poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Lisabonská smlouva


Smlouva o Ústavě pro Evropu

Česká republika bude patrně poslední ze zemí, které budou evropskou ustavní smlouvu ratifikovat. Dnes totiž nejsme vně, ale uvnitř rozhodovacích procesů EU a to znamená, že máme spoluodpovědnost za budoucí vývoj „naší EU“. Evropská ústavní smlouva je trnem v oku politikům, nejen v České republice, kteří usilují o rozvolnění EU namísto jejího stmelování. Hledají různé argumenty proti pokroku, který evropská ústavní smlouva přináší. Francouzští socialisté ji považují za příliš pravicovou a tržní, zatímco britští konzervativci a naše ODS ji vyčítají příliš socialistický ráz. Ani jedno ani druhé není pravdou.
 
[ 25. dubna 2005 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
Nová smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy o fungování Unie. Zjednodušuje text i rozhodovací procesy a to je zvláště důležité v situaci, kdy se má dohodnout dvacet pět či zanedlouho až třicet států. Bez této smlouvy nelze EU rozšířit za hranici 27 zemí. Jedině s ní bude společenství tolika států fungovat. Nepopírám, že její text je výsledkem ideové koncepce evropské integrace a pokud někdo nechce, aby se Evropa sjednocovala a byla silná, těžko ho přijme. Unie zůstane mezinárodním společenstvím s nadnárodními prvky. Posílí se ale demokratický způsob rozhodování na úkor úřednického, mimo jiné tím, že se přesune více zodpovědnosti na Evropský parlament, jedinou demokraticky volenou instituci EU. Smlouva také nově vytváří institut pro účinnější evropskou zahraniční a bezpečnostní politiku, což je dnes největší slabina Unie, zvláště s ohledem na boj s terorismem. Jsem přesvědčena, že je v zájmu jak evropských občanů tak vlád jednotlivých států, aby se Evropa stala silnější než dosud vůči mocnostem jako USA, Rusko, Japonsko nebo Čína. Francie, Německo či Velká Británie rády hrají vlastní zahraniční politiku, která není vždy ve prospěch ostatních členských zemí – nechce se jim zříkat vlastního diplomatického působení, ani ho oslabovat ve prospěch Unie. Má-li ale fungovat společný vnitřní trh a za hranicemi Evropské unie pak i pravidla obchodování s ostatními, je třeba, aby hlas Evropanů byl silný a především jednotný. Evropa si musí stanovit jasná pravidla, jak formulovat svou zahraniční politiku jak vůči velkým protihráčům na globálním hřišti, tak vůči rozvojovým zemím. Součástí Evropské ústavní smlouvy je i evropská Charta lidských práv, která otevírá prostor pro vizi Evropy založenou nejen na ekonomických pravidlech, ale jako společenství regionů budovaného na sdílení společných hodnot. Tyto hodnoty jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát. Ve všech směrnicích, o kterých dnes v Evropském parlamentu rozhodujeme, jsou výše zmíněné hodnoty posilovány. Rozvoj evropského hospodářství bude dlouhodobě udržitelný, pouze pokud budeme chránit lidské a přírodní zdroje této planety před úplným vyčerpáním. Evropa má šanci, bude-li více jednotná a hlasitější (k čemuž jí cestu otevírá i evropská ústavní smlouva) v tomto směru ovlivnit i ostatní světadíly. Pojmenovávám-li hodnoty evropské ústavní smlouvy jako křesťanské, není to triumf, ale snaha identifikovat kořeny současné společnosti a najít společný jazyk. Jen ten umožňuje dosáhnout kompromisu, který bývá někdy považován za politickou slabost, jeho skutečnou cenu ale dokládá posledních šedesát let Evropy v míru. Ale koncept evropské integrace přiměl evropské národy k jednání u zeleného stolu, které přineslo Evropě stabilitu, kterou předtím nezažila. Evropská ústavní smlouva svými přísnějšími pravidly vnáší více demokracie, transparentnosti a efektivity do rozhodování uvnitř Evropské unie. Nebude-li Evropská ústavní smlouva ratifikována, Unie nezanikne. Stejně jako nezanikly rodiny, které kdysi odmítaly elektřinu a svítily petrolejkou, nebo firmy, které místo počítačů a internetu používají šanony. Bude ale pomalá a neefektivní. A země, která tuto smlouvu odmítne a zabrání tím i ostatním pracovat svižněji a čitelněji, bude těžko přesvědčovat ostatní, že to s nimi myslí dobře a že si zaslouží v případě potřeby stejný přístup. Zuzana Roithová Úplný text tolik diskutované Smlouvy o Ústavě pro Evropu včetně veškerých protokolů a příloh v českém jazyce je možné stáhnout ve formátu Adobe Acrobat Reader.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled