poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Nezaměstnanost mladých lidí: žádost o informace týkající se výsledků, kterých bylo dosaženo "akčními týmy" a změnou směřování prostředků z evropských fondů na zaměstnanost mladých lidí

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi

Roberta Angelilli   (PPE) ,  Jim Higgins   (PPE) ,  Othmar Karas   (PPE) ,  Georgios Papastamkos   (PPE) ,  Alejo Vidal-Quadras   (PPE) ,  László Surján   (PPE) ,  Simon Busuttil   (PPE) ,  Danuta Maria Hübner   (PPE) ,  Elmar Brok   (PPE) ,  Marietta Giannakou   (PPE) ,  Ioannis Kasoulides   (PPE) ,  Andrey Kovatchev   (PPE) ,  Jean-Paul Gauzès   (PPE) ,  Mariya Gabriel   (PPE) ,  Gay Mitchell   (PPE) ,  Pablo Zalba Bidegain   (PPE) ,  Kinga Gál   (PPE) ,  Elena Băsescu   (PPE) ,  Elisabeth Morin-Chartier   (PPE) ,  Gabriele Albertini   (PPE) ,  Elena Oana Antonescu   (PPE) ,  Zoltán Bagó   (PPE) ,  Erik Bánki   (PPE) ,  Paolo Bartolozzi   (PPE) ,  Regina Bastos   (PPE) ,  Heinz K. Becker   (PPE) ,  Ivo Belet   (PPE) ,  Philippe Boulland   (PPE) ,  Antonio Cancian   (PPE) ,  Maria Da Graça Carvalho   (PPE) ,  Anna Maria Corazza Bildt   (PPE) ,  Rachida Dati   (PPE) ,  Rosa Estaràs Ferragut   (PPE) ,  Santiago Fisas Ayxela   (PPE) ,  Cristina Gutiérrez-Cortines   (PPE) ,  Małgorzata Handzlik   (PPE) ,  Jolanta Emilia Hibner   (PPE) ,  Brice Hortefeux   (PPE) ,  Lívia Járóka   (PPE) ,  Danuta Jazłowiecka   (PPE) ,  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska   (PPE) ,  Teresa Jiménez-Becerril Barrio   (PPE) ,  Romana Jordan   (PPE) ,  Filip Kaczmarek   (PPE) ,  Krišjānis Kariņš   (PPE) ,  Seán Kelly   (PPE) ,  Ádám Kósa   (PPE) ,  Georgios Koumoutsakos   (PPE) ,  Jan Kozłowski   (PPE) ,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou   (PPE) ,  Eduard Kukan   (PPE) ,  Giovanni La Via   (PPE) ,  Veronica Lope Fontagné   (PPE) ,  Petru Constantin Luhan   (PPE) ,  Barbara Matera   (PPE) ,  Véronique Mathieu   (PPE) ,  Zofija Mazej Kukovič   (PPE) ,  Mairead McGuinness   (PPE) ,  Nadezhda Neynsky   (PPE) ,  Rareş-Lucian Niculescu   (PPE) ,  Eva Ortiz Vilella   (PPE) ,  Georgios Papanikolaou   (PPE) ,  Hubert Pirker   (PPE) ,  Konstantinos Poupakis   (PPE) ,  Zuzana Roithová   (PPE) ,  Licia Ronzulli   (PPE) ,  Kārlis Šadurskis   (PPE) ,  Potito Salatto   (PPE) ,  Csaba Sógor   (PPE) ,  Peter Šťastný   (PPE) ,  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein   (PPE) ,  Ioannis A. Tsoukalas   (PPE) ,  Vladimir Urutchev   (PPE) ,  Dominique Vlasto   (PPE) ,  Iuliu Winkler   (PPE) ,  Anna Záborská   (PPE)   a Paweł Zalewski   (PPE)
 
[ 24. července 2013 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

V průběhu neformálního zasedání Evropské rady dne 30. ledna 2012 Komise zřídila osm „akčních týmů“, které měly být vyslány do členských států s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí (Itálie, Španělsko, Řecko, Slovensko, Litva, Portugalsko, Lotyšsko a Irsko), a oznámila, že 82 miliard EUR z ještě nevyčerpaných evropských fondů bude použito na opatření, jejichž cílem je snižování nezaměstnanosti mladých lidí, podnícení růstu a podpora malých a středních podniků. Odborníci z Komise navštívili mezi únorem a květnem 2012 osm zmíněných členských států za účelem konzultací. 23. května 2012 předložil předseda Komise Barroso první výsledky, jichž „akční týmy“ dosáhly. Uvedl, že z prostředků již bylo vyčleněno na urychlené provádění či přerozděleno 7,3 miliardy EUR.

Vzhledem k tomu, že dostupné údaje jsou nejasné, neboť nejsou kompletní a dostatečně podrobné, a že Komise a Parlament při několika příležitostech zdůraznily, že je třeba mladé lidi aktivně a konkrétně zapojovat do rozhodování, mohla by Komise uvést:

1. zda jsou kromě dokumentu předloženého předsedou Barrosem dne 23. května 2012 k dispozici přesnější a podrobnější dokumenty a údaje o financovaných a rozpracovaných projektech?
2. zda byla provedena analýza osvědčených postupů a zda byla vypracována strategie pro dlouhodobá opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí?
3. zda a kdy se zapojily mládežnické organizace a jak s nimi probíhaly konzultace, jak se o tom hovoří ve sdělení Komise „Příležitosti pro mladé“ a v usnesení Parlamentu o iniciativě Příležitosti pro mladé ze dne 24. května 2012?
4. jaké byly výsledky konzultací s ostatními sedmi zeměmi, kde míra nezaměstnanosti přesahuje průměr EU (Bulharsko, Kypr, Francie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko) a jaká rozhodnutí byla v jejich průběhu učiněna?

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled