poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

CE značka


Souhrnné zdůvodnění pro zavedení Komunitární certifikační značky

Byla jste to právě Vy, kdo zjistil, že značka „CE“ používaná spotřebiteli jako důkaz bezpečnosti hraček pro děti v Evropské unii není ochráněna proti zneužití – napodobení. Změnilo se to?
 
[ 1. prosince 2008 | Autor: ]
 
1. CE značka se neuděluje na základě posouzení nezávislého externího orgánu, ale každý výrobce či distributor ji na svůj výrobek umisťuje sám a deklaruje tím, že zboží splňuje evropské předpisy (včetně bezpečnostních předpisů).
2. Zneužití CE značky je sice postižitelné, ale jen pokutou ze strany vnitrostátního dozorového orgánu - v ČR je to Česká obchodní inspekce. Tyto pokuty se liší stát od státu. Napodobení CE značky není regulováno a je tedy neznámou, jak dozorové orgány v různých členských státech na tento typ parazitování na dobré pověsti CE značky reagují. Moji obavou je, že uplatňování dozoru nad CE značkou má k jednotnému postupu napříč EU daleko.
3. Řada výrobců čelí tlaku nekvalitních výrobků z Asie, zejména Číny, které se snaží i díky napodobování loga CE značky ve formě loga China Export značky (jejíž loga je téměř totožné, jen odstup mezi písmeny CE je o trochu větší) navodit dojem, že se jedná o kvalitní evropský výrobek.
4. Zjistila jsem, že CE značka není nikterak chráněna jako duševní vlastnictví. Na napodobování CE značky jsem upozornila Evropskou komisi interpelací[1] (27. 11. 2007), avšak Komisi to nepřimělo k žádné akci a ve své odpovědi pouze přislíbila, že CE značku nechá zaregistrovat jako skupinovou ochrannou známku Společenství. Takový postup neumožňují evropské předpisy, aniž by CE značka ztratila svůj smysl. Skupinová ochranná známka Společenství totiž umožňuje ochranu jen pro předem známý okruh oprávněných.
5. Po právních konzultacích jsem interpelovala Evropskou komisi podruhé[2] (22. července 2008) s návrhem vytvoření systému Certifikační značky Společenství, která by umožňovala ochranu pro předem neznámý počet oprávněných. Tento nový systém by poskytl po registraci ochranu nejen CE značce, ale i dalším značkám kvality, které by mohly své standardy jednoduše rozšiřovat pomocí licencí i na další podnikatele. Bohužel ani napodruhé Komise se nechopila této šance. Pokud budeme chtít tento problém řešit, jelikož pouze Komise má právo legislativní iniciativy, je potřeba apel nadpoloviční většiny poslanců Evropského parlamentu. Další možností je tlak Rady EU, tedy členských států, na Komisi a zde vidím jedinečnou příležitost pro předsednictví České republiky. Ochrana pro certifikační značky existuje v řadě států, např. v USA a Velké Británii. Mnoho dalších států, např. Česká republika, však tuto ochranu nezná.
6. Zavedením celoevropského systému certifikačních značek bychom vytvořili stejně kvalitní ochranu jako u jiného duševního vlastnictví (autorských děl, vynálezů, ochranných známek). Nemusí se vytvářet žádný složitý rámec, systém duševního vlastnictví by poskytl všechny existující výhody: již existující sankce, mezinárodní úmluvy, mezinárodní organizace, dozorové orgány, národní i evropské předpisy, atd.,  by byly použitelné i na certifikační značky.
 Registrace Certifikační značky Společenství by probíhala u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante, Španělsko.

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2007-5938+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS

[2] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2008-4296+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled