poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19807
Zhoršují
17898
Nepozoruji žádnou změnu
11009


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o obchodování s lidmi na Sinajské poušti se zvláštním přihlédnutím k případu Solomona W.

14. 3. 2012, RC-B7-0158/2012

 
[ 14. března 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–        s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2010 o eritrejských uprchlících, kteří jsou rukojmími obchodníků s lidmi na Sinajské poušti,

–        s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, a zejména její článek 3 („každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost“), článek 4 zakazující obchodování s otroky ve všech podobách a článek 5, 

–        s ohledem na článek 3 Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950,

–        s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její články 1, 3, 4, 5 a 6,

–        s ohledem na první konferenci Evropsko-středomořské sítě pro lidská práva, která se konala ve dnech 26. a 27. ledna 2006 v Káhiře,

–        s ohledem na Palermský protokol OSN z roku 2000 o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, který doplňuje Úmluvu OSN o nadnárodním organizovaném zločinu, a zejména jeho články 6 a 9,

–        s ohledem na Bruselskou deklaraci o předcházení obchodování s lidmi a boji proti němu přijatou dne 20. září 2002,

–        s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi přijatou v roce 2005,

–        s ohledem na článek 2, čl. 6 odst. 1, článek 7 a článek 17 („každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům“) Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech,

–        s ohledem na Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její Protokol z roku 1967,

–        s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 21. září 2010 o politických vězních v Eritreji,

–        s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.      vzhledem k tomu, že tisíce žadatelů o azyl a migrantů přijdou každý rok o život nebo zmizí v Sinajské poušti, přičemž další, včetně mnoha žen a dětí, jsou unášeni a stávají se rukojmími obchodníků s lidmi, kteří za ně žádají výkupné; vzhledem k tomu, že oběti obchodníků s lidmi se stávají obětí nejkrutějších podob nelidského zacházení a jsou předmětem systematického násilí, mučení, znásilňování, sexuálního zneužívání a nucené práce;

B.      vzhledem k tomu, že v prosinci 2011 bylo poblíž uprchlického tábora OSN v Súdánu uneseno obchodníky s lidmi z kmene Rašáida několik osob; vzhledem k tomu, že 27 z nich, včetně čtyř dívek a jedné ženy s malým dítětem, bylo z Eritreje a bylo přivedeno do egyptské vesnice Al-Mahdíja poblíž Rafáhu v Sinajské poušti;

C.      vzhledem k tomu, že v této skupině byly obzvláště ženy podrobeny bití a násilí, několik z nich bylo zabito a jejich těla byla pohozena v poušti a pouze Solomonovi – Eritrejci ve věku 25 let – se podařilo uprchnout svým únoscům;

D.      vzhledem k tomu, že Solomon byl ušetřen, aby mohl přinést vodu 125 dalším vězňům z Eritreje, Súdánu a Etiopie, kteří byli zadržováni v domech a stájích ve vesnici Al-Mahdíja, a že je tedy Solomonovi známo přesné místo zadržování těchto osob a byl svědkem vražd, mučení a znásilňování;

E.      vzhledem k tomu, že tento mladý muž z Eritreje uvedl, že mu jeden z únosců ukázal igelitovou tašku obsahující lidské orgány uprchlíka, který nezaplatil výkupné;

F.      vzhledem k tomu, že Solomonův život je v nebezpečí, neboť ho pronásledují obchodníci s lidskými orgány a vypsali na jeho hlavu odměnu 50 000 dolarů, a že jej v současnosti chrání salafističtí beduíni šajcha Muhammada;

G.      vzhledem k tomu, že každý měsíc údajně vstoupí do Izraele přes Sinaj v průměru 2 000 lidí, z nichž mnoho tak učiní za pomoci pašeráků, kteří si v této oblasti vytvořili poměrně rozsáhlou síť; vzhledem k tomu, že podle odhadů izraelské vlády vstoupilo nezákonně do Izraele přes Sinaj od roku 2005 přibližně 50 000 Afričanů;

H.      vzhledem k tomu, že policie zatkla stovky nelegálních migrantů, převážně z Eritreje, Etiopie a Súdánu, a zadržuje je na policejních stanicích a ve věznicích na Sinaji a v Horním Egyptě, aniž by k nim měl přístup Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, čímž je jim odpíráno právo požádat si o azyl;

I.       vzhledem k tomu, že podle lidskoprávních organizací jsou ti, kteří nezaplatí výkupné, zabiti a jsou jim z těla vyříznuty vnitřní orgány, s nimiž se poté obchoduje; vzhledem k tomu, že existují zprávy o masových hrobech zabitých uprchlíků;

J.       vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyzvala Egypt a Izrael, aby rozvíjely a zvyšovaly kvalitu pomoci a ochrany poskytovaných žadatelům o azyl a uprchlíkům, kteří dočasně pobývají na jejich území nebo přes něj pokračují dál;

K.      vzhledem k tomu, že Protokol OSN o prevenci, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, definuje obchodování s lidmi jako „najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob za použití hrozeb či síly nebo jiných forem nátlaku, únosu, podvodu, klamu, zneužití moci či zranitelného postavení nebo poskytnutím či obdržením platby či výhod s cílem získat souhlas osoby, jež má kontrolu nad jinou osobou, za účelem vykořisťování“;

L.      vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi je pro organizovaný zločin mimořádně výnosným podnikáním;

1.       naléhavě vyzývá egyptské úřady, aby urychleně zasáhly s cílem účinně Solomona ochránit a zajistit, že zůstane naživu, vzhledem k tomu, že jej pronásledují obchodníci s lidskými orgány, kteří na jeho hlavu vypsali odměnu ve výši 50 000 dolarů, protože mu je známo, kde přesně jsou dané osoby zadržovány;

2.       vyzývá egyptské úřady, aby Solomonovi jakožto oběti obchodování s lidmi a všem ostatním obětem, zejména ženám a dětem, poskytly ochranu a zabránily tomu, aby se z nich opět stali oběti;

3.       naléhavě vyzývá egyptské úřady, aby tento případ plný vražd, mučení a znásilnění, v němž byly ženy podrobeny bití a násilí, několik z nich bylo zabito a jejich těla pohozena v poušti, vyšetřily, přičemž uplatní vnitrostátní i mezinárodní právo postihující tento druh organizované trestné činnosti spojené s obchodováním s lidmi;

4.       naléhavě vyzývá egyptské úřady, aby urychleně zasáhly s cílem zajistit ochranu těchto uprchlíků a aby přijaly vhodná opatření vedoucí k zatčení a trestnímu stíhání členů těchto gangů obchodujících s lidmi;

5.       vyzývá egyptské orgány, aby ve svém vnitrostátním právu plně provedly zásady úmluv, jejichž smluvní stranou je i Egypt, tj. Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků přijatou v roce 1951 a její opční protokol z roku 1967, Úmluvy Organizace africké jednoty z roku 1969, která upravuje zvláštní aspekty problémů uprchlíků v Africe, a mezinárodní úmluvy z roku 1993 o ochraně migrujících pracovníků a jejich rodin, kterou Egypt ratifikoval v roce 1993 a která vstoupila v platnost v roce 2003;

6.       naléhavě vyzývá egyptské úřady, aby přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem ukončit mučení a vydírání eritrejských a jiných uprchlíků v Egyptě a obchodování s nimi, a aby trestně stíhala osoby, které se pokoušejí porušovat lidská práva uprchlíků, a ty, které praktikují otroctví v jakékoli podobě, přičemž budou věnovat zvláštní pozornost situaci žen a dětí;

7.       vyjadřuje uznání aktivitám egyptských a izraelských lidskoprávních organizací, které obětem obchodování s lidmi na Sinajské poušti poskytují pomoc a lékařskou péči, a naléhavě vyzývá mezinárodní společenství a EU, aby jejich práci podporovaly;

8.       uznává, že nelegální migranti na Sinajské poušti představují pro Egypt a Izrael bezpečnostní riziko; naléhavě nicméně vyzývá egyptské a izraelské bezpečnostní složky, aby se vyhýbaly použití smrtících prostředků proti nelegálním migrantům;

9.       zdůrazňuje, že za ukončení obchodování s lidmi na Sinajské poušti a ochranu obětí nesou odpovědnost egyptské a izraelské úřady; vítá úsilí egyptské a izraelské vlády v této oblasti; vyzývá nicméně k posílení pomoci a podpory obětem, se zvláštním důrazem na ženy a děti;

10.     vítá úsilí Egypta při boji proti obchodování s lidmi, především ustavení Národního koordinačního výboru pro potírání a prevenci obchodování s lidmi v roce 2007, a vyzývá egyptské úřady, aby uplatňovaly svůj zákon na boj proti obchodování s lidmi z roku 2010 a přijaly opatření na prevenci obchodování s lidmi a boj proti němu, jako jsou např. výzkumné programy, informační kampaně v hromadných sdělovacích prostředcích a sociální a hospodářské iniciativy;

11.     naléhavě vyzývá Egypt, Izrael a mezinárodní společenství k tomu, aby dále posílily svůj boj proti pašování osob a obchodování s lidmi na Sinajské poušti;

12.     vyzývá k tomu, aby byl agenturám OSN a lidskoprávním organizacím umožněn neomezený přístup do oblastí Sinajské pouště, v nichž dochází k pašování osob a obchodování s lidmi;

13.     vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi, aby toto téma zařadily na pořad politického dialogu s Egyptem jako prioritní záležitost a aby naléhavě vybízely egyptskou vládu k boji proti obchodování s lidmi a plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv týkajících se uprchlíků s cílem posilovat mezinárodní spolupráci při přijímání opatření na boj proti obchodování s lidmi;

14.     pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce, Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států, egyptské a izraelské vládě, egyptskému parlamentu a izraelskému Knesetu, generálnímu tajemníkovi OSN a Radě OSN pro lidská práva.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled