poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Dětská obuv


ZÁVAZNÉ POŽADAVKY NA ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST DĚTSKÉ OBUVI PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

Žirafa
 
[ 1. prosince 2005 | Autor: ]
 
1. Hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti do 3 let Veškeré zboží, které je v České republice nabízeno a prodáváno zákazníkům, ať již v kamenném obchodu nebo na trhu, „musí mít jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, musí odpovídat požadavkům právních předpisů, musí být v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a musí odpovídat účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá“( § 616 Občanského zákoníku). Jinak řečeno, v České republice má každý obchodník povinnost prodávat veškeré zboží, tedy i obuv v jakosti předepsané, není-li předepsána, potom v tzv. jakosti obvyklé. V segmentu dětské obuvi jsou v ČR závazné požadavky zdravotní nezávadnosti stanoveny pouze pro obuv pro děti ve věku do 3 let, přičemž se povinně sledují pouze hygienické vlastnosti materiálů, ze kterých je obuv vyrobena. Jedná se o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let. U segmentu obuvi se jedná se o obuv určenou nejmenším dětem a batolatům s délkou nohy do 165 mm včetně, což odpovídá číslům velikosti ve francouzské soustavě od čísla 17 do čísla 26. Na základě těchto dvou právních dokumentů musí výrobce nebo dovozce (nebo osoba, která uvádí obuv do oběhu) opatřit obuv určené pro děti ve věku do 3 let písemné prohlášení, které osvědčuje, že obuv (hračka atd.) splňuje hygienické požadavky stanovené vyhláškou č. 84/2001. Zkoušky může provést sám výrobce, který uvádí obuv (hračku) na trh (případně výrobce materiálů, z nichž je obuv či hračka vyrobena), nebo jiný subjekt k tomu způsobilý, (např. nezávislá zkušebna). Tato právní úprava vyžaduje následující postup: 1. Výrobce, dovozce nebo distributor obuvi pro děti do 3 let si musí zajistit atesty na materiály u kompletní obuvi, příp. získat atesty od samotných výrobců materiálů a komponentů - podle vyhlášky č. 84/2001 Sb. 2. Zákon č. 258/2000 Sb. ani vyhláška č. 84/2001 Sb. neuvádí žádný seznam zkušeben, které by hodnocení prováděli. Toto hodnocení proto může provádět kterákoliv zkušebna nebo laboratoř. U obuvi pro děti do 3 let máme výběr obuvi usnadněn alespoň v tom, že ze zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhlášky 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, musí mít dětská obuv pro nejmenší děti a batolata osvědčení o zdravotní nezávadnosti materiálů, ze kterých je vyrobena. Tento zákon však nezaručuje správnou konstrukci, funkční bezpečnost ani správnou proporcionalitu a ortopedické vlastnosti obuvi. Tyto vlastnosti garantuje v České republice pouze dobrovolně certifikovaná dětská obuv se značkou „žirafa“!!! 2. Zajištění kvality dětské obuvi jakosti obvyklé Mimo obuv pro děti do 3 let neexistují pro dětskou obuv v ČR žádná jiná závazné předpisy nebo vyhlášky, proto ostatní obuv (dětská i pro dospělé) musí svými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, obecnou bezpečností a hygienickou nezávadností použitých materiálů splňovat podmínky jakosti obvyklé, a to na základě zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§3, písm. b). Jakost obvyklou pro obuv definují normy: 1. ČSN 79 5600 Obuv – Požadavky a zkušební metody 2. ČSN 79 5790 Obuv – přijatelné odchylky Obě dvě normy byly revidovány a vycházejí již plně z evropských požadavků na kvalitu, vzhledové provedení a třídění obuvi. Každý obchodník by proto ve svém vlastním zájmu a v zájmu spotřebitele měl trvat smluvně na dodávkách obuvi, která odpovídá tzv. jakosti obvyklé. Čeští výrobci, kteří na našem trhu dokázali přežít, ještě i dnes obuv vyrábějí zcela dobrovolně podle uvedených norem. Přejali i další normy, tzv. podnikové normy, které dříve měly platnost norem oborových. Bohužel nabídka obuvi české provenience činí na našem trhu pouze 5-10 % a nabídka obuvi asijské provenience je v současnosti cca 70 % z celkové nabídky. 3. Dobrovolná certifikace dětské obuvi Jak však mají rodiče, ale zejména i prodejci rozpoznat dobrou a kvalitní obuv od obuvi špatné? Jak zamezit skutečnosti, že dítě je od útlého věku nevhodně obouváno a může tak dojít k trvalému poškození nohy? Ve snaze prezentovat prodejcům a rodičům dětí vhodnou formou zdravotně nezávadnou obuv pro děti zavedla v České republice v roce 1997 Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) dobrovolnou certifikaci dětské obuvi. Kriteria ortopedické a hygienické nezávadnosti dětské obuvi byly vypracovány předními obuvnickými odborníky v obuvnickém průmyslu, obchodu, zkušebnictví, školství ve spolupráci s Českou ortopedickou společností. Kriteria mohou a jsou průběžně doplňována dle současných poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí. Certifikace je prováděna podle technické specifikace TS-ITC 2/98 a TS-ITC 276/2002 (obuv pro děti do 3 let věku). Obuv, která získá certifikát bývá v prodejnách označena registrovanou visačkou s motivem žirafy a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“, která garantuje, že obuv byla odzkoušena Institutem pro testování a certifikaci (ITC) a splňuje požadavky z hlediska ortopedických, fyzikálně-mechanických a hygienických vlastností a z hlediska bezpečnosti výrobku. Neodmyslitelným účastníkem certifikačního řízení je Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO). Na konstrukční a ortopedické parametry dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog této komise. V KZNO je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní, zdravotně nezávadnou dětskou obuv. Obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci. Protože dne 1. ledna 2001 nabyl platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ke kterému byla vydána vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let, je nutné povinně provádět hygienické atesty na veškerou obuv pro děti do 3 let věku (velikostní skupiny 0 a 1). Z tohoto důvodu má většina výrobců, ale i dovozců nejnákladnější část zkoušek k dobrovolné certifikaci již hotovou. S každým držitelem certifikátu je následně uzavřena i licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Kopii vystaveného certifikátu k obuvi by měl mít každý prodejce na své prodejně k dispozici pro případnou kontrolu. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti provádí ČOKA a po dohodě také Česká obchodní inspekce a orgány hygienické služby. Zneužití značky by bylo posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné. Visačka „žirafy“ – garance zdravotní nezávadnosti dětské obuvi.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled