poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

CE značka


Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

K dokončení a fungování jednotného trhu již výrazně přispěly právní předpisy Společenství, které zajišťují volný oběh výrobků. Tyto předpisy zajišťují dodržování vysoké úrovně ochrany a obecně rovněž poskytují hospodářským subjektům prostředky k prokázání shody, a tak na základě důvěry ve výrobky zajišťují volný oběh...
 
[ 29. listopadu 2007 | Autor: ]
 

Návrh zprávy a další dokumenty viz. příloha (pod článkem)

Požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týákající se uvádění výrobků na trh

Návrh Evropské komise

Souvislosti návrhu

K dokončení a fungování jednotného trhu již výrazně přispěly právní předpisy Společenství, které zajišťují volný oběh výrobků. Tyto předpisy zajišťují dodržování vysoké úrovně ochrany a obecně rovněž poskytují hospodářským subjektům prostředky k prokázání shody, a tak na základě důvěry ve výrobky zajišťují volný oběh.

Zkušenosti s prováděním všech těchto právních předpisů však ukázaly:

nebezpečí narušení hospodářské soutěže, které vyvolávají odlišné postupy vnitrostátních orgánů při určování subjektů posuzování shody nerovné zacházení v případě výrobků, které nesplňují požadavky, nebo nebezpečných výrobků na trhu, a to kvůli velmi odlišné vnitrostátní infrastruktuře, pravidlům a prostředkům dozoru nad trhem;

– nedostatek důvěry v označení shody;

– nejednotnost v jejich provádění a prosazování.

Cílem návrhů je stanovit společný rámec pro stávající akreditační infrastrukturu určenou ke kontrole subjektů posuzování shody a pro dozor nad trhem určený ke kontrole výrobků a hospodářských subjektů, a to posílením a rozšířením stávajících nástrojů, jako je směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, a nikoli jejich oslabením. T

Obecné souvislosti

Tyto návrhy velmi dobře zapadají do celkové politiky Komise co nejvíce zjednodušit a zlepšit právní regulaci. Byla zvolena varianta předložit návrhy, které lze použít v co největším počtu odvětví, a to provázaně, průhledně a harmonizovaně za pomoci normalizovaných nástrojů. Týká se to zejména otázek, jako jsou definice, např. uvedení na trh atd., povinnosti hospodářských subjektů, hodnocení odborné způsobilosti subjektů posuzování shody, postupy posuzování shody, kontrola výrobků ze třetích zemí nebo otázky označování shody.

Týká se to také otázek souvisejících s dozorem nad trhem obecně. Je možné zavádět celkovou politiku a infrastrukturu v celém Společenství, aniž by bylo nutné ji zavádět podle jednotlivých odvětví, a to zejména tak, že se bude stavět na zkušenostech se směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků, týkající se výrobků určených spotřebitelům, jejíž zásady a mechanismy lze rozšířit na dozor nad všemi výrobky bez ohledu na to, zda jde o výrobky určené spotřebitelům nebo výrobky pro profesionální použití.

Stávající předpisy vztahující se na oblast návrhu

Základním dokumentem v této oblasti je rozhodnutí Rady ze dne 7. května 1985, které vztahuje nový přístup na technickou harmonizaci a normalizaci, zatímco rozhodnutí Rady 93/465 ze dne 22. července 1993 stanoví základní pravidla pro označení CE a pro použití harmonizovaných postupů posuzování shody. Uvedené dokumenty byly doplněny různými usneseními o normalizaci, jakož i směrnicí 98/34, která uznala roli evropských organizací pro normalizaci a přednostní postavení evropských norem, a dále 25 směrnicemi „nového přístupu “, které se týkají různých odvětví výrobků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků stanoví infrastrukturu dozoru nad trhem a systém výměny informací pro neharmonizované oblasti a vymezuje povinnosti pro hospodářské subjekty a vnitrostátní orgány, pokud jde o výrobky určené spotřebitelům.

Záměrem nařízení je:

organizovat akreditaci na vnitrostátní a evropské úrovni bez ohledu na různé oblasti činnosti, v nichž se akreditace používá. Návrh trvá na tom, že akreditace má povahu činnosti veřejného orgánu a jeho cílem je zajistit, aby to byla poslední úroveň kontroly ze strany veřejného orgánu, a dále stanoví rámec pro uznání existující organizace Evropská spolupráce v akreditaci (EA) s cílem zajistit řádné fungování důsledného vzájemného hodnocení.

– zajistit, pokud to není stanoveno jinými platnými právními předpisy Společenství, aby byly vnitrostátní orgány vybaveny rovnocennými prostředky zásahu a nezbytnou pravomocí zasahovat na trhu tak, aby byly mohly omezit nebo stáhnout z trhu výrobky, které nejsou v souladu s předpisy nebo jsou nebezpečné, a zajistit spolupráci mezi vnitřními orgány a celními orgány, které kontrolují výrobky vstupující na trh ze třetích zemí, spolu se stanovením rámce pro výměnu informací mezi vnitrostátními orgány a spolupráci mezi nimi v případě výrobků přítomných na trzích více než jednoho členského státu.

Záměrem rozhodnutí je:

stanovit harmonizované definice, společné povinnosti hospodářských subjektů, kritéria pro výběr subjektů posuzování shody, kritéria pro vnitrostátní oznamující orgány a pravidla pro postup oznamování.

stanovit jednotnou definici označení CE a pravidla odpovědnosti pro ty, kdo výrobky tímto označením opatřují, a dále stanovit ochranu označení CE jako kolektivní ochranné známky Společenství u směrnic, které ji již stanoví.

zavést řádný postup informování a dozoru nad trhem jakožto rozšíření systému směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.

Právní základ

Návrhy jsou založeny na článku 95 Smlouvy o založení ES. Nařízení se kromě toho pro účely

kontroly výrobků ze třetích zemí opírá o článek 133.

Volba nástrojů

Komise se rozhodla pro možnost rozdělit svůj návrh na dva samostatné právní dokumenty, aby právně zohlednila důsledky obsahu návrhů: nařízení stanoví celkový rámec, který dovršuje všechny stávající právní předpisy týkající se akreditace a dozoru nad trhem. Toto nařízení nemění stávající právní předpisy EU, nýbrž je doplňuje a napomáhá zlepšit oznamování subjektů posuzování shody a provádění ochranných doložek. Rozhodnutí stanoví pokyny pro budoucí zákonodárné orgány. Za tímto účelem se navrhuje rozhodnutí sui generis, jak tomu bylo v roce 1993 v téže oblasti, aby se pro budoucnost stanovily společné prvky, spolu s pokyny pro jejich provádění. Budoucí odvětvové právní předpisy, a to nové nebo v podobě přepracovaných stávajících právních předpisů, by měly v maximální možné míře využívat těchto prvků, aby byla zajištěna provázanost a zjednodušení a aby se dodržovala pravidla zlepšení právní úpravy.

Rozpočtové důsledky

Finanční příspěvek Společenství je celkově velmi nízký. V oblasti akreditace je stanoven finanční příspěvek ve výši zhruba 15 % provozních nákladů EA, což odpovídá 75 000 EUR, za účelem zajištění řádného fungování evropského systému vzájemného hodnocení, a proto tento finanční příspěvek zůstává velmi skromný. Kromě toho se předpokládá poskytnutí rozpočtových prostředků ve výši jednoho milionu EUR na srovnávací zkoušky, což představuje 10% možných nákladů, kdyby by se srovnávací zkoušky provedly u všech ochranných doložek. V oblasti dozoru nad trhem je příspěvek ve výši 1,2 milionu EUR na spolupráci všechvnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a na postupy výměny informací mezi nimi, které setýkají celé řady průmyslových výrobků a kontrol výrobků vyrobených ve Společenství i dovezených ze třetích zemí, nepatrný ve srovnání se stávajícími nekoordinovanými náklady vnitrostátního dozoru nad trhem.

Evropský hospodářský prostor

Navrhovaný právní akt se týká záležitosti EHP, a proto by měl být rozšířen na Evropský hospodářský prostor.

Návrh zprávy výboru

Zpravodaj vítá návrh nařízení o akreditaci a dozoru nad trhem s výrobky Společenství a návrh rozhodnutí o jednotném rámci pro prodej výrobků, který jej doprovází.

Účelem návrhu je poskytnout jednotný rámec pro stávající akreditační infrastrukturu (pro provádění kontroly subjektů posuzování shody) a pro dozor nad trhem (pro provádění kontroly výrobků a hospodářských subjektů).

Hlavním cílem je zabezpečit pohyb zboží v harmonizovaném prostředí. Přísné zdravotní a bezpečnostní normy a ochrana životního prostředí jsou významnými aspekty obsaženými v politikách EU.

I když zpravodaj návrh vítá, je toho názoru, že lze provést další zlepšení. Proto navrhuje změny, zejména v následujících směrech:

Předmět a působnost

Zpravodaj je znepokojen omezenou působností nařízení, pokud jde o obory výrobků, na které se nařízení vztahuje. Návrh je příležitostí, aby se minimalizovala roztříštěnost právních předpisů, a zároveň s cílem zjednodušit a zdokonalit právní předpisy.

Velké množství a široký charakter výjimek se vztahují na celé oblasti právních předpisů, nikoliv pouze na ty části, které by mohly být relevantní. Prostřednictvím výjimek vzniká nebezpečí, že nařízení bude výjimkami, a nikoliv rámcem, jak bylo původně zamýšleno. Pokud budou výjimky odstraněny, nebude v budoucnu zapotřebí nařízení revidovat, jakmile se objeví nové právní předpisy ustanovené zákonem. Zachování výjimek dává prostor žádostem o další nové výjimky, což problém ještě stupňuje. Žádosti o výjimky by mohly být motivované různými odvětvovými zájmy spíše než pohnutkami usilujícími o vytvoření soudržného rámce.

Zpravodaj upřednostňuje širokou působnost, a proto navrhuje výjimky odstranit. Namísto toho je začleněna obecná zásada, že konkrétnější právní předpisy mají přednost před obecnějšími. Jedná se o obecnou a zavedenou zásadu práva, kterou lze nalézt v mnoha dalších oblastech právních předpisů, včetně směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD).

Do nařízení byly začleněny některé nové definice, jako např. „výrobek“, „harmonizační právní předpisy Společenství“, „vstoupení na trh Společenství“, „posouzení shody“ nebo „označení CE“, čímž je zajištěna soudržnost definic uvedených v nařízení a definic uvedených v rozhodnutí.

Akreditace a posuzování shody

Akreditace nebyla až dosud na úrovni Společenství regulována, třebaže tomu tak ve všech členských státech je. V důsledku toho existují v členských státech různé (a odlišné) systémy a požadavky. Návrh vytváří soudržný rámec pro akreditaci a na úrovni Společenství stanoví zásady pro její činnost a organizaci.

Zpravodaj významně podporuje myšlenku ponechat akreditaci ve vnitrostátní odpovědnosti, přičemž vnitrostátní akreditační orgány musí působit jako veřejné orgány a ve veřejném zájmu. V souvislosti s tím nesmí dojít k tomu, aby si akreditační orgány konkurovaly. Pokud jde o působnost akreditace, zpravodaj se domnívá, že by tato působnost měla být co nejširší, aby nedošlo k vytvoření několika souběžně působících systémů. Uvedený postup by měl posílit důvěru v akreditaci a měl by vyloučit zmatení na straně hospodářských subjektů. Pokud jde o provádění akreditace, byly posíleny některé pravomoci příslušných orgánů s cílem zachovat přísné akreditační normy.

Úloha organizace Evropská spolupráce v akreditaci (EA)

Zpravodaj se domnívá, že využití organizace Evropská spolupráce v akreditaci (EA) je problematické, neboť zaprvé je EA organizací podle soukromého práva a zadruhé dosud nebylo oficiálně rozhodnuto, zda EA příslušnou organizací bude a na jakou dobu, a zatřetí při případné změně ve struktuře společnosti, např. změně názvu nebo pokud bude organizace poslána do likvidace nebo sloučena. Zpravodaj v žádném případě nezpochybňuje způsobilost organizace EA, kterou v uplynulých mnoha letech tato organizace již prokázala, nicméně se domnívá, že by v nařízení měl být příslušný orgán specifikován tak, že pokud splní určitá kritéria, bude uznán.

Dozor nad trhem a celní orgány

Zpravodaj nevidí žádný důvod pro vytvoření takového rámce pro dozor nad trhem, který by se

týkal pouze některých výrobků a jenž by vyvolával nejistotu, pokud jde o přesné zařazení výrobku. Rámec pro dozor nad trhem by se měl svou podstatou vztahovat na trh jako celek. Do rámce by například měla být začleněna směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, neboť hranice mezi výrobky určenými pro použití spotřebiteli a výrobky pro profesionální použití se stírá; vyloučení by znamenalo přílišné komplikace a mohlo by dojít k nejasným právním postupům a odpovědnostem. Nařízení by mělo směrnici o obecné bezpečnosti výrobků jednoduše začlenit, přičemž by tímto způsobem byla zajištěna vysoká úroveň ochrany. Rovněž vyloučení patnácti směrnic a nařízení jako celku podle čl. 13 odst. 3 by odporovalo vytvoření účinného dozoru nad trhem na základě právních předpisů používaných v rámci Evropské unie jako celku.

Musí však být zajištěno, aby opatření dozoru nad trhem byla vhodná pro jednotlivé druhy výrobků, a mělo by být zachováno použití konkrétnějších právních předpisů a postupů. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím obecné zásady, že konkrétnější právní předpisy používané v různých odvětvích mají přednost před obecnějšími právními předpisy rámce vytvořeného tímto nařízením.

Zpravodaj navrhuje zaměřit se na dozor nad trhem s takovými výrobky, které představují

vážné riziko.

Pokud jde o kontrolu výrobků, které vstupují na trh Společenství, je zpravodaj toho názoru, že musí být posílena výměna informací mezi celními orgány a orgány pro dozor nad trhem. Množství výrobků ze třetích zemí, jež vstupují na trh Společenství, neustále roste a zároveň je naléhavější kontrola ze strany celních orgánů.

Označení CE

Zpravodaj se domnívá, že označení CE vyžaduje lepší ochranu. Proto by měla být zavedena ustanovení (inspirovaná navrhovaným rozhodnutím), která se týkají označení CE. Jelikož význam označení CE není dostatečně chápán, stále větší množství výrobků nesoucích označení EU není v souladu s příslušnými právními předpisy. Je proto společným zájmem výrobců, obchodníků a spotřebitelů, aby existovala jasná pravidla týkající se označení CE.

Zpravodaj rovněž navrhuje, aby se označení CE stalo dobrovolným. Pokud by označení CE bylo dobrovolné, snížilo by se napětí ohledně působení jiných značek a mohlo by to vést ke zjednodušení u malých výrobců. Mohlo by to rovněž posílit značku v tom smyslu, že bude vyžadována uživateli.

Návrh zprávy a další dokumenty viz. příloha (pod článkem)Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled