poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Tibetu, zejména o sebeobětování mnišek a mnichů

26. 10. 2011, RC-B7-0540/2011
 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně a Tibetu, a zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010[1],

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

–    s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání,

A.  vzhledem k tomu, že respektování lidských práv, svobody náboženského vyznání a svobody sdružování jsou zásadami, na nichž je EU založena, a prioritou její zahraniční politiky,

B.  vzhledem k tomu, že čínská vláda uvalila na tibetské buddhistické kláštery v okrese Aba/Ngaba v provincii Sečuán a v jiných částech Tibetské náhorní planiny drastická omezení, v souvislosti s nimiž dochází k brutálním zásahům bezpečnostních sil, neodůvodněnému zadržování mnichů, zvýšil se dohled nad kláštery a policie je v klášterech nastálo přítomna, aby sledovala náboženské aktivity,

C.  vzhledem k tomu, že tato bezpečnostní opatření mají omezit právo na svobodné vyjadřování, svobodu sdružování a svobodu praktikování náboženské víry v tibetských buddhistických klášterech,

D.  vzhledem k tomu, že 20letý Phuntsog a 29letý Tsewang Norbu zemřeli poté, co se sami zapálili, a to dne 16. března, resp. 15. srpna 2011, na protest proti restriktivní politice čínské vlády v Tibetu,

E.   vzhledem k tomu, že Phuntsogovi mladší bratři Lobsang Kelsang a Lobsang Kunchok, oba 18letí, se dne 26. září zapálili na tržišti v okrese Aba/Ngaba, a ačkoli přežili, o jejich aktuálním stavu nejsou přesné zprávy,

F.   vzhledem k tomu, že Dawa Tsering, 38letý mnich z kláštera Kardze, se dne 25. října 2011 podpálil, ovšem čínští bezpečnostní pracovníci plameny uhasili a pokusili se jej z kláštera odvézt; mnich je nyní pod ochranou svých druhů v klášteře a nachází se v kritickém stavu,

G.  vzhledem k tomu, že Kelsang Wangchuk, 17letý mnich z kláštera Kirti, se dne 3. října 2011 obětoval a byl okamžitě odnesen čínskými vojáky, kteří oheň uhasili a surově jej zbili a následně odvezli, takže se neví, v jakém je aktuálně stavu a kde se právě nachází,

H.  vzhledem k tomu, že dva bývalí mniši z Kirti, 19letý Choephel a 18letý Kayang, si sepjali ruce k sobě a zapálili se a volali přitom po návratu dalajlamy a přiznání práva na náboženskou svobodu, a po tomto protestu zemřeli,

I.    vzhledem k tomu, že bývalý mnich z Kirti Norbu Damdrul, který se ve věku 19 let dne 15. října 2011 zapálil, byl osmým Tibeťanem, který přistoupil k sebeobětování, a není známo, kde se právě nachází a jaký je jeho aktuální stav,

J.   vzhledem k tomu, že dne 17. října 2011 zemřela 20letá Tenzin Wangmo, mniška ze ženského kláštera Ngaba Mamae Dechen Choekorling, a byla první ženou, která podstoupila sebeobětování,

K.  vzhledem k tomu, že sebeobětování lze chápat jako jistou formu protestu a výraz rostoucího zoufalství, které pociťují mladí Tibeťané, zejména v komunitě kláštera Kirti,

L.   vzhledem k tomu, že ať už za těmito činy stály jakékoli osobní důvody, musí být vnímány v širších souvislostech náboženského a politického útlaku, který vládne v okrese Aba/Ngaba a lze jej pozorovat již mnoho let,

M.  vzhledem k tomu, že zpřísnění kontroly státu nad náboženskou praxí formou řady nařízení, která přijala čínská vláda v roce 2007, přispělo k pocitu zoufalství, který se zmocňuje Tibeťanů na celé Tibetské náhorní planině,

N.  vzhledem k tomu, že současná nařízení dramaticky rozšířila kontrolu státu nad náboženským životem: mnohá vyjádření náboženské identity podléhají schválení a kontrole státních orgánů, a to i uznávání reinkarnovaných lamů,

O.  vzhledem k tomu, že čínský soud odsoudil tři tibetské mnichy k trestu odnětí svobody za smrt jejich druha, mnicha Phuntsoga, který se zapálil dne 16. března 2011, s odůvodněním, že jej skryli a neumožnili mu lékařské ošetření, a byli obžalování z „úmyslného zabití“,

P.   vzhledem k tomu, že v březnu 2011, po prvním případu sebeobětování, obklíčila klášter Kirti jednotka ozbrojenců a na několik dní jej odřízla od zásobování potravinami a vodou; vzhledem k tomu, že noví úřední pověřenci pro bezpečnost vyslaní do kláštera zavedli nový program „výchovy k vlastenectví“ a více než 300 mnichů bylo odvezeno ve vojenských nákladních autech a je zadržováno na neznámých místech, kde tito mniši procházejí několikatýdenní politickou indoktrinací,

Q.  vzhledem k tomu, že čínská vláda obvinila mnichy v klášteře Kirti z účasti na aktech „majících za cíl narušit řád a pořádek ve společnosti“, mezi nimiž figuruje vandalství a sebeobětování,

R.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících čínské orgány zpřísnily bezpečnost v Tibetu, zejména v oblasti v okolí kláštera Kirti, novináři a cizinci nemají do daného regionu přístup a klášter střeží policie, která je v plné pohotovosti připravena k potlačení případných nepokojů; vzhledem k tomu, že zahraničním sdělovacím prostředkům byl zakázán přístup do neklidných částí Tibetu, čínská státní televize o protestech vůbec neinformovala a mniši mají zákaz o protestech hovořit na veřejnosti;

1.   odsuzuje neustálý nátlak čínských orgánů na tibetské kláštery a vyzývá je, aby zrušily omezení a bezpečnostní opatření uvalená na kláštery i laické komunity a aby obnovily komunikační spojení s mnichy z kláštera Kirti;

2.   je hluboce znepokojen zprávami přicházejícími od loňského dubna o osmi tibetských buddhistických mniších a jedné mnišce, kteří přistoupili k aktu sebeobětování v ngabském klášteře Kirti v čínské provincii Sečuán;

3.   naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby zrušila omezení a masivní bezpečnostní opatření uvalená na klášter Kirti a aby poskytla informace o tom, kde se nacházejí mniši, kteří byli z kláštera násilím odvlečeni; naléhavě vyzývá čínské orgány, aby umožnily nezávislým mezinárodním sdělovacím prostředkům a organizacím sledujícím dodržování lidských práv navštívit tuto oblast;

4.   vyzývá čínskou vládu, aby zaručila všem občanům své země svobodu náboženského vyznání v souladu s článkem 18 Všeobecné deklarace lidských práv a aby zrušila trestní a správní sankce, které směřují proti náboženství a byly použity s cílem potrestat občany za to, že uplatňují své právo na svobodu náboženského vyznání;

5.   vyzývá čínské orgány, aby respektovaly práva Tibeťanů ve všech čínských provinciích a přijaly proaktivní opatření k vyřešení nejzávažnějších druhů bezpráví, jimž je tibetská populace v Číně vystavena;

6.   vyzývá čínské úřady, aby přestaly prosazovat politiky, které ohrožují jazyk, kulturu, náboženství a dědictví Tibeťanů i prostředí, v němž žijí, a které jsou v rozporu s čínskou ústavou a s právními předpisy, v nichž je zakotveno právo etnických menšin na autonomii;

7.   naléhavě vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby poskytla kompletní podrobnosti o stavu tří set mnichů, kteří byli v dubnu 2011 odvezeni z kláštera Kirti a na jejichž obhajobu vystoupilo několik zástupců zvláštních postupů působících v rámci Rady pro lidská práva, včetně pracovní skupiny pro vynucená a nedobrovolná zmizení;

8.   naléhavě žádá vládu Čínské lidové republiky, aby převzala odpovědnost za stav Tibeťanů, kteří byli „hospitalizováni“ poté, co se pokusili o sebeobětování, a to i pokud jde o zajištění jejich přístupu k lékařské péči;

9.   odsuzuje rozsudek nad mnichy z Kirti a vyžaduje, aby bylo respektováno jejich právo na spravedlivý soudní proces a v průběhu celého tohoto procesu jim byla poskytnuta náležitá právní pomoc; vyzývá k umožnění přístupu nezávislých pozorovatelů k vězněným mnichům z Kirti;

10. vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vydala veřejné prohlášení, v němž by vyjádřila znepokojení Evropské unie nad vyhrocením situace v okrese Aba / Ngaba a naléhavě požadovala dodržování lidských práv a základních svobod a omezení zásahů bezpečnostních složek policie;

11. vyzývá čínské orgány k tomu, aby neuplatňovaly kontraproduktivní politiky a násilné programy „výchovy k vlastenectví“ v oblastech s tibetským obyvatelstvem, jako je Sečuán, Kansu a Ching-chaj, tedy v místech, kde porušování lidských práv vyvolalo napětí;

12. vyzývá čínské orgány, aby braly ohled na tradiční tibetské posmrtné obřady a bez zbytečných odkladů a překážek vrátily pozůstatky tak, jak to odpovídá buddhistickým zvykům;

13. žádá EU a její členské státy, aby vyzvaly čínskou vládu k obnovení dialogu s dalajlamou a jeho zástupci za účelem zajištění skutečné autonomie Tibeťanů v Čínské lidové republice a k ukončení kampaně, jejímž cílem je zdiskreditovat dalajlamu jako náboženského vůdce;

14.       vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, aby na příští vrcholné schůzce EU a Číny zmínila otázku lidských práv, a předsedu Evropské komise a předsedu Evropské rady vyzývá, aby ve svých oficiálních projevech při zahajování či na závěr této schůzky jednoznačně podpořili jedinečnou náboženskou, kulturní a jazykovou identitu Tibetu v případě, že tato problematika nebude na pořadu jednání;

15. vyzývá ESVČ a delegaci EU pro vztahy s Čínou, aby situaci týkající se lidských práv v Číně neustály sledovaly a při setkáních s čínskými oficiálními představiteli i v korespondenci s nimi opakovaně upozorňovaly na konkrétní případy jednotlivých Tibeťanů, kteří byli uvězněni, jelikož nenásilně uplatňovaly své právo na náboženskou svobodu, a aby Parlamentu předložily do dvanácti měsíců zprávu s návrhy žádoucích kroků či politik;

16. opět připomíná svou výzvu Radě, aby jmenovala zvláštního zástupce EU pro Tibet, který by usnadnil obnovení dialogu mezi čínskými úřady a vyslanci dalajlamy ohledně stanovení skutečného autonomního postavení Tibetu v rámci Čínské lidové republiky;

17. vyzývá členské státy EU zastoupené ve skupině G 20, předsedu Komise a předsedu Evropské rady, aby na nadcházející vrcholné schůzce této skupiny pořádané ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 v Cannes zmínili při rozhovorech s prezidentem Čínské lidové republiky Chu Ťin-tchaem otázku stavu lidských práv v Tibetu;

18. naléhavě vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby respektovala náboženské svobody a základní lidská práva mnišských a laických komunit v okrese Ngaba, ukončila uplatňování předpisů nařizujících kontrolu náboženství, a poskytla tak tibetským buddhistům možnost určovat a vychovávat náboženské učitele v souladu s tibetskými tradicemi, aby přezkoumala náboženskou a bezpečnostní politiku, která byla v této provincii zavedena v roce 2008, a aby navázala s vůdci tibetských buddhistických škol transparentní dialog;

19. naléhavě vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby dodržovala mezinárodně uznávané normy platné pro lidská práva a dostála svým závazkům vyplývajícím z mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv, pokud jde o svobodu náboženství či vyznání;

20. prohlašuje, že je zapotřebí, aby práva menšin v Číně figurovala na pořadu jednání příštích kol dialogu EU a Číny, který se bude týkat lidských práv;

21. naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby ratifikovala Mezinárodního pakt o občanských a politických právech;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.[1] P7_TA(2010)0449.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled