poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Diskriminační smluvní podmínky půjčoven automobilů

 
[ 19. června 2012 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Celoevropsky působící společnosti půjčující automobily s významným postavením na trhu mají často ve smluvních podmínkách ustanovení fragmentující vnitřní trh a působící diskriminujícím způsobem na volný pohyb do některých členských států. Tyto společnosti (mezi nimi např. společnost Hertz) ve všeobecných obchodních podmínkách neumožňují, aby jejich klienti s vozidlem vycestovali do určitých členských zemí EU, např. z Francie či Německa do zemí, jako jsou Bulharsko, Estonsko, Řecko, Litva, Lotyšsko nebo Rumunsko. S určitými typy pronajatých vozů nesmí nájemce vjet ani do České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Slovenska či Slovinska. Občany postižených států podobné praktiky staví do nerovného postavení.

Takové postupy rovnou mohou ovlivnit nepříznivým způsobem turistický ruch v daných zemích a působit tak významné ekonomické ztráty. Tato omezení platí, přestože dané společnosti samy či prostřednictvím svých smluvních partnerů operují na území daných států. Argumentem není geografická vzdálenost, jelikož se v určitých případech jedná i o sousední země. V případě porušení takových omezení pozbývají pojištění klientů uzavřená prostřednictvím těchto půjčoven platnosti a nájemce pronajímateli zodpovídá za všechny škody, poplatky apod. O těchto omezeních nejsou běžně klienti společností obeznámeni a zejména tyto restrikce volného pohybu služeb nejsou opodstatněné objektivními nediskriminačními kritérii (viz. např. čl. 20 odst. 2 směrnice o službách).

1.    Nedomnívá se Komise, že tato praxe uměle fragmentuje vnitřní trh, což může mít vliv na cenovou politiku daných společností?

2.    Není Komise toho názoru, že může docházet tímto postupem k zneužití významného postavení na trhu v rámci férové hospodářské soutěže?

3.    Nemůže podobné jednání mít znaky nekalých obchodních praktik a být tak v rozporu se spotřebitelským acquis?

4.    Nejedná se o rozpor s evropskými pravidly vyplývajícími ze směrnice o službách, směrnice o spotřebitelských právech a směrnice o nepřiměřených spotřebitelských smluvních podmínkách či schengenského acquis?

5.    V případě, že by půjčovny reagovaly na podmínky jim stanovené pojišťovnami, není potřeba prověřit postupy pojišťoven?

6.    Všeobecné obchodní podmínky s popsanými restrikcemi mohou ovlivnit volný pohyb osob a služeb a být tak v přímém či nepřímém rozporu se základními principy evropského práva, zejména se zásadou nediskriminace. Pokud se potvrdí tyto a další výše zmíněné obavy, provede Komise náležité prošetření a přikročí k nápravě (případně vyzve k tomu příslušné dozorové orgány jednotlivých členských států)?


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled