poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv v Kazachstánu

17. 4. 2013, RC-B7-0167/2013

 
[ 17. dubna 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Kazachstánu, včetně usnesení ze dne 15. března 2012 o Kazachstánu[1], usnesení ze dne 15. prosince 2011 o stavu provádění strategie EU pro Střední Asii[2] a na usnesení ze dne 17. září 2009 o případu Jevgenije Žovtise v Kazachstánu[3],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednání o posílené dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kazachstánem[4],

–    s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 9. října 2012 o procesu s Vladimírem Kozlovem v Kazachstánu a na prohlášení vysoké představitelky ze dne 17. ledna 2012 o parlamentních volbách v Kazachstánu,

–    s ohledem na právní stanovisko Mezinárodního výboru právníků ze dne 13. února 2013 na téma „disciplinární řízení proti právníkům v Kazachstánu“,

–    s ohledem na prohlášení zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků ze dne 25. ledna 2012 o situaci v oblasti sdělovacích prostředků v Kazachstánu,

–    s ohledem na prohlášení ředitele Úřadu OBSE pro demokratické instituce a lidská práva ze dne 1. února 2012 o ostrém zásahu proti kazašské opozici,

–    s ohledem na prohlášení organizace International Partnership for Human Rights (IPHR) ze dne 20. března 2013 nazvané „Přehled problematiky lidských práv v Kazachstánu“,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 21. prosince 2012, po soudním řízení zahájeném generálním prokurátorem Kazachstánu dne 20. listopadu 2012, zakázal okresní soud v Almaty neregistrovanou opoziční stranu „Alga!“ coby extremistickou; vzhledem k tomu, že tento zákaz činí osobně odpovědnou Aliju Turusbekovou, ženu Vladimíra Kozlova;

B.  vzhledem k tomu, že dne 25. prosince 2012 bylo několik opozičních sdělovacích prostředků, včetně 8 kazašských novin a 23 zpravodajských internetových portálů zakázáno coby extremistické, přičemž byly prokurátorem označeny jako „jeden sjednocený sdělovací prostředek Respublika“; vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo potvrzeno odvolacím soudem dne 22. února 2013 s tím účinkem, že dotčeným novinářům bylo zakázáno vykonávat své povolání;

C.  vzhledem k tomu, že Kazachstán je významným mezinárodním činitelem a je krajně důležitý pro politický a socio-ekonomický vývoj i pro bezpečnostní situaci v celé oblasti; vzhledem k tomu, že tato země hraje ve Střední Asii pozitivní úlohu, jelikož usiluje o rozvoj dobrých sousedských vztahů s hraničícími zeměmi, o obnovu regionální spolupráce a mírové řešení všech dvoustranných sporů; vzhledem k tomu, že EU má zásadní zájem na posílení politické, hospodářské a bezpečnostní spolupráce s touto oblastí prostřednictvím silného a otevřeného vztahu mezi EU a Kazachstánem;

D.  vzhledem k tomu, že Kazachstán již dlouho omezuje klíčová občanská a politická práva, jako je svoboda shromažďování, slova a náboženství; vzhledem k tomu, že za poslední dva roky došlo ke zhoršení v oblasti základních svobod a že v důsledku násilností ve městě Žanaozen v prosinci 2011 byl v roce 2012 proveden otevřený zásah proti kritikům vlády;

E.   vzhledem k tomu, že v průběhu posledních měsíců se stalo několik vůdců opozice, ochránců lidských práv, novinářů a představitelů občanské společnosti terčem pronásledování a trestního stíhání, které v několika případech vedlo k trestům odnětí svobody;

F.   vzhledem k tomu, že dne 13. března 2013 kasační soud zamítl odvolání v případu Vladimíra Kozlova, který byl odsouzen k sedmi a půl letům odnětí svobody a zabavení majetku za „podněcování sociálního sváru“, „vyzývání k násilnému svržení ústavního pořádku“ a „vytvoření a vedení organizované skupiny s cílem páchat trestné činy“; vzhledem k tomu, že Kozlov nyní podává odvolání k nejvyššímu soudu, který je v jeho případě poslední odvolací instancí;

G.  vzhledem k tomu, že dne 7. prosince 2012 byl obránce lidských práv Vadim Kuramšin odsouzen k 12 letům odnětí svobody za vydírání asistenta okresního právního zástupce; vzhledem k tomu, že tento rozsudek byl odvolacím soudem dne 14. února 2013 potvrzen; vzhledem k tomu, že opětovné zatčení pana Kuramšina se odehrálo po jeho návratu z konference OBSE, která se konala v září ve Varšavě, a došlo k němu po jeho propuštění následně po soudním líčení v srpnu 2012;

H.  vzhledem k tomu, že kazašská vláda zvažuje, že by začala pracovat na novém národním akčním plánu v oblasti lidských práv na období 2013–2020;

I.    vzhledem k tomu, že kazašské orgány ustavily pracovní skupinu pod vedením generálního prokurátora, která má reformovat trestní řád; vzhledem k tomu, že ve dnech 15. a 16. března 2013 bylo uspořádáno setkání u kulatého stolu na téma „reforma trestního řádu v Kazachstánu založená na zásadách právního státu“, jehož se zúčastnila delegace Benátské komise za účelem poskytnout poradenství ohledně této reformy; vzhledem k tomu, že Evropský parlament naléhavě žádá kazašské orgány, aby trestněprávní předpisy země sladily s mezinárodními normami, včetně reformy článku 164 o „podněcování sociálního sváru“;

J.   vzhledem k tomu, že kazašské orgány opakovaně používají obvinění z „podněcování sociálního sváru“, což je nejasné a přehnané obvinění, které může být použito za účelem kriminalizace uplatňování práv svobody slova a sdružování, která jsou chráněna mezinárodními lidskoprávními předpisy;

K.  vzhledem k tomu, že tříleté členství Kazachstánu v Radě OSN pro lidská práva (UNHRC) začalo dne 1. ledna 2013;

L.   vzhledem k tomu, že jako člen OBSE, jíž v roce 2010 předsedal, se Kazachstán zavázal k dodržování a provádění základních zásad této organizace;

M.  vzhledem k tomu, že pomluva je nadále považována za trestný čin, přičemž Zákon o zavádění změn a dodatků k právním předpisům o informačních a komunikačních sítích ze dne 10. července 2009 postavil do stejné pozice internetové zdroje (internetové stránky, chaty, blogy, diskusní fóra) a masové sdělovací prostředky, a učinil tak tyto zdroje a jejich vlastníky odpovědné za stejnou škálu trestných činů;

N.  vzhledem k tomu, že na konci listopadu 2012 cestovala vysoká představitelka, místopředsedkyně Ashtonová do Střední Asie a navštívila Kazachstán, právě když byl na opozici a sdělovací prostředky uvalován právní zákaz; vzhledem k tomu že k této záležitosti nevydala prohlášení;

O.  vzhledem k tomu, že v červenci 2012 vyzvala vysoká komisařka OSN pro lidská práva Navi Pillayová po své dvoudenní návštěvě Kazachstánu příslušné orgány k tomu, aby povolily nezávislé mezinárodní vyšetřování událostí v Žanaozenu, jejich příčin a důsledků;

1.   zdůrazňuje význam vztahů mezi EU a Kazachstánem i prohloubení hospodářské a politické spolupráce ve všech oblastech; zdůrazňuje velký zájem EU na udržitelných vztazích s Kazachstánem v oblasti politické a hospodářské spolupráce;

2.   důrazně kritizuje soudní rozhodnutí zakázat opoziční strany na základě obvinění z extremismu, včetně neregistrované strany „Alga!“, jakož i zakázat klíčové nezávislé mediální činitele, vzhledem k tomu, že to porušuje zásadu svobody projevu a shromažďování a vyvolává vážné obavy ohledně budoucí represe nezávislých sdělovacích prostředků i opozice;

3.   vyzývá úřady, aby dodržovaly zásady a závazky stanovené v normách OBSE, jež se týkají svobody projevu, shromažďování a sdružování; vybízí Kazachstán, aby v kritice nespatřoval hrozbu, nýbrž konstruktivní nástroj pro zlepšení politik i začleňování;

4.   klade důraz na to, že Alija Turusbeková nemůže nést odpovědnost za činy třetích osob;

5.   vyzývá EU a členské státy, aby zajistily záruky chránící novináře, opoziční aktivisty a ochránce lidských práv i jejich rodiny – především ty, kteří navštěvují instituce EU s cílem hovořit o lidskoprávních otázkách – před jakýmkoli druhem následného zastrašování, tlaku či pronásledování;

6.   opakuje, že je znepokojen zadržováním vůdčích představitelů opozice, novinářů a právníků na základě soudních procesů, které nesplňují mezinárodní normy, a znovu potvrzuje svou výzvu k propuštění všech osob odsouzených v důsledku nejasných trestních obvinění, jež lze považovat za politicky motivovaná, mj. včetně případu Vladimíra Kozlova, Vadima Kuramšina a Rozy Tuletajevové;  vyjadřuje obavy ohledně toho, jsou-li procesy spravedlivé, a opakuje svou výzvu k zaručení transparentnosti soudních procesů a mezinárodních norem v jejich rámci, k ukončení obviňování na základě výše uvedených nejasných trestních obvinění a k zachování nezávislosti soudnictví;

7.   vyzývá kazašské orgány, aby zaručily vazební podmínky odpovídající mezinárodním normám a umožnily všem vězňům využívat adekvátní lékařské péče, včetně opozičního vůdce Vladimíra Kozlova; vyzývá k plnému provedení pozitivních změn, jež jsou součástí nedávné reformy systému vězeňství, a k dalšímu zlepšování směřujícímu k plnění mezinárodních norem;

8.   klade silný důraz na to, že legitimní boj proti terorismu a extremismu by neměl být zneužíván jako zástěrka pro zákaz činnosti opozice, omezování svobody projevu či nezávislosti soudnictví; 

9.   zdůrazňuje, že Kazachstán je stále důležitějším mezinárodním partnerem v regionu, ať už s ohledem na spolupráci s NATO, podporu rozhovorů E3+3 s Íránem či založení mezinárodní palivové banky v Kazachstánu; vítá ambice Kazachstánu aktivně se podílet jako mediátor/zprostředkovatel na řešení mezinárodních bezpečnostních otázek souvisejících s širším regionem; naléhavě vyzývá kazašské orgány, aby ctily mezinárodní závazky, k nimž se přihlásily, a to včetně právního státu a nezávislého soudnictví;

10. vyzývá Kazachstán k vytvoření atmosféry, ve které budou představitelé opozice, novináři i právníci moci svobodně vykonávat svou činnost, a to i prostřednictvím potřebných právních reforem; zdůrazňuje závazek EU Kazachstán v tomto úsilí podporovat;

11. vyzývá Kazachstán, aby přezkoumal své právní předpisy v oblasti náboženství a odstranil omezení týkající se registrace a praktikování náboženství;

12. podtrhuje význam respektování a podpory zaměstnanců s cílem zakládat nezávislé odbory, vstupovat do stávek a kolektivně vyjednávat se zaměstnavateli v souladu se závazky Kazachstánu podle mezinárodních lidskoprávních předpisů;

13. vítá dialog s delegací Benátské komise o novém trestním řádu a podporuje další spolupráci s Benátskou komisí zaměřenou na získání maximálního užitku z jejích zkušeností; zdůrazňuje, že tato reforma by se měla zaměřit na posílení nezávislosti soudnictví a právního státu i plnění mezinárodních norem;  znovu potvrzuje svou výzvu k reformě článku 164 o „podněcování sociálního sváru“ a vyzývá ESVČ, aby reformu i obsah nového zákona bedlivě sledovala;

14. znovu opakuje výzvu adresovanou kazašským orgánům, aby pokročily s provedením stávajícího akčního plánu v oblasti lidských práv, čerpaly přitom z doporučení Benátské komise a využily technické pomoci EU v rámci iniciativy v oblasti právního státu;  podporuje Kazachstán v jeho úsilí o vytvoření nového akčního plánu v oblasti lidských práv na období 2013–2020; vyzývá kazašské orgány ke spolupráci s nevládními organizacemi;

15. vítá pravidelný dialog mezi EU a Kazachstánem o lidských právech; zdůrazňuje význam dialogů o lidských právech mezi orgány EU a Kazachstánu a vítá konstruktivní přístup kazašské strany;  vyzývá k posílení dialogů zaměřených na založení fóra, ve kterém by se problémy otevřeně řešily; zdůrazňuje, že tyto dialogy by měly být účinné a orientované na výsledky a tam, kde je to možné, by měly zapojit i aktéry občanské společnosti;

16. vítá mezinárodní programy výměny studentů, které kazašská vláda zavedla; podtrhuje zásadní vliv pobytu v cizině, pokud jde o výchovu kazašských studentů k demokracii; oceňuje podporu, kterou kazašské orgány nabízejí těmto studentům po návratu;

17. vyzývá EU, a především ESVČ, aby vývoj v Kazachstánu důkladně sledovaly, jednaly v případě potřeby o sporných otázkách s kazašskými orgány, nabízely pomoc a pravidelně podávaly zprávy Parlamentu; rovněž vyzývá delegaci EU v Astaně, aby hrála aktivnější úlohu při sledování situace, včetně sledování soudních procesů a návštěv věznic;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější činnost, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Kazachstánu.[1] P7_TA(2012)0089.

[2] P7_TA(2011)0588.

[3] Úř. věst. C 224 E, 19.8.2010, s. 30.

[4] P7_TA(2012)0459.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled