poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

CE značka


Postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě

Vnitřní trh je základním kamenem hospodářského růstu EU, který je založen na čtyřech svobodách: volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Aby byl vnitřní trh zboží plně funkční, je třeba odstranit technické překážky.

V oblasti zboží toho lze dosáhnout harmonizací technických pravidel členských států nebo vzájemným uznáváním technických pravidel členských států....


 
[ 29. listopadu 2007 | Autor: ]
 

Návrh zprávy a další dokumenty viz. příloha (pod článkem)

1. Úvod

Vnitřní trh je základním kamenem hospodářského růstu EU, který je založen na čtyřech svobodách: volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Aby byl vnitřní trh zboží plně funkční, je třeba odstranit technické překážky.

V oblasti zboží toho lze dosáhnout harmonizací technických pravidel členských států nebo vzájemným uznáváním technických pravidel členských států.

Harmonizovaná oblast pokrývá 75 % vnitřního trhu zbožím (přibližně 1,5 bilionu eur), zatímco neharmonizovaná oblast (na niž by se mělo vztahovat vzájemné uznávání) pokrývá zbývajících 25 % (přibližně 500 miliard).

Náklady způsobené neuplatňováním vzájemného uznávání se odhadují asi na 150 miliard eur.

Tento návrh nařízení má odstranit překážky pro správné uplatňování vzájemného uznávání.

2. Doprovodné informace týkající se vzájemného uznávání

Zásada vzájemného uznávání je odvozena z judikatury ESD, konkrétně ze známého rozsudku ve věci Cassis de Dijon ze dne 20. února 1979. Zásada se zakládá na jednom pravidle a jedné výjimce:

a) Obecné pravidlo: Členský stát v zásadě nemůže na svém území zakázat ani omezit prodej zboží zákonně vyrobeného nebo uvedeného na trh v jiném členském státě, i když toto zboží není plně v souladu s pravidly členského státu určení.

b) Výjimka: V případě chybějící harmonizace se může členský stát od této zásady odchýlit a může přijmout opatření zakazující či omezující přístup takového zboží na vnitřní trh, pouze pokud jsou taková opatření i) nutná, ii) přiměřená a iii) pokud jsou oprávněná z důvodů popsaných v článku 30 Smlouvy o ES nebo pokud se jedná o nadřazené požadavky veřejného zájmu.

Existují dvě hlavní kategorie výrobků, na něž se vztahuje vzájemné uznávání:

(i) výrobky, na něž se na úrovni EU nevztahuje žádná harmonizace. Tato kategorie zahrnuje například jízdní kola, žebříky, lešení, výrobky z cenných kovů, předměty pro péči o děti, nádrže a kontejnery.

(ii) výrobky, které jsou harmonizovány částečně. Například funkčnost klimatických a účinnostních vlastností poplašných systémů není na rozdíl od všech ostatních vlastností harmonizována. Tato kategorie navíc zahrnuje (mimo jiné) textil, obuv, informační technologie, určité typy motorových vozidel, elektromateriál a určité potraviny.

  • Právní základ

Články 37 a 95 Smlouvy o ES.

  • Rozpočtové důsledky

Ačkoli návrh jako takový nemá žádné rozpočtové důsledky, provedení nařízení bude vyžadovat vytvoření seznamu výrobků nebo aspektů výrobků podléhajících vzájemnému uznávání, a vytvoření webových stránek obsahujících seznam výrobků, na které se tato zásada vztahuje. Vytvoření tohoto seznamu a webových stránek bude mít rozpočtové důsledky, jež jsou uvedeny v příloze nařízení.

  • Evropský hospodářský prostor

Navržený právní akt se týká záležitostí EHP, a proto by měl být rozšířen na Evropský hospodářský prostor.

3. Hlavní body návrhu Komise

Návrh nařízeni obsahuje několik zásadních aspektů:

– stanoveni závazného postupu pro vnitrostátní organy, pokud se rozhodnou neuplatnit zásadu vzájemného uznáváni a omezit pohyb výrobku z jiného členského státu na svůj trh;

– dostatečný časový prostor před vydáním konečného písemného rozhodnuti vnitrostátním organem, aby mohli obchodnici zohlednit jeho připomínky;

– s ohledem na informace předložené obchodníkem musí vnitrostátní organ své konečné rozhodnuti zdůvodnit písemně;

– vnitrostátní organ rovněž nese důkazní břemeno, proč považuje za nezbytné omezit pohyb výrobku z jiného členského státu na svůj trh a proč je třeba, aby bylo uplatněno zvláštní vnitrostátní pravidlo;

– obchodník má rovněž možnost odvolat se proti takovému rozhodnuti k soudu;

– důležitou součástí návrhu je zřízeni sítě kontaktních a informačních míst v jednotlivých členských státech EU, na která se mohou jak vnitrostátní organy, tak obchodnici obracet s žádostmi o informace o konkrétních výrobcích. Tato místa budou propojena tzv. telematickou síti.

Konkrétní struktura návrhu Komise:

Oblast působnosti (články 2 a 3).

Nařízení se vztahuje na rozhodnutí, jejichž přímým nebo nepřímým důsledkem je situace, kdy výrobek zákonně uvedený na trh v jiném členském státě nemůže ve stávající podobě zůstat na trhu jiného členského státu nebo na něj nemůže být uveden. Na dané výrobky se vztahují technická pravidla, jež nejsou předmětem harmonizace na úrovni Společenství.

V zásadě se vztahuje na restriktivní rozhodnutí přijatá ohledně jakýchkoliv průmyslově vyráběných výrobků nebo zemědělských produktů, včetně produktů rybolovu zákonně uváděných na trh v jiném členském státě.

Postup v případě, že členský stát hodlá uplatnit vlastní technická pravidla (články 4, 5 a 6).

V případě, že se orgán členského státu rozhodne zavést vlastní technické pravidlo, je povinen své rozhodnutí zdůvodnit. Před tím, než orgány dospějí ke konečnému rozhodnutí ohledně uplatnění nebo neuplatnění vlastních technických pravidel, má hospodářský subjekt k dispozici 20 dnů na to, aby na toto odůvodnění reagoval.

Důkazní břemeno spočívá na vnitrostátním orgánu, jenž hodlá aplikovat technický předpis omezující přístup výrobku na vnitrostátní trh.

Úkoly kontaktních míst pro výrobky (články 7 a 8).

Hlavním úkolem je poskytování informací o technických předpisech podnikům a příslušným orgánům ostatních členských zemí.

Telematická síť (článek 9).

Článek umožňuje vytvoření telematické sítě - vzájemné propojení kontaktních míst.

Plán podávání zpráv (článek 10).

Členské státy pošlou Komisi na její žádost detailní zprávu o provádění tohoto nařízení.

Do pěti let předloží Komise Parlamentu zprávu o provádění tohoto nařízení.

4. ZPRÁVA PŘIJATÁ VÝBOREM

Zpravodaj podpořil úsilí Komise o maximální uplatňování zásady vzájemného uznávání a o poskytnutí právní jasnosti.

Parlament jako duplicitní vypustil v původním článku 2 zákaz výrobku a článek se ve své nové podobě zaměřuje na rozhodnutí, kde přímým nebo nepřímým účelem takového rozhodnutí je:

b) nepovolit uvedení výrobku nebo druhu daného výrobku na trh;

c) vyžadovat změnu výrobku nebo druhu daného výrobku předtím, než může být na trh uveden nebo na trhu ponechán;

d) požadovat stažení výrobku nebo druhu daného výrobku z trhu.

Nově parlament rovněž stanoví, že kontaktní místa mají poskytovat praktickou pomoc.

Parlament shodně s Komisí ponechal definici vymezující, co se rozumí pod pojmem technických pravidel (tato definice je značně široká).

Parlament shodně s Komisí stanovil, že toto nařízení se nevztahuje na rozhodnutí učiněná vnitrostátními soudy.

Toto nařízení se nevztahuje na systémy a prvky interoperability - to spadá pod jiné směrnice.

Orgány národních států musí poslat písemně oznámení hospodářskému subjektu, pokud mají v úmyslu uplatnit některý typ rozhodnutí (viz výše - např. nepovolit výrobek) a to s dostatečným technickým a vědeckým odůvodněním, proč jsou tu důvody veřejného zájmu. Orgány nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytně potřebné pro veřejný zájem (ten je blíže definován v primárním evropském právu - v Zakládajících smlouvách). Hospodářský subjekt může podat námitky ve lhůtě stanovené v rozhodnutí, lhůta musí činit nejméně 20 dní.

Výrobky vyráběné pro vlastní potřebu pod nařízení nespadají, jelikož nikdy v žádném členském státě nevstupují na trh.

Parlament stanovil pravidlo o informaci o výrobku následovně - příslušný orgán členského státu může při řádném zohlednění zásady proporcionality od hospodářského subjektu požadovat zejména:

a) relevantní informace o charakteristikách příslušného výrobku nebo druhu výrobku;

nebo

b) relevantní a snadno dostupné informace o zákonném uvedení daného výrobku na trh v jiném členském státě.

Členské státy nesmějí odmítat certifikáty a protokoly vydávané akreditovanými subjekty posuzování shody na základě jejich odborné způsobilosti..

Orgán uvede v rozhodnutí dostupné opravné prostředky a lhůty, jež se na tyto opravné prostředky vztahují. Každé rozhodnutí může být přezkoumáno vnitrostátními soudy.

Vzhledem k tomu, že existence postupů posuzování shody (nebo postupů předchozího povolení v souladu s rozhodnutími Evropského soudního dvora) není technickým pravidlem, všechna zkoušení a zkušební metody a osvědčení v rámci postupů posuzování shody technickými pravidly jsou, a tudíž spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Prostřednictvím tohoto nařízení se zabrání neoprávněnému dodatečnému testování výrobků v členském státě určení.

Čl. 7 odst. 2 2. Komise vypracuje seznam kontaktních míst pro výrobky, pravidelně ho aktualizuje a zveřejňuje ho v Úředním věstníku Evropské unie. Komise rovněž tyto iformace zpřístupní na webových stránkách.

Výrobek, jenž podléhá postupům tohoto nařízení, zůstává na trhu členského státu určení během těchto postupů až do chvíle, kdy je členským státem vydáno konečné rozhodnutí.

Členský stát může z důvodů veřejné mravnosti či bezpečnosti z trhu dočasně stáhnout nebezpečný výrobek - takový postup se řídí jinými sekundárnámi předpisy EU - RAPEX apod.

Kontaktní místa pro výrobky

Kontaktní místa pro výrobky by měla:

- sloužit jako poradenská místa poskytující praktickou (avšak v žádném případě právní) pomoc v souvislosti s uplatňováním zásady vzájemného uznávání

- poskytovat informace jak hospodářským subjektům, tak orgánům členských států.

- min. 1 kontaktní místo bude v každém členském státě

- seznam kontaktních míst se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a Komise rovněž tyto informace zpřístupní na webových stránkách

- odpoví na všechny žádosti o informace ve lhůtě deseti pracovních dnů od jejich obdržení

- kontaktní místo v domovském státě, ve kterém příslušný hospodářský subjekt uvedl daný výrobek zákonně na trh, může být hospodářskému subjektu nápomocno

- neúčtují žádné poplatky za informace nebo pomoc

Komise může podle tohoto nařízení zřídit telematickou síť pro realizaci výměny informací mezi kontaktními místy.

Zpravodaj zavádí pro členské státy roční oznamovací povinnost (nikoliv na žádost).

Komise bude tyto zprávy rovněž analyzovat a v případě porušení jednat (včetně žaloby na nedodržující stát k Evropskému soudnímu dvoru).

Komise zveřejní orientační seznam výrobků spadajících do oblasti působnosti

tohoto nařízení na webových stránkách a bude seznam aktualizovat.

Do tří let od vstupu v platnost a každých dalších pět let provede Komise přezkoumání a předloží zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

Komise vytvoří poradní komisi složenou ze zástupců členských států.

Články 7 a 8 se použijí po šesti měsících od data zveřejnění.

ODHLASOVANÝ TEXT VÝBOREM (ODŮVODŇUJÍCÍ ČLÁNKY JSOU V ODDĚLENÉM DOKUMENTU A KOMPROMISNÍ POZMĚŃOVACÍ NÁVRHY JSOU UVEDENY V ANGLIČTINĚ)

Článek 1

Předmět

1. Cílem tohoto nařízení je posílení fungování vnitřního trhu s volnou a nenarušovanou hospodářskou soutěží prostřednictvím volného pohybu zboží a zároveň zajištění vysoké míry ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků.

ústní pozměnov. návrh:

"This Regulation lays down the rules and procedures to be followed by the competent authorities of the Member States when taking or intending to take a decision, as reffered to in Article 2(1) hindering the free movement of a product lawfully marketed in antother Member State and subject to Article 28 of the Treaty".

Článek 2. Rovněž stanoví zřízení kontaktních míst pro výrobky v členských státech za účelem poskytování informací a praktické pomoci hospodářským subjektům a posilování správní spolupráce mezi příslušnými orgány členských států.

Oblast působnosti

Odst. 1. Toto nařízení se vztahuje na přijatá správní rozhodnutí nebo na rozhodnutí, která mají být přijata, na základě technických pravidel, jak jsou definována v odstavci 2, ohledně jakýchkoliv průmyslově vyráběných výrobků včetně zemědělských produktů a produktů rybolovu zákonně uváděných na trh v jiném členském státě, kde přímým nebo nepřímým účelem takového rozhodnutí je:

 Čl. 2 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) vypouští se

 Čl. 2 odst. 1 pododstavec 2

Pro účely prvního pododstavce bodu c) se změnou výrobku nebo druhu daného výrobku rozumí jakákoliv změna jedné nebo více charakteristik konkrétního výrobku nebo konkrétního druhu výrobku, jak je uvedeno v odst. 2 písm. a).

 Čl. 2 odst. 1a (nový)

1a. Toto nařízení se nevztahuje na rozhodnutí právní povahy učiněná vnitrostátními soudy.

Článek 2, odst 2 - Kompromis 1

Článek 3

Souvislost s ostatními ustanoveními práva Společenství

1a. Toto nařízení se nevztahuje na systémy a prvky interoperability, které jsou zahrnuty do oblasti působnosti směrnice 96/48/ES a směrnice 2001/16/ES.

Odst 2. Toto nařízení se nevztahuje na opatření přijatá orgány podle:

a) ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. d) až f) a čl. 8 odst. 3 směrnice 2001/95/ES

ustanovení čl. 50 odst. 3 písm. a) a článku 54 nařízení (ES) č. 178/2002;

d) článku 14 směrnice 2004/49/ES

Kapitola II. - Postup uplatňování technického pravidla členského státu určení

Where a national authority intends to adopt a decision as referred to in Article 2(1), it shall send the economic operator identified in accordance with Article 5 written notice of its intention, specifying the technical rule on which the decision is to be based and setting out sufficient technical or scientific evidence that the intended decision is justified on one of the grounds of public interest listed in Article 30 of the Treaty or by reference to another overriding requirement in the public interest, and that it is appropriate for securing the attainment of the objective pursued and does not go beyond what is necessary in order to attain that objective.

The economic operator concerned shall, following receipt of such notice, be allowed at least twenty working days in which to submit comments.

Any decision as referred to in Article 2(1) shall be notified to the economic operator concerned and shall state the reasons on which it is based, including the reasons for rejecting any arguments put forward by the operator.

It shall also specify the remedies available under the provisions in force in the Member State concerned and the time limits applying to such remedies.

Where, after giving written notification in accordance with paragraph 1 of this Article, the national authority decides not to adopt a decision as referred to in Article 2(1), it shall inform the economic operator concerned accordingly.

Článek 3a

Informace o výrobku

Pokud příslušný orgán členského státu určení předloží výrobek nebo druh výrobku k posouzení, zda je třeba přijmout rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1, může při řádném zohlednění zásady proporcionality od hospodářského subjektu požadovat zejména:

a) relevantní informace o charakteristikách příslušného výrobku nebo druhu výrobku;

nebo

b) relevantní a snadno dostupné informace o zákonném uvedení daného výrobku na trh v jiném členském státě.

Článek 3b

Vzájemné uznávání odborné způsobilosti akreditovaných subjektů posuzování shodyČlenské státy nesmějí odmítat certifikáty a protokoly vydávané akreditovanými subjekty posuzování shody na základě jejich odborné způsobilosti, jestliže tyto subjekty obdržely akreditační certifikát pro příslušnou oblast posuzování shody v souladu s nařízením (ES) č. .../... [kterýmse stanoví požadavky na akreditaci a činnosti dozoru nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh].

Článek 4 - Vyhodnocování potřeby uplatňovat technické pravidlo členského státu určení

1. Jestliže má příslušný orgán členského státu určení v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1, písemně oznámí svůj úmysl hospodářskému subjektu určenému podle článku 5, specifikuje technické pravidlo, na kterém je rozhodnutí založeno, a uvede technické nebo vědecké důkazy o tom:

a) že je zamýšlené rozhodnutí oprávněné z důvodů veřejného zájmu uvedených v článku 30 Smlouvy, nebo odkaz na jiný požadavek převažujícího veřejného zájmu, a

b) že je zamýšlené rozhodnutí vhodné pro zabezpečení dosažení sledovaného cíle a nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné. Zamýšlené rozhodnutí se musí opírat o charakteristiky příslušného výrobku nebo druhu výrobku. Po obdržení oznámení je dotčenému hospodářskému subjektu poskytnuto alespoň dvacet pracovních dní, aby mohl předložit své připomínky. V tomto oznámení se určí lhůta, v níž musí být připomínky předloženy.

Čl. 4 odst. 1

1. Jestliže má příslušný orgán členského státu určení v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1, písemně oznámí svůj úmysl hospodářskému subjektu určenému podle článku 5, specifikuje technické pravidlo, na kterém je rozhodnutí založeno, a uvede dostatečné technické nebo vědecké důkazy:

a) že je zamýšlené rozhodnutí oprávněné z důvodů veřejného zájmu uvedených v článku 30 Smlouvy, nebo odkaz na jiný požadavek převažujícího veřejného zájmu, a

b) že je zamýšlené rozhodnutí vhodné pro zabezpečení dosažení sledovaného cíle a nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné. Po obdržení oznámení je dotčenému hospodářskému subjektu poskytnuto alespoň dvacet pracovních dní, aby mohl předložit své připomínky. V tomto oznámení se určí lhůta, v níž musí být připomínky předloženy.

Čl. 4 ods. 1, podost. 2a) - Kompromis 2

čl. 4, odst. 2, podost. 2) Rozhodnutí rovněž uvede dostupné opravné prostředky podle platných předpisů daného členského státu a lhůty, jež se na tyto opravné prostředky vztahují. Každé rozhodnutí může být přezkoumáno vnitrostátními soudy či jinými odvolacími orgány.

 Čl. 4 odst. 3

3. V případě, že se příslušný orgán členského státu určení po vydání písemného oznámení v souladu s odstavcem 1 tohoto článku rozhodne, že rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1 nepřijme, informuje o tom neprodleně dotčený hospodářský subjekt.

3a. Když v návaznosti na postup stanovený v tomto článku příslušný orgán členského státu určení neinformuje hospodářský subjekt o rozhodnutí uvedeném v čl. 2 odst. 1 ve lhůtě stanovené v odstavci 2 tohoto článku, má se za to, že je výrobek zákonně uvedený na trh ve členském státě určení.

Článek 4a) Komporomis 3

čl. 5

The written notice referred to in Article 4(1) shall be sent to the producer within the meaning of Article 2(e) of Directive 2001/95/EC, when his identity and contact details appear on the packaging or labelling of the product, or in the accompanying documents.

The written notice shall be sent to the distributor within the meaning of Article 2(f) of Directive 2001/95/EC, when his identity and contact details appear on the packaging or labelling of the product, or in the accompanying documents.

When the identity and contact details of the producer and distributor appear neither on the packaging or labelling of the product nor in the accompanying documents, the written notice shall be sent to any other producer or distributor within the meaning of the provisions referred to in the first and second paragraphs.

Žádost o informace, písemné oznámení

a rozhodnutí uvedené v článcích 4 a 4a jsouzaslány hospodářskému subjektu, jímž je:

a) výrobce výrobku, pokud je usazený ve Společenství, a každá další osoba, která vystupuje jako výrobce, tedy opatří výrobek svým názvem, ochrannou známkou nebojiným rozlišovacím znakem, nebo osoba,která výrobek upraví;or, where the competent authorities cannot identify the identity and contact details of these economic operators,

b) zástupce výrobce, pokud výrobce není usazený ve Společenství, nebo dovozce výrobku, jestliže žádný zástupce usazený veSpolečenství neexistuje;or where the competent authorities cannot identified any of these economic operators either,

c) další subjekt z oboru v dodavatelském řetězci, pokud jeho činnosti mohou mít vlivna některé vlastnosti výrobku, které jsouupraveny technickými pravidly, jež se navýrobek vztahují; or, as a last resort

d) pokud příslušný orgán nemůže určit žádný z výše uvedených hospodářských subjektů, kterýkoli subjekt z oboru v dodavatelském řetězci, jehož činnost neovlivňuje žádnou vlastnost výrobku, která je regulována technickými pravidly, jež se na výrobek vztahují.

článek 6

Any decision as referred to in Article 2(1) may be challenged before the national courts.

čl 7 Zřízení kontaktních míst pro výrobky

Čl. 7 odst. 1 1. Členské státy určí kontaktní místa pro výrobky na svém území a sdělí jejich kontaktní údaje ostatním členským státům a Komisi.

Čl. 7 odst. 2 2. Komise vypracuje seznam kontaktních míst pro výrobky, pravidelně ho aktualizuje a zveřejňuje ho v Úředním věstníku Evropské unie. Komise rovněž tyto iformace zpřístupní na webových stránkách.

Článek 8 - Úkoly

čl. 8 odst. 1 - kompromis 4

odst. 2 - 3a. Kontaktní místa pro výrobky odpoví na všechny žádosti o informace nebo pomoc uvedené  v odstavcích 1 a 3 ve lhůtě deseti pracovních dnů od jejich obdržení. V případě, že je tato žádost neopodstatněná, neprodleně o tom kontaktní místo pro výrobky hospodářský subjekt uvědomí

člá. 8 odst. 3 3. Kontaktní místo pro výrobky v členském státě, ve kterém příslušný hospodářský subjekt uvedl daný výrobek zákonně na trh, může být hospodářskému subjektu nápomocno tím, že jemu nebo příslušnému orgánu poskytne jakékoli potřebné informace nebo zjištění uvedené v článku 4. Pomoc hospodářskému subjektu nezahrnuje poskytování právního poradenství v jednotlivých případech.

3b. V případě, že kontaktní místo pro výrobky hospodářskému subjektu poskytuje pomoc, může navázat spojení s kontaktním místem pro výrobky v členském státě určení.

3c. Kontaktní místa pro výrobky neúčtují žádné poplatky za informace nebo pomoc poskytnuté podle tohoto článku.

Článek 9 Telematická síť Komise může podle tohoto nařízení zřídit telematickou síť pro realizaci výměny informací mezi kontaktními místy pro výrobky a/nebo příslušnými orgány členských států postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 10 - Oznamovací povinnost

1. Členské státy pošlou každoročně Komisi detailní zprávu o uplatňování tohoto nařízení, včetně podrobných informací o všech písemných oznámeních nebo rozhodnutích zaslaných podle článku 4 včetně veškerých důležitých informací ohledně dotčených typů produktů.

1a. S ohledem na informace poskytnuté členskými státy podle odstavce 1 Komise přijatá rozhodnutí a opatření zanalyzuje a posoudí jejich odůvodnění. V případě potřeby podnikne Komise příslušné kroky včetně postupu stanoveného v článku 226 Smlouvy s cílem zajistit dodržování tohoto nařízení členskými státy.

2. Do tří let od data stanoveného v článku 13 a každých dalších pět let provede Komise přezkoumání a Evropskému parlamentu a Radě předloží zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Komise zprávu případně doplní o příslušné návrhy za účelem zlepšení volného pohybu zboží

Čl. 10 odst. 2a (nový)

2a. Komise sestaví orientační seznam výrobků, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, zveřejní ho a pravidelně ho bude aktualizovat. Tento seznam Komise zpřístupní na webových stránkách.

Čl. 11 název (nový)

Postup pro projednávání ve výboru

Article 11

The Commission shall be assisted by a committee, composed of representatives of the Member States and chaired by a representative of the Commission.

Where reference is made to this paragraph, the advisory procedure laid down in Article 3 of Decision 1999/468/EC shall apply, in compliance with Article 7(3) and Article 8 thereof.

Čl. 12 název (nový) 

Zrušení

článek 13 Vstup v platnost a použitelnost

Články 7 a 8 se použijí ode dne [první den v měsíci následujícím po šesti měsících od data zveřejnění].

Návrh zprávy a další dokumenty viz. příloha (pod článkem)Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled