poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Demokratické republice Kongo

11. 9. 2013, RC-B7-0390/2013

 
[ 11. září 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení,

–    s ohledem na prohlášení vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 30. srpna 2013 o situaci v Severním Kivu a ze dne 7. června 2012 a 10. července 2012 o situaci ve východním Kongu;

–    s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o nestabilitě a špatné bezpečnostní situaci v oblasti Velkých jezer a zejména na východě Demokratické republiky Kongo, přijaté na setkání v surinamském Paramaribu, které se konalo 27. až 29. listopadu 2012,

–    s ohledem na závěry Rady ze dne 22. července 2013 týkající se oblasti Velkých jezer a ze dne 10. prosince 2012, 19. listopadu 2012 a 25. června 2012 o situaci na východě Demokratické republiky Kongo,

–    s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2053 (2012) o situaci v Demokratické republice Kongo, č. 1925 (2010), č. 1856 (2008) upřesňující mandát mise OSN v Demokratické republice Kongo (MONUSCO) a č. 2098 (2013) obnovující mandát mise MONUSCO,

–    s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 28. června 2013 o stabilizační misi Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo,

–    s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 25. července 2013 o situaci v oblasti Velkých jezer,

–    s ohledem na rozhodnutí Rady pro mír a bezpečnost Africké unie (AU) týkající se situace v oblasti Velkých jezer, především ve východní části Demokratické republiky Kongo, které bylo přijato na 393. zasedání dne 28. srpna 2013,

–    s ohledem na prohlášení hlav států a vlád členských států mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer týkající se bezpečnostní situace v Demokratické republice Kongo, ze dne 6. srpna 2013 a 24. listopadu 2012,

–    s ohledem na usnesení Mezinárodní organizace frankofonních zemí o situaci v Demokratické republice Kongo, které bylo přijato na XIV. summitu frankofonních zemích konaném ve dnech 13. a 14. října 2012,

 

–    s ohledem na Dohodu o partnerství z Cotonou podepsanou v červnu 2000,

–    s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), č. 1820 (2008), č. 1888 (2009) a č. 1960 (2010) týkající se žen, míru a bezpečnosti,

–    s ohledem na článek 3 Ženevské úmluvy z roky 1949 a na její protokol č. II, který zakazuje hromadné popravy, znásilňování, nucený odvod a další krutosti,

–    s ohledem na Mezinárodní úmluvu o právech dítěte ze dne  20. listopadu 1989, která zejména zakazuje zapojení dětí do ozbrojených konfliktů,

–    s ohledem na Opční protokol k Mezinárodní úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, který byl ratifikován zeměmi oblasti Velkých jezer,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–    s ohledem na Africkou listinu lidských práv a práv národů, kterou Demokratická republika Kongo ratifikovala v roce 1982,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od července minulého roku ve východní části Demokratické republiky Kongo eskaluje násilí, neboť znovu propukly potyčky mezi skupinou M23 a vládními jednotkami, které způsobily ztráty tisíců životů a při nichž bylo zraněno nespočet osob, včetně útoků na civilní obyvatele a mírové jednotky OSN; vzhledem k tomu, že humanitární situace je i nadále kritická;

B.  vzhledem k tomu, že v důsledku opakujícího se ozbrojeného konfliktu dochází v oblasti Kivu k páchání krutých činů a násilí, včetně rabování, sexuálního násilí a násilí založeného na pohlaví, únosů, nucených odvodů dětí prováděných ozbrojenými skupinami a porušování lidských práv, což má ničivé dopady a podrývá úsilí Rady bezpečnosti OSN a regionálních subjektů o ukončení konfliktu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 28. srpna 2013 byl během útoku na skupinu povstalců M23 v oblasti Kibatiských výšin v severním Kivu, kdy MONUSCO poskytovalo podporu konžským ozbrojeným silám při ochraně civilních obyvatel v Gomě, zabit příslušník mírových sil OSN a dalších 10 příslušníků těchto jednotek bylo zraněno;

D.  vzhledem k tomu, že více než 2,7 milionu vnitřně vysídlených osob bylo nuceno opustit své domovy, včetně více než 1 milionu osob jen v roce 2012, a že více než 440 000 konžských uprchlíků uteklo do dalších afrických zemí, přičemž asi 6,4 milionu osob, které potřebují potraviny a mimořádnou pomoc, nyní stěží přežívá v nejistých podmínkách v důsledku opakujících se bojů a porušování jejich lidských práv i mezinárodního humanitárního práva ve východní části Demokratické republiky Kongo;

E.   vzhledem k tomu, že skutečnost, že osoby zodpovědné za porušení lidských práv a válečné zločiny nejsou orgány Demokratické republiky Kongo stíhány, podporuje atmosféru beztrestnosti a motivuje k páchání nových zločinů;

F.   vzhledem k tomu že jednání mezi povstaleckými skupinami a orgány Demokratické republiky Kongo jsou od května 2013 přerušena; připomíná, že povstalci ze skupiny M23, kteří byli po uzavření mírové dohody v roce 2000 začleněni do armády, se v dubnu 2012 vzbouřili a že skupina M23 představuje jednu z mnoha ozbrojených skupin bojujících v této oblasti bohaté na zdroje;

G.  vzhledem k tomu, že dne 5. září 2013 byl zahájen 7. summit ICGLR, který vyzval k obnovení a rychlému dokončení mírových jednání;

H.  vzhledem k tomu, že rezoluce rady bezpečnosti OSN č. 2098 (2013) ze dne 28. března 2013 prodloužila mandát mise MONUSCO do 31. března 2014 a zřídila na základě výjimky specializovanou „intervenční brigádu“ v rámci jednotek účastnících se operace, které v současné době čítají 19 815 osob;

I.    vzhledem k tomu, že v roce 2012 členské státy ICGLR spustily společný ověřovací mechanismus, jehož úkolem je sledování pohybu jednotek ve východní části Demokratické republiky Kongo a případné nasazení nestranných mezinárodních sil;

J.   vzhledem k tomu, že skupina expertů OSN zveřejnila důkazy o napojení Rwandy na povstalce a Spojené státy následně vyzvaly Kigali k ukončení poskytované podpory; vzhledem k tomu, že Rwanda opakovaně popírá jakékoli napojení na skupinu M23;

K.  vzhledem k tomu, že sexuální násilí a stále častější znásilňování, kterých se používá jako válečných zbraní, mají ohromné dopady, jako je fyzická a psychologická devastace obětí, a musí být považovány za válečné zločiny; vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány i mezinárodní společenství se významným způsobem zasazují o posílení soudního systému, zejména na vojenské straně, a podporují zahájení vyšetřování a stíhání v případech sexuálního násilí; vzhledem k tomu, že sice probíhají soudní řízení, avšak soudní rozsudky nejsou často vykonány a v mnoha případech mohou osoby, které byly shledány vinnými, uprchnout, a pro odškodnění oběti se toho činí jen velmi málo;

L.   vzhledem k tomu, že je nutné vypořádat se s následky konfliktů, zejména prostřednictvím demilitarizace, přezkumu místní samosprávy, demobilizace a znovuzačlenění bývalých bojovníků, repatriace uprchlíků, znovupřesídlení obyvatel, kteří byli přemístěni v rámci své země, a prováděním uskutečnitelných rozvojových programů;

M.  vzhledem k tomu, že Evropská unie přispívá k obnově sektoru práva a bezpečnosti (policie a armáda) a prostřednictvím finanční a technické pomoci a školení personálu v rámci misí EUSEC RD a EUPOL RD usiluje o to, aby řádně fungovaly;

N.  vzhledem k tomu, že jedním z faktorů, které podněcují a vyhrocují konflikt v Demokratické republice Kongo a jsou neustále zdrojem nejistoty v celé oblasti, je nelegální čerpání přírodních zdrojů země, z nichž některé se dostávají do jiných zemí;

O.  vzhledem k tomu, že za nestabilitu v zemi a v oblasti Velkých jezer jsou částečně zodpovědné také rostoucí nezaměstnanost, sociální krize, potravinová krize, nedostatečné základní služby, chudoba obyvatelstva a zhoršení životního prostředí;

P.   vzhledem k tomu, že se za poslední měsíce nijak nepokročilo v otázce návrhu zákona o ochraně zastánců lidských práv a že se represe vůči aktivistům v oblasti lidských práv a novinářů v Demokratické republice Kongo ještě zvýšily a dochází k jejich svévolnému zatýkání a zastrašování; vzhledem k tomu, že nebyla podniknuta žádná opatření s cílem předat zodpovědné osoby spravedlnosti;

Q.  vzhledem k tomu, že poté, co bylo dne 9. dubna 2013 před nejvyšším vojenským soudem obnoveno odvolací řízení v případu vraždy, jejíž obětí se v červnu 2010 stali výkonný ředitel organizace Voice of the Voiceless (VCV) a člen valného shromáždění Světové organizace proti mučení (OMCT) Floribert Chebeya a člen VCV Fidèle Bazana, se obhájci Peter Ngomo Milambo, Emmanuel Ilunga Kabengele a Regine Sesepe stali terčem vyhrůžek;

R.  vzhledem k tomu, že dne 7. srpna 2013 byl ve vesnici Kawakolo v oblasti Pweto (provincie Katanga) brutálně zavražděn člen nevládní organizace Libertas Godfrey Mutombo, a to příslušníky povstaleckých skupin, které od roku 2011 terorizovaly několik vesnic na severu této provincie;

1.   vyjadřuje silné znepokojení nad eskalací násilí, k níž v poslední době dochází v Demokratické republice Kongo a která má závažné politické, hospodářské, sociální, humanitární a bezpečnostní důsledky pro tuto zemi i celý region, jenž je i tak nestabilní;

2.   rozhodně odsuzuje vypuknutí násilí, k němuž došlo v poslední době ve východní části Demokratické republiky Kongo, zejména bezohledné odstřelování ze strany skupiny M23 a jiných ozbrojených skupin, zejména Demokratických sil pro osvobození Rwandy (FDLR), která je zodpovědná za smrt a zranění v řadách civilního obyvatelstva a za škody jemu způsobené; odsuzuje cílené útoky povstalců na misi MONUSCO, které si vyžádaly smrt několika osob, včetně tanzanského příslušníka mírových jednotek, a zranění několika dalších osob; naléhavě žádá všechny dotčené strany, aby poskytly přístup a ochranu humanitárním agenturám, které přicházejí na pomoc strádajícímu civilnímu obyvatelstvu;

3.   žádá okamžité ukončení veškerého porušování lidských práv, včetně alarmujícího a rozšířeného sexuálního a na pohlaví založeného násilí (rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1820 (2008) ze dne 19. června 2008) a politováníhodného najímání a využívání dětí armádními silami; vyjadřuje solidaritu obyvatelům Demokratické republiky Kongo zasaženým válkou;

4.   důrazně žádá všechny příslušné orgány, aby přijaly okamžitá opatření na zajištění nestranného a důkladného prošetření všech minulých i současných případů porušování lidských práv a plně spolupracovaly s Mezinárodním trestním soudem; naléhavě žádá, aby byla přijata opatření, na jejichž základě by byli ti, kdo porušují lidská práva, páchají válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, sexuální násilí na ženách a provádějí nábor dětských vojáků, nahlášeni, identifikováni, trestně stíháni a potrestáni podle vnitrostátního a mezinárodního trestního práva;

5.   jednoznačně odsuzuje všechny formy vnější pomoci skupině M23 a jiným rozvratným skupinám v Demokratické republice Kongo a žádá okamžité a trvalé ukončení takovéto podpory;

6.   vyjadřuje podporu intervenční brigádě mise MONUSCO, která je povolána k zásahu proti ozbrojeným skupinám, včetně skupiny M23, a chválí aktivní kroky mise MONUSCO přijímané za účelem naplnění jí svěřeného mandátu, zejména pokud jde o ochranu civilního obyvatelstva, a vybízí k pokračování v tomto úsilí; naléhavě žádá zejména Radu bezpečnosti OSN, aby přijala veškeré nezbytné kroky v souladu se svou rezolucí č. 2098 (2013) s cílem chránit civilní obyvatelstvo v Demokratické republice Kongo;

7.   vyzývá k tomu, aby byl prostřednictvím rozšířeného společného mechanismu ověřování důkladně vyšetřen zdroj minometných granátů a bomb pocházejících z území Demokratické republiky Kongo, které dopadly do sousední Rwandy; vyzývá k tomu, aby zprávy rozšířeného společného mechanismu ověřování byly transparentnější a pravidelnější;

8.   zdůrazňuje, že jakýkoli přímý zásah zemí sousedících s Demokratickou republikou Kongo může vést pouze k vyostření situace; vyzývá všechny regionální aktéry, aby projevili maximální zdrženlivost a vyhnuli se jakýmkoli činům či prohlášením, jež by mohly vést k dalšímu zhoršení situace; vyzývá všechny sousední země, aby plně respektovaly svrchovanost Demokratické republiky Kongo a její územní celistvost;

9.   vítá úsilí členských států ICGRL, Africké Unie (AU) a OSN, pokud jde o kroky a iniciativy věnované hledání dlouhodobého, strukturálního a mírového politického řešení krize; vyzývá k dodržování všech ustanovení obsažených v rámcové dohodě o míru, bezpečnosti a spolupráci;

10. vyzývá země oblasti Velkých jezer, aby se – zejména v souvislosti se závazky, které učinily v únoru 2013 v rámci dohod z Addis Abeby – společně zasazovaly o podporu míru, stability a bezpečnosti za účelem posílení regionálního hospodářského rozvoje a věnovaly přitom zvláštní pozornost usmíření, dodržování lidských práv, boji proti beztrestnosti, vytvoření nestranného soudního systému a větší vládní odpovědnosti;

11. vítá rozhovory v Kampale zaměřené na mír v tomto regionu, které se uskutečnily dne 5. září 2013 pod záštitou předsedy ICGLR, ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho; vyzývá všechny zúčastněné aktéry, aby se těchto rozhovorů zúčastnili, a žádá konžské orgány, aby podpořily dialog mezi jednotlivými společenstvími, a zejména mezi těmi, které jsou konfliktem zasaženy;

12. vyzývá AU a země oblasti Velkých jezer, aby podnikly další kroky v boji proti nezákonné těžbě přírodních zdrojů a obchodování s nimi, což je jeden z důvodů šíření a pašování zbraní, který následně představuje hlavní faktor podněcující a vyostřující konflikty v oblasti Velkých jezer;

13. vyzývá mezinárodní společenství, včetně EU, AU a OSN, aby nadále podnikalo veškeré proveditelné kroky s cílem poskytnout lidem na východě Demokratické republiky Kongo koordinovanější a účinnější pomoc a přispět ke snahám řešit tuto humanitární katastrofu;

14. vítá skutečnost, že Komise uvolnila dodatečných 10 milionů EUR na naléhavě nezbytnou pomoc 2,5 milionům lidí v Demokratické republice Kongo, čímž celkový objem nouzové pomoci Evropské unie Demokratické republice Kongo a oblasti Velkých jezer v roce 2013 dosáhl 71 milionů EUR, a EU se tak v této zemi stala největším humanitárním dárcem;

15. trvá na tom, aby vláda Demokratické republiky Kongo dokončila reformy bezpečnostního odvětví, a žádá, aby bylo na vnitrostátní i mezinárodní úrovni vyvinuto úsilí o posílení autority státu a právního řádu v Demokratické republice Kongo, zejména v oblastech správy věcí veřejných a bezpečnosti, a to i v úzké spolupráci s pomocnou vojenskou misí EU (EUSEC) a pomocnou policejní misí EU (EUPOL), které by měly pokračovat v zájmu upevnění míru a bezpečnosti v této zemi i v oblasti Velkých jezer;

16. vyzývá Parlament, Senát a prezidenta Demokratické republiky Kongo, Josepha Kabilu, aby prováděli veškerá opatření nezbytná k upevnění demokracie a zajištění skutečné účasti všech politických sil, které vyjadřují vůli konžského lidu, na správě země, a to na základě ústavních a právních předpisů i svobodných a spravedlivých voleb; dále připomíná, že je třeba zohlednit doporučení volební pozorovatelské mise EU z roku 2011, aby byly provedeny reformy nezbytné k zajištění volebního cyklu, včetně zaručení konání místních voleb;

17. vyzývá konžské orgány, aby za všech okolností zajistily fyzickou i psychickou integritu obránců lidských práv a provedly rychlé, důkladné, nestranné a transparentní vyšetřování, jež povede ke zjištění všech osob odpovědných za ohrožování, napadení nebo vraždy několika těchto obránců;

18. zdůrazňuje, že je důležité přijmout dlouho očekávané zákony, včetně zákonu o ochraně obránců lidských práv a zákonu o souladu vnitrostátních právních předpisů s Římským statutem;

19. doporučuje, aby Rada OSN pro lidská práva na svém 24. zasedání přijala odhodlanou rezoluci, jež obnoví určitou podobu mechanismu pro monitorování situace v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo a požádá vysokého komisaře OSN pro lidská práva o předložení zprávy o situaci v oblasti lidských práv v Demokratické republice Kongo;

20. naléhavě žádá konžské orgány, aby zajistily skutečné vytvoření specializovaného smíšeného soudu, který pomůže bojovat proti beztrestnosti a bude soudit pachatele závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Demokratické republice Kongo, včetně sexuálního násilí na ženách;

21. domnívá se, že transparentní přístup k přírodním zdrojům v Demokratické republice Kongo, jejich kontrola a spravedlivé přerozdělení prostřednictvím státního rozpočtu jsou pro udržitelný rozvoj země nezbytné; žádá proto AU a země oblasti Velkých jezer, aby přijaly další opatření v boji proti nelegální těžbě přírodních zdrojů a obchodování s nimi, a žádá EU a celé mezinárodní společenství, aby zintenzívnily svou spolupráci s Demokratickou republikou Kongo v této oblasti;

22. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, vládám zemí oblasti Velkých jezer, prezidentovi, předsedovi vlády a parlamentu Demokratické republiky Kongo, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, zvláštní zástupkyni OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při konfliktech, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled