poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Soutěž pro studenty


2. ročník soutěže Cesta do Evropského parlamentu:

Generation Europe ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu Zuzanou Roithovou vyhlašuje druhý ročník soutěže, ve které mohou studenti středních škol vyhrát vícedenní studijní cestu do Evropského parlamentu.
 
[ 10. prosince 2007 | Autor: ]
 
Podmínky soutěže
Soutěže se mohou účastnit studenti středních škol, kterým bude v březnu 2008 alespoň 16 let. Soutěž má dvě kola. V prvním kole bude úkolem studentů identifikovat jeden problém, který tematicky spadá do vyhlášených oblastí a který se bezprostředně týká jejich okolí – místa, kde žijí (škola, obec, region). Jejich úkolem bude vžít se do role novináře a napsat článek, ve kterém jimi vybraný problém podrobně popíší (jak vznikl, jaké jsou jeho kořeny, jeho dopady na blízké okolí, kdo se na něm podílí atp.). Článek by pak měli studenti odeslat studentskému portálu www.dvorek.eu. Redaktoři portálu budou soutěžícím do data uzávěrky k dispozici pro konzultace. Články publikované do uzávěrky prvního kola (14. 1. 2008) budou předloženy odborné porotě, složené z nezávislých expertů a zástupců partnerů soutěže, a porota vybere z publikovaných článků finalisty postupující do kola druhého – kritériem bude novinářská kvalita článku a to, jak vybraný problém koresponduje s vyhlášenými tématy. Soutěžícím postupujícím do druhého kola bude přidělen „tutor“ – odborník na téma vybraného problému z prvního kola, který jim bude moci pomáhat s dalším řešením. V druhém kole budou tedy soutěžící realizovat miniprojekt, jehož cílem by mělo být přispění k řešení vybraného problému. Vlastní miniprojekt může mít libovolnou formu, která bude především záviset právě na povaze daného tématu. Výstupem miniprojektu by měl být nový článek pro portál Dvorek.eu, který hlouběji popíše vybrané téma a zároveň nastíní, jak soutěžící při řešení zvoleného problému postupovali, zda bylo řešení úspěšné a něco se na základě upozornění na problém změnilo, popř. jaký další vývoj problému odhadují. Po skončení druhého kola vybere odborná porota 10 nejlepších miniprojektů, jejichž realizátoři získají hlavní cenu – studijní cestu do Bruselu.
Vyhlášená témata
1) Životní prostředí (Jaké jsou ekologické problémy a hrozby pro přírodu, uprostřed níž žijeme? Co je na ní výjimečného? Dokážeme si jí dostatečně vážit? Mohu něčemu konkrétnímu prospět, když změním svoje chování?)
2) Člověk jako spotřebitel (Co vlastně znamená „být spotřebitel v 21. století“? Práva spotřebitele a jejich uplatňování. Pojí se s touto rolí kromě práv také nějaké odpovědnosti? Má moje spotřeba pozitivní nebo negativní vliv na moje okolí? Reflektují tento problém lidé dostatečně? Konzum, móda a krása, svádění reklamou.)
3) Právo (Jaké je povědomí lidí v mém okolí o důležitých zákonech. Řídí se jimi? Mohlo by přísnější dodržování nějaké konkrétní zákonné normy zlepšit podmínky v místě, kde žiji? Chybí naší obci městu, nějaká vyhláška? Nebo snad je zapotřebí nějakou vyhlášku zrušit?)
4) Obec, lidé a paměť (Je v místě, kde žiji dostatečný spolkový a společenský život? Jak slavíme důležité svátky a jakou roli v tom hraje obec a její obyvatelé? Jakou roli hrají tradice? Známe dobře historii místa, ve kterém žijeme? Pamatujeme si významné činy, osoby a děje, které zde kdysi probíhaly?)
5) Krajina (Dokážeme ocenit a pečovat o krajinu kolem nás? Víme o ní dost? Má nějaké neduhy? Co tu chybí a co přebývá?) Harmonogram
7. 12. 2007 - 14. 1. 2008
Portál Dvorek.eu přijímá studentské články a nabízí konzultace.
28. 1. 2008 Výběrová komise vybere finalisty postupující do 2. kola a přidělí každému studentovi tutora.
28. 1. 2008 – 10. 3. 2008 Studenti ve spolupráci s tutory řeší svůj miniprojekt a do 10. 3. odešlou portálu Dvorek.eu článek, ve kterém ho popíší.
17. 3. 2008 Porota vyhlásí vítěze. Cena
Studijní cesta do Bruselu pro deset finalistů.
Součástí cesty bude i návštěva dalších zajímavých míst (např. Lucemburku nebo Brugg). Účastníci mají hrazenou dopravu, ubytování a dostanou příspěvek na stravu.

Další partneři projektu
Generation Europe
Portál Dvorek.eu
Centrum pro Komunitní práci (CpKP)
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled