poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Egyptě, zejména o situaci bloggera Aláy Abd al-Fattáha

16. 11. 2011, RC-B7-0595/2011
 
[ 16. listopadu 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 17. února 2011[1] o situaci v Egyptě a na usnesení ze dne 27. října 2011[2] o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména s ohledem na křesťanská společenství,

–    s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem, a zejména na její článek 2,

–    s ohledem na články 10, 18 a 19 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na čl. 14 odst. 1 a na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany Egypt patří,

–    s ohledem na články 6 a 9 Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR) z roku 1950,

–    s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–    s ohledem na pokyny Evropské unie týkající se zastánců lidských práv,

–    s ohledem na prohlášení o násilí v Egyptě, jež učinila dne 10. října 2011 vysoká představitelka Catherine Ashtonová,

–    s ohledem na závěry zasedání Rady Evropské unie pro zahraniční věci ze dne 21. února 2011, v nichž byla vysoká představitelka Catherine Ashtonová vyzvána, aby podala zprávu o přijatých opatřeních a konkrétních návrzích na další prohloubení činnosti Evropské unie v zájmu prosazování a ochrany svobody náboženského vyznání,

–    s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 10. října 2011 a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 23. října 2011 o Egyptě,

–    s ohledem na své výroční zprávy o situaci v oblasti lidských práv ve světě a zejména na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 30. října 2011 vojenský prokurátor předvolal k výslechu bloggera pana Aláy Abd al-Fattáha a poté nařídil jeho dočasné zadržení na 15 dní v káhirské věznici Báb al-Chalq, v níž čekají zadržení na výsledek odvolání, a obvinil jej z „podněcování k násilí proti ozbrojeným silám“, z „útoků na vojenský personál a z ničení vojenského majetku“ během nedávných střetů v Masperu, které začaly mírumilovnou demonstrací za práva koptských křesťanů, jež se konala dne 9. října 2011 v Káhiře a při níž bylo zabito nejméně 25 egyptských občanů a více než 300 jich bylo zraněno; vzhledem k tomu, že ve stejném soudním případu bylo zadrženo dalších 30 civilistů;

B.  vzhledem k tomu, že dne 3. listopadu 2011 vojenský odvolací soud potvrdil 15denní zadržení pana Aláy Abd al-Fattáha, který byl poté převezen do vězení Tora, a že dne 13. listopadu bylo jeho zadržení po dobu vyšetřování prodlouženo o dalších 15 dní;

C.  vzhledem k tomu, že pan Aláa Abd al-Fattáh odmítl odpovídat na jakékoli otázky vojenského soudu související s těmito událostmi a uvedl, že bude odpovídat pouze nestrannému civilnímu soudu, což odůvodnil tím, že vojenský soud nemá oprávnění a jurisdikci k vyšetřování civilistů;

D.  vzhledem k tomu, že všichni musí mít nárok na spravedlivé a veřejně přístupné řízení před nezávislým a nestranným soudem zřízeným podle zákona;

E.   vzhledem k tomu, že Aláa Abd al-Fattáh byl v minulosti v roce 2006 po dobu 45 dní zadržován Mubarakovým režimem po účasti na protestech na podporu nezávislého soudnictví;

F.   vzhledem k tomu, že uvězněný blogger Majkel Nabíl Sanad pokračuje v hladovce a jeho stav je kritický; vzhledem k tomu, že dne 11. října 2011 vojenský odvolací soud rozhodl o zrušení jeho rozsudku tříletého odnětí svobody a nařídil nové soudní řízení; vzhledem k tomu, že při druhém líčení v rámci nového soudního řízení dne 1. listopadu byl soud odročen na 13. listopadu 2011, kdy byl znovu odročen na 27. listopadu, protože Majkel Nabíl Sanad opět odmítl spolupracovat s vojenským tribunálem na základě svého protestu proti tomu, že jsou civilisté souzeni vojenským soudem;

G.  vzhledem k tomu, že Egypt prochází kritickým obdobím přechodu k demokracii a čelí v tomto procesu náročným úkolům a problémům;

H.  vzhledem k tomu, že při událostech arabského jara hrála sociální media významnou úlohu, a to i v Egyptě; vzhledem k tomu, že bloggeři, novináři a zastánci lidských práv jsou v Egyptě i nadále cílem zastrašování a výhružek;

I.    vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace uvádějí, že před vojenskými soudy stanulo v Egyptě od března 2011 přes 12 000 civilistů; vzhledem k tomu, že v Egyptě jsou civilisté zatčení podle zákona o výjimečném stavu i nadále souzeni vojenskými soudy, které nesplňují minimální normy pro spravedlivé soudní řízení a právo na obhajobu; vzhledem k tomu, že velká většina egyptských lidskoprávních nevládních organizací, asociací právníků a politických osobností ze všech politických skupin trvají na tom, že k zajištění řádného procesu musí být civilisté souzeni civilními soudy;

J.   vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala chránit svobodu vyjadřování, svobodu myšlení, svobodu svědomí a svobodu náboženského vyznání a zdůraznila, že vlády na celém světě mají povinnost tyto svobody zaručit;

1.   vyzývá egyptské orgány, aby okamžitě propustily pana Aláu Abd al-Fattáha, který je ve vězení, protože odmítá odpovídat na otázky týkající se 9. října 2011, jež mu klade vojenský soud, který nepokládá za nestranný a legitimní; vyzývá egyptské orgány, aby zaručily, že žádný blogger, novinář či zastánce lidských práv nebude v této zemi předmětem přímého nebo nepřímého zastrašování či výhružek;

2.   rozhodně odsuzuje soudní zastrašování pana Alay Abd al-Fattáha vojenskými soudními orgány; připomíná svou výzvu adresovanou Nejvyšší radě ozbrojených sil, aby bezodkladně ukončila platnost zákona o výjimečném stavu a vojenská soudní řízení s civilisty a aby okamžitě propustila všechny vězně svědomí a politické vězně zadržované vojenskými soudy; zdůrazňuje, že civilisté by neměli být stíháni vojenskými soudy, které nesplňují základní normy pro řádný proces;

3.   vyzývá egyptské orgány, aby zaručily nestranné soudy, jak je uvedeno v článku 10 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948: „Každý má úplně stejné právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech, nebo o jakémkoli trestním obvinění vzneseném proti němu“;

4.   znovu připomíná svůj požadavek na nezávislé, důkladné a transparentní vyšetření střetů v Masperu, které začaly mírumilovnou demonstrací za práva koptských křesťanů dne 9. října 2011 v Káhiře, jež by měl vést nezávislý a nestranný soud s cílem pohnat viníky k odpovědnosti, a opakovaně vyjadřuje svou soustrast obětem a jejich příbuzným; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby zajistily nezávislost a nestrannost různých vyšetřování tím, že umožní řádný dohled;

5.   znovu vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem v této kritické fázi demokratizačního procesu země a nadále podporuje jeho snahu o vybudování demokracie; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily plné dodržování lidských práv, včetně svobody myšlení, svobody svědomí a svobody náboženského vyznání, svobody vyjadřování a internetu, svobody mírumilovného shromažďování a svobody sdružování;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Egyptské arabské republiky.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0064.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2011)0471.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled