poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu, zejména o případu Rafiqa Tagiho

14. 2. 2011, RC-B0701/2011
 
[ 14. února 2011 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předcházející usnesení o Ázerbájdžánu, zejména na usnesení o lidských právech,

–    s ohledem na závěry druhého summitu o Východním partnerství, který se konal ve dnech 29.–30. září 2011,

–    s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbajdžánem, která vstoupila v platnost v roce 1999,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 12. října 2011,

–    s ohledem na závěry dvanáctého zasedání Rady pro spolupráci EU–Ázerbájdžán, které se konalo v Bruselu dne 25. listopadu 2011,  

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rafiq Tagi, přední ázerbajdžánský spisovatel a novinář podlehl 23. listopadu 2011 v Baku následkům zranění, která utrpěl během brutálního útoku nožem, ke kterému došlo o čtyři dny dříve;  

B.  vzhledem k tomu, že ázerbajdžánská vláda zahájila kriminální vyšetřování tohoto útoku;

C.  vzhledem k tomu, že Rafiq Tagi byl údajně během týdnů, které útoku předcházely, terčem výhružek smrtí, jež byly patrně odvetou za článek, který byl mj. zveřejněn na internetových stránkách rozhlasové stanice Radio Azadlyq (Svoboda) dne 10. listopadu 2011, v němž kritizoval současnou íránskou vládu;

D.  vzhledem k tomu, že Rafiq Tagi byl v květnu 2007 odsouzen k výkonu trestu na základě obvinění, že podněcuje nábožensky podmíněnou nenávist, a sice kvůli článku, který napsal pro noviny Sanat, v němž uvádí, že islámské hodnoty stojí v cestě ázerbájdžánské integraci do evropských struktur a zpomalují demokratický pokrok této země;

E.   vzhledem k tomu, že po zveřejnění zmíněného článku vůdčí íránský duchovní - velký ájatolláh Fázil Lankarání, vynesl nad Rafiqem Tagim fatvu a žádal jeho smrt; vzhledem k tomu, že fatva byla rovněž vynesena nad vydavatelem novin Sanat Samirem Sadagatoglu, a je požadována i jeho smrt;

F.   vzhledem k tomu, že íránské orgány tuto fatvu nikdy neodsoudily, což lze považovat za podněcování k vraždě, ani jasně nevyjádřily, že kdokoli podezřelý z podněcování, plánování, vykonání či napomáhání útokům na Rafiqa Tagiho či Samira Sadagatoglu by měl být povolán ke spravedlnosti; 

G.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro lidská práva, který dohlíží na provádění Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož smluvní stranou Írán je, nedávno vyjádřil obavy v souvislosti s článkem 226 íránského trestního zákoníku, kde se uvádí, že „spáchání vraždy bude pomstěno, pokud si ovšem zavražděná osoba smrt nezasloužila podle islámského práva“; vzhledem k tomu, že vynesení fatvy se používá k obhájení toho, že si daná osoba „smrt zaslouží“;

H.  vzhledem k tomu, že ázerbájdžánské orgány nikdy jasně neodsoudily fatvu ani veřejné výhrůžky smrtí, jejichž terčem se stal Rafiq Tagi v průběhu soudního procesu, který byl proti němu veden za „hanobení náboženství“ v roce 2007;  vvzhledem k tomu, že o jeho smrti se ve vysílání státní televize informovalo jen minimálně a zmíněné orgány dosud jeho smrt veřejně neodsoudily;

I.    vzhledem k tomu, že ázerbajdžánské orgány mají nedostačující záznamy o vyšetřování útoků na novináře, což podstatně přispívá k atmosféře strachu a beztrestnosti, která se šíří mediálním prostředím v posledních letech;

J.   vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán se aktivně účastní evropské politiky sousedství a Východního partnerství, je zakládajícím členem shromáždění Euronest a je odhodlán dodržovat demokracii, lidská práva a zásady právního státu, které jsou klíčovými hodnotami těchto iniciativ;

K.  vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán zaujme dočasně místo v Radě bezpečnosti OSN na období 2012–2013 a že se zavázal se ctít hodnoty vyjádřené v Chartě lidských práv OSN;

L.   vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán je členem Rady Evropy a smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech, jakož i několika dalších mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

M.  vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán se zavázal dodržovat lidská práva jako součást klíčových evropských hodnot v rámci svého členství v Radě Evropy, OBSE, akčního plánu evropské politiky sousedství a společného prohlášení pražského summitu o Východním partnerství;

1.   rozhodně odsuzuje vraždu Rafiqa Tagiho a vyjadřuje obavy nad bezpečností Samira Sadagatoglu; vyjadřuje své zklamání nad tím, že ázerbájdžánské orgány vraždu Rafiqa Tagiho jasně neodsoudily a nezajistily, aby veřejnost byla informována o vyšetřování okolností jeho smrti;

2.   vítá krok ázerbájdžánské vlády zřídit zvláštní pracovní skupinu pro vyšetřování vraždy Rafiqa Tagiho; vyzývá ázerbájdžánské orgány k zajištění toho, aby vyšetřování bylo důkladné a efektivní a aby zločinci byli stíháni a postaveni před soud v rámci procesu, který bude splňovat mezinárodní normy pro spravedlivý soudní proces; 

3.   vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby učinily vše pro to, aby ochránily život a bezpečí Samira Sadagatoglu;

4.   upozorňuje na skutečnost, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech zakotvuje svobodu myšlení a projevu, včetně kritiky náboženství a systémů víry; zdůrazňuje, že právo na svobodný projev, jak na internetu, tak i mimo něj, je základem svobodné a demokratické společnosti a ochrany a podpory dalších práv; vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby se vyvarovaly zneužití trestního práva s cílem zadusit svobodnou diskusi o náboženství;

5.   opakuje, že neomezený přístup k informacím a komunikaci a necenzurovaný přístup k internetu (svoboda internetu)  a všeobecná práva zcela podmiňují lidská práva, jako je svoboda slova a přístup k informacím, jakož i zajištění transparentnosti a odpovědnosti v rámci veřejného života; 

6.   trvá na tom, že výhrůžky a podněcování k násilí vůči jednotlivcům, kteří vyjadřují názory, jež jsou považovány některými stoupenci náboženství a systémů víry za „ofenzivní“, je zcela nepřijatelné a že osoby zodpovědné za takové hrozby a podněcování musí být stíhány a svoboda slova i bezpečnost ohrožených jedinců musí být plně zaručena;

7.   apeluje na íránské orgány, aby odstranily  koncepci „zasloužené smrti“ z revidované verze  trestního zákoníku, o které se právě diskutuje v íránském parlamentu; velmi se obává, že existence fatvy spojené s výzvou někoho zabít by mohla být u íránských soudů použita na obhajobu osob, které jsou obviněny z vraždy, z důvodu, že oběť si „smrt zasloužila“; naléhavě vyzývá íránské orgány k zajištění toho, aby každý, kdo je podezřelý z podněcování, plánování, spáchání či napomáhání vraždě, ať už oběť přijde o život v Íránu nebo jinde, byl postaven před soud v rámci procesu, který bude splňovat mezinárodní normy pro spravedlivý soudní proces;

8.   vyzývá íránské orgány, aby nabídly nezbytnou spolupráci ázerbájdžánským orgánům v průběhu vyšetřování vraždy Rafiqa Tagiho, a zajistily, aby íránští duchovní nenabádali k vraždě, ani v Íránu, ani v žádné jiné zemi;

9.   vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby skutečně prokázaly svůj závazek dodržovat lidská práva a plnily své povinnosti podle mezinárodního práva a v rámci shromáždění Euronest, Východního partnerství či jakékoli budoucí dohody o přidružení s EU, a chránily především právo na život a svobodu slova;  

10. lituje selhání ázerbájdžánských orgánů ve věci udělení víza zpravodajovi Parlamentního shromáždění Rady Evropy pro tématiku politických vězňů; vyzývá ázerbájdžánskou vládu, aby tomuto zpravodajovi umožnila návštěvu země s cílem prověřit situaci údajných politických vězňů;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládám a parlamentům Ázerbájdžánské republiky a Íránské islámské republiky, ESVČ, Radě, Komisi a Radě OSN pro lidská práva.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled