poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Moje názory


Harmonizace zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu – Výbušniny pro civilní použití – Váhy s neautomatickou činností – Elektromagnetická kompatibilita – Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mez

(rozprava)
 
[ 4. února 2014 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
"Pane předsedající, pane komisaři, představuji vám osm směrnic z tzv. harmonizačního balíčku, který modernizuje pravidla pro výrobce a dozorové orgány při uvádění výrobků na evropský trh. Jedná se o texty v prvním čtení vyjednané v rámci spolurozhodování s Radou.

Tyto směrnice uvádějí do praxe politickou dohodu o regulaci zboží z roku 2008 a zároveň reagují na nový legislativní rámec vyplývající z Lisabonské smlouvy. Tato horizontální pravidla se týkají široké škály výrobků od výbušnin pro civilní potřeby přes výtahy, tlakové nádoby až k dodávání měřidel na evropský trh.

Práce na tomto balíčku včetně náročného několikakolového jednání s Evropskou radou a Komisí trvaly v EP 2,5 roku. Po konzultacích s odborníky a profesními organizacemi jsme zakomponovali do původního návrhu stovky změn právně-technického a koncepčního charakteru. Změny dále vycházejí ze zkušeností v oblasti ochrany spotřebitele či podmínek pro malé a střední podnikatele. Konkrétně se rozšíří nároky na design, který bude muset brát zřetel na bezpečnost i předvídatelných neprofesionálních uživatelů, zlepší se srozumitelnost označovaní výrobků a návodů a zvýší se pravomoci a ohlašovací povinnosti pro národní dozorové orgány. Členské státy budou muset zajistit odpovídající financování pro nově posílenou koordinaci dozorových orgánů po celé EU. Přísnější a přesnější pravidla pro dovozce i distributory včetně důslednějšího sankcionování za nedodržení vysokých evropských standardů pomohou snížit výskyt leckdy nekvalitních výrobků ze třetích zemí. Zesílí se dohled nad vnitřním trhem v oblasti obchodů uzavíraných na dálku a sníží se administrativní nároky pro evropské výrobce. Zavede se možnost elektronické formy pro řadu administrativních procesů a dokumentů paralelně a v neposlední řadě se zlepší právní definice proti zneužívání značky CE.

Nejkontroverznějším problémem bylo sladění předpisů s novými pravidly Lisabonské smlouvy pro oblast komitologie, tedy s pravomocí Komise rozhodovat o drobných změnách v expertních týmech bez závazné konzultace s EP a členskými státy. Zde se názory všech tří institucí rozcházely. Situaci neusnadnila ani délka jednání, na němž se podíleli postupně zástupci celkem šesti předsednictví. Nakonec se podařilo najít řešení v souladu s primárním právem EU. Postavení unijních institucí vzhledem k expertním výborům bude upraveno v rámcové smlouvě mezi Evropským parlamentem a Komisí.

Náš postoj bude deklarován zítra před hlasováním v prohlášení Evropského parlamentu. Velmi si cením podpory stínových zpravodajů, zejména paní Christel Schaldemose, paní Heide Rühle a předsedy výboru Malcolma Harboura. Chci dále poděkovat zástupcům Evropské komise a Rady za konstruktivní přístup a trpělivost a za podporu sekretariátu výboru IMCO, pracovníkům právních a lingvistických služeb Parlamentu, a zejména svému asistentovi, doktoru Jiřímu Jirsovi, za jeho vynikající profesionální práci. Společně se nám všem podařilo dokončit úspěšně tuto horizontální legislativu, která představuje důležitý milník na cestě k lépe fungujícímu a bezpečnějšímu vnitřnímu trhu, a tak mi tedy dovolte doporučit tyto směrnice v tomto vyjednaném znění schválit."


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled