poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Rozvojová politika


Charakteristika jednotlivých regionů

 
[ 19. září 2005 | Autor: Eva Holubová ]
 
Skupina ACP států je na jednu stranu velmi heterogenní oblastí. Jednotlivé regiony se liší nejen svojí geografickou polohou ale také ekonomickou úrovní, infrastrukturou, vzdělaností obyvatelstva, kulturou a historií. Na druhou stranu uvidíme, že přestože ACP státy leží v odlišných částech světa, je například skladba hospodářství většinou stejná. V zemích subsaharské Afriky a na většině ostrovů Karibiku a Tichomoří žije téměř polovina obyvatel v podmínkách absolutní chudoby s příjmem menším než 1 USD na osobu a den Vzhledem k počtu obyvatel reprezentují státy ACP velký lidský potenciál. Tvoří téměř 40% členské základy Organizace spojených národů a důležité je i členství ACP států v jiných mezinárodních organizacích, jsou nezanedbatelnou skupinou při různých vyjednáváních na světové úrovni Důvodem je, že většina zemí patřící do skupiny ACP jsou převážně zemědělské státy s podobnou skladbou pěstovaných plodin a většinou s malými nebo nevyužitými nalezišti nerostných surovin. Co se oborové struktury týče, jak vyplývá již z výše řečeného: nejvíce lidí je zaměstnáno v zemědělství, které v převážné většině ACP zemí tvoří největší ekonomický sektor. Průmysl je tak v těchto zemích zaměřen na těžbu surovin, ale hlavně na zpracování zemědělských komodit. Pro ACP země je navíc charakteristická nízká životní úroveň obyvatel, vysoké procento negramotných a nevzdělaných lidí a v neposlední řadě mnoho obyvatel ACP zemí trpí závažnými chorobami (především HIV, AIDS a malárie). Do ACP skupiny také patří většina nejméně rozvinutých zemí světa (tzv. LDC´s). Ani Evropská unie není tak homogenním regionem, jak by se mohlo zdát. Jednou ze zajímavostí je, že Evropská unie neleží jen na evropském kontinentě. Součástí Evropské unie je také 7 oblastí, které se nazývají „nejvzdálenější“ (the outermost regions) a leží v různých částech světa. Jsou to čtyři francouzské zámořské departementy Martinik a Guadeloupe (v Karibském moři), Francouzská Guyana (v Jižní Americe) a Réunion (v Indickém oceánu) , Španělské Kanárské ostrovy a Portugalské Azory a ostrov Madeira. Nejvzdálenějším regionům je článkem 299 SES zaručeno zvláštní zacházení v různých oblastech. Tato území mohou profitovat ze strukturálních fondů (většina z nich je v porovnání s kontinentálními regiony zaostalejší). Co se týče přírodních a socio-ekonomických charakteristik podobají se Zámořským zemím a územím (OCT, Overseas Countries and Territories) . Co to jsou Zámořské země a území (OCT)? Většina původních zámořských zemí a území (OCT) se stala nezávislými zeměmi a vstoupily do skupiny ACP zemí. Přesto v současné době existují zámořské země a území patřící k některému z členů Evropské unie. Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii upravuje čtvrtá část Smlouvy o ES. Na rozdíl o „the outermost regions“ nejsou OCT členy EU ale mají status přidruženého území . Tyto přidružené zámořské země a území jsou „mimoevropskými zeměmi a územími, které mají zvláštní vztah k Dánsku, Francii, Nizozemsku nebo Spojenému království.“ Nejde o přidružení mezi subjekty mezinárodního práva veřejného, ale tzv. „konstituční přidružení“, které je „zvláštním způsobem rozšíření územní působnosti Smlouvy o ES“. Účelem přidružení je podpora hospodářského a sociálního rozvoje zámořských území a navazování úzkých hospodářských vztahů mezi Společenstvím a těmito zámořskými územími. Důležité je, že: „Členské státy uplatňují při obchodních stycích se zeměmi a územími stejné zacházení, jaké si vzájemně poskytují na základě této smlouvy.“ V této souvislosti nejde jen o obchodní vztahy mezi OCT a EU, ale také o hospodářskou spolupráci, popř. finanční pomoc ze strany EU. Členské státy EU se podílejí na investicích, které zajistí další rozvoj těchto území. OCT nejsou součástí evropského jednotného trhu, ale velkou výhodou pro jejich ekonomiky je zrušení cel při obchodování se zeměmi EU. Oproti ACP mají zboží a produkty pocházející z OCT úplně volný přístup na trhy EU. Zajímavé je, že volný přístup na evropský trh má také zboží, které sice nepochází z OCT, poté, co byla v některém z OCT zaplacena dovozní daň, kterou EU požaduje. Pohyb pracovníků ze zámořských zemí a území se řídí zvláštními úmluvami. Články 182-187 se vztahují i na Grónsko, jako autonomní oblast Dánska, s výhradou zvláštních ustanovení uvedených v „Protokolu o zvláštním režimu pro Grónsko“, připojeném ke Smlouvě o ES. Spolupráce se zámořskými zeměmi a územími je financována z Evropského rozvojového fondu, Evropské rozvojové banky a z různých programů Společenství. Prvním orgánem, který zajišťuje spolupráci mezi Evropskou unií a zámořskými zeměmi a územími je „OCT-ES forum“, které se schází každý rok (zástupci Komise, zástupci jednotlivých OCT). Za druhé, na úrovni každé zámořské země nebo území existuje „partnership working party“, která má poradní funkci a jejíž zástupci se účastní zasedání OCT-ES fora.

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled