poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Interpelace


Neprovedení práva na veřejné půjčování v Evropě

Otázka k písemnému zodpovězení

 
[ 22. července 2010 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

Směrnice 92/100/EHS(1) o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (ve znění směrnice 2006/115/ES(2)) je důležitým krokem k důslednější harmonizaci autorského práva a práv s ním souvisejících v Evropě. Cílem směrnice je nalezení rovnováhy mezi jednotlivými právy a zájmy; zároveň se jedná o klíčové opatření upravující finanční kompenzaci autorů za půjčování jejich děl.

Komise v minulosti rozhodla o zahájení řízení pro porušení právních předpisů proti těm členským státům, které ve svých vnitrostátních právních předpisech neprovedly právo na veřejné půjčování. Provedení práva na veřejné půjčování bylo v návaznosti na tyto kroky Komise v řadě zemí dokončeno. Jelikož však Komise svou aktivitu v oblasti vymáhání práva na veřejné půjčování zastavila, nebylo v níže uvedených zemích v souvislosti s tím dosaženo žádného pokroku – Bulharsko, Kypr, Řecko, Malta, Polsko, Portugalsko a Rumunsko, tyto země právo na veřejné půjčování dosud neprovedly, což je zřejmý případ porušení právních předpisů EU.

Poté, co Komise ohlásila, že neučiní žádná další opatření, a žaloby proti několika státům stáhla, členské státy, které žádné kroky týkající se provedení práva na veřejné půjčování dosud neučinily, tak neučiní ani v brzké budoucnosti, neobnoví-li Komise své úsilí o zajištění dodržování směrnice 2006/115/ES.

1. Jaké kroky a opatření Komise přijme v souvislosti s porušováním právních předpisů EU některými členskými státy v podobě neprovedení práva na veřejné půjčování podle směrnice 92/100/EHS (2006/115/ES)?

2. Kdy Komise hodlá zahájit řízení pro porušení právních předpisů v této věci proti výše uvedeným členským státům?

3. Jaké jsou důvody toho, že se nepodařilo dokončit vnitřní trh v oblasti práva na veřejné půjčování, který by autorům zajistil spravedlivou finanční kompenzaci za půjčování jejich děl?

(1) Úř. věst. L 346, 27.11.1992, s. 61.
(2) Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28.

Odpověď na interpelaci: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-5654&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled