poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Neslučitelnost veřejné podpory s pravidly společného trhu EU ve věci privatizace OKD bytů v České republice

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ

 
[ 15. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Evropská komise byla informována (písemné otázky č. E-7005/08, E-5956/08, E-3497/09 a stížnost podaná dne 29. 9. 2009) o nedovolené veřejné podpoře poskytnuté Českou republikou při privatizaci společnosti OKD u převodu bytů v majetku této společnosti. Převodem bytů v roce 2004 vznikl monopol s nadregionální působností. Nyní následnická společnost zvyšuje nájmy a staví dlouholeté nájemníky do situace, kdy musí odkoupit za vysoké ceny byty, ve kterých bydlí. Tisíce rodin z ČR, ale i Polska a Slovenska, které mají v tomto regionu práci, jsou tak v době krize postaveny před rozhodnutí zadlužit celou svou rodinu na několik generací.

Stížnost předkládá legitimní důkazy o porušení Smlouvy, tj.: šlo o převod státních prostředků na soukromého nabyvatele; byla poskytnuta hospodářská výhoda dle znaleckých posudků ve výši 1,7 miliardy Kč na základě netržní ceny; podpora byla selektivní pouze vůči jednomu soukromému nabyvateli při privatizaci na základě exkluzivity; podpora ovlivnila hospodářskou soutěž poskytnutím významné výhody, která narušila trh pro konkurenty v daném odvětví, a má možný účinek na obchod a přeshraniční podnikání mezi členskými státy, jelikož vytvořila v České republice dominantního vlastníka bytů pro oblast přímo sousedící s 2 jinými členskými státy – Polskem a Slovenskem.

Ze strany Evropského parlamentu je podstatné, aby Evropská komise o stížnosti odpovědně a jednoznačným způsobem rozhodla, jelikož: byly naplněny veškeré náležitosti nutné pro konání ze strany Komise; Komisi byly předloženy nové skutečnosti vyplývající ze znaleckých posudků; jedná se o naléhavou záležitost dotýkající se více než 43 759 bytů a více než 100 tisíc nájemníků, což dokládá i předběžné opatření vydané soudem dne 18. 12. 2009 na návrh Ministerstva financí ČR a dvě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 3. 12. 2009; je potřeba přezkoumat dokumenty, které vznikly na národní úrovni na základě prokazatelného střetu zájmů u poskytovaných právních služeb při této transakci pro stát; nabyvatel jednostranně vypověděl jedinou garanci podmínek odůvodňující poskytnutou exkluzivitu; a Komise je dle Smlouvy povinna kontrolovat státní podporu.

Jaké kroky Evropská komise podniká k neodkladnému a důslednému přezkoumání neslučitelnosti veřejné podpory s pravidly společného trhu EU ve věci privatizace OKD bytů v České republice?

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-0226&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled