poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

O mně v médiích


Konference Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou

22.10.2006
 
[ 9. listopadu 2006 | Autor: Mgr.Marcela Koucunová, ředitelka ZŠ Zahrádka ]
 
Základní škola Zahrádka
U  Zásobní  zahrady  8/2445
130 00 Praha 3
t.č.: 222 58 48 41,222 58 40 52 fax
mobil:606 223 542
www.zszahradka.cz
email.:info@zszahradka.cz                 
Konferenci „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“  připravila Základní škola Zahrádka v Praze 3, U Zásobní zahrady 8 – speciální škola pro žáky s těžkými handicapy – ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – katedrou speciální pedagogiky. Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty prof.RNDr.Pavel Beneš,CSc. a europoslankyně MUDr.Zuzana Roithová,MBA. Pedagogická fakulta zařadila konferenci do programu oslav 60.výročí založení fakulty.
                 Cílem  konference bylo poskytnout speciálním pedagogům a pracovníkům pomáhajících profesí informace o legislativních změnách ve speciálním školství, o nových metodách práce s dítětem s těžkým zdravotním postižením a vytvořit platformu pro setkávání a výměnu zkušeností. V zastoupení děkana PedF UK pozdravila konferenci proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy doc.PhDr.Marie Černá, CSc., za organizátory konference vystoupila ředitelka ZŠ Zahrádka Mgr.Marcela Koucunová a vedoucí katedry speciální pedagogiky PedF UK doc.PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Jednání se zúčastnila a svůj projev přednesla  i MUDr.Zuzana Roithová,MBA. 
 Účastníci z České republiky i ze Slovenska vyslechli první den odborné přednášky z oblasti vzdělávání žáků s kombinovanou vadou, diagnostiky těchto dětí, systému ucelené rehabilitace i péče o pečujícího a navštívili tři různá speciální zařízení (Základní škola Zahrádka a Integrační centrum Zahrada, sdružení Modrý klíč a Galerie Cesty ke světlu malíře Zdeňka Hajného). Přednášku o strukturovaném učení v autistické třídě doprovodilo i hudební vystoupení žáků Základní školy Zahrádka.  V druhém dni konference se uskutečnilo 6 odborných dílen, které se  zabývaly novými terapeutickými metodami a problematikou alternativní komunikace.
(canisterapie jako součást komplexní péče, synergická reflexní terapie, craniosakrální terapie, chirofonetika, alternativní komunikace, praktická manipulace s učebními pomůckami, Bobath koncept u dětí s DMO).
                 Konference se zúčastnilo 147 účastníků (138 z ČR a 9 ze SR). Většina z nich (127) působí ve speciálním školství. Konference se zúčastnili i zástupci bratislavské pedagogické fakulty a Štátneho pedagogického ústavu. Velkou skupinu účastníků (86) tvořili studenti speciální pedagogiky PedF UK v Praze.
                 Konference naplnila své poslání. Bezprostřední kladné ohlasy na ni zaznamenali organizátoři prostřednictvím ankety. 68,1% respondentů vysoce hodnotilo   skladbu programu, podobně se vyjadřovali k úrovni přednášek a oceňovali přínos dílen pro bezprostřední praxi. Programová nabídka konference odpovídala profesním potřebám účastníků.
 V Praze 9.11.2006 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled