poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Rwandě: případ Victoire Ingabireové

22. 5. 2013, RC-B7-0243/2013

 
[ 22. května 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech, kterou Rwanda ratifikovala v roce 1975,

–    s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

–    s ohledem na Africkou chartu pro demokracii, volby a správu věcí veřejných,

–    s ohledem na nástroje Organizace spojených národů a Africké komise pro lidská práva a práva národů, zejména na zásady a pokyny týkající se práva na spravedlivý proces a právní pomoc v Africe,

–    s hledem na odpověď místopředsedkyně, vysoké představitelky Ashtonové na písemnou otázku ohledně Victoire Ingabireové E-010366-12 ze dne 4. února 2013,

–    s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, která byla podepsána dne 23. června 2000 v Cotonou, a zejména na její přílohu VII, která vyzývá k propagaci lidských práv, k demokracii založené na právním státě a k transparentnímu a odpovědnému vládnutí,

–    s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–    s ohledem na zprávu organizace Amnesty International „Spravedlnost v ohrožení: soudní řízení Victoire Ingabireové u soudu první instance“ roku 2013,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v roce 2010, po 16 letech života v nizozemském exilu, se předsedkyně Spojených demokratických sil (UDF[1]) – koalice rwandských opozičních stran – Victoire Ingabireová vrátila do Rwandy, aby se zúčastnila prezidentských voleb;

B.  vzhledem k tomu, že Victoire Ingabireová, které bylo nakonec zabráněno v účasti v těchto volbách, byla dne 14. října 2010 zatčena; vzhledem k tomu, že v prezidentských volbách zvítězil ziskem 93 % hlasů končící prezident Paul Kagame, lídr Rwandské vlastenecké fronty (RPF); vzhledem k tomu, že Spojené demokratické síly neměly možnost se před volbami v roce 2010 zaregistrovat jako politická strana; vzhledem k tomu, že podobného zacházení se dostalo i dalším opozičním stranám;

C.  vzhledem k tomu, že politická činnost paní Ingabireové se mj. zaměřila na právní stát, svobodu politického sdružování a na posílení postavení žen ve Rwandě;

D.  vzhledem k tomu, že pod vedením prezidenta Kagameho, který řídí veřejný život na základě systému jedné strany, kdy jsou kritici rwandských orgánů diskriminováni, zastrašováni a vězněni, je Rwandská vlastenecká fronta i nadále dominantní politickou stranou ve Rwandě;

E.   vzhledem k tomu, že dne 30. října 2012 byla Victoire Ingabireová odsouzena k osmi letům odnětí svobody; vzhledem k tomu, že byla odsouzena na základě dvou aktualizovaných bodů obvinění, zatímco ve čtyřech dalších bodech byla osvobozena; vzhledem k tomu, že na základě svých předpokládaných vztahů s Demokratickými silami za osvobození Rwandy (FDLR) – hutuskou skupinou rebelů – byla uznána vinnou ze spiknutí za pomoci terorizmu ke škodě vládních orgánů a z toho, že bagatelizovala genocidu z roku 1994; vzhledem k tomu, že veřejný žalobce pro ni požadoval trest doživotního vězení;

F.   vzhledem k tomu, že dne 25. března 2013 Victoire Ingabireová vystoupila v rámci svého odvolacího procesu jako svědek a požádala o přehodnocení důkazů;

G.  vzhledem k tomu, že obvinění Victoire Ingabireové z „ideologie genocidy“ a „rozdělování společnosti“ poukazuje na nedostatek tolerance politického pluralizmu ze strany rwandské vlády;

H.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2013 byla v průběhu svého odvolacího procesu k Nejvyššímu soudu, kdy byla zproštěna viny v šesti bodech obvinění vznesených státním žalobcem, odsouzena v důsledku nových obvinění, která nebyla podložena právními dokumenty a která nebyla podle jejího obhájce v průběhu soudního řízení předložena; vzhledem k tomu, že se v případě těchto dvou nových obvinění jedná o popírání skutečného stavu / revizionizmus a vlastizradu;

I.    vzhledem k tomu, že v květnu 2013 uvedli před Nejvyšším soudem čtyři svědci obžaloby a spoluobvinění poté, co u Vrchního soudu svědčili v roce 2012 proti Victoire Ingabireové, že došlo ke zfalšování jejich svědectví; vzhledem k tomu, že významná organizace na ochranu lidských práv vyjádřila znepokojení nad jejich „prodlužovaným zadržováním v izolaci“ a nad „používáním mučení k vynucení přiznání“;

J.   vzhledem k tomu, že soudní proces, který začal v roce 2011, považuje řada pozorovatelů za politicky motivovaný; vzhledem k tomu, že právní předpisy Rwandy a soudní moc porušují mezinárodní úmluvy, jichž je Rwanda smluvní stranou, zejména Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech, které rwandská vláda podepsala dne 16. července 1997, konkrétně její ustanovení o svobodě vyjadřování a svobodě myšlení;

K.  vzhledem k tomu, že paní Ingabireová od 16. dubna 2012 bojkotuje svůj proces na protest proti zastrašování a protiprávním vyšetřovacím postupům, které byly použity proti některým jejím spoluobviněným, zejména proti bývalým členům Demokratických sil za osvobození Rwandy podplukovníkovi Tharcisseovi Nditurendemu, podplukovníkovi Noëli Habiyaremyemu, kapitánu Jean Marie Vianney Karutovi a majorovi Vitalu Uwumuremyiovi a také na protest proti rozhodnutí soudu zkrátit vyslýchání svědkyně obhajoby paní Kayitesi Claireové, která obviňuje rwandské orgány z vykonstruovaných důkazů; vzhledem k tomu, že tyto okolnosti rwandské orgány nepotvrdily;

L.   vzhledem k tomu, že zakladatel Socialistické strany Inberakuri Bernard Ntaganda byl odsouzen ke čtyřem letům vězení z důvodu ohrožení národní bezpečnosti, „snahy o rozdělení společnosti“ a pokusu o organizování demonstrací bez povolení;

M.  vzhledem k tomu, že dne 13. září 2012 byla Victoire Ingabireová spolu s dalšími dvěma politickými činiteli Bernardem Ntagandou a Deogratiem Mushyayidiem, kteří jsou v současnosti oba ve vězení, nominována na Sacharovovu cenu pro svobodu myšlení, kterou uděluje Evropský parlament;

N.  vzhledem k tomu, že Rwanda je signatářskou zemí Dohody z Cotonou, v níž je stanoveno, že dodržování lidských práv je základním prvkem spolupráce mezi EU a zeměmi AKT;

O.  vzhledem k tomu, že ve Rwandě dochází k významnému omezování dodržování základních lidských práv, včetně politického pluralizmu a svobody vyjadřování a sdružování, což opozičním stranám ztěžuje fungování a novinářům brání ve vyjadřování kritických názorů;

P.   vzhledem k tomu, že je velmi důležité upevňovat demokracii, mj. zajišťovat nezávislost soudnictví a účast opozičních stran, zejména s ohledem na parlamentní volby v roce 2013 a prezidentské volby, které se mají konat v roce 2017;

Q. vzhledem k tomu, že genocida a občanská válka, k nimž došlo ve Rwandě v roce 1994, mají stále negativní vliv na stabilitu v regionu;

1.   vyjadřuje své hluboké znepokojení nad původním soudním řízením s Victoire Ingabireovou, které neodpovídá mezinárodním normám, v neposlední řadě pokud jde o její právo na presumpci neviny, a které bylo založeno na vykonstruovaných důkazech a přiznání spoluobviněných, kteří byli zadržováni ve vojenské vazební věznici na vojenské základně Camp Kami, kde se údajně k vynucení jejich doznání používalo mučení;

2.   rozhodně odsuzuje politicky motivovanou povahu soudního řízení, pronásledování politických protivníků a předjímání výsledku soudního procesu; vyzývá rwandské soudnictví, aby v případě paní Victoire Ingabireové urychleně zajistilo odvolací řízení, které by splňovalo normy stanovené rwandskými a mezinárodními právními předpisy;

3.   vyzývá k dodržování zásady rovnosti na základě opatření, která by zajistila, že se oběma stranám – obžalobě i obhajobě – dostane stejných procesních možností a prostředků k tomu, aby zjistily, jaké věcné důkazy jsou v průběhu řízení k dispozici, a aby měly stejnou možnost předložit své argumenty; vybízí k lepšímu hodnocení důkazů, včetně toho, aby bylo zajištěno, že tyto důkazy nebyly získány na základě mučení;

4.   vyzývá EU k vyslání pozorovatelů, kteří by sledovali odvolací proces Victoire Ingabireové;

5.   zdůrazňuje, že respektuje nezávislost soudnictví ve Rwandě, připomíná však rwandským orgánům, že EU vyjádřila v rámci oficiálního politického dialogu s Rwandou probíhajícího v souladu s článkem 8 Dohody z Cotonou své obavy, pokud jde o dodržování lidských práv a práva na spravedlivý proces;

6.   připomíná, že svoboda shromažďování, sdružování a projevu jsou základní součástí každé demokracie, a domnívá se, že tyto zásady jsou ve Rwandě předmětem výrazného omezování;

7.   odsuzuje veškeré formy represí, zastrašování a zadržování politických aktivistů, novinářů a ochránců lidských práv; naléhavě žádá rwandské orgány, aby okamžitě propustily všechny osoby a další aktivisty, kteří jsou zadržováni či odsouzeni pouze za uplatňování svého práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování; naléhavě v této souvislosti rwandské orgány žádá, aby upravily rwandské právní předpisy, tak aby zajišťovaly svobodu projevu;

8.   požaduje, aby rwandská vláda dodržovala mezinárodní právo a Všeobecnou deklaraci lidských práv, Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech z roku 1966 a Africkou chartu lidských práv a práv národů;

9.   připomíná, že prohlášení získaná za použití mučení nebo jiných forem špatného zacházení jsou v jakémkoli soudním řízení nepřípustná;

10. vyzývá rwandské soudní orgány, aby důkladně vyšetřily údajné mučení a další případy porušování lidských práv a aby postavily osoby odpovědné za tyto trestné činy před soud, protože beztrestnost není možné tolerovat;

11. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 19 let poté, co se Rwandská vlastenecká fronta dostala k moci, a dva roky po znovuzvolení prezidenta Kagameho Rwanda stále ještě nemá fungující opoziční politické strany;

12. vyzývá rwandské orgány, aby zajistily oddělení správní, legislativní a soudní moci, a zejména nezávislost soudnictví, a aby podporovaly účast opozičních stran na politickém životě, a to v kontextu vzájemného respektování a inkluzivního dialogu, které jsou součástí demokratického procesu;

13. domnívá se, že zákon o ideologii genocidy z roku 2008, který byl použit k obvinění Victoire Ingabireové, slouží jako politický nástroj k umlčení kritiků vlády;

14. vyzývá vládu Rwandy, aby přehodnotila zákon o „ideologii genocidy“, tak aby tento zákon odpovídal rwandským závazkům podle mezinárodního práva, a aby změnila zákon, který zavádí trest za trestné činy diskriminace a sektářství, tak aby tento zákon odpovídal rwandským závazkům podle mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv;

15. zdůrazňuje, že trestní řízení vedené proti Victoire Ingabireové, jedno z nejdelších v dějinách Rwandy, je důležité z politického i právního hlediska jakožto zkouška schopnosti rwandského soudnictví zabývat se ostře sledovanými politickými kauzami spravedlivě a nezávisle;

16. připomíná rwandským orgánům, že demokracie je založena na pluralitní vládě, fungující opozici, nezávislých sdělovacích prostředcích a soudnictví, na dodržování lidských práv a svobody projevu a shromažďování; v této souvislosti vyzývá Rwandu, aby tyto normy dodržovala a zlepšila svou pověst v oblasti dodržování lidských práv;

17. zdůrazňuje, že v kontextu mezinárodní rozvojové pomoci poskytované Rwandě je nutné mnohem více se zabývat problematikou lidských práv, právního státu a transparentní a vstřícné státní správy; vyzývá EU, aby ve spolupráci s dalšími mezinárodními dárci i nadále vyvíjela nátlak na to, aby ve Rwandě došlo k reformě lidských práv;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě bezpečnosti OSN, generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie, Východoafrickému společenství, Parlamentnímu shromáždění AKT-EU, vládám a parlamentům členských států, obhájcům Victoire Ingabireové a prezidentovi Rwandy.[1] Francouzsky: Forces Democratiques Unifiées (FDU-Inkingi).


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled