poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Eritreji: případ Dawita Isaaka

14. 9. 2011, RC-B7-0505/2011
 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–    s ohledem na články 2 a 3, čl. 6 odst. 3 a čl. 21 odst. 2 písm.a) a b) Smlouvy o Evropské unii,

–    s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů, jejímž signatářem je i Eritrea, a zejména na články 6, 7 a 9 této charty,

–    s ohledem na článek 9 dohody o partnerství AKT-EU ve znění z roku 2005 (dohoda z Cotonou), jejíž signatářem je i Eritrea,

–    s ohledem na prohlášení předsednictví Rady o politických vězních v Eritreji ze dne 22. září 2008; s ohledem na další prohlášení o Eritreji a situaci v oblasti lidských práv, která od té doby Rada a Komise vydaly,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Eritreji a zejména na usnesení týkající se lidských práv a případu Dawita Isaaka,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  hluboce znepokojen zhoršující se situací v oblasti lidských práv v Eritreji a neskrývanou neochotou eritrejských úřadů spolupracovat, a to navzdory opakovaným výzvám Evropské unie a mezinárodních organizací v oblasti lidských práv;

B.  vzhledem k tomu, že EU důrazně a jednoznačně prosazuje ochranu lidských práv jako základní hodnotu, a vzhledem k tomu, že svoboda tisku a svoboda projevu mezi tato univerzální a nepostradatelná práva patří;

C.  vzhledem k tomu, že právní stát je principem, který nesmí být nikdy oslaben;

D.  vzhledem k tomu, že tisíce Eritrejců, včetně bývalých vysoce postavených členů vládnoucí strany, jsou od roku 2001, kdy otevřeně kritizovaly prezidenta Isaiase Afewerkiho, vězněny, a to bez obvinění, bez spravedlivého procesu a bez přístupu k právním zástupcům a rodinám;

E.   vzhledem k tomu, že od září 2001 bylo v Asmaře zadrženo 10 nezávislých žurnalistů, včetně švédského občana Dawita Isaaka, který nebyl souzen za žádný trestný čin a k jehož osudu se eritrejské úřady odmítají vyjadřovat;

F.   vzhledem k tomu, že dne 23. září 2011 bude pan Isaak, bývalý reportér nezávislých novin v Eritreji, vězněn již plných 10 let bez obvinění, procesu nebo soudního slyšení a vzhledem k tomu, že je mezinárodně považován za tzv. vězně svědomí;

G.  vzhledem k tomu, že právní stanovisko předložené předsedovi Parlamentu v září 2010 zdůrazňuje skutečnost, že EU má právní a morální závazek chránit své občany v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech a s judikaturou Soudního dvora Evropské unie;

H.  šokován skutečností, že eritrejská vláda soustavně odmítá poskytnout jakékoliv informace o situaci vězňů, včetně místa, kde jsou zadržováni, a informace, zda jsou ještě naživu;

I.    vzhledem k tomu, že podle informací bývalých vězeňských dozorců je více než polovina úředníků a žurnalistů zatčených v roce 2001 mrtvá;

J.   vzhledem k tomu, že EU je pro Eritreu významným partnerem z hlediska rozvojové pomoci a podpory;

1.   s velkým znepokojením bere na vědomí trvale odsouzeníhodnou situaci v oblasti lidských práv v Eritreji, zejména nedostatečnou svobodu projevu a trvající zadržování politických vězňů, jež je v rozporu se zásadami právního státu a eritrejskou ústavou;

2.   vyjadřuje politování nad skutečností, že Dawit Isaak stále nebyl propuštěn a že musel prožít 10 let jako tzv. vězeň svědomí; vyjadřuje obavy o život pana Isaaka v nechvalně známých podmínkách v eritrejských vězeních a bez přístupu k nezbytné zdravotní péči;

3.   vyzývá eritrejské orgány, aby v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv neprodleně propustily Dawita Isaaka a bývalé vysoce postavené úředníky;

4.   vyzývá eritrejské orgány, aby v zemi zrušily zákaz nezávislého tisku a aby neprodleně propustily nezávislé žurnalisty a všechny osoby, které byly uvězněny jen proto, že využily svého práva svobody projevu;

5.   znovu opakuje své výzvy Státu Eritrea, aby neprodleně propustil všechny politické vězně, včetně Dawita Isaaka; požaduje, aby v případě, že nebudou moci být propuštěni neprodleně, poskytl Stát Eritrea těmto i jiným vězňům zdravotní péči a právní pomoc; dále požaduje, aby byl EU a členským státům EU umožněn přístup k panu Isaakovi, aby bylo možné zjistit, jakou zdravotní péči a jinou podporu potřebuje;

6.   vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zintenzívnila úsilí EU a jejich členských států o propuštění Dawita Isaaka;

7.   vyzývá Radu, aby aktivněji využívala mechanismy dialogu spojené s programem EU pro rozvojovou pomoc pro Eritreu s cílem neodkladně nalézt řešení, jež by vedla k osvobození politických vězňů a zlepšila by demokratickou správu země; vyzývá v této souvislosti Radu, aby zajistila, že z rozvojové pomoci nebude mít prospěch eritrejská vláda, ale že bude nekompromisně zaměřena na potřeby eritrejského lidu;

8.   vyzývá místopředsedkyni Komise / vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zmapovala veškeré úsilí, které dosud vynaložila EU a její členské státy s cílem dosáhnout propuštění Dawita Isaaka, a aby zveřejnila dosavadní výsledky, čímž zvýší transparentnost a míru odpovědnosti v těchto věcech;

9.   apeluje na Africkou unii jakožto partnera EU, který se výslovně hlásí k všeobecným hodnotám demokracie a lidských práv, aby zintenzívnila svou činnost v souvislosti s politováníhodnou situací v Eritreji a aby spolu s EU usilovala o to, aby byl Dawit Isaak a další političtí vězni propuštěni;

10. se zájmem sleduje soudní kroky na základě opravného prostředku vycházejícího ze zásady habeas corpus, který v případě pana Isaaka předložili v červenci 2011 Nejvyššímu soudu v Eritreji evropští právníci;

11. znovu opakuje svůj požadavek, aby se v Eritreji uskutečnila celonárodní konference, na níž by se sešli různí vedoucí představitelé politických stran a zástupci občanské společnosti s cílem nalézt řešení stávající krize a uvést zemi na cestu k demokracii, politickému pluralismu a udržitelnému rozvoji;

12. klade co největší důraz na závažnost a naléhavost výše uvedených záležitostí;

13. vyjadřuje svou vřelou podporu a účast rodinám politických vězňů;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, eritrejskému parlamentu a vládě, Panafrickému parlamentu, organizacím COMESA a  IGAD, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU a Africké unii.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled