poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Vystoupení Zuzany Roithové

 
[ 7. června 2010 | Autor: ]
 

 Vážení kolegové,

 - děkuji řečníkům a diskutujícím za nosné příspěvky.

- je zřejmé, že cítíme potřebu mít  silné nástroje na potírání korupce, organizovaného zločinu a hazardu na úrovni členských států, ale i EU, protože tyto fenomény neznají hranic.

Kompetence EU jsou u potírání těchto negativních jevů limitované, ale přijetí Lisabonské smlouvy situaci zlepšuje. Čl. 83 dokonce do budoucna umožňuje přijmout trestněprávní normy na evropské úrovni v boji proti korupci a organizovanému zločinu. Dále EU přistoupila k Úmluvám OSN proti korupci a proti transnacionálnímu organizovanému zločinu.

Praní špinavých peněz je společným fenoménem všech tří jevů. Je otázkou, zda  směrnice 2005/60/EC je dnes dostatečně účinná.

 Tyto negativní jevy parazitují na demokratických systémech, tj. zneužívají výsady, které občanům demokracie propůjčila, zaštiťují se právem na ochranu osobních údajů a na obchodní tajemství. Chci Vás upozornit, že programové dokumenty naší frakce se jen stručně dotýkají těchto témat a vůbec nic neříkají nic o tom , jak těmto jevům chceme čelit, jaké nástroje považujeme za efektivní a přiměřené. Domnívám se, že tento nedostatek budeme muset, co nejdříve napravit.

 SLIDE:         ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 

- základním problémem je rovnováha mezi účinností opatření v boji proti těmto negativním jevům a ochranou soukromí jednotlivců a firem.

Jde o pořadí hodnot, kterými se odlišujeme my křesťansko-demokratičtí a středopravicoví politici od liberálů, sociálních demokratů, zelených, euroskeptiků a komunistů. V našem pojetí má ochrana životů, zdraví, majetku, státních struktur i dalších klíčových oblastí přednost před bezbřehou svobodou a právem na neprolomitelné soukromí jednotlivců a firem. Musíme mít u jednotlivých návrhů jasno, kde tato hranice vede. Naším limitem je bezesporu Charta lidských práv EU. Myslím, že bychom měli tento přístup zakotvit do našeho programu a podřídit se mu při závazném hlasování, jinak prohrajeme jako v případě hlasování o SWIFTu.

slide - střet dvou přístupů

- vážnou hrozbou je prorůstání organizovaného zločinu do státní správy, protože vede k rozkladu demokratického státu - jen na boj proti kriminalitě v tomto období (2007-2013) vydáme z evropského rozpočtu téměř miliardu Eur

- díky Lisabonské smlouvě má nyní Europol, Eurojust a Evropský úřad proti podvodům OLAF širší pravomoci

 SLIDE: Čekají nás tyto kroky:

1. je potřeba znemožnit legalizaci výnosů z trestné činnosti, a proto daleko přísněji musíme přistupovat k tzv. daňovým rájům - nedávno jsme jasně formulovali pro Komisi politické zadání, které má zamezit daňovým únikům a zvýšit transparentnost finančních transferů, protože naším cílem je potírání praní špinavých peněz nejen národních, ale i mezinárodních sítí organizovaného zločinu.

2.  zvýšení práv a ochrany svědků závažné trestné činnosti a to nejen přeshraničně

3. vytvoření bezpečného rámce pro nahlašovatele takových trestných činů a korupce

4. naplnění Stockholmského programu

5. sjednocení režimu pro získávání důkazů

6. vytvoření strategie EU pro vnitřní bezpečnost

 

          KORUPCE

- naše bývalá kolegyně Jana Hybášková velmi pregnantně popsala oblast korupce.

Dovolte mi vlastní poznámku:

Totalitní režimy měly sice lepší možnosti, jak potírat majetkovou trestnou činnost, ale centrální plánování vedlo k všeobecnému nedostatku zboží a služeb, což vypěstovalo v těchto zemích kulturu rozsáhle tolerovaného klientelismu a korupce. Společnost v nových členských státech si tak sebou nese dědictví v podobě menší citlivosti k těmto mravním deliktům. Měli bychom mít toto na mysli, když schvalujeme předpisy platné po celé EU, a proto si Vás dovoluji osobně požádat o podporu při prosazování přísných pravidel transparentnosti, které navrhují poslanci z těchto zemí, které se mohou zdát pro situaci starých členských států možná nadbytečné. Je mi líto, že jsem neprosadila ve výboru požadavek, aby Evropská komise monitorovala přísněji efektivitu veřejných zakázek z fondů EU. Jde například o 

 

SLIDE:  KORUPCE - zavést veřejný portál informující o:

1. rozdílech mezi cenou vítěze výběrového řízení a konečnou cenou při předání díla,

2. zásadně rozdílných nákladech na výstavbu 1 km dálnice v různých členských státech

3. o vlastnících společností (včetně částí holdingů; např. ČR i jiné členské státy umožňují držení anonymních akcií)

4. (a v neposlední řadě )o opakovaných vítězích výběrových řízení a majitelích těchto společností

 

Slide. další opatření :

5. podpora projektů na výměnu zkušeností a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení

6. posouzení dopadu na vytváření protikorupčního prostředí u vybraných legislativních návrhů komise

 

Závěr : potřebujeme  strategii EU proti korupci

 

HAZARD

 

- hazard slouží jak k praní špinavých peněz, tak k závislosti.  Pavel Svoboda to zřetelně vylíčil.

Regulace hazardu se v každé členské zemi liší mírou zdanění, dostupnosti, kontroly i mírou právní odpovědnosti provozovatelů. Zdanění kasin je v Německu pětkrát vyšší, než v sousední České republice a výherní automaty jsou v Dánsku zdaňovány desetkrát více, než v Litvě. V České republice se ročně prosází přes 400 Eur na osobu, což vzhledem ke kupní síle nás staví na smutné první místo v EU.

Narůstajícím fenoménem je on-line hazard. Zejména v nových členských státech došlo k světově ojedinělému rozmachu hazardních her. Jen v ČR je provozováno cca. 60 000 výherních automatů (tj. 1 připadá na 170 obyvatel, v Německu na 500 obyvatel a ve Francii na 18 000 obyvatel) a patologickým hráčstvím je postiženo 100 000 osob, nemluvě o mnohonásobně vyšším počtu těch, kdo trpí hazardními hrami druhotně.

- KDU-ČSL se zde v ČR snažila omezit hazard, ale bohužel byl nedávno schválen jen bezzubý zákon, který ani nezakazuje reklamu orientovanou na děti..

Evropský soudní dvůr s ohledem na veřejný zájem uznal právo vlád zakazovat či omezovat hazard po internetu. Nicméně, členské státy mají málo možností, jak online hazard řešit, proto je potřeba přijmout regulaci na úrovni EU.

 

 

SLIDE        Cíl :

1. minimálním cílem by měl být celoevropský zákaz reklamy na hazard orientovaný na mládež (a to by měly obsahovat i etické kodexy provozovatelů reklam na Internetu).

Ale problém reklamy je širší: provozovatelé hazardních her nesdělují pravděpodobnost výhry, ale slibují snadnou výhru-  jedná se v podstatě o klamavou reklamu -

 -2.  Pokud by podobně jako u cigaret bylo v reklamách na hazard varování o dopadech patologického hráčství a o mizivé pravděpodobnosti výhry, přispělo by to k vyšší ochraně řady hráčů.

-3. také musíme lépe chránit evropské spotřebitele - sedm členských států online hazard zakazuje, proto dalším návrhem může být zvýšení pokut za přeshraniční reklamu orientovanou na země, kde je hazard omezován.

 Poslední slide: Která opatření prosadí EPP ?

Věřím si najdeme čas a dojdeme brzy ke shodě o tom, která opatření prosadíme do evropské legislativy.  Tento panel byl doufám dobrým začátkem.

 Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled