Al-Wifáq opustila na protest proti zacházení s demonstranty v průběhu nepokojů v předcházejících měsících zákonodárný sbor;

1.   odsuzuje represe proti občanům Bahrajnu, které vedly k desítkám mrtvých a zraněných, a naléhavě vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech účastníků pokojných demonstrací, včetně politických aktivistů, obránců lidských práv, lékařů a zdravotníků, blogerů a novinářů a vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí;

2.   vyzývá bahrajnské bezpečnostní složky a orgány, aby ukončily násilí, represe a zadržování pokojných demonstrantů a postupovaly při snahách o kontrolu demonstrací co nejcitlivěji; naléhavě vyzývá úřady, aby jednaly přísně v souladu se svými právními předpisy a mezinárodními závazky;

3.   připomíná svůj názor, že demonstranti vyjádřili svá legitimní demokratická očekávání, a vyzývá bahrajnskou vládu, aby zahájila skutečný, smysluplný a konstruktivní dialog s opozicí, a to bez dalších zdržení či dodatečných požadavků, s cílem připravit nezbytné reformy, podpořit národní usmíření a obnovit v zemi společenský konsensus;

4.   vyjadřuje vážné znepokojení nad přítomností zahraničních jednotek v Bahrajnu, které zde působí pod vlajkou Rady pro spolupráci v Zálivu, a vyzývá k jejich okamžitému stažení; opětovně vyzývá Radu pro spolupráci v Zálivu, aby přinášela konstruktivní pomoc a působila jako zprostředkovatel v zájmu pokojných reforem v Bahrajnu;

5.   odsuzuje využívání zvláštních vojenských soudů k vynášení rozsudků nad civilisty, neboť se jedná o porušení mezinárodních norem spravedlivého procesu, a zdůrazňuje, že každý zadržený si zaslouží spravedlivé soudní řízení s adekvátním přístupem ke svému obhájci
a s dostatečnou lhůtou na přípravu obhajoby; požaduje, aby byla okamžitě zastavena masová soudní řízení vedená proti civilistům před Soudem národní bezpečnosti, což je vojenský soud;

6.   vítá rozhodnutí opětovně soudit lékaře a zdravotní sestry před civilními soudy, domnívá se však, že by měla být stažena všechna obvinění, která jsou proti nim vznesena, a vyzývá civilní soudy, aby tyto lékaře a zdravotní personál bezpodmínečně a neprodleně propustily, neboť tito lidé plnili svou profesionální povinnost a byli obviněni z toho, že poskytli lékařskou péči osobám, které jsou vůči režimu v opozici, a kromě toho také ze závažných trestných činů, jež se zdají být politické povahy a pro které nebyly předloženy žádné důvěryhodné důkaz, a dále aby propustily také všechny ostatní politické aktivisty, novináře, učitele, blogery a obránce lidských práv, neboť jak vznesená obvinění, tak celá řízení, jež proti nim byla vedena, jsou svévolné povahy; vyjadřuje vážné znepokojení nad doživotními tresty pro nejméně 8 opozičních aktivistů a tresty až do výše až 15 let odnětí svobody pro dalších nejméně 13 z nich;

7.   zdůrazňuje, že nestranné poskytování zdravotní péče zraněným je základní právní povinností na základě humanitárního práva, a naléhavě vyzývá Bahrajn jakožto smluvní stranu Ženevských úmluv, aby dodržoval své povinnosti týkající se poskytování zdravotní péče nemocným a zraněným;

8.   vyzývá Bahrajnské království, aby všem zdravotníkům umožnilo vrátit se do zaměstnání a poskytlo všem zdravotníkům a jejich týmům obhájců přístup k lékařským zprávám uvedeným ve zprávě Bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (BICI) o vyšetření případů zadržených lékařů;

9.   varuje před zneužíváním zákonů o státní bezpečnosti;

10. vyzývá úřady, aby obnovily platnost všech lidských práv a základních svobod, včetně pluralismu ve sdělovacích prostředcích (jak on-line, tak off-line), svobody projevu a shromažďování, svobody náboženského vyznání, práv žen a rovnosti žen a mužů a opatření zaměřených proti diskriminaci, a aby je dodržovaly; dále úřady vyzývá k odstranění cenzury; vyzývá bahrajnské úřady, aby souhlasily s požadovanou návštěvou vysokého komisaře OSN pro lidská práva;

11. konstatuje, že tisíce zaměstnanců přišly kvůli účasti na pokojných protivládních demonstracích o práci; vyzývá příslušné národní orgány a dotčené evropské společnosti, aby těmto osobám neprodleně vrátily jejich pracovní místo a zajistily, že jim bude nahrazen ušlý příjem;

12. s potěšením bere na vědomí rozhodnutí krále Hamada zřídit nezávislou komisi pro vyšetření případů porušování lidských práv ze strany bezpečnostních složek během vládních tvrdých zásahů vůči proreformním pokojným demonstrantům; naléhavě vyzývá k zaručení plné nestrannosti a transparentnosti komise a vyzývá bahrajnskou vládu, aby se do její práce nevměšovala a aby zajistila, že budou pachatelé trestných činů a všechny osoby zodpovídající za násilné zásahy postaveny před soud a podrobeny řádnému soudnímu řízení;

13. vítá vytvoření ministerstva pro lidská práva a sociální rozvoj v Bahrajnu a vyzývá toto ministerstvo, aby jednalo v souladu s mezinárodními standardy a závazky v oblasti lidských práv;

14. vyzývá k tomu, aby k soudním řízením vedeným s politickými vězni byli přizváni mezinárodní pozorovatelé a aby jim bylo umožněno monitorovat práci nezávislé komise pro vyšetření případů porušování lidských práv s cílem zaručit objektivitu odpovídající mezinárodním standardům;

15. vyzývá bahrajnské orgány a bahrajnského krále, aby zmírnili tresty smrti Alího Abdulláha Hasana as-Sankíse a Abdulazíze Abdulridy Ibráhíma Husajna; znovu opakuje svůj silný odpor vůči trestu smrti a naléhavě vyzývá bahrajnské orgány k okamžitému vyhlášení moratoria na jeho výkon;

16. je přesvědčen, že vyšetřování smrti 16letého chlapce Ahmada Džábira al-Qattána v průběhu protivládní demonstrace musí být nezávislé, jeho nálezy musí být zveřejněny a ti, kteří jsou za tuto smrt zodpovědní, musí být postaveni před soud;

17. zdůrazňuje význam usmíření jakožto zásadního prvku reforem a stability v rozmanité bahrajnské společnosti, v níž by práva každého občana měla být stejným způsobem zaručena, a to jak v liteře zákona, tak při jeho uplatňování v praxi;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Bahrajnského království.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0148.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2011)0333.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2011)0109.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled