poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o summitu EU–Rusko

7. 6. 2011, RC-B7-0347/2011
 
[ 7. června 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na současnou Dohodu o partnerství a spolupráci (DPS) mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé[1], na jednání o nové dohodě mezi EU a Ruskem iniciovaná v roce 2008 a na „Partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

–    s ohledem na společné cíle EU a Ruska stanovené ve společném prohlášení vydaném dne 31. května 2003 po 11. summitu EU–Rusko, jenž se konal v Petrohradě, které se týkají vytvoření společného hospodářského prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společného prostoru spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a společného prostoru pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů (čtyři společné prostory spolupráce),

–    s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení o Rusku a vztazích mezi EU a Ruskem, zejména na své usnesení ze dne 17. února 2011[2] o právním státě v Rusku, ze dne 17. června 2010[3] o závěrech summitu EU–Rusko, ze dne 12. listopadu 2009[4] o přípravách summitu EU a Ruska, který proběhne ve Stockholmu dne 18. listopadu 2009, ze dne 17. září 2009[5] o vraždách obránců lidských práv v Rusku a ze dne 17. září 2009[6] o vnějších aspektech energetické bezpečnosti,

–    s ohledem na konzultace, které na téma lidských práv mezi EU a Ruskem probíhají, a na poslední jednání konané v této souvislosti dne 4. května 2011,

–    s ohledem na podepsané dohody a společná prohlášení ze summitu EU–Rusko, který se konal ve dnech 31. května až 1. června 2010 v Rostově na Donu,

–    s ohledem na prohlášení, které učinila dne 24. května 2011 vysoká představitelka EU Catherine Ashtonové v záležitosti Michaila Chodorkovského a Platona Lebeděva,

–    s ohledem na společné prohlášení spolupředsedů Výboru pro parlamentní spolupráci EU–Rusko vydané dne 18. května 2011 v Soči,

–    s ohledem na pořad jednání summitu EU–Rusko, které se má konat v Nižním Novgorodu ve dnech 9.–10. června 2011,

–    s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rusko, které je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, nese spolu s EU odpovědnost za zachování globální stability, a že posílená spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem mají zásadní význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu v Evropě i za jejími hranicemi; vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU ve vztazích s Ruskou federací vystupovala jako jeden subjekt, aby vyjadřovala svou solidaritu a tyto vztahy založila na společných zájmech a hodnotách,

B.  vzhledem k tomu, že pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery je nadále nanejvýš důležité uzavření dohody o strategickém partnerství mezi EU a Ruskou federací,

C.  vzhledem k tomu, že EU a Rusko jsou na sobě vzájemně závislé jak ekonomicky, tak politicky; vzhledem k tomu, že Evropská unie je i nadále rozhodnuta prohlubovat a rozvíjet vztahy mezi EU a Ruskem, které budou založeny na hluboce zakořeněném přesvědčení o nutnosti dodržovat zásady demokracie,

D.  vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně toho, zda Rusko respektuje a chrání základní lidská práva, dodržuje zásady právního státu a umožňuje soudům pracovat nezávisle a zda nevykonává politickou kontrolu nad médii, nepoužívá represivních opatření proti novinářům a zástupcům opozice a zda volby v této zemi jsou spravedlivé; vzhledem k tomu, že Ruská federace je řádným členem Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, a že se tudíž zavázala respektovat zásady demokracie a dodržovat lidská práva,

E.   vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva odsoudil Ruskou federaci za vážná porušení lidských práv v rámci mnoha soudních řízeních a rozhodnutí; vzhledem k tomu, že kroky v návaznosti na tato rozhodnutí jsou stále nedostačující,

F.   vzhledem k tomu, že mnohé problémy na mezinárodní úrovni, zejména pokud jde o Střední východ, Libyi, Írán, terorismus, zajištění dodávek energie, změnu klimatu či finanční krize, nebude možné překonat bez zodpovědných vztahů s Ruskem a spolupráce s ním,

G.  vzhledem k tomu, že dobré sousedské vztahy, mír a stabilita v zemích, které sousedí s EU i s Ruskem, jsou v zájmu jak Ruska, tak i EU; vzhledem k tomu, že téměř tři roky pro konfliktu s Gruzií Rusko stále nedodržuje ustanovení dohod ze dnů 12. srpna a 8. září 2008, v nichž se požaduje, aby stáhlo své vojenské jednotky z okupovaných gruzínských území v Jižní Osetii a Abcházii na pozice, které zastávaly před konfliktem, a aby monitorovací misi Evropské unie zaručilo přístup na tato území,

1.   znovu potvrzuje své přesvědčení, že Rusko zůstává jedním z nejdůležitějších partnerů Evropské unie pro budování strategické spolupráce, jelikož s ním sdílí nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl úzce spolupracovat jak v Evropě, tak na mezinárodní úrovni;

2.   konstatuje, že summit v Nižním Novgorodu se zaměří na záležitosti, které řeší jak EU, tak Rusko (např. na hospodářskou a finanční krizi, partnerství pro modernizaci, vstup do WTO, otázky související s energetikou a zajištěním dodávek energie, na mobilitu a bezvízový styk mezi EU a Ruskem, mezinárodní a regionální problémy, spolupráci při krizovém řízení, lidská práva a zásady právního státu);

3.   vyzývá EU a Rusko, aby vzhledem k provázanosti svých zájmů využily nadcházejícího summitu jako příležitosti k intenzivnějšímu jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci, která má být podle plánu opět uzavřena, a zdůrazňuje, že je výrazně nakloněn uzavření souhrnné právně závazné dohody, která by se týkala politického, hospodářského a sociálního systému, a jako taková by zahrnovala všechny oblasti týkající se demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, zejména těch základních, což by mělo být nedílnou součástí uvedené dohody, za předpokladu, že Rusko je připraveno učinit kroky k posílení právního státu a dodržování lidských práv;

4.   opakuje, že je nakloněn partnerství pro modernizaci; vítá iniciativu vydat společnou zprávu o pokroku, nicméně zdůrazňuje nutnost dohody na dalších krocích podle výsledků dosažených v kontextu čtyř společných prostorů a podle toho, jaké nedostatky budou přetrvávat; podporuje především spolupráci na poli výzkumu a vývoje a zdůrazňuje, že čtyři společné prostory závisejí na principu reciprocity; vyzývá proto účastníky nadcházejícího summitu EU–Rusko, aby přikročili k formulaci konkrétních cílů; zdůrazňuje, jak je důležité zajistit efektivní a nezávislou činnost soudů a zintenzívnit boj proti korupci; zdůrazňuje, že EU je připravena všemožně přispět ke zvýšení efektivnosti nezávislého systému právního státu v Rusku; vítá skutečnost, že Rusko oznámilo, že podepíše Úmluvu OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů;

5.   doufá, že tento summit napomůže k řešení posledních otázek, které přetrvávají v souvislosti se vstupem Ruska do WTO v návaznosti na dvoustrannou dohodu EU a Ruska z prosince 2010 o kritériích pro vstup do WTO; znovu vyjadřuje svou podporu vstupu Ruska do WTO, kterým se vytvoří rovné podmínky pro obchodní komunitu na jedné i druhé straně, a bude tak usnadněn a liberalizován obchod v rámci globálního hospodářství; vyzývá ruské úřady, aby přijaly stabilní a spravedlivý právní rámec pro řádnou kontrolu obchodní činnosti; zdůrazňuje, že předpokladem pro vstup do WTO je, že Rusko splní všechna pravidla WTO  včetně zrušení veškerých protekcionistických opatření, což zahrnuje i odstranění prvků narušujících obchod, jako je celní unie mezi Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem, v jejímž důsledku se zvýšily společné celní sazby;

6.   vyzdvihuje skutečnost, že členství Ruska ve WTO a jeho faktická účast na činnosti této organizace pomůže Rusku přilákat více zahraničních investic a diverzifikovat své hospodářství prostřednictvím regulačních opatření, což zvýší důvěru investorů; vyzývá ruské úřady, aby nezneužívaly hygienická opatření pro neodůvodněné protekcionistické cíle; vyzývá ruské úřady, aby v této souvislosti přehodnotily současný zákaz veškerého dovozu zeleniny z EU;

7.   bere na vědomí probíhající dialog mezi EU a Ruskem o dalším uvolnění vízového styku; opakuje, že je odhodlán naplnit dlouhodobý cíl bezvízového styku mezi EU a Ruskem, a že tuto otázku hodlá řešit postupně v závislosti na věcném a praktickém pokroku v této oblasti; vítá sestavení seznamu společných kroků (cestovní mapy), které je třeba učinit pro zavedení bezvízového styku mezi Ruskem a EU, který byl zveřejněn v květnu 2011; zdůrazňuje, že tento dialog by měl probíhat ve shodě s procesem zjednodušování vízového styku se zeměmi Východního partnerství; připomíná, že EU i Rusko musí důsledně provádět ustanovení uzavřených dohod; vyzývá vysokou představitelku a Komisi, aby přesvědčily Rusko, aby přestalo vydávat pasy občanům okupovaných autonomních oblastí Jižní Osetie a Abcházie; zdůrazňuje, že je nutné předejít jakémukoli narušení bezpečnosti v Evropě; vyzývá k další spolupráci v oblasti nelegálního přistěhovalectví, k účinnějším kontrolám na hraničních přechodech a lepší výměně informací o terorismu a organizovaném zločinu;

8.   zdůrazňuje důležitost energetické bezpečnosti a je toho názoru, že pokud jde o energetiku, bude politika Ruska vůči členským státům a zemích ve společném sousedství prubířským kamenem toho, jak hluboké je ve skutečnosti odhodlání Ruska vydat se cestou modernizace a demokratizace; zdůrazňuje, že zásoby přírodních zdrojů by neměly být využívány jako politický nástroj; zdůrazňuje, že základem takové spolupráce by se vedle rovného přístupu k trhům, infrastruktuře a investicím měly stát zásady vzájemné provázanosti a transparentnosti; vítá skutečnost, že i ruská strana projevila zájem o právně závazný rámec pro oblast energetiky; znovu poukazuje na zájem EU o vyrovnané trojstranné řešení mezi EU, Ruskem a Ukrajinou, pokud jde o budoucí dodávky plynu do EU; vyzývá k úzké spolupráci mezi EU a Ruskem v oblasti dodávek surovin a vzácných zemin, zejména těch, které se považují za mimořádně důležité, a vyzývá v této souvislosti k dodržování mezinárodních pravidel, zejména pravidel WTO;

9.   vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily, že do nové dohody o partnerství mezi EU a Ruskem budou začleněny zásady Energetické charty a k ní připojeného protokolu o tranzitu s cílem zajistit spolehlivé a bezpečné dodávky energie založené na rovnocenných normách; vítá, že v únoru 2011 byl podepsán aktualizovaný mechanizmus včasného varování, který má dále zlepšit koordinaci v případě mimořádných situací na straně dodávek či poptávky; vítá dohodu o vytvoření poradního fóra pro otázky plynu, které by mělo poskytovat informace o vývoji na ruském a evropském trhu s plynem, a to i od průmyslových podniků;

10. naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby zvýšila svou účast při řešení problematiky změny klimatu, a to na základě snížení tuzemských emisí skleníkových plynů a zejména na základě větší energetické účinnosti; vyzývá k úzké spolupráci mezi EU a Ruskem s ohledem na mezinárodní jednání vytvoření komplexního rámce politiky v oblasti změny klimatu po roce 2012, který by navazoval na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu a na Kjótský protokol;

11. očekává, že účastníci vrcholné schůzky mezi EU a Ruskem se budou po zkušenostech s přetrvávající jadernou krizí ve fukušimské elektrárně snažit o dosažení společného závazku ze strany partnerů EU, pokud jde o nejpřísnější bezpečnostní normy, přísné zátěžové testování jaderných elektráren a prohloubenou mezinárodní spolupráci; domnívá se, že se to týká především jaderných reaktorů černobylského typu, které se stále používají;

12. zdůrazňuje, že k summitu dochází ve velmi důležité době příprav na volby do Státní dumy a domnívá se, že je důležité, aby byly tyto volby svobodné a spravedlivé a aby byly založeny na uplatňování volebních norem, které stanovila Rada Evropy a OBSE; poukazuje na to, že se ukázalo, že některé postupy registrace politických stran a kandidátních listin jsou neoprávněné, a představují proto překážku svobodných a spravedlivých voleb; zdůrazňuje, že nesouhlasí s tím, aby byly opoziční strany jakkoli omezovány v možnosti registrovat své kandidátní listiny k volbám, a vyzývá Rusko, aby učinilo kroky vedoucí k uplatnění volebních norem, které stanovila Rada Evropy a OBSE; naléhavě vyzývá ruské orgány, aby co nejdříve umožnily dlouhodobé působení volebních pozorovatelů OBSE / Rady Evropy, a vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby trvala na vytvoření mise za tímto účelem;

13. potvrzuje, že je naléhavě nutné, aby Rusko uplatňovalo základní demokratické normy, právní stát, lidská práva a svobodu sdělovacích prostředků coby základ pro spolupráci; vyzývá Rusko, aby přijalo konkrétní opatření na zlepšení situace v oblasti dodržování lidských práv a na ochranu novinářů, lidskoprávních aktivistů, menšin a zástupců opozice před násilím a zastrašováním;

14. vítá ochotu svého ruského protějšku k tomu, aby se otevřeným a konstruktivním způsobem angažoval při řešení nejdůležitějších otázek, které zástupci EU vznesli na konzultační schůzce o otázkách dodržování lidských práv dne 4. května; vyzývá, aby k tomuto procesu mohl účinně přispívat i Evropský parlament a Státní duma a aby se ho mohly účastnit příslušné ruské orgány, včetně Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra, nevládních organizací v oblasti lidských práv, ať už se bude dialog konat v Rusku nebo v některém z členských států EU; zdůrazňuje, že je nutné udržovat úzké vztahy a podporovat programy zaměřené na rozvoj občanské společnosti v Rusku; vyjadřuje silné znepokojení nad postavením nevládních organizací a obránců lidských práv v Rusku; vítá rozhodnutí ruského Ministerstva zahraničních věcí jmenovat zvláštního vyslance pro otázky dialogu o otázce lidských práv;

15. připomíná Komisi návrh, který schválil Evropský parlament v rámci rozpočtu na rok 2011 a který se týká vytvoření dialogu mezi občanskou společností v EU a Rusku v souvislosti s vrcholnými schůzkami mezi EU a Ruskem, které se konají každé dva roky; vyzývá, aby bylo Fórum občanské společnosti, které bylo založeno mezi EU a Ruskem, začleněno do rámce partnerství pro modernizaci;

16. se znepokojením bere na vědomí rozhodnutí ruského odvolacího soudu proti Michailu Chodorkovskému a jeho obchodnímu partnerovi Platonu Lebeděvovi ze dne 26. května 2011, které je tak jedním z dalších politicky motivovaných rozhodnutí soudu; odsuzuje politické vměšování se do soudního řízení; vítá rozhodnutí prezidenta Medveděva přezkoumat tento případ v rámci Prezidentské rady pro lidská práva; vítá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v této věci, který přijal Chodorkovského námitky proti nezákonnému věznění; bere na vědomí rozhodnutí prezidenta Medveděva zahájit vyšetřování ve věci obvinění z trestného činu, kterého se měl dopustit Sergej Magnitský; doporučuje vyšetřovací komisi, aby co nejdříve zveřejnila nezávislou a důkladně zpracovanou zprávu; vítá rozsudky v případě vrahů Anastasii Baburovové a Stanislava Markelova a vyzývá ruské orgány, aby na tomto případu i nadále pracovaly; bere na vědomí zatčení osoby podezřelé ze zavraždění Anny Politkovské;

17. lituje, že navzdory povinnosti Ruska doby člena Rady Evropy zajistit svobodu shromažďování, dochází i nadále k zákazu a násilnému rozhánění pokojných shromáždění občanů, jako tomu bylo v případě pochodu homosexuálů v Moskvě už šestý rok v řadě, a to nehledě na konečné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z dubna 2011; očekává, že delegace a diplomaté EU budou v budoucnu aktivně uplatňovat Soubor nástrojů na prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickou, gay, bisexuální a transgender menšinou;

18. poukazuje na to, že je nutné, aby Rusko urychleně vyřešilo otázku právního postavení značného množství lidí bez občanství v Rusku;

19. vyjadřuje své znepokojení nad násilnými událostmi se smrtelnými následky v Náhorním Karabachu a vítá společné prohlášení partnerů G8 ze dne 26. května 2011, v němž je zdůrazněn význam dohody, má-li být dosaženo rozhodného pokroku při mírovém řešením konfliktu v Náhorním Karabachu; vyzývá Rusko, aby napomohlo k řešení tohoto konfliktu, místo aby oběma jeho stranám dodávalo zbraně; naléhavě žádá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby přijala opatření, jež by zabránila případné eskalaci tohoto konfliktu, a vyzývá k uplatnění odrazujících prostředků vůči kterékoli ze stran, která by porušovala dohodu o příměří z Biškeku;

20. vyzývá Rusko, aby dodržovalo dohody, které podepsalo, plnilo veškeré podmínky šestibodové dohody o příměří a okamžitě stáhlo své vojenské jednotky z okupovaných gruzínských území v Jižní Osetii a Abcházii na pozice, které zastávaly před konfliktem, a aby monitorovací misi Evropské unie zaručilo přístup na tato území;

21. vyzývá Rusko, aby v případě Podněstří a jednání o konfliktu v tomto regionu zaujalo konstruktivní stanovisko, které by bylo zkouškou vzájemné podpory mezi EU a Ruskem, pokud jde o řešení přetrvávajících konfliktů, a požaduje v této souvislosti, aby byla znovu obnovena jednání s cílem dospět k řešení v co nejbližší budoucnosti (Mesebergská iniciativa);

22. zdůrazňuje, že Rusko, které má v Radě bezpečnosti OSN právo veta, musí převzít odpovědnost v rámci mezinárodních krizí a plně zaručit a respektovat svrchovanost zemí, které s ním sousedí; v této souvislosti naléhá na Rusko, aby přestalo vyvíjet nátlak na Ukrajinu, aby se připojila k celní unii mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem;

23. vyzývá k dalšímu obsáhlému dialogu mezi Ruskou federací a Spojenými státy o otázkách bezpečnosti, který by se týkal i vybudování štítu protiraketové obrany;

24. vyzývá zástupce EU, aby na vrcholné schůze mezi EU a Ruskem upozornili na veškeré otázky uvedené v tomto usnesení;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Ruské federace, Radě Evropy a Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.[1] Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 1.

[2] Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0066.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2010)0234.

[4] Přijaté texty, P7_TA(2009)0064.

[5] Přijaté texty, P7_TA(2009)0022.

[6] Přijaté texty, P7_TA(2009)0021.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled