poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Zavedení právního rámce EU na ochranu certifikačních známek

Otázka k písemnému zodpovězení

 
[ 27. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Jsme přesvědčeni, že vytvoření jednotného právního rámce EU pro certifikační známky by vnitřnímu trhu poskytlo cenný nástroj, neboť by tím evropští podnikatelé získali nespornou komparativní výhodu vůči konkurentům ze třetích zemí.

Nejenom bychom tak vytvořili celoevropskou normu ohledně ochrany práv duševního vlastnictví v oblasti certifikačních známek, stanovili společná certifikační pravidla, zaručili kvalitu a bezpečnost známek a získali další účinnou zbraň proti padělanému zboží, které certifikační známky zneužívá, ale také by tím bylo zajištěno, že užíváním těchto známek bude dosažena požadovaná úroveň bezpečnosti pro evropské spotřebitele. Systém evropských certifikačních známek by poskytl další ochranu vedle té, která je zaručena kolektivními ochrannými známkami Společenství.

Měli bychom se snažit vytvořit na úrovni EU systém ochrany certifikačních známek stejným způsobem, jako fungují tyto systémy v USA nebo ve Spojeném království, kde poskytují certifikačním známkám stejnou úroveň ochrany jako jinému druhu duševního vlastnictví (díla podléhající autorským právům, vynálezy, ochranné známky). Není třeba zavádět složitý právní rámec: existující systém práv duševního vlastnictví s nástroji vztahujícími se k sankcím, mezinárodním smlouvám o právech duševního vlastnictví, mezinárodním organizacím týkajícím se práv duševního vlastnictví, veřejným orgánům dohledu, vnitrostátním a evropským zákonům o právech duševního vlastnictví atd. by mohl být jednoduše rozšířen, aby zahrnoval i certifikační známky.

V mnoha případech nejen v EU, ale též na dalších kontinentech není v současnosti padělání, zneužívání certifikačních známek a parazitování trestáno, neboť tyto praktiky nejsou v mnohých členských státech zahrnuty do vnitrostátních právních předpisů. Náš návrh by neznamenal další finanční závazky, neboť tento systém by byl spravován Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), avšak rozšířila by se působnost právní ochrany podniků proti nekalé hospodářské soutěži a společnostem by to umožnilo snadněji rozšiřovat své normy prostřednictvím dohod o licencích s dalšími podnikateli.

1. Jaké kroky a opatření hodlá Komise učinit ohledně nesladěných certifikačních známek v Evropě?

2. Zamýšlí Komise navrhnout nový společný právní rámec na ochranu certifikačních známek v EU, který bude v gesci úřadu OHIM? Pokud ano, kdy?

Odpověď na interpelaci:

E-6003/10CS Odpověď pana Barniera jménem Komise (4.9.2010)

Komise si je vědoma problémů týkajících se systémů ochrany certifikačních známek v EU, na které upozornili členové Parlamentu. Komise má v úmyslu pečlivě prozkoumat způsoby řešení této situace a návrhy, které by v této oblasti mohly přicházet do úvahy. Tomuto tématu bude zejména věnována pozornost v rámci probíhající revize systému ochranných známek v Evropě. Podle výsledků příslušného posouzení dopadu by mohla Komise rozhodnout o předložení návrhů týkajících se systémů ochrany certifikačních známek v roce 2011 nebo 2012 při příležitosti návrhu změn nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách .

 

Odpověď na interpelaci je zde: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-6003&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled