poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině

26.2.2014, (2014/2595(RSP))
 
[ 26. února 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, o Východním partnerství a o Ukrajině, se zvláštním důrazem na své usnesení ze dne 6. února 2014 o situaci na Ukrajině[1],

–    s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o výsledcích summitu ve Vilniusu a budoucnosti Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu[2],

–    s ohledem na závěry Evropské rady, která se konala ve dnech 19.–20. prosince 2013,

–    s ohledem na závěry týkající se Ukrajiny přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2014,

–    s ohledem na čl. 110 odst. 2 a odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že poté, co ukrajinský prezident a ukrajinská vláda rozhodli o pozastavení procesu směřujícího k podepsání dohody o přidružení, vyšly po celé zemi spontánně do ulic stovky tisíc lidí na podporu evropské integrace; vzhledem k tomu, že v Kyjevě demonstranti poklidně obsadili náměstí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) a vyzvali k zásadní politické změně, která by vedla k tomu, že vláda přehodnotí své rozhodnutí;

 

B.  vzhledem k tomu, že státní orgány pod prezidentem Janukovyčem jednoznačně porušily zákon tím, že povolily bezpečnostním silám používat proti demonstrantům ostrou munici a že rozmístily ostřelovače na střechy domů na náměstí Nezávislosti a v jeho okolí, které bylo od konce listopadu 2013 epicentrem protivládního a proevropského protestu; vzhledem k tomu, že v ulicích Kyjeva byli popravováni účastníci protestů i náhodní přihlížející, což vyvolalo na mezinárodní scéně rozhořčení a odsouzení;

C.  vzhledem k tomu, že do Kyjeva současně odcestovali ministři zahraničí tří členských států EU, aby zprostředkovali kompromisní řešení mezi prezidentem Janukovyčem a opozicí; vzhledem k tomu, že se ministrům podařilo zprostředkovat dohodu o plánu na pokojné a demokratické východisko z krize; vzhledem k tomu, že k dosažení dohody přispěl rovněž zvláštní vyslanec Ruska, ačkoli pod dohodu nepřipojil svůj podpis;

 

D.  vzhledem k tomu, že v důsledku těchto událostí EU přijala rozhodnutí o uložení cílených sankcí, včetně zmrazení aktiv a zákazu udělování víz, namířených proti osobám odpovědným za porušování lidských práv, násilí a používání nepřiměřené síly; vzhledem k tomu, že se členské státy dohodly pozastavit vývozní licence na zařízení, která by mohla být použita k vnitřní represi, a přezkoumat vývozní licence na zařízení, na něž se vztahuje společný postoj 2008/944/SZBP;

 

E.   vzhledem k tomu, že občané Lvova a Doněcku začali od 26. února iniciativně používat ruštinu resp. ukrajinštinu v běžném životě jako gesto solidarity a jednoty určené celé zemi;

F.   vzhledem k tomu, že ukrajinský parlament (Verchovna rada) přijal dne 21. února 2014 usnesení, v němž odsoudil „protiteroristické“ operace a požadoval stažení bezpečnostních sil z centra Kyjeva;  vzhledem k tomu, že tímto krokem parlament prokázal své odhodlání postavit se do centra dění a převzít kontrolu nad situací v zemi; vzhledem k tomu, že následujícího dne odhlasoval odvolání prezidenta Janukovyče, návrat k ústavě z roku 2004, konání předčasných voleb dne 25. května 2014 a propuštění bývalé premiérky Julije Tymošenkové;

1.   vzdává hold těm, kteří bojovali a umírali za evropské hodnoty, a vyjadřuje nejhlubší soustrast rodinám obětí, ostře odsuzuje veškeré násilí a vyzývá všechny ukrajinské občany, aby spolu s vůdci z řad politiků a občanské společnosti v tento historický okamžik jednali s maximální odpovědností;

2.   ostře odsuzuje brutální a nepřiměřené zásahy pořádkových sil, jako je Berkut, ostřelovači a jiní, které vedly k dramatické eskalaci násilí na Ukrajině;  lituje ztrát na životech a zranění, k nimž došlo na obou stranách, a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; varuje, že jakákoli další eskalace násilí by měla pro ukrajinský lid katastrofální následky a mohla by podlomit jednotu a územní celistvost země; zdůrazňuje, že nyní má zásadní význam, aby všechny strany ukázaly smysl pro odpovědnost a zdrženlivost a zavázaly se k širokému politickému dialogu a nepřipustily mimosoudní odvetné akce; naléhavě vyzývá všechny politické síly, aby v této pro Ukrajinu rozhodující chvíli vzájemně spolupracovaly a hledaly kompromisní řešení, jednoznačně se distancovaly od extremistů a vyhýbaly se provokacím a násilným akcím, které by mohly nahrávat separatistickým tendencím;

 

3.   vítá zodpovědnou úlohu, kterou sehrál ukrajinský parlament, jenž beze zbytku splnil své veškeré ústavní funkce a vyplnil politické a institucionální vakuum vzniklé poté, co odstoupila vláda a prezident přestal vykonávat své povinnosti, načež byl parlamentem sesazen; bere na vědomí opatření, která parlament dosud přijal, zejména ohledně návratu k ústavě z roku 2004, rozhodnutí uspořádat 25. května 2014 prezidentské volby, rozhodnutí stáhnout policejní a bezpečnostní složky a propustit z vězení bývalou Juliji Tymošenkovou; zdůrazňuje, jak důležité je, aby ukrajinský parlament a jeho poslanci nadále dodržovali právní stát;

4.   oceňuje ukrajinský lid za to, že provedl spořádanou změnu moci, a za jeho občanskou odhodlanost v posledních měsících a poukazuje na to, že občanské a lidové protesty slouží jako příklad a budou znamenat předěl v dějinách Ukrajiny; zdůrazňuje, že toto demokratické vítězství občanů by nemělo být zmařeno pomstychtivostí nebo odvetnými opatřeními vůči protivníkům ani vnitropolitickými boji; zdůrazňuje, že pachatelé zločinů proti ukrajinským občanům, kteří se dopustili zneužití státní moci, by měli být postaveni před nezávislé soudy; žádá ustavení nezávislé komise, která by v úzké spolupráci s mezinárodním poradním výborem Rady Evropy a  OBSE vyšetřila případy porušování lidských práv, k nimž došlo od vypuknutí demonstrací;

5.   podporuje dvojí přístup EU, který v sobě spojuje intenzivní diplomatické úsilí s cílenými sankcemi proti osobám odpovědným za to, že byly nařízeny akce v rozporu s lidskými právy související s politickým útlakem; požaduje uzákonění cílených sankcí, jak je schválila Rada pro zahraniční věci, a naléhavě vyzývá členské státy, aby provedly právní předpisy proti praní špinavých peněz, které samy přijaly, s cílem zastavit únik zpronevěřených peněz z Ukrajiny a aby zajistily navrácení odcizeného majetku uloženého v EU; domnívá se, že musí neprodleně začít skutečně nezávislé vyšetřování spáchaných zločinů a že cílené sankce musí být zrušeny okamžitě poté, co se situace na Ukrajině zlepší a vyšetřování spáchaných zločinů začne přinášet výsledky; vyzývá k prošetření rozsáhlé zpronevěry státních prostředků a státního majetku ze strany přátel a „rodiny“ prezidenta Janukovyče a ke zmražení veškerého jejich majetku do doby, než se zjistí, jakým způsobem byl nabyt, a pokud se prokáže, že byl ukraden, vyzývá k jeho navrácení vládami členských států EU;

 

6.   žádá Komisi, členské státy a mezinárodní humanitární organizace, aby všem obětem rychle poskytly rychlou, přímou a dostatečnou lékařskou péči a humanitární pomoc;

7.   vyzývá všechny strany a třetí země, aby chránily jednotu a územní celistvost Ukrajiny; vyzývá všechny politické síly na Ukrajině a všechny mezinárodní aktéry, kteří jsou do dění zapojeni, aby se zavázali, že budou usilovat o zachování územní celistvosti a národní jednoty Ukrajiny s ohledem na kulturní a jazykové složení země a na její historii; vyzývá ukrajinský parlament a nastupující vládu, aby chránily práva menšin v zemi a používání Ruštiny a dalších menšinových jazyků; vyzývá k přijetí nových zákonů v souladu se povinnostmi, která Ukrajina má na základě Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; 

8.   připomíná, že záruku pro stávající hranice Ukrajiny poskytly Spojené státy americké, Ruská federace a Spojené království v Budapešťském memorandu o bezpečnostních zárukách, které bylo podepsáno poté, co se Ukrajina vzdala jaderných zbraní a přistoupila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní; připomíná Ruské federaci, že se stejně jako druhé dvě výše zmíněné země i ona v rámci téhož aktu zavázala, že nebude na Ukrajinu vyvíjet ekonomický tlak s cílem podrobit vlastním zájmům výkon práv neoddělitelně spjatých s její svébytností, a získat tak výhody jakéhokoli druhu;

9.   zdůrazňuje, že je důležité nepolevit ve snaze  vyřešit základní příčiny krize a vybudovat důvěru občanů v politiku a instituce; je dále přesvědčen, že k tomu bude nutné provést ústavní a strukturální reformy, aby vznikl systém dělby moci a jejích mechanismů, úzká vazba mezi politikou a společností, právní stát, demokratická odpovědnost a skutečně nezávislý a nestranný soudní systém a věrohodné volby;

10. vítá závěry přijaté na mimořádném zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. února 2014, a zejména rozhodnutí zavést cílené sankce, včetně zmrazení majetku a zákazu udělování víz, namířené vůči osobám odpovědným za porušování lidských práv,  násilí a používání nepřiměřené síly, a pozastavit platnost vývozních licencí na vybavení, které může být použito k vnitřním represím; konstatuje, že tyto sankce měly mimořádný dopad na veřejné mínění Ukrajinců, a zastává názor, že tato opatření mohla být přijata dříve; zastává nicméně názor, že tyto sankce by měly být zachovány jako součást politiky EU vůči Ukrajiny v tomto přechodném období;

11. vítá, že byla z vězení propuštěna bývalá předsedkyně vlády Julija Tymošenková, a věří, že její propuštění je symbolem toho, že na Ukrajině bylo ukončeno selektivní a politicky motivované uplatňování spravedlnosti; žádá o okamžité a bezpodmínečné propuštění všech demonstrantů a nezákonně zadržovaných politických vězňů, o stažení všech obvinění proti nim a o jejich politickou rehabilitaci; 

12. naléhavě vyzývá veškeré politické síly, aby v této pro Ukrajinu rozhodující chvíli spolupracovaly na pokojném předání politické moci, na ambiciózním a širokém programu reforem a na vedení státu orientovaném na evropské standardy, aby zachovaly jednotu a územní celistvost země a usnadnily dosažení kompromisních řešení v zájmu budoucnosti Ukrajiny; vyzývá prozatímní orgány, aby zaručily demokratická práva a svobody všem demokratickým politickým silám a aby zabránily jakýmkoli útokům na ně;

13. připomíná, že dohoda o přidružení /  dohoda o vytvoření rozsáhlé a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA) je připravena k podpisu a nová vláda ji bude moci podepsat,  jakmile to bude možné a tato vláda bude připravena tak učinit;

14. vítá skutečnost, že ze tří kritérií stanovených Radou pro zahraniční věci v roce 2012 bylo splněno kritérium týkající se uplatňování selektivní spravedlnosti (uvěznění Julije Tymošenkové), přičemž dvě zbývající oblasti  týkající se soudnictví a volebního systému  nyní procházejí hlubokými změnami a reformami, které snad nová koaliční vláda  brzy dokončí a nová parlamentní většina podpoří, čímž dojde i ke splnění požadavků protestního hnutí;

15. žádá Komisi, aby spolupracovala s ukrajinskými orgány ve snaze nalézt způsoby, jak vyvážit důsledky odvetných opatření, která přijalo Rusko s cílem zabránit podpisu dohody o přidružení a přijetí  případných nových opatření;  vítá prohlášení komisaře EU pro hospodářské a měnové záležitosti a euro Olliho Rehna, že EU je připravena poskytnout značnou a ambiciózní (jak krátkodobou, tak dlouhodobou) finanční pomoc, jakmile bude nalezeno politické řešení založené na demokratických principech, na odhodlání provádět reformy a na jmenování legitimní vlády;  vyzývá Rusko, aby zaujalo konstruktivní postoj a vytvořilo takové podmínky, na jejichž základě by Ukrajina mohla čerpat výhody z dvoustranných vztahů jak s EU, tak s Ruskem; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby se vyjadřovaly vůči Rusku jedním hlasem a podporovaly evropské aspirace Ukrajiny a dalších zemí Východního partnerství, které si svobodně zvolí cestu prohlubování svých vztahů s EU;

16. očekává, že Rada a Komise společně s MMF a Světovou bankou co nejdříve poskytnou krátkodobou finanční pomoc a nástroj pro oblast platební bilance a společně  s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou připraví dlouhodobý balíček konkrétních finančních podpůrných opatření, která by Ukrajině pomohla vyřešit její zhoršující se hospodářskou a sociální situaci a poskytla by jí ekonomickou podporu k zahájení nezbytných důkladných a komplexních reforem ukrajinského hospodářství; žádá proto, aby byla bezodkladně zorganizována konference mezinárodních dárců; vyzývá Komisi a ESVČ, aby finanční prostředky uvolněné pro Ukrajinu na základě stávajících finančních nástrojů použily co nejefektivněji a aby zvážily, zda by nebylo vhodné uvolnit pro Ukrajinu v co nejbližší době další zdroje;

17. konstatuje, že široce rozšířená korupce na všech úrovních státní správy nadále znemožňuje rozvíjet potenciál, který Ukrajina má, a podrývá důvěru občanů v jejich vlastní instituce; naléhavě proto žádá novou vládu, aby boj proti korupci zařadila mezi hlavní priority svého programu, a vyzývá EU, aby jí v tomto úsilí napomáhala;

18. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zajistit skutečnou nezávislost a nestrannost soudnictví;

19. vyzývá Radu, aby zmocnila Komisi k urychlení dialogu o vízovém režimu s Ukrajinou; zdůrazňuje, že urychlené dokončení dohody o uvolnění vízového režimu – po příkladu Moldavska – mezi EU a Ukrajinou je nejlepší odpovědí na očekávání ukrajinské občanské společnosti a tamních mladých lidí; požaduje, aby byly na úrovni EU a členských států neprodleně zavedeny dočasné postupy udělování víz, které budou jednoduché a nenákladné, a současně byla prohloubena spolupráce v oblasti výzkumu, rozšířeny výměny mládeže a zvýšena dostupnost stipendií;

20. je toho názoru, že ustanovení prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu nepředstavují pro Ruskou federaci z obchodního hlediska žádné nebezpečí a že dohoda o přidružení není na překážku dobrým vztahům Ukrajiny s jejím východním sousedem; zdůrazňuje, že nestabilita ve společném sousedství není v zájmu EU ani Ruska; zdůrazňuje, že používání politického, ekonomického nebo jiného nátlaku je v rozporu se Závěrečným helsinským aktem;

21. bere na vědomí rozhodnutí o uspořádání prezidentských voleb dne 25. května 2014; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby tyto volby byly svobodné a spravedlivé; důrazně vybízí ukrajinský parlament, aby přijal nezbytné volební zákony v souladu s doporučeními Benátské komise, včetně obnovení zákona o financování politických stran, který řeší problémy zjištěné skupinou GRECO a  OBSE/ODIHR; podporuje mezinárodní pozorování nadcházejících voleb a prohlašuje, že je připraven vyslat vlastní rozsáhlé volební pozorovatelskou misi; domnívá se, že volby do zákonodárných orgánů by měly být uspořádány brzy po prezidentských volbách,  a to ještě před koncem tohoto roku; vyzývá Komisi, Radu Evropy a OBSE/ODIHR, aby v období před volbami poskytovaly více pomoci a vyslaly řádně zajištěnou dlouhodobou misi pro sledování voleb, aby prezidentské volby naplánované na 25. května 2014 mohly proběhnout v souladu s nejvyššími standardy a přinesly výsledky, které budou moci akceptovat všichni kandidáti; požaduje, aby byli na přechodné období do voleb vysláni do Kyjeva pracovníci Evropského parlamentu;

22. vítá skutečnost, že Rada nedávno uznala, že dohoda o přidružení, včetně prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, nepředstavuje konečný cíl spolupráce mezi EU a Ukrajinou; poukazuje na to, že EU je ochotna podepsat dohodu o přidružení a o rozsáhlé a komplexní zóně volného obchodu, jakmile bude vyřešena současná politická krize a nové ukrajinské orgány budou připraveny na vážně míněnou evropskou perspektivu; vítá dále, že článek 49 Smlouvy o EU platí pro Ukrajinu stejně jako pro kterýkoli jiný evropský stát, pokud se řídí zásadami demokracie, dodržuje základní svobody a liská práva a práva menšin a zajišťuje právní stát;

23. podporuje iniciativu občanské společnosti a nezávislých organizací spočívající ve vytvoření „majdanské platformy“, jejíž cílem je přijmout strategii pro odstranění zakořeněné korupce na Ukrajině;

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, úřadujícímu prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, Radě Evropy a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.[1] Přijaté texty, P7_TA(2014)0098.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2013)0595.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled