poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Hospodářský a měnový výbor k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění)

IMCO_AD(2011)460676
 
[ 14. dubna 2011 | Autor: Navrhovatelka: Zuzana Roithová ]
 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů obecně podporuje přezkum směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, protože stávající systém potřebuje dospět k harmonizovanějšímu řešení. Nedávná finanční krize ukazuje, že by měl být zřízen pevnější rámec pro překonání nestabilit finančních trhů. V EU dnes existuje zhruba 40 systémů pojištění vkladů, které pokrývají různé skupiny vkladatelů a vkladů s různými limity pojištění a ukládají finančním institucím různé povinnosti. Takové roztříštěné systémy pojištění vkladů omezují výhody vnitřního trhu a neposkytují pevný základ pro boj s budoucími krizemi. Kromě toho jsou současné systémy v mnoha členských státech nedostatečně financovány.

 

S cílem zlepšit jasnost znění Komise a předložit některé kritické připomínky k tomuto návrhu navrhuje výbor následující podstatné změny:

 

– Rozšířit působnost směrnice tak, aby pokrývala tradiční nástroje v oblasti spoření, jako jsou vkladní knížky a vkladové listy. Tyto vklady, i když nejsou propojeny s bankovním účtem, jsou používány jako náhrada spořících účtů.

 

– Vyjasnit nejasná ustanovení, která by neposkytovala právní jistotu spotřebitelům a finančním institucím.

 

– Zavést ustanovení pro rychlejší rozhodovací postupy, protože v případě, že se úvěrová instituce dostane do finančních problémů, je nezbytné, aby byly neprodleně informovány příslušné orgány a aby poté tyto orgány, spolu se systémem pojištění vkladů, jednaly co nejrychleji za účelem ochrany spotřebitelů.

 

– Zajistit, aby se systém pojištění vkladů rovněž vztahoval na vklady orgánů místní správy (obcí). Velká většina orgánů místní správy jsou malými subjekty s nízkými rozpočty, které nemají přímé vazby na státní rozpočet a mají omezené možnosti posoudit důvěryhodnost úvěrové instituce.

 

– Umožnit rozšíření rozsahu pojištění dočasně vysokých zůstatků pro všechny vklady, které plní sociální důvody stanovené vnitrostátními právními předpisy (jako jsou příspěvky při propouštění, pojistná plnění atd.).

 

– Rozšířit navrhované sedmidenní výplatní lhůty na sedm pracovních dnů a učinit proces vyplácení vkladů povinným, nikoli dobrovolným.

 

– V řadě členských států může bankovní instituce působit pod různými obchodními názvy, ale od regulačního orgánu jí k tomu stačí pouze jedno povolení. V takovém případě by spotřebitel, který má několik účtů pod různými obchodními názvy pojištěnými v rámci jedné licence, byl odškodněn pouze do výše 100 000 EUR. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů navrhuje, aby členské státy směly rozhodnout o tom, že se krytí systémy pojištění vkladů použije samostatně na vklady uložené pod každou pobočkou se samostatným obchodním jménem, i když je provozuje jediná úvěrová instituce.

 

– Podporovat přesun k předběžnému financování systémů pojištění vkladů a snížit náklady na harmonizaci. Cílová úroveň stanovená na základě způsobilých vkladů klade na finanční instituce příliš velkou zátěž a přerušuje pouto mezi současnou aktuální výší vkladů a příspěvky institucí. Výbor volí jiné pojetí pojištění vkladů, které zahrnuje skutečný objem vkladů, a tak lépe odpovídá potřebám ochrany spotřebitele.

 

– Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů je rovněž přesvědčen, že systémy pojištění vkladů by měly mít možnost používat své prostředky pro včasné zásahy s cílem minimalizovat dopady možných úpadků bank na klienty.

 

– Vzájemné vypůjčování mezi systémy z různých členských států by sice mohlo pomoci, ale mohlo by rovněž přenést krizi z jedné země do druhé. Výbor proto navrhuje, aby toto ustanovení nebylo povinné, ale stalo se součástí vzorového rámce, který by mohl být použit v případě potřeby, přičemž by bylo na členských státech rozhodnout se, zda se takového systému budou účastnit (např. podpisem příslušné přeshraniční dohody).

 

– Zrušit přílohy I a II o výpočtu příspěvků založených na riziku, protože to by mělo být v souladu se zásadou subsidiarity ponecháno na členských státech. Navrhovaný systém by nezaručil splnění stanoveného cíle (tj. stejné příspěvky bankám se stejným rizikovým profilem v různých členských státech) kvůli rozdílným podmínkám na finančních trzích v EU a s ohledem na specifické produkty pro spotřebitele (např. vklady ve stavebních spořitelnách).

 

- Zvýšit poskytování informací a dát spotřebitelům možnost (např. v případě sloučení) převést nechráněné vklady bez sankcí do jiné úvěrové instituce. Vlastní vkladatelé rovněž obdrží informační přehled (vycházející z přílohy III) přiložený k výpisům z účtu.

 

- Umožnit výběr jazyka, v němž jsou informace požadovány, pokud to schválí obě strany, s cílem poskytnout pružné řešení pro příhraniční oblasti a osoby žijící mimo svůj stát a zvýšit přeshraniční hospodářskou soutěž na vnitřním trhu obecně.

 

- Zjednodušit terminologii používanou v příloze III tak, aby byly informace spotřebitelům poskytovány srozumitelným jazykem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9 a (nový) </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Systémy pojištění vkladů by měly mít možnost jít nad rámec čistě kompenzační funkce tím, že členským institucím uloží povinnost poskytovat podrobnější informace, a vytvořit na tomto základě systémy včasného varování. Díky tomu bude možné včas přizpůsobit příspěvky vycházející z míry rizika nebo navrhnout preventivní opatření proti zjištěným rizikům. Hrozí-li úvěrové instituci potíže, měly by mít systémy pojištění vkladů možnost použít podpůrná opatření nebo pomocí vlastních prostředků podpořit její řádné uzavření, a tím zamezit vzniku nákladů na vyplacení náhrad vkladatelům a dalším negativním dopadům platební neschopnosti instituce.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 17 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Za účelem omezení ochrany vkladů na nezbytnou míru tak, aby byla zajištěna právní jasnost a průhlednost pro vkladatele a aby se předešlo přesunu investičních rizik na systémy pojištění vkladů, měly by být určité finanční produkty investiční povahy vyloučeny z oblasti působnosti, a to především produkty, jež nejsou splatné v nominální hodnotě nebo jejichž existenci je možno prokázat pouze potvrzením.

(17) Za účelem omezení ochrany vkladů na nezbytnou míru tak, aby byla zajištěna právní jasnost a průhlednost pro vkladatele a aby se předešlo přesunu investičních rizik na systémy pojištění vkladů, měly by být určité finanční produkty investiční povahy vyloučeny z oblasti působnosti, a to především produkty, jež nejsou splatné v nominální hodnotě.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento bod odůvodnění se mění v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 písm. a) pododstavci 3 odrážce 1.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 18 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Určití vkladatelé by neměli být způsobilí k ochraně vkladů, zejména veřejné orgány nebo jiné finanční instituce. V případě úpadku banky jejich omezený počet ve srovnání s počtem všech ostatních vkladatelů minimalizuje dopad na finanční stabilitu. Veřejné orgány mají také mnohem snazší přístup k úvěrům než občané. Nefinanční podniky by měly být v zásadě kryty, a to bez ohledu na jejich velikost.

(18) Určití vkladatelé by neměli být způsobilí k ochraně vkladů, zejména vládní a ústřední, provinční a regionální orgány nebo jiné finanční instituce. V případě úpadku banky jejich omezený počet ve srovnání s počtem všech ostatních vkladatelů minimalizuje dopad na finanční stabilitu. Vládní a ústřední, provinční a regionální orgány mají také mnohem snazší přístup k úvěrům než občané. Členské státy by však měly zajistit, aby se na vklady orgánů místní samosprávy vztahovala tato směrnice, aby mohly plnit své funkce i v případě úpadku banky. Nefinanční podniky by měly být v zásadě kryty, a to bez ohledu na jejich velikost.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento pozměňovací návrh se vztahuje ke změnám uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. j).

 

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 24 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Příspěvky do systémů pojištění vkladů by měly přihlížet ke stupni rizika, do něhož vstupují jejich členové. Tím by se umožnilo zohlednění rizikových profilů jednotlivých bank, zajistilo spravedlivé stanovení příspěvků a poskytla motivace k méně rizikovému modelu podnikání. Tato harmonizace by byla zavedena postupně díky vyvinutí souboru klíčových ukazatelů povinných pro všechny členské státy a dalšího souboru doplňkových ukazatelů, které nejsou povinné.

(24) Členské státy jsou nabádány k tomu, aby stanovily příspěvky do systémů pojištění vkladů, které budou zohledňovat rizikové profily jednotlivých bank, povedou ke spravedlivému výpočtu příspěvků a budou motivovat k méně rizikovému modelu podnikání. Pro druhy úvěrů s mimořádně nízkým rizikem, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy, zejména pro stavební spořitelny, by měla být stanovena odpovídající zvláštní pravidla.

 

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 26 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Lhůta k výplatě, která počínaje 31. prosincem 2010 činí nejdéle šest týdnů, je v rozporu s potřebou udržet důvěru vkladatelů a nenaplňuje jejich potřeby. Lhůta k výplatě by proto měla být zkrácena na jeden týden.

(26) Lhůta k výplatě, která počínaje 31. prosincem 2010 činí nejdéle šest týdnů, je v rozporu s potřebou udržet důvěru vkladatelů a nenaplňuje jejich potřeby. Lhůta k výplatě by proto měla být do 31. prosince 2013 zkrácena na sedm pracovních dnů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny provedené v článku 7.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 32 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Evropský orgán pro bankovnictví by měl respektovat dohled nad systémy pojištění vkladů vykonávaný členskými státy a přitom přispívat k dosažení cíle, kterým je usnadnění přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu při současném zajištění účinné ochrany vkladatelů. Za tímto účelem by měl tento orgán potvrzovat, zda jsou splněny podmínky pro vzájemné půjčky mezi systémy pojištění vkladů stanovené v této směrnici, a přísně v mezích stanovených touto směrnicí určit částky půjčované jednotlivými systémy, počáteční úrokovou sazbu a délku trvání půjčky. V této souvislosti by měl rovněž shromažďovat informace o systémech pojištění vkladů, zejména o objemu vkladů, které pojišťují, potvrzené příslušnými orgány. Měl by informovat ostatní systémy pojištění vkladů o jejich povinnosti poskytnout půjčku.

(32) Evropský orgán pro bankovnictví by měl respektovat dohled nad systémy pojištění vkladů vykonávaný členskými státy a přitom přispívat k dosažení cíle, kterým je usnadnění přístupu k činnosti úvěrových institucí a jejího výkonu při současném zajištění účinné ochrany vkladatelů. Za tímto účelem by měl tento orgán potvrzovat, zda jsou splněny podmínky pro vzájemné půjčky mezi systémy pojištění vkladů stanovené v této směrnici, počáteční úrokovou sazbou a délku trvání půjčky. V této souvislosti by měl rovněž shromažďovat informace o systémech pojištění vkladů, zejména o objemu vkladů, které pojišťují, potvrzené příslušnými orgány.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny provedené v článku 10.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 33 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Je zapotřebí zavést účinný nástroj k zavedení harmonizovaných technických norem ve finančních službách, aby byly v celé Evropě zajištěny rovné podmínky a odpovídající ochrana vkladatelů. Tyto normy by měly být připraveny s cílem standardizovat výpočet příspěvků založených na stupni rizika.

(33) Je zapotřebí zavést účinný nástroj k zavedení harmonizovaných technických norem ve finančních službách, aby byly v celé Evropě zajištěny rovné podmínky a odpovídající ochrana vkladatelů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento pozměňovací návrh odkazuje na změny provedené v článku 11.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 24 a (nový) </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Kontrolní orgány by měly každou úvěrovou instituci, která se hodlá stát součástí systému pojištění vkladů, podrobit přísnému postupu pro udělování licence.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Systém pojištění vkladů by mohl představovat nebezpečí morálního hazardu. Je nutné mít přísné licenční postupy pro posouzení obchodního plánu každé instituce využívající systém pojištění vkladů. Udělení licence by mělo podléhat odpovídajícím podmínkám.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „vkladem“ rozumí jakýkoli kreditní zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na účtu nebo z dočasných situací vyplývajících z obvyklých bankovních operací, který musí úvěrová instituce vyplatit na základě příslušných zákonných a smluvních podmínek.

a) „vkladem“ rozumí jakýkoli kreditní zůstatek vzniklý z prostředků zbylých na účtu nebo z dočasných situací vyplývajících z obvyklých bankovních operací, který musí úvěrová instituce vyplatit na základě příslušných zákonných a smluvních podmínek, a jakýkoli dluh doložený potvrzením vystaveným danou úvěrovou institucí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 3 – odrážka 1 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

jeho existenci lze prokázat pouze jiným potvrzením než výpisem z účtu;

jeho existenci lze prokázat pouze jiným potvrzením než výpisem z účtu, s výjimkou vkladních knížek;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento pozměňovací návrh umožňuje zahrnout tradiční nástroje v oblasti spoření, jako jsou vkladní knížky. Tyto vklady jsou používány místo spořících účtů a jsou oblíbené u spotřebitelů v mnoha členských státech.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – bod i </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) příslušné orgány zjistí, že podle jejich názoru se příslušná úvěrová instituce v daném čase nezdá být schopna z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad a v současnosti nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit.

i) příslušné orgány zjistí, že podle aktuálních informací, jež mají k dispozici, příslušná úvěrová instituce v daném čase není schopna z důvodů přímo souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad a v současnosti nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit.

Příslušné orgány tak učiní co nejdříve a v každém případě do pěti pracovních dnů poté, co se poprvé dozvědí, že úvěrová instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné a vymahatelné, nebo

Příslušné orgány tak učiní co nejdříve a v každém případě do pěti pracovních dnů poté, co se poprvé dozvědí, že úvěrová instituce nevyplatila vklady, jež jsou splatné a vymahatelné, nebo

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit ustanovení, jež jsou po právní stránce příliš vágní a jež by neposkytovala dostatečnou právní jistotu. Rozhodnutí příslušných odpovědných orgánů o nesolventnosti jisté finanční instituce by mělo být podpořeno důkazy založenými na aktuálních informacích, jež má orgán k dispozici, a nikoli na jejich mínění (jak navrhuje Komise), s cílem předejít jakýmkoli možným budoucím sporům o nepodložených rozhodnutích.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – písm. h </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) „cílovou výší“ rozumí 1,5 % způsobilých vkladů, za jejichž krytí systém pojištění vkladů odpovídá;

h) „cílovou výší“ rozumí 1,25 % pojištěných vkladů, za jejichž krytí systém pojištění vkladů odpovídá;

 

(Změna výrazu „způsobilé“ na „pojištěné“ platí pro celé znění.)

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

S ohledem na ochranu spotřebitelů a snižování nákladů, které budou přeneseny z finančních institucí na spotřebitele, by měla cílová hladina a příspěvky vycházet z aktuálního objemu vkladů (pojištěné vklady), nikoli z hypotetických způsobilých vkladů.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Žádná úvěrová instituce nesmí přijímat vklady, pokud není členem takového systému.

Žádná úvěrová instituce nesmí přijímat vklady, pokud není členem takového systému a nesplňuje požadavky kontrolních orgánů. Je třeba, aby kontrolní orgány uplatňovaly přísný postup pro udělování licence, aby bylo možno posoudit rizikový profil každé instituce, která využívá systém pojištění vkladů.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Zaznamenali jsme řadu případů, kdy instituce přijímají obrovskou míru rizika, a jsou proto schopny nabízet za vklady vysoké úroky. Tyto instituce mohou přilákat zákazníky pouze na základě ochrany, kterou jim poskytují systémy pojištění vkladů. Proto je třeba uplatňovat přinejmenším přísný postup pro udělování licence, aby bylo možno posoudit rizikový profil každé instituce, která využívá systém pojištění vkladů. Udělení licence by mělo podléhat odpovídajícím podmínkám.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 2 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud některá úvěrová instituce neplní povinnosti, které má jako člen systému pojištění vkladů, musí to být ohlášeno příslušným orgánům, které jí vydaly povolení a které ve spolupráci se systémem pojištění vkladů přijmou veškerá vhodná opatření, včetně uložení sankcí, aby zajistily, že úvěrová instituce své povinnosti splní.

2. Pokud některá úvěrová instituce neplní povinnosti, které má jako člen systému pojištění vkladů, musí to být okamžitě ohlášeno příslušným orgánům, které jí vydaly povolení a které ve spolupráci se systémem pojištění vkladů přijmou bezodkladně veškerá vhodná opatření, včetně uložení sankcí, aby zajistily, že úvěrová instituce své povinnosti splní.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

V případě, že se úvěrová instituce dostane do finančních potíží, je nezbytné, aby byly příslušné orgány informovány bez časové prodlevy a aby příslušné orgány následně spolu se systémem pojištění vkladů rychle jednaly s cílem zajistit ochranu spotřebitelů.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát za tři roky, nebo vyžádají-li si to okolnosti. První test bude proveden do 31. prosince 2013.

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát ročně nebo častěji, vyžádají-li si to okolnosti. První test bude proveden do 31. prosince 2013.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 1 – písm. j </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) vkladů veřejných orgánů,

j) vkladů vládních a ústředních, provinčních a regionálních orgánů,

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento pozměňovací návrh umožňuje, aby byly rovněž pojištěny vklady místních orgánů (obcí).  Velká většina místních orgánů (obcí) jsou malými subjekty s nízkými rozpočty, které by v případě úpadku banky byly vážně ohroženy.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 1a (nový) </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mimo eurozónu stanoví rovnocennou částku na ochranu udanou ve své měně, zaokrouhlenou na nejbližší jednotku 1 000.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Členské státy mimo eurozónu postrádají jistotu v podobě stanovené úrovně ochrany, což spotřebitele v těchto členských státech znevýhodňuje. Tato stanovená částka rovněž zajistí, aby kolísání měny nespravedlivě neovlivňovalo úroveň ochrany spotřebitelů.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 2 – návětí </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby se systémy pojištění vkladů neodchýlily od limitu pojištění stanoveného v odstavci 1. Členské státy však mohou rozhodnout, že jsou pojištěny následující vklady, pokud se na náklady na související výplaty nevztahují články 9, 10 a 11:

2. Členské státy zajistí, aby se systémy pojištění vkladů neodchýlily od limitu pojištění stanoveného v odstavci 1. Členské státy dále zajistí, aby byly v plném rozsahu chráněny následující vklady:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 2 – písm. a </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

a) vklady plynoucí z transakcí s nemovitostmi pro soukromé rezidenční účely po dobu až 12 měsíců po připsání částky;

a) vklady plynoucí z transakcí s nemovitostmi týkajících se soukromých rezidenčních nemovitostí po dobu 6 měsíců po připsání částky nebo déle na základě uvážení členských států, nejvýše však po dobu 12 měsíců;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 2 – písm. b </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vklady, jež plní sociální funkci vymezenou vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, invalidita nebo úmrtí vkladatele. Pojištění trvá nejvýše 12 měsíců po příslušné události.

b) vklady, jež slouží sociálním účelům vymezeným vnitrostátním právem a jsou spojeny s určitými životními událostmi, jako je svatba, rozvod, odchod do důchodu, propuštění ze zaměstnání, propuštění ze zaměstnání pro nadbytečnost, invalidita nebo úmrtí vkladatele. Pojištění trvá 6 měsíců po příslušné události nebo na základě uvážení členských států déle, nejvýše však po dobu 12 měsíců.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl- 5 – odst. 2 – písm. b a (nové) </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) vklady stanovené vnitrostátními právními předpisy, jako jsou platby pojistného plnění, odškodnění za lékařské pochybení a platby přiznané soudy nebo tribunály jako kompenzace za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo chybného odsouzení. Pojištění trvá 6 měsíců po připsání částky nebo na základě uvážení členských států déle, nejvýše však po dobu 12 měsíců.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Podobně jako u písmena a) a b) tohoto odstavce umožňuje tento pozměňovací návrh 100% pokrytí dočasných vysokých zůstatků na účtech u zvláštních plateb, jako jsou pojistná plnění atd. Je na členských státech, zda tuto možnost ponechají ve svém vnitrostátním právu.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 6 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise přezkoumá částku uvedenou v odstavci 1 pravidelně nejméně jednou za pět let. Pokud to uzná za vhodné, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh směrnice, jež upraví částku uvedenou v odstavci 1 zejména se zřetelem k vývoji v bankovnictví a k hospodářské a měnové situaci v Unii. První přezkum neproběhne dříve než 31. prosince 2015, ledaže si nepředvídané události vyžádají přezkum dříve.

6. Komise přezkoumá částku uvedenou v odstavci 1 pravidelně nejméně jednou za pět let. Pokud to uzná za vhodné, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh směrnice, jež upraví částku uvedenou v odstavci 1 zejména se zřetelem k vývoji v bankovnictví a k hospodářské a měnové situaci v Unii, a zejména ke kolísání směnných kurzů. První přezkum neproběhne dříve než 31. prosince 2015, ledaže si nepředvídané události vyžádají přezkum dříve.

</Amend>

 

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Limit uvedený v čl. 5 odst. 1 se vztahuje na souhrn vkladů u téže úvěrové instituce bez ohledu na počet těchto vkladů, jejich měnu a místo uložení v Unii.

1. Limit uvedený v čl. 5 odst. 1 se vztahuje na souhrn vkladů u téže úvěrové instituce bez ohledu na počet těchto vkladů, jejich měnu a místo uložení v Unii. Tam, kde vnitrostátní právní předpisy umožňují působit úvěrové instituci pod různými obchodními názvy, jsou vkladatelé uvědomeni o tom, že mají u stejné úvěrové instituce více než jeden vklad. Členské státy se mohou rozhodnout, že se vklady u stejné úvěrové instituce při výpočtu pojištěné částky sčítají, a v případě, že souhrnná výše vkladů přesáhne limit pojištění na vkladatele stanovený v čl. 5 odst. 1, navýší se odpovídajícím způsobem příspěvky stanovené články 9 a 11. Úvěrové instituce z členských států, které uplatňují toto ustanovení, nemohou takové pojištění nabízet ve svých pobočkách provozovaných v členských státech, které úvěrovým institucím neumožňují působit pod různými obchodními názvy.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Tento pozměňovací návrh umožňuje ochranu rovněž těch spotřebitelů, kteří mají několik vkladů ve finančních institucích působících pod různými obchodními názvy, ale se stejným vlastníkem, tj. působících pod stejnou licencí. Tito spotřebitelé obdrží náhradu až do výše 100 000 EUR za každý vklad, pokud se daný členský stát rozhodne, že krytí systémem pojištění vkladů se vztahuje na vklady vložené pod každým jednotlivým subjektem spravovaným jednou úvěrovou institucí.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Systémy pojištění vkladů musí být schopny vyplatit nedisponibilní vklady do 7  dnů ode dne, kdy příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii).

1. Systémy pojištění vkladů vyplatí nedisponibilní vklady do 7  pracovních dnů ode dne, kdy příslušné orgány učiní zjištění podle čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu i) nebo kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) bodu ii).

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní finanční prostředky z pravidelných příspěvků svých členů ke 30. červnu a 30. prosinci každého roku. To nebrání doplňkovému financování z jiných zdrojů. Nesmí být požadovány jednorázové vstupní poplatky.

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní finanční prostředky z příspěvků, které jim členové odvádějí pravidelně alespoň jednou ročně. To nebrání doplňkovému financování z jiných zdrojů. Nesmí být požadovány jednorázové vstupní poplatky.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Systém pojištění vkladů by měl mít možnost zvolit si, jak často bude příspěvky vybírat. Jelikož je výpočet výše příspěvků a jejich výběr nákladný, zcela stačí, provádí-li se jen jednou ročně. Jelikož musí výpočet výše příspěvku vycházet z platných podkladů, provádí se převážně na základě ověřené roční účetní závěrky. I tato skutečnost tedy hovoří proto, aby se poplatky vybíraly jednou ročně.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 2 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Souhrnná výše vkladů a investic systému ve vztahu k jedinému subjektu nepřevyšuje 5 % disponibilních finančních prostředků systému. Pro výpočet tohoto limitu se společnosti, jež jsou součástí téže skupiny pro účely konsolidace účetních závěrek, jak je definována ve směrnici 83/349/EHS nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly, považují za jediný subjekt.

vypouští se

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Limit 5 % by mohl způsobit určité problémy v malých a středně velkých členských státech. Ostatní limity týkající se investic systémů s nízkým rizikem by měly poskytovat stabilní ochranu.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mohou však být použity také k financování převodu vkladů do jiné úvěrové instituce, pokud náklady vzniklé systému pojištění vkladů nepřekročí částku pojištěných vkladů v dotyčné úvěrové instituci. Systém pojištění vkladů v tomto případě do jednoho měsíce po převodu vkladů předloží Evropskému orgánu pro bankovnictví zprávu dokládající, že výše uvedený limit nebyl překročen.

Členské státy se však mohou rozhodnout je použít k financování převodu vkladů do jiné úvěrové instituce, pokud náklady vzniklé systému pojištění vkladů nepřekročí částku pojištěných vkladů v dotyčné úvěrové instituci. Systém pojištění vkladů v tomto případě do jednoho měsíce po převodu vkladů předloží Evropskému orgánu pro bankovnictví zprávu dokládající, že výše uvedený limit nebyl překročen.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Navržená změna nepozmění význam navrhovaného článku. Vyjasní však znění daného pododstavce a uvede jej v soulad s dalším pododstavcem, který se rovněž zabývá používáním finančních prostředků systémů pojištění vkladů.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3 – písm. a </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) finanční prostředky systému po tomto opatření převyšují 1 % způsobilých vkladů;

a) finanční prostředky systému po tomto opatření převyšují 0,75 % způsobilých vkladů;

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

V zájmu účinnější ochrany spotřebitelů by měly mít systémy pojištění vkladů možnost používat své prostředky na včasné zásahy tak, aby dopady možných bankovních úpadků na spotřebitele a na ekonomiku byly co nejnižší.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 4 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V jednotlivých případech mohou příslušné orgány na základě odůvodněné žádosti dotyčného systému pojištění vkladů povolit, aby byl procentní podíl uvedený v písmenu a) stanoven v intervalu od 0,75 do 1 %.

V jednotlivých případech mohou příslušné orgány na základě odůvodněné žádosti dotyčného systému pojištění vkladů povolit, aby byl procentní podíl uvedený v písmenu a) stanoven v intervalu od 0,5 do 0,75 %.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

V zájmu účinnější ochrany spotřebitelů by měly mít systémy pojištění vkladů možnost používat své prostředky na včasné zásahy tak, aby dopady možných bankovních úpadků na spotřebitele a na ekonomiku byly co nejnižší.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 9. – odst. 5 – pododstavec 4 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V jednotlivých případech mohou příslušné orgány na základě odůvodněné žádosti dotyčného systému pojištění vkladů povolit, aby byl procentní podíl uvedený v písmenu a) stanoven na hodnotu menší než 0,5 %, je-li zajištěno, že tento systém má k dispozici vhodný systém pro sledování rizikové situace svých členů a může vyvinout odpovídající vliv.

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Měla by existovat možnost stanovit podíl pod navrhovaným rozmezím, pokud je zajištěno, že systémy pojištění mají k dispozici vhodné systémy pro sledování rizikové situace svých členů a mohou vyvinout odpovídající vliv a zároveň mají k dispozici alternativní možnosti financování, jež jim v případě potřeby umožní získat krátkodobé prostředky refinancování, a vypořádat tak pohledávky, které vůči nim existují (včetně výplaty, není-li možné odvrátit úpadek banky).

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Systém má právo obdržet půjčku od všech ostatních systémů pojištění vkladů uvedených v čl. 1 odst. 2 na území Unie, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

1. Systém má možnost obdržet půjčku od ostatních systémů pojištění vkladů uvedených v čl. 1 odst. 2 na území Unie, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Vzájemné vypůjčování mezi systémy různých členských států by mohlo pomoci, ale také přenést krizi z jedné země do druhé. Navrhovatelka navrhuje, aby toto ustanovení nebylo povinné, ale aby se stalo součástí vzorového rámce, který by mohl být použit v případě potřeby, přičemž by bylo na členských státech rozhodnout se, zda se takového systému budou účastnit (např. podpisem příslušných přeshraničních dohod).

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh směrnice</DocAmend>

<Article>Článek 11 </Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

1. Příspěvky do systémů pojištění vkladů uvedené v článku 9 jsou stanoveny pro každého člena na základě stupně rizika, jež podstupuje. Úvěrové instituce platí nejméně 75 %, avšak nejvýše 200 % částky, kterou by musela přispět banka s průměrným rizikem. Členské státy mohou rozhodnout, že členové systémů uvedených v čl. 1 odst. 3 a 4 platí systémům pojištění vkladů nižší příspěvky, avšak nejméně 37,5 % částky, kterou by musela přispět banka s průměrným rizikem.

1. Příspěvky do systémů pojištění vkladů uvedené v článku 9 jsou stanoveny pro každého člena na základě stupně rizika, jež podstupuje.

Členské státy mohou rozhodnout, že členové systémů uvedených v čl. 1 odst. 3 a 4 platí systémům pojištění vkladů nižší příspěvky.

2. Určení stupně podstupovaného rizika a výpočet příspěvků vycházejí z prvků uvedených v příloze I a II.

2. O určení stupně podstupovaného rizika a výpočtu příspěvků rozhodují členské státy.

3. Odstavec 2 se nevztahuje na systémy pojištění vkladů uvedené v čl. 1 odst. 2.

3. Členské státy mohou rozhodnout, že členové systémů uvedených v čl. 1 odst. 3 a 4 a stavební spořitelny platí systémům pojištění vkladů nižší příspěvky.

4. Na Komisi se přenášejí pravomoci za účelem upřesnění prvků definic a metod v příloze II části A. Návrh těchto regulačních norem se přijímá v souladu s článkem 7 až 7d [nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví]. Evropský orgán pro bankovnictví může připravit návrh regulačních norem k předložení Komisi.

 

5. Do 31. prosince 2012 vydá Evropský orgán pro bankovnictví pokyny k používání přílohy II části B v souladu s [článkem 8 nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví].

 

<TitreJust>Odůvodnění</TitreJust>

 

Systém výpočtu rizikových příspěvků by měl být ponechán na členských státech, protože vnitrostátní právní předpisy lze lépe přizpůsobit potřebám spotřebitelů (např. u široce rozšířených vkladů speciálních finančních institucí, jako jsou s


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled