poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Má činnost


"Novel Foods" neboli nařízení o nových potravinách ((EC) No 258/97)

Zuzana Roithová byla jmenována Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele zpravodajkou pro stanovisko k navrhované revizi Nařízení o tzv. nových potravinách neboli "Novel Foods" ((EC) No 258/97)
 
[ 5. června 2008 | Autor: ]
 
Nařízení o nových potravinách - Novel Foods ((EC) No 258/97)

Pro úvod statistika:
V období od května 1997 bylo podáno:
86 přihlášek
28 nových potravin bylo zapsáno/povoleno
3 potraviny odmítnuty
107 oznámeni

Důvody revize
 
tato oblast je upravena na úrovni EU od roku 1997 (tj. nařízení č. 258/97 má být tímto novým kompletně nahrazeno a bude zrušeno

1) Dnes je autorizační proces složitý, dlouhý, nejistý, netransparentní, pro průmysl finančně náročný, zároveň příliš byrokratický.
Společný postup - harmonizace - sníží byrokratickou zátěž, bude transparentní, méně nákladný a časově určený. Účinnější a transparentnější systém povolování - zároveň přispěje k posílení postavení spotřebitelů zvýšením jejich informovanosti o potravinách.

Zároveň jasný společný postup pomůže při vyjasňování autorizačního postupu v tom smyslu, že autorizace bývá někdy sporná a členské státy argumentují tím, že nemají dostatečné podklady - harmonizace to odstraní.

- obecné cíle: zajistit bezpečnost potravin, chránit lidské zdraví a zabezpečit fungování vnitřního trhu s potravinami.

- konkretní cíle: zjednodušit povolovací řízení, vyvinout systém hodnocení bezpečnosti u tradičních potravin ze třetích zemí, vyjasnit definici nových potravin.

2) Zároveň je třeba vyjasnit nařízení týkající se nových potravin poté co byly vyňaty z oblasti působnosti geneticky modifikované potraviny (ty mají vlastní nařízení z 22. září 2003, (ES) č. 1829/2003).

3) Komise - Bílá kniha o bezpečnosti potravin - záměr přezkoumat uplatňování právních předpisů ohledně nových potravin.

Revize - stanovuje pravidla pro povolování, kontrolu, označování a používání nových potravin.
Základním mottem je tedy zjednodušení - pro hodnocení a povolování nových potravin bude existovat pouze jeden centralizovaný postup - pro EU bude jednotný postup pro řadu potravin (potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy, látky určené k aromatizaci potravin a nové potraviny) - odpadnou vnitrostátní duplicitní činnosti.

Nové potraviny podléhají hodnocení bezpečnosti a povolování postupem Společenství.

Přijetí nových potravin se hodnotí dle těchto kritérií - nemají pro spotřebitele představovat riziko, ani jej uvádět v omyl, a mají-li nahrazovat jiné potraviny, neměly by být pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodné.

Návrh Komise pro postup autorizace - žádost o povolení nových potravin je předložena Komisi - ta postoupí žádost pro zhodnocení Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), ten provede hodnocení bezpečnosti (jeho role je poradní). Zařazení potraviny pak na základě stanoviska EFSA zvažuje Komise, které je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCOFCA - Standing Committee of the foodchain and animals)

Definice nových potravin - Novel foods
dle definice nařízení (ES) 178/2002 (Obecné nařízení potravinové právo)
Plus:
a) potraviny, které se před 15. květnem 1997 nepoužívaly v rámci Společenství ve významné míře k lid. spotřebě
b) potraviny rost. i živo. získané netradičními pěstitelskými a chovatelskými praktikami nepoužívaných před 15.5. 97 (tedy klonování)
c) potraviny - výrobní postup způsobující významné změny v složení nebo struktuře potravin nepoužívaných před 15.5. 97 - tedy nanotechnologie

Požadavek - na trh lze uvést pouze potraviny zařazené na seznam nových potravin Společenství. Musí splňovat kritéria, viz. výše.

Zvláštní kapitola je věnovávána i tradičním potravinám ze třetí země - tedy takové, které se mimo EU běžně používají, ale na trh EU až po 15.5. 97. Aby proces uznání byl jednodušší, aby nemuseli podstupovat proces jako nové potraviny - žádost obsahuje "historii bezpečného užívání potraviny ve třetí zemi", tedy že byla bezpečně užívána déle než po jednu generaci ve třetí zemi (pro příklad exotické ovoce)

Důležitým bodem v návrhu je - ochrana údajů (článek 12)
Po dobu pěti let je dle návrhu Komise nová potravina z přihlášky chráněna, tedy nesmí jí nikdo jiný vyrábět, ale po uplynutí pěti let - je volná, může ji používat kdo chce - což podpoří menší a malé podniky. (na Komisi to vyvolalo velkou diskuzi)

Autorizace substance
Dodnes žádost podaná podnikem, průmyslem - autorizována firma, ne substance - to znamená, že danou substanci směla používat pouze firma, která ji autorizovala (například když gigant jako Nestlé autorizuje novou čokoládu, nikdo jiný ji nesměl vyrábět v takovém složení). Nové nařízení usiluje o to, aby byla autorizována samotná substance, ne firmy, které podávají žádost. 

Platnost
Staré nařízení, dosud platné, se zruší dnem použití nového nařízení.
Společný seznam potravin se vytvoří nejpozději do šesti měsíců od data, kdy vstoupí nařízení v platnost.

Další výhody:
- jediná přihláška pro potraviny podléhající regulaci z různých potravinárských odvětví
- potraviny jsou "automaticky" považovány za nové, je-li při jejich výrobě uplatněna nová technologie.


Návrh se nevztahuje na:

- geneticky modifikované potraviny a krmiva
- potravinářské látky
- látky určené k aromatizaci potravin
- extrakční rozpouštědla
- potravinářské enzymy
- vitamíny a minerály
- potraviny před 15. 5. 1997


Celé znění textu návrhu Evropské komise naleznete zde:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5583302

popřípadě v příloze 


Přiložené soubory
NovelFoodsKomise.doc
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled