poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

CE značka


Dozor nad kvalitou trhu v České republice a ochrana před dovozem nekvalitních hraček z Číny

podklad pro novináře - TK Jihlava 3.12.07
 
[ 4. prosince 2007 | Autor: Zuzana Roithová ]
 
  

Bezpečnost spotřebitelských produktů v EU a šetření Evropské komise

 Evropská komise na konci listopadu 2007 představila soubor opatření, jak účinněji prosazovat a provádět kontroly bezpečnosti výrobků, které jsou v současné době v EU zavedeny. K přezkoumání mechanismů na ochranu spotřebitelských produktů se rozhodla začátkem září po řadě případů, kdy byly z trhu staženy nebezpečné hračky z Číny; americký výrobce hraček Mattel stáhl začátkem září z prodeje doplňky pro panenku Barbie, vyráběné v Číně, kvůli nepřípustné úrovni olova (během jednoho měsíce tak učinil celkem třikrát, počtvrté – v říjnu – šlo o výrobky z Mexika).
Letos v listopadu se pak objevilo několik burcujicích případů - například dětské zubní pasty s Večerníčkovými postavičkami, které díky obsahu diethynelglykolu mohou poničit ledviny či centrální nervový systém, nebo skládací kuličky Bindeez s jedovatou tekutinou (hydroxybutyrátem), které mohou způsobit kóma. V roce 2006 bylo 48% z 924 výrobků, které byly označeny jako nebezpečné a staženy z unijního trhu, dovezeno právě z Číny. Téměř čtvrtina nebezpečných produktů byly hračky.
Mnohé členské státy zavádějí před vánoci kampaň o bezpečnosti hraček, kterou ovlivnil i fakt, že letos v říjnu bylo v databázi RAPEX mimořádně mnoho oznámení (179), přičemž 69% pocházelo z Číny (proti průměru, tedy 49%). Téměř dvě pětiny oznámení se týkaly hraček (obvyklý průměr je 25%).
 

Závěry šetření EK:

·        současná EU legislativa, vycházející z harmonizovaných požadavků na bezpečnost a standardů EU, je v zásadě schopna zajistit vysokou ochranu spotřebitele a současně fungování vnitřníhu trhu EU
·        průmysl musí převzít plnou zodpovědnost za bezpečnost produktů, jak ji stanovuje Obecná směrnice o bezpečnosti výrobků 2001/95/EC (tzn. výrobci musí zajistit bezpečnost výrobků i všech součástí, dovozci a maloobchodníci musí mít ujištění o bezpečnosti od svých dodavatelů)
·        Evropská komise zlepší spolupráci s národními dozorovými orgány pro lepší ochranu trhu
·        klíčem je i spolupráce s mezinárodními partnery, prioritou bude i nadále zintenzívnění spolupráce s Čínou a USA
·        proběhne rozsáhlý audit bezpečnostních opatření podniků v dodavatelském řetězci hraček (bude dokončen v prvním čtvrtletí 2008)
·        řada zvláštních opatření na posílení dozoru založeného na rizicích prováděného národními orgány dozoru nad trhem a celními orgány, včetně cíleného opatření Komise vyžadujícího vhodná varování před nebezpečími, která mohou představovat magnety v hračkách.
 V lednu 2008 použije Komise „Srovnávací tabulku pro lepší spotřebitelské trhy“, aby zveřejnila srovnatelné údaje o kapacitách dozoru nad trhem v jednotlivých státech jako základ pro další diskusi. V roce 2008 Komise rovněž zveřejní výsledky tříleté studie (EMARS), která obsahuje analýzu osvědčených postupů dozoru nad trhem v 15 členských státech.
Prioritu bude mít posilování spolupráce mezi celními orgány a orgány dozoru nad trhem, zejména v zájmu zlepšení interoperability informačních systémů o rizicích (RIF) používaných celními orgány a systémů včasné výměny informací pro spotřební výrobky a potraviny (RAPEX a RASFF).

USA i Evropská unie mají zájem spolupracovat za účelem řešení společných problémů týkajících se bezpečnosti výrobků a kontrol dovozů. Zvýšená spolupráce z posledních měsíců bude i nadále pokračovat na technické a politické úrovni, zejména zřízením společné pracovní skupiny pro bezpečnost výrobků / kontroly dovozů v rámci Transatlantické hospodářské rady.

 Více info o kontrole EK http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm
  

Falešná značka CE

Stále častěji se v evropské databázi nebezpečných výrobků objevuje zboží, které nese značku CE – což je evropské logo informující, že výrobek splňuje normy Evropské unie. Zuzana Roithová po diskuzi se zástupci dřevozpracujícího průmyslu zjistila, že jde o podvod. Číňané mají svou vlastní značku CE pro „China Export“ . Má stejný design písmen jako evropská značka - liší se jen menší vzdáleností mezi písmeny. Evropský spotřebitel tak přichází o vodítko, jak rozeznat bezpečný výrobek v záplavě zboží velmi odlišné kvality ze všech koutů světa.  Zarážející ale je, že EU dosud nezakročila. Směrnice o nekalých obchodních  praktikách  zakazuje takové jednání, které může uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o význam nebo tvar označení CE. Členské státy mají zajistit řádné označování CE a  v případě nesprávného použití zahájit řízení a stanovit sankce.
Evropská značka shody CE navíc není registrována.  Proto podala europoslankyně Zuzana Roithová interpelaci Evropské komisi, aby se zabývala jednak registrací evropského loga, které je dávno definováno ve směrnicích a aby urychleně věc projednala s čínskou vládou. Podle Roithové se spotřebitelé díky logu CE mohou mylně domnívat, že kupují bezpečné zboží, odpovídající evropským normám.
  

Ochrana spotřebitele v souvislosti s projednávaným balíčkem zpráv o uvádění výrobků na trh EU, tzv. "Goods package", v Evropském parlamentu

 Evropský parlament nyní projednává revizi ochrany spotřebitele a ochranné značky na výrobcích tak, aby si spotřebitel byl jistý bezpečností zboží, které si na trhu EU kupuje. Cílem je i bezbariérový vnitřní trh a jednodušší fungování společného trhu a přeshraničního obchodu a v neposlední řadě také posílení důvěry prodejců i spotřebitelů ve vnitřní trh EU. Hospodářskou soutěž narušují odlišné postupy vnitrostátních orgánů při určování institucí, které posuzují shodu s evropskými předpisy, což oslabuje důvěru v označení shody (tedy CE) a také tříští určování shody a její prosazování.
Balíček návrhu pro uvádění výrobků na trh chce (v návaznosti na rozhodnutí Rady z 10. listopadu 2003) stanovit společný rámec pro stávající akreditační infrastrukturu, která kontroluje shodu výrobků s evropskými směrnicemi, a pro dozor nad trhem. Návrhy mají hlavně posílit a rozšířit stávající nástroje, především směrnici o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD - General Product Safety Directive). Hranice mezi výrobky určenými pro použití spotřebiteli a výrobky pro profesionální použití se totiž dosud stírá.
Změnit by se mělo i to, kdo a jakou měrou nese zodpovědnost za případné ohrožení výrobkem, který by nesplnil normy Evropské unie. Podle nového návrhu by měli mít všichni, kdo uvádějí výrobky na trh, stejnou zodpovědnost za shodu svých výrobků. A to ať už jde o výrobce, dovozce, či distributora. Dvojnásob to platí pro výrobky ze třetích zemí na evropském trhu. Je třeba, aby takový výrobek splňoval požadavky týkající se označení shody výrobku (tedy tolik diskutovaná CE značka) a technické dokumentace. V tomto případě je třeba začít u dovozce, který takové výrobky uvádí na náš evropský trh.
Členské státy musejí řádně zajišťovat vymáhání pravidel označování výrobků značkou shody CE a soudně stíhat ty, kdo toto označení porušují či jej zneužívají.
Členové Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jehož je Zuzana Roithová místopředsedkyní, se shodli na tom, že je nezbytné zvýšit informovanost o označení CE, a proto vyzývají Evropskou komisi, aby zahájila informační kampaň zaměřenou zejména na podnikatele, spotřebitelské a odvětvové organizace a prodavače, kteří logicky tvoří nejlepší možné cesty, jak tyto důležité informace předat spotřebitelům.
            Lednové hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu o konečné podobě revidovaného přístupu k otázce ochrany spotřebitele a dovršení jednotného vnitřního trhu podle Roithové přinese potřebnou oporu pro ochranu spotřebitele, a to zejména v souvislosti s výrobky, které i přes snahy členských zemí zaplavují evropský trh, aniž by splňovaly základní a přitom klíčovou podmínku shody s normami evropského společenství, které má ochránit zdraví a bezpečí evropského občana jakožto spotřebitele.
Stávající předpisy pro bezpečnost výrobků a jejich uvádění na trh na úrovni EU
 
Základním dokumentem je rozhodnutí Rady ze dne 7. května 1985, které vztahuje nový přístup na technickou harmonizaci a normalizaci, zatímco rozhodnutí Rady 93/465 ze dne 22. července 1993 stanoví základní pravidla pro označení CE a pro použití harmonizovaných postupů posuzování shody.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků stanoví infrastrukturu dozoru nad trhem a systém výměny informací pro neharmonizované oblasti a vymezuje povinnosti pro hospodářské subjekty a vnitrostátní orgány, pokud jde o výrobky určené spotřebitelům.
  Rozpočtové důsledky společného rámce pro kontrolu shody výrobků a dozoru nad trhem
 V oblasti akreditace je finanční příspěvek stanoven zhruba na 15 % provozních nákladů existující organizace Evropská spolupráce v akreditaci (tedy zhruba 75 000 EUR). Kromě toho se předpokládá poskytnutí rozpočtových prostředků ve výši jednoho milionu EUR na srovnávací zkoušky, což představuje 10% možných nákladů. V oblasti dozoru nad trhem je příspěvek ve výši 1,2 milionu EUR na spolupráci všechvnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a na postupy výměny informací mezi nimi.
  

Bezpečnost hraček

 Česká legislativa ukládá povinnost kontrolovat mechanické vlastnosti a chyby hraček do 14 let (což odpovídá definici z evropské směrnice o hračkách, podle níž je hračka výrobek či materiál určený k hraní pro děti do 14 let), látkové složení a tedy i výskyt nebezpečných chemikálií dělá Ministerstvo zdravotnictví jen do tří let. Až vstoupí v platnost směrnice REACH, bude ministerstvo kontrolovat chemické složení hraček pro děti až do těch 14 let.
Bezpečnost hraček je zakotvena jednak ve směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků, která zavazuje výrobce a dovozce k dodržování bezpečnostních standardů a okamžitého informování úřadů v případě výskytu jakéhokoliv problému. Následující kroky jsou již plně v pravomoci členských států, Evropská komise pouze koordinuje a případně informuje členské státy o problémech. Dále také ve směrnici o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček. Ta říká, že „hračkou“se rozumí jakýkoli výrobek nebo materiál koncipovaný nebo jednoznačně určený ke hraní dětem mladším 14 let, ale například české úřady sledují co se složení týče jen hračky pro děti do tří let a obchody nabízející výrazné slevy. Evropská Směrnice o hračkách čeká na své přepracování, první návrhy by měly padnout v prvním čtvrtletí 2008.
  RAPEX
- evropský  systém včasného varování pro nepotravinářské produkty, díky němu se informace o nebezpečném výrobku, odhaleném národním kontrolním orgánem, rychle dostane k orgánům v dalších členských zemích a Evropské komisi a výrobek je stažen z trhu. Systému se účastní třicet zemí – všechny země sedmadvacítky a Island, Lichtenštejnsko a Norsko. V lednu 2006 podepsalo Generální ředitelství EK pro zdraví a ochranu spotřebitele s Čínským generálním úřadem pro kontrolu kvality, inspekci a karanténu (AQSIQ) Memorandum o porozumění generální bezpečnosti výrobků. Memorandum má podpořit hlavně čínské úřady v jejich úsilí zajistit bezpečnost výrobků, hlavně těch vyvážených do EU. Informace RAPEX jsou dostupné AQSIQ, takže Čína může ihned jít po oznámených nebezpečných výrobcích.
  Třetí EU RAPEX zpráva o Číně
- po zavedení čínské obdoby systému RAPEX začal AQSIQ referovat o krocích, které podnikla čínská strana v reakci na oznámené nebezpečné výrobky z Číny. Peking má tyto zprávy podávat každé tři měsíce.
Z výsledků poslední zprávy RAPEX (systém včasné výměny informací pro nebezpečné spotřební výrobky) o Číně vyplývá, že čínské orgány dosáhly při přijímání nápravných opatření, která mají zastavit uvádění nebezpečného zboží na evropský trh, značného pokroku. Podle zprávy bylo v průběhu tří měsíců od července do září 2007 plně vyšetřeno 184 případů; oproti tomu uváděly předchozí dvě zprávy (z července 2007 a z prosince 2006) pouze 84 případů dohromady. Nápravná opatření byla přijata ve 43 % případů. Do prosince 2007 Čína zavede vlastní systém výměny informací vytvořený podle systému RAPEX, jehož cílem bude koordinace práce s regiony a zlepšení účinné spolupráce.
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled