poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Zkušenosti s nařízením č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ("nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele") v oblasti televizního vysílání

Orgány dozoru nad rozhlasovým a televizním vysíláním v nových členských státech nemají jasno ohledně aplikace nařízení č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“).

 
[ 4. prosince 2007 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
1.       Jaké jsou zkušenosti s nařízením č. 2006/2004 v oblasti televizního vysílání, tedy ve smyslu směrnice 89/552/EHS[1] o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání ve znění směrnice 97/36/ES[2], a to článků 10–21, které se zabývají televizní reklamou, sponzorováním a teleshoppingem?
 2.       Podle čl. 10 nařízení č. 2006/2004 by měla fungovat elektronická databáze s řešenými případy. Jaké jsou praktické zkušenosti s fungováním této databáze obecně a konkrétně kolika případy v oblasti televizního vysílání přispěly do databáze jednotlivé členské státy?
 3.       Pokud existují aplikační a interpretační problémy s nařízením č. 2006/2004 pro oblast televizního vysílání, hodlá Komise podniknout praktické kroky k zlepšení situace v blízké budoucnosti (např. výměnu zkušeností prostřednictvím seminářů pro zástupce orgánů dozoru členských států)?

[1]     Úř. věst. L 298, 17.10.1989, s. 23.
[2]     Úř. věst. L 202, 30.7.1997, s. 60.Praktická zkušenost získaná v souvislosti s nařízením 2006/2004[1] v oblasti televizního vysílání je velmi omezená, vzhledem k tomu, že databáze zřízená podle článku 10 tohoto nařízení neobsahuje v této oblasti žádná porušení ustanovení o ochraně spotřebitele.   Žádný členský stát nepřednesl problémy s uplatňováním nebo výkladem pravidel televizního vysílání týkajících se ochrany spotřebitele. 
 Zpětná vazba od vnitrostátních orgánů o provozu takové databáze je obecně pozitivní.
 V roce 2007 Komise poprvé poskytla finanční podporu pro výměnu úředníků mezi orgány, které jsou zodpovědné za provádění nařízení, aby tak mezi nimi usnadnila výměnu znalostí.   Komise také poskytla financování společných akcí vnitrostátních orgánů dozoru. Takové aktivity mohou, např. pomocí organizování seminářů a školení, orgánům dozoru pomoci toto nařízení lépe pochopit a provádět, a to včetně oblastí, jako je televizní vysílání. Všechny příslušné orgány zodpovědné za provádění směrnice 89/552/EHS[2] o televizním vysílání byly způsobilé pro žádost o financování a pro podniknutí kroků k vyjasnění možných problémů s uplatňováním nebo výkladem.  Žádný z nich však žádost nepředložil. Podobné financování bude k dispozici v roce 2008 a tyto orgány  k němu budou opět způsobilé.
 Vzhledem k těmto skutečnostem Komise k tomuto tématu v současné době neplánuje žádná zvláštní opatření.

[1]     Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány zodpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele).
[2]     Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled