poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro právní záležitosti k posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu

(2009/2178(INI))
 
[ 3. prosince 2009 | Autor: Navrhovatelka: Zuzana Roithová ]
 

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

 

1.   zdůrazňuje potřebu soudržného, účinného a vyváženého systému ochrany práv duševního vlastnictví, který bude na vnitřním trhu zohledňovat práva a povinnosti a základní svobody uživatelů, posílí inovaci, vytvoří lepší podněty a podpoří právní jasnost držitelů práv i spotřebitelů;

2.   domnívá se, že trvalé porušování práv duševního vlastnictví sníží inovaci a kreativitu v EU a povede k úbytku pracovních míst na jejím území;

3.   vyzývá Komisi, aby řídila práci Evropského střediska způsobem, který umožní vytvářet komplexnější pohled na hospodářské, sociální a společenské důsledky porušování práv duševního vlastnictví, včetně nepřímých nákladů z veřejného rozpočtu, jako jsou daňové ztráty a úbytek pracovních míst v EU;

4.   zdůrazňuje, že pro nalezení vhodných řešení v oblasti boje proti porušování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu je třeba shromažďovat nezávislé, spolehlivé
a srovnatelné údaje o příčinách, účincích, důsledcích a rozsahu porušování různých práv duševního vlastnictví a jejich dopadu na spotřebitele a fungování vnitřního trhu;

5.   vítá iniciativy Komise zaměřené na zvýšení vymahatelnosti práv duševního vlastnictví
a vyzývá Komisi a členské státy, aby přezkoumaly dlouhodobé financování (včetně zajištění dostatečné infrastruktury a lidských zdrojů) a řízení Evropského střediska pro sledování padělání a pirátství, přičemž by jednou z budoucích možností mohlo být využití stávajícího rozpočtu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu; zdůrazňuje, že Evropský parlament by měl dohlížet na budoucí řízení a strukturální změny tohoto střediska; vyzývá Komisi, aby zajistila, že se malé a střední podniky budou moci aktivně podílet na činnosti Evropského střediska, a to díky tomu, že pro ně zabezpečí dostatek míst v poradních
a případně také kontrolních orgánech;

6.   upozorňuje na vážné dopady porušování práv duševního vlastnictví na vnitřní trh, a proto vyzývá Komisi, aby případně přezkoumala efektivitu stávajících právních předpisů
a s ohledem na základní práva je posílila, a zároveň také prověřila možnost zavedení trestních sankcí v případech, kdy dochází k ohrožení lidského života; zvláštní pozornost je třeba věnovat boji proti nárůstu padělků z třetích zemí a boji proti padělkům ohrožujícím zdraví spotřebitelů, přičemž je třeba brát zřetel také na důvody takového nárůstu;

7.   vyzývá Komisi k vytvoření systému certifikačních značek EU, který by jednak zajistil certifikačním značkám udělovaným na evropské či vnitrostátní úrovni vysoký stupeň ochrany práv duševního vlastnictví, vytvořil společná pravidla a právní rámec pro certifikaci, záruky, označení jakosti a bezpečnosti a také poskytl další účinné nástroje proti padělanému zboží zneužívajícímu tyto certifikační značky, ale který by také zajistil, že používání takových značek dosáhne požadované úrovně bezpečnosti pro evropské spotřebitele tak, že zabrání potížím podobným těm, jež se vyskytly u označení CE;

8.   konstatuje, že je třeba, aby systém Certifikační značky EU poskytoval dodatečnou ochranu přesahující možnosti společných ochranných známek Společenství, a že by jej měl řídit Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu;

9.   vyzývá k užší přeshraniční spolupráci a výměně informací mezi dozorovými orgány
a rovněž k užší spolupráci celních orgánů a orgánů pro dozor nad trhem, pokud jde
o porušování práv duševního vlastnictví; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby přísněji dohlížela na to, jak členské státy uplatňují nařízení pro dozor nad trhem, zejména nařízení (ES) 765/2008, a aby v případě nutnosti zahájila ihned řízení pro nesplnění povinnosti;

10. vyzývá členské státy a Komisi, aby zavedly účinné mechanismy dozoru nad trhem, zejména systém včasného varování pro padělané zboží, což by umožnilo rychlé stažení takového zboží z trhu kdekoliv v Unii;

11. vyzývá Komisi, aby vytvořením jednotné, pružné a účinné koordinační platformy zefektivnila, konsolidovala a posílila spolupráci a výměnu informací ohledně všech záležitostí týkajících se prosazování práv duševního vlastnictví mezi Komisí a členskými státy, stejně jako v samotných členských státech a mezi nimi; je toho názoru, že Evropský parlament by měl být o výsledcích této spolupráce pravidelně informován;

12. vyzývá Komisi k zavedení mezinárodních opatření pro spolupráci dozorových orgánů
v oblasti ochrany spotřebitele se třetími zeměmi (v souladu s článkem 18 nařízení
o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele) a rovněž k zahájení mezinárodní spolupráce
s jejich celními orgány a orgány pro dozor nad trhem s cílem zajistit snadnější postih mezinárodních distributorů padělků;

13. domnívá se, že vzhledem k nutnosti účinně a bez porušení evropských předpisů o ochraně soukromí řešit množství padělků z třetích zemí vstupujících na vnitřní trh je třeba, aby byl Parlament v souladu s čl. 218 odst. 10 Smlouvy o fungování EU okamžitě a plně informován ve všech fázích o vyjednávání Obchodní dohody proti padělatelství (ACTA); v tomto ohledu připomíná předešlá rozhodnutí Parlamentu o boji proti porušování práv duševního vlastnictví, jak bylo nedávno rozhodnuto v pozměněné rámcové směrnici o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (2002/21/ES[1]); poznamenává, že poskytnuté informace by měly zahrnovat plné posouzení dopadu vztahu takovéto dohody k základním právům a evropským předpisům o ochraně soukromí;

14. vítá sdělení Komise ze dne 11. září 2009 o doplňujících nelegislativních opatřeních; vyjadřuje však politování nad tím, že toto sdělení neobsahuje legislativní návrhy k vyřešení porušování práv duševního vlastnictví;

15. vyzývá Komisi, aby vypracovala aktualizovanou strategii EU týkající se práv duševního vlastnictví, která bude zahrnovat návrhy přiměřených opatření pro účinný a úspěšný boj proti porušování práv duševního vlastnictví;

16. proto vyzývá Komisi, aby do konce roku 2010 bezodkladně navrhla komplexní legislativní strategii zabývající se všemi aspekty práv duševního vlastnictví, a zlepšila tak jejich prosazování;

17. s ohledem na požadovaný účinný boj proti masivnímu dovozu padělků na vnitřní trh považuje za naléhavé, aby mohlo být toto zboží na základě celního nařízení EU zabaveno na kterémkoliv místě vnějších hranic EU a staženo z trhu, nehledě na to, odkud bylo dovezeno; proto zdůrazňuje, že je nezbytně nutné zavést jednotný patent EU, který zajistí úplnou ochranu v celé EU; kromě toho zdůrazňuje, že tuto úplnou ochranu v celé EU zajišťuje použití ochranné známky Společenství, a umožňuje tedy účinné zabavení na všech vnějších hranicích EU; proto považuje za nutné, aby použití ochranných známek Společenství nebylo znesnadňováno novým požadavkem, podle kterého se předpokládá účinné používání ochranné známky Společenství ve více členských státech;

18. vyzývá Evropské středisko k analýze problémů spojených s nutností skladování
a likvidace velkého množství padělků a k usnadnění stávajících pravidel opětovného využití padělaného zboží se souhlasem držitelů práv pro potřeby neziskových organizací, jejichž cílem je pomáhat společnosti;

19. vybízí Komisi, členské státy a zúčastněné strany, aby vypracovaly cílenější a na nová média více zaměřené kampaně pro zvyšování informovanosti veřejnosti, včetně Evropského dne boje proti padělání a pirátství, které by měly v boji proti padělanému zboží posílit spotřebitele, zejména by je měly poučit o tom, jak poznat padělané zboží; zdůrazňuje, že je třeba vzdělávat zejména mladé evropské spotřebitele tak, aby uznali hodnotu duševního vlastnictví a uvědomili si skutečnost, že jeho zneužití může způsobit vlastníkům práv duševního vlastnictví skutečnou ztrátu;

20. nesdílí přesvědčení Komise, že současný rámec pro prosazování občanského práva v EU je účinný a harmonizovaný v míře nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu; je toho názoru, že v evropském právním rámci je třeba zavést postup proti porušovatelům práv duševního vlastnictví, a připomíná Komisi, že k potvrzení těchto požadavků je nezbytná zpráva o uplatňování směrnice 2004/48/ES;

21. znovu potvrzuje význam značky EC v boji proti padělání; připomíná, že „balíček o zboží“ zavádí povinnosti výrobcům a dovozcům, kteří tak budou právně odpovědní, a bude je tedy možné stíhat v případě, že značku EC zneužijí; vyzývá Komisi, aby k těmto ustanovením přihlédla při projednávání nových návrhů na posílení právního rámce v oblasti porušování autorského práva;

22. požaduje užší zapojení Parlamentu a veřejnosti do práce na budoucích opatřeních proti porušování práv duševního vlastnictví; v tomto ohledu kritizuje nedostatek informací
o pokroku pracovních skupin zúčastněných stran vytvořených Komisí a Evropským střediskem; vyzývá proto k vytvoření parlamentní platformy pro pracovní skupiny zúčastněných stran;

23. konstatuje, že do práce Komise týkající se boje proti porušování práv duševního vlastnictví je třeba více zapojit orgány prosazování práva a ochrany údajů, představitele agentur EUROPOL a EUROJUST, vědeckou obec, představitele právních odborníků
a občanskou společnost; žádá proto, aby byli tito představitelé přizváni do pracovních skupin zúčastněných stran;

24. očekává sdělení Komise o transpozici směrnice o prosazování práv duševního vlastnictví v členských státech a je připraven diskutovat o možnostech, které by zlepšily právní jasnost pro zúčastněné strany;

25. vyzývá k předložení přiměřených opatření pro efektivní a úspěšný boj s negativními dopady porušování práv duševního vlastnictví v digitálním prostředí na vnitřním trhu
a vyzývá Evropské středisko k analýze dopadů alternativních systémů spravedlivé kompenzace;

26. vyzývá Komisi, aby s přihlédnutím k rychle se rozvíjejícímu digitálnímu prostředí rychleji přizpůsobovala stávající pravidla pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví změnám na trzích a v oblasti technologií;

27. konstatuje, že největší výzva pro vnitřní trh spočívá v boji proti porušování práv duševního vlastnictví na vnějších hranicích EU a v třetích zemích; v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby ve třetích zemích (zejména v Indii a v Rusku) vytvořila více poradenských center zabývajících se právy duševního vlastnictví, což pomůže evropským podnikatelům v aktivnějším prosazování jejich práv duševního vlastnictví a v boji proti porušování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích a proti vstupu padělaného zboží vyrobeného v takových třetích zemích na vnitřní trh;

28. vyzývá členské státy a Komisi, aby rozšířily spolupráci mezi Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu a národními úřady pro duševní vlastnictví, které by se tak rovněž zabývaly bojem proti porušování práv duševního vlastnictví;

29. uznává, že v boji proti padělanému zboží je třeba využívat stávající institucionální struktury členských států, a vyzývá proto národní patentové úřady a další úřady pro duševní vlastnictví, aby více podporovaly malé a střední podniky a veřejnost a lépe je připravovaly;

30. konstatuje, že práva duševního vlastnictví jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů, jež mají malé a střední podniky k dispozici pro zlepšení své konkurenceschopnosti; vyjadřuje však znepokojení nad tím, že skutečnost nedostatečného prosazování práv duševního vlastnictví ve spojení s náklady a složitou povahou zajištění práv duševního vlastnictví často odrazuje malé a střední podniky od využívání poskytované ochrany; žádá proto Komisi a členské státy, aby zvážily možnost společných opatření, která malým a středním podnikům pomohou chránit jejich práva duševního vlastnictví; vyzývá Komisi, aby přezkoumala význam vytvoření takové iniciativy Evropským střediskem pro sledování padělání a pirátství;

31. vyzývá Komisi, aby určila konkrétní problémy a potřeby malých a středních podniků, aby vytvořila konkrétní opatření, která jim pomohou v boji proti porušování práv duševního vlastnictví, a aby malým a středním podnikům umožnila lépe se chránit jak v EU, tak ve třetích zemích;

32. proto vyzývá Komisi, aby vyvíjela tlak na průmysl, aby umožnil ještě další ulehčení platby, a tím evropským spotřebitelům usnadnil nákup legálně nabízeného obsahu,
a rovněž aby v EU došlo ke zvýšení legálního stahování;

33. vyzývá Evropské středisko, aby s cílem dalšího rozvoje legální nabídky digitálního obsahu provedlo analýzu otázky licencí digitálního obsahu týkajících se více území;

34. žádá Komisi, aby v rámci výzkumu, který hodlá provést, a zpráv, které chce vypracovat, přezkoumala také otázku příjmu a správné distribuce autorských práv organizacemi odpovědnými za kolektivní správu práv;

35. zdůrazňuje společnou odpovědnost Komise a členských států za to, že vytvoří vnitřní trh fungující rovněž v oblasti práv duševního vlastnictví, zejména tak, aby umožnil tvůrcům
a vynálezcům využívat všech přínosů vnitřního trhu v digitálním věku, za zachování inovace a zaměstnanosti, za boj proti přeshraniční organizované trestné činnosti a za ochranu spotřebitelů před potenciálně nebezpečnými padělky.

 


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Bernadette Vergnaud

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Regina Bastos, Cornelis de Jong, Othmar Karas, Sylvana Rapti, Wim van de Camp

 [1] Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 37.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled