poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Volný pohyb v rámci EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Radě
celý text...
 
[ 7. ledna 2014 | Autor: Zuzana Roithová, Jacek Protasiewicz, Marian-Jean Marinescu, Andrey Kovatchev, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Csaba Őry, András Gyürk, Danuta Jazłowiecka, Traian Ungureanu, Iosif Matula, Anna Záborská,Manfred Weber, Elena Oana Antonescu, za skupi | celý text...
 

Nezaměstnanost mladých lidí: žádost o informace týkající se výsledků, kterých bylo dosaženo "akčními týmy" a změnou směřování prostředků z evropských fondů na zaměstnanost mladých lidí

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi

Roberta Angelilli   (PPE) ,  Jim Higgins   (PPE) ,  Othmar Karas   (PPE) ,  Georgios Papastamkos   (PPE) ,  Alejo Vidal-Quadras   (PPE) ,  László Surján   (PPE) ,  Simon Busuttil   (PPE) ,  Danuta Maria Hübner   (PPE) ,  Elmar Brok   (PPE) ,  Marietta Giannakou   (PPE) ,  Ioannis Kasoulides   (PPE) ,  Andrey Kovatchev   (PPE) ,  Jean-Paul Gauzès   (PPE) ,  Mariya Gabriel   (PPE) ,  Gay Mitchell   (PPE) ,  Pablo Zalba Bidegain   (PPE) ,  Kinga Gál   (PPE) ,  Elena Băsescu   (PPE) ,  Elisabeth Morin-Chartier   (PPE) ,  Gabriele Albertini   (PPE) ,  Elena Oana Antonescu   (PPE) ,  Zoltán Bagó   (PPE) ,  Erik Bánki   (PPE) ,  Paolo Bartolozzi   (PPE) ,  Regina Bastos   (PPE) ,  Heinz K. Becker   (PPE) ,  Ivo Belet   (PPE) ,  Philippe Boulland   (PPE) ,  Antonio Cancian   (PPE) ,  Maria Da Graça Carvalho   (PPE) ,  Anna Maria Corazza Bildt   (PPE) ,  Rachida Dati   (PPE) ,  Rosa Estaràs Ferragut   (PPE) ,  Santiago Fisas Ayxela   (PPE) ,  Cristina Gutiérrez-Cortines   (PPE) ,  Małgorzata Handzlik   (PPE) ,  Jolanta Emilia Hibner   (PPE) ,  Brice Hortefeux   (PPE) ,  Lívia Járóka   (PPE) ,  Danuta Jazłowiecka   (PPE) ,  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska   (PPE) ,  Teresa Jiménez-Becerril Barrio   (PPE) ,  Romana Jordan   (PPE) ,  Filip Kaczmarek   (PPE) ,  Krišjānis Kariņš   (PPE) ,  Seán Kelly   (PPE) ,  Ádám Kósa   (PPE) ,  Georgios Koumoutsakos   (PPE) ,  Jan Kozłowski   (PPE) ,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou   (PPE) ,  Eduard Kukan   (PPE) ,  Giovanni La Via   (PPE) ,  Veronica Lope Fontagné   (PPE) ,  Petru Constantin Luhan   (PPE) ,  Barbara Matera   (PPE) ,  Véronique Mathieu   (PPE) ,  Zofija Mazej Kukovič   (PPE) ,  Mairead McGuinness   (PPE) ,  Nadezhda Neynsky   (PPE) ,  Rareş-Lucian Niculescu   (PPE) ,  Eva Ortiz Vilella   (PPE) ,  Georgios Papanikolaou   (PPE) ,  Hubert Pirker   (PPE) ,  Konstantinos Poupakis   (PPE) ,  Zuzana Roithová   (PPE) ,  Licia Ronzulli   (PPE) ,  Kārlis Šadurskis   (PPE) ,  Potito Salatto   (PPE) ,  Csaba Sógor   (PPE) ,  Peter Šťastný   (PPE) ,  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein   (PPE) ,  Ioannis A. Tsoukalas   (PPE) ,  Vladimir Urutchev   (PPE) ,  Dominique Vlasto   (PPE) ,  Iuliu Winkler   (PPE) ,  Anna Záborská   (PPE)   a Paweł Zalewski   (PPE)
celý text...
 
[ 24. července 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Genetická modifikace hospodářských zvířat

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi, článek 117 jednacího řádu
celý text...
 
[ 16. července 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Schengen - nelegální kontroly na vnitřních hranicích

Carlos Coelho, Simon Busuttil, Frank Engel, Wim van de Camp, Zuzana Roithová, Salvatore Iacolino, za skupinu PPE, Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Radě
celý text...
 
[ 26. června 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Podmínky garance půjček pro studenty v rámci programu „Erasmus pro všechny“

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi, článek 117 jednacího řádu
celý text...
 
[ 18. června 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Opatření v návaznosti na písemné prohlášení o epilepsii

Otázka k písemnému zodpovězení Komisi, článek 117 jednacího řádu, autoři: Gay Mitchell  (PPE) ,  Peter Skinner  (S&D) ,  Charles Tannock  (ECR) ,  Marianne Thyssen  (PPE) ,  Angelika Werthmann  (ALDE) ,  Nathalie Griesbeck  (ALDE) ,  Nirj Deva  (ECR) ,  Filip Kaczmarek  (PPE) ,  Diane Dodds  (NI) ,  Nessa Childers  (S&D) ,  Emer Costello  (S&D) ,  Marian Harkin  (ALDE) ,  Michael Cashman  (S&D) ,  David Casa  (PPE) ,  Mairead McGuinness  (PPE) ,  Wim van de Camp  (PPE) ,  Hannu Takkula  (ALDE) ,  András Gyürk  (PPE) ,  Struan Stevenson  (ECR) ,  Evgeni Kirilov  (S&D) ,  Pavel Poc  (S&D) ,  Francisco José Millán Mon  (PPE) ,  Pat the Cope Gallagher  (ALDE) ,  Giancarlo Scottà  (EFD) ,  Zuzana Roithová  (PPE) ,  Miroslav Ouzký  (ECR) ,  Miroslav Mikolášik  (PPE)
celý text...
 
[ 24. dubna 2013 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Schengen - nelegální kontroly na vnitřních hranicích


celý text...
 
[ 26. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová a další | celý text...
 

Diskriminační smluvní podmínky půjčoven automobilů


celý text...
 
[ 19. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Prezident by neměl být produkt za padesát milionů

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/zuzana-roithova.php?itemid=16680
celý text...
 
[ 14. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Dobré životní podmínky dojnic


celý text...
 
[ 12. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Evropská databanka zdravotnických prostředků - EUDAMED


celý text...
 
[ 7. června 2012 | Autor: | celý text...
 

Šumava - NATURA 2000


celý text...
 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Celní kodex - TIR


celý text...
 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Povinné označování potravin


celý text...
 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Přístupnost internetových stránek pro zrakově postižené osoby


celý text...
 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Učebnice evropských dějin


celý text...
 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Prodej krokodýlího masa


celý text...
 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Prodej kočičích a psích kůží


celý text...
 
[ 25. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Moldavský návrh antidiskriminačního zákona a registrované partnerství


celý text...
 
[ 30. března 2012 | Autor: | celý text...
 

Bezvízový cestovní styk s Kanadou pro všechny občany EU a komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou


celý text...
 
[ 21. března 2012 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Sloučení programu Mládež v akci s dalšími programy


celý text...
 
[ 14. prosince 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Metody hodnocení používané Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) - provedení nařízení (ES) č. 1924/2006


celý text...
 
[ 10. listopadu 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Překážky v rozvoji obnovitelné energie (především solární) v České republice


celý text...
 
[ 31. října 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zadržení Maryam Bahremanové v Íránu

Interpelace na Komisi


celý text...
 
[ 30. června 2011 | Autor: Pino Arlacchi (S&D) , María Muñiz De Urquiza (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Gabriele Albertini (PPE) , Fiorello Provera (EFD) , Potito Salatto (PPE) , Joanna Senyszyn (S&D) , Britta Thomsen (S&D) , Jaroslav Paška (EFD) , Anne Delvaux | celý text...
 

Dvojí kvalita výrobků

(prioritní interpelace na Evropskou komisi)


celý text...
 
[ 1. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová, Anna Záborská | celý text...
 

Nové poplatky agentury ECHA

interpelace na Evropskou komisi


celý text...
 
[ 14. dubna 2011 | Autor: Zuzana Roithová, Jan Březina | celý text...
 

Intenzivnější vymáhání práv duševního vlastnictví prostřednictvím obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA) nezastaví padělání mediálních produktů

interpelace na Evropskou komisi


celý text...
 
[ 31. března 2011 | Autor: Marietje Schaake (ALDE) , Lena Ek (ALDE) , Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Zuzana Roithová (PPE) , Petra Kammerevert (S&D) , Christian Engström (Verts/ALE) a Niccolò Rinaldi (ALDE) | celý text...
 

Financování programu MEDIA 2014-2020

interpelace na Evropskou komisi


celý text...
 
[ 25. března 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vydání oficiálního diáře EU pro mládež: porušení zásady svobody myšlení, přesvědčení a náboženského vyznání

interpelace na Komisi


celý text...
 
[ 25. ledna 2011 | Autor: Roberta Angelilli, Gianni Pittella, Mario Mauro, Carlo Casini, David-Maria Sassoli, Enrico Francesco Speroni, Zuzana Roithová a další | celý text...
 

Záměry Komise v oblasti ochrany spotřebitelů v reakci na probíhající aféru s dioxiny v Německu

prioritní písemná interpelace na Komisi


celý text...
 
[ 24. ledna 2011 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Kontrola podmínek chovu nosnic, která produkují vejce dovážená do EU

interpelace na Komisi


celý text...
 
[ 20. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Záměry Komise v oblasti uznávání účinků vnitrostátních dokladů osvědčujících rodinný stav

interpelace na Komisi


celý text...
 
[ 20. prosince 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Obchodní praktiky provozovatelů internetové stránky Easy-download.info

Otázka Komisi k písemnému zodpovězení


celý text...
 
[ 3. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová, Tiziano Motti | celý text...
 

Nestejné uplatňování výjimek u zákazu tekutin v palubních zavazadlech u letecké přepravy

Otázka Komisi k písemnému zodpovězení


celý text...
 
[ 26. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Směrnice o uchovávání údajů 2006/24/EC

Interpelace na Evropskou komisi


celý text...
 
[ 20. října 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Nerovné postavení českých občanů kvůli jednostranné vízové povinnosti ze strany Kanady

Otázka k písemnému zodpovězení


celý text...
 
[ 9. září 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zavedení právního rámce EU na ochranu certifikačních známek

Otázka k písemnému zodpovězení


celý text...
 
[ 27. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Podpora rozvoje online systému alternativního řešení spotřebitelských sporů v Evropě

Otázka k písemnému zodpovězení


celý text...
 
[ 27. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Kroky Evropské komise na potírání nepoctivých katalogových firem

Otázka k písemnému zodpovězení


celý text...
 
[ 27. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Neprovedení práva na veřejné půjčování v Evropě

Otázka k písemnému zodpovězení


celý text...
 
[ 22. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Vízová povinnost ze strany Kanady pro české, rumunské a bulharské občany

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou


celý text...
 
[ 9. června 2010 | Autor: Jan Březina, Simon Busuttil, Zuzana Roithová, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Elena Oana Antonescu, Mariya Nedelcheva, za skupinu PPE | celý text...
 

Nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních: problémy při provádění


celý text...
 
[ 7. června 2010 | Autor: Mario Mauro, Bogusław Sonik, János Áder, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Piotr Borys, Jan Březina, Milan Cabrnoch, Carlo Casini, Nessa Childers, Giovanni Collino, Lara Comi, Carlo Fidanza, Pat | celý text...
 

Ekologická likvidace metalurgických odpadů

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ


celý text...
 
[ 14. dubna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Lidská práva v Pákistánu

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ


celý text...
 
[ 26. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zrušení přechodu na letní čas

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ


celý text...
 
[ 18. března 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Výživová a zdravotní tvrzení

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ


celý text...
 
[ 22. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Přístup občanů k dokumentům EU

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ


celý text...
 
[ 5. února 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Případ spojování podniků Oracle Corporation a Sun Microsystems a normy pro nápravné prostředky

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ


celý text...
 
[ 20. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Neslučitelnost veřejné podpory s pravidly společného trhu EU ve věci privatizace OKD bytů v České republice

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ


celý text...
 
[ 15. ledna 2010 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Změna omezení podpůrného programu MEDIA


celý text...
 
[ 22. prosince 2009 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Další postup evropských institucí k znovuobnovení reciprocity ve vízovém režimu s Kanadou po jednostranném zavedení víz pro občany České republiky


celý text...
 
[ 31. srpna 2009 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Kontroly na vnitřních hranicích v rámci Schengenského prostoru - omezování volného pohybu pracovníků a občanů EU na vnitřním trhu


celý text...
 
[ 23. května 2008 | Autor: 16.5. 2008 | celý text...
 

Nařízení o sociálním zabezpečení - převzetí nákladů na plánovanou zdravotní péči nebo mimonemocniční péči poskytnutou v jiném členském státě

Systémy sociálního zabezpečení nejsou správně nastaveny pro všechny migrující občany EU. Pacient v zahraničí, který plánuje lékařské ošetření, se raději rozhodne vrátit kvůli zdravotní péči do svého domovského státu, protože pokud není informován o rozhodnutích Evropského soudního dvora, nemá žádnou jistotu, že mu budou náklady uhrazeny.
celý text...
 
[ 4. prosince 2007 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Zkušenosti s nařízením č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele") v oblasti televizního vysílání

Orgány dozoru nad rozhlasovým a televizním vysíláním v nových členských státech nemají jasno ohledně aplikace nařízení č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“).


celý text...
 
[ 4. prosince 2007 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Debata k ústní otázce Komisi: Vytvoření jednotného evropského nebe pomocí funkčních bloků vzdušného prostoru

Pane komisaři,
 před  třemi lety se členské země dohodly, že vytvoří společné vzdušné bloky pro  kontrolu jednotného nebe a to bez ohledu na státní hranice.
celý text...
 
[ 4. září 2007 | Autor: | celý text...
 

Ústní otázka Zuzany Roithové na komisaře Charlieho McCreevyho (Vnitřní trh a služby) ohledně zdravotnictví ve Směrnici o službách

Hrozí, že zdravotní služby budou vyřazeny z rozsahu směrnice. Pacienti nebudou moci využívat stejných práv jako klienti jiných služeb (právo na informace o poskytovateli, povinnost uzavírat pojištění náhrady škod).

celý text...
 
[ 17. ledna 2006 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Další písemné interpelace

Písemné interpelace podané Zuzanou Roithovou ...

celý text...
 
[ 9. ledna 2006 | Autor: Jiří Jirsa | celý text...
 

Zdravotnické služby v návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu

Hrozí, že zdravotní služby budou vyřazeny z oblasti působnosti směrnice. Pacienti nebudou moci využívat stejných práv jako ...

celý text...
 
[ 9. prosince 2005 | Autor: Zuzana Roithová | celý text...
 

Interpelace- přehled 07/2004-09/2005

Zuzana Roithová od začátku svého působení v EP dodnes pětkrát interpelovala Evropskou komisi.
celý text...
 
[ 12. září 2005 | Autor: | celý text...
 

Dostupnost zdravotně nezávadné dětské obuvi

Tradiční výroba certifikované obuvi v EU je vytěsňována levnou, ale zdravotně zcela nevhodnou obuví z Asie. Důsledkem je alarmující nárůst ortopedických vad dětí...


celý text...
 
[ 26. července 2005 | Autor: Z. Roithová | celý text...
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled