poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v oblasti lidských práv v Bahrajnu

11. 9. 2013, B7‑0452/2013
 
[ 11. září 2013 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Bahrajnu ze dne 27. října 2011[1], 15. března 2012[2] a 17. ledna 2013[3],

–    s ohledem na návštěvu delegace podvýboru pro lidská práva v Bahrajnu ve dnech 19. a 20. prosince 2012 a na tiskové prohlášení vydané touto delegací, jakož i s ohledem na návštěvu delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem ve dnech 27. až 30. dubna 2013 a tiskové prohlášení této delegace,

–    s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, o Bahrajnu, zejména na její prohlášení ze dne 7. ledna, 11. února a 1. července 2013,

–    s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN, zejména na prohlášení ze dne 8. ledna 2013, a na prohlášení mluvčího vysoké komisařky OSN pro lidská práva ze dne 6. srpna 2013,

–    s ohledem na 23. zasedání Smíšené rady EU–GCC a zasedání ministrů konané v Manámě v Bahrajnu dne 30. června 2013, 

–    s ohledem na mimořádné zasedání bahrajnského Národního shromáždění konané dne 28. července 2013, jehož výsledkem byly výnosy o výjimečném stavu, které vydal bahrajnský král Hamad bin Ísá al-Chalífa,

–    s ohledem na bahrajnské právní předpisy z roku 2006 o ochraně společnosti před teroristickými činy,

–    s ohledem na rozhodnutí zasedání Rady ministrů Ligy arabských států ze dne 1. září 2013 zřídit v hlavním městě Bahrajnu Manámě panarabský soud pro lidská práva, 

–    s ohledem na zprávu Bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise (BICI) z listopadu 2011 a její navazující zprávu ze dne 21. listopadu 2012,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvu o právech dítěte a Arabskou chartu lidských práv, k nimž Bahrajn přistoupil,

–    s ohledem na obecné zásady EU týkající se obhájců lidských práv z roku 2004, které byly aktualizovány v roce 2008,

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že po tvrdém zákroku proti účastníkům protestů za demokracii, které proběhly v roce 2011, vzbuzuje situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu i nadále obavy;  vzhledem k tomu, že aktivity bahrajnské vlády v poslední době nadále porušují a omezují práva a svobody určitých skupin bahrajnských obyvatel, především právo jednotlivce na účast v pokojném protestu, svobodu slova a digitální svobodu; vzhledem k tomu, že bahrajnské orgány pokračují v tvrdých zásazích proti účastníkům pokojných politických protestů, včetně nepřiměřeného používání násilí a mučení bezpečnostními a policejními silami;

B.  vzhledem k tomu, že aktivisté v oblasti lidských práv čelí v Bahrajnu pokračujícímu systematickému pronásledování, obtěžování a zadržování, přičemž někteří z nich byli odsouzení k doživotnímu odnětí svobody;

C.  vzhledem k tomu, že před pokojnými protesty plánovanými na 14. srpna 2013 v Manámě nařídil bahrajnský král dne 1. srpna 2013 provést doporučení přijatá parlamentem, která zahrnují zákaz veškerých stávek vsedě, shromáždění a protestů v hlavním městě Manámě, další omezení činnosti sociálních médií, prodloužení přípustné doby zadržení a odnětí občanství kterékoli osobě uznané vinnou ze spáchání teroristického činu nebo z nabádání k němu;

D.  vzhledem k tomu, že Úřad vysoké komisařky pro lidská práva uvedl, že ačkoli vítá doporučení Národního shromáždění, aby „nebyly dotčeny základní svobody, zejména svoboda přesvědčení, s cílem zachovat rovnováhu mezi prosazováním právních předpisů a ochranou lidských práv“, opakovaně vyjadřuje své obavy ohledně omezení veřejných demonstrací a jiných veřejných shromáždění;

E.   vzhledem k tomu, že po zprávě BICI se samotné bahrajnské orgány zavázaly provést reformy; vzhledem k tomu, že bylo dosaženo pokroku při přepracovávání právního systému a systému prosazování právních předpisů, že zaměstnanci, kteří byli nespravedlivě propuštěni, byli opět zaměstnáni, že bylo zřízeno zvláštní oddělení prokuratury pro vyšetřování tvrzení o případech zneužití, a rovněž proběhla reforma policie; vzhledem k tomu, že provádění doporučení BICI celkově probíhá pomalu;

F.   vzhledem k tomu, že ve dnech 7.–27.  září 2013 se oficiální delegace vedená ministrem pro lidská práva věcí, dr. Saláhem bin Alí Abd ar-Rahmánem zúčastní 24. zasedání Rady OSN pro lidská práva a bude během svých schůzí zkoumat provádění doporučení Rady pro lidská práva a doporučení Bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise, jakož i doporučení Národního shromáždění, která se vláda Bahrajnu zavázala provést v souladu s časovým plánem a plánem opatření;

G.  vzhledem k tomu, že v Bahrajnu byly zatčeny i děti a drženy ve vazebních zařízeních pro dospělé, která nejsou vhodná pro mladistvé, kde byli údajně mučeny a bylo s nimi zacházeno nevhodným způsobem;

H.  vzhledem k tomu, že dne 24. dubna vláda podruhé – tentokrát na neurčito – odložila návštěvu zvláštního zpravodaje pro mučení a jiné kruté, nelidské a ponižující zacházení a trestání;

I.    vzhledem k tomu, že dne 2. září 2013 Bahrajn oznámil, že bude hostit stálé sídlo Arabského soudního dvora pro lidská práva po jeho schválení na zasedání Ligy arabských států v Káhiře;

J.   vzhledem k tomu, že v červnu 2013 navštívil Bahrajn zvláštní zástupce pro lidská práva Stavros Lambrinidis v rámci zasedání ministrů EU a Rady pro spolupráci v Zálivu;

1.   vyzývá bahrajnské orgány, aby dodržovaly lidská práva a základní svobody včetně svobody projevu na internetu i mimo něj a svobodu shromažďování; vyjadřuje hluboké politování nad nedávnými omezujícími nařízeními bahrajnského parlamentu a bahrajnského krále a vyzývá, aby byl odvolán zákaz pokojných demonstrací a volného shromažďování se v hlavním městě Manamě a odvolány rozkazy ministra spravedlnosti ze dne 3. října 2013, které jsou neslučitelné s vládním závazkem zahájit reformy a nikterak nepomohou národnímu usmíření nebo budování důvěry mezi jednotlivými stranami;

2.   naléhavě vyzývá k plnému dodržování práv bahrajnských občanů na svobodné vyjádření svého názoru, pořádání shromáždění a pokojné demonstrace; zdůrazňuje význam svobodných a pluralitních sdělovacích prostředků; vyzývá, aby byl mezinárodním nevládním organizacím a novinářům umožněn plný přístup do země;

3.   vítá kroky bahrajnských orgánů na provedení doporučení nezávislé bahrajnské vyšetřovací komise; uznává, že bylo v tomto ohledu podniknuto určité úsilí, nicméně zdůrazňuje, že pro zlepšení situace v oblasti lidských práv v této zemi je třeba učinit více; vyzývá bahrajnskou vládu, aby plně a urychleně provedla doporučení BICI a všeobecného periodického přezkumu; doporučuje 24. zasedání Rady OSN pro lidská práva zavést monitorovací mechanismus pro sledování provádění doporučení BICI a celkového řešení situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu,

4.   vyzývá bahrajnskou vládu, aby zavedla nezbytné demokratické reformy, a vybízí k vše zahrnujícímu a konstruktivnímu vnitrostátnímu dialogu a usmíření, včetně propuštění disidentů;

5.   vyzývá bahrajnské orgány, aby okamžitě ukončily veškeré represivní akty včetně soudního obtěžování, a vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí, politických aktivistů, novinářů, bloggerů, lékařů a zdravotníků, obhájců lidských práv a pokojných demonstrantů, včetně Abdulhádího al-Chawádže, Nabíla Radžaba, Ibráhíma Šarífa, Nádžího Fatíla, Zajnab al-Chawádžové, Muhammada al-Maskatího, Mahdího Íssy Mahdího Abú Díba a Džalíly as-Salmánové;

6.   vítá skutečnost, že král Hámid bin Ísá al-Chalífa zřídil nezávislou komisi pro práva vězňů a zadržovaných osob, a vyzývá tuto komisi, aby účinně sledovala a zlepšovala podmínky vězňů a zadržovaných osob a zacházení s nimi;

7.   vítá, že král Hamad bin Ísá al-Chalífa vytvořil ministerstvo pro lidská práva a sociální rozvoj v Bahrajnu, a vyzývá toto ministerstvo, aby jednalo v souladu s mezinárodními standardy a povinnostmi v oblasti lidských práv; zejména konstatuje přetrvávající zdrženlivý postoj Bahrajnu vůči společenské angažovanosti žen;

8.   bere na vědomí formální zřízení policejního ombudsmana u bahrajnského ministerstva vnitra v červenci 2013 a vyjadřuje naději, že tento krok umožní účinně se zabývat stížnostmi bahrajnských občanů;

9.   konstatuje, že probíhající úsilí bahrajnské vlády o reformu trestního zákoníku a právních řízení podporuje tento proces; vyzývá bahrajnskou vládu, aby podnikla veškeré nezbytné kroky k zajištění práva na řádný proces a nezávislosti a nestrannosti soudnictví v Bahrajnu a k zajištění toho, že soudnictví bude postupovat v plném souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv;

10. naléhavě vyzývá k tomu, aby bylo vedeno nezávislé vyšetřování všech údajných případů mučení a jiného špatného zacházení a aby byly výsledky vyšetřování zveřejněny; domnívá se, že odpovědnost za minulé případy porušení práva v této oblasti je klíčovým prvkem na cestě k nalezení spravedlnosti a opravdového usmíření, které jsou nezbytné pro společenskou stabilitu;

11. naléhavě vyzývá bahrajnské orgány, aby dodržovaly práva mladistvých a nezadržovaly je v zařízeních pro dospělé a aby zacházely s mladistvými v souladu s Úmluvou o právech dítěte, k jejímž signatářům Bahrajn patří;

12. domnívá se, že svévolné zbavování občanství by mohlo vést ke stavu bez občanství se závažnými důsledky pro ochranu lidských práv jednotlivců, kterých se to týká; konstatuje, že zbavování politických oponentů občanství, k němuž přistupují bahrajnské orgány, je v rozporu s mezinárodním právem;

13. vyjadřuje politování nad slabou reakcí EU na současnou situaci v Bahrajnu a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby odsoudila probíhající porušování základních lidských práv a základních svobod a aby uvalila cílená restriktivní opatření (prostřednictvím omezení víz a zmražení majetku) na jednotlivé osoby odpovědné za porušování lidských práv a do tohoto porušování zapojené (jak je dokumentují zprávy BICI);

14. vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby spolupracovaly na rozvoji jasné strategie, jak bude EU veřejně i soukromě  aktivně prosazovat propuštění vězňů svědomí, a vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby spolupracovala s členskými státy na zajištění přijetí závěrů ze zasedání Rady pro zahraniční věci ohledně situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, která by měla zahrnovat konkrétní výzvu k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění těchto vězňů;

15. vyjadřuje politování nad tím, že návštěva zvláštního zpravodaje pro mučení byla znovu odložena a vyzývá bahrajnské orgány, aby vydaly víza zvláštním zpravodajům pro svobodu sdružování a shromažďování a pro situaci obhájců lidských práv;

16. vítá rozhodnutí Ligy arabských států zřídit Arabský soud pro lidská práva v Manámě a vyjadřuje naději, že tento soud bude působit jako katalyzátor v prosazování lidských práv v celém regionu; naléhavě vyzývá bahrajnskou vládu i její partnery v Lize arabských států o zajištění čestnosti, nestrannosti, účinnosti a důvěryhodnosti tohoto soudu;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Bahrajnského království.[1] Úř. věst. C 131 E, 8.5.2013, s. 125.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2012)0094.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2013)0032.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled