poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
20123
Zhoršují
18227
Nepozoruji žádnou změnu
11361


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o Ukrajině

22. 5. 2012, RC-B7-0235/2012 

 
[ 22. května 2012 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Ukrajině, zejména na svá usnesení ze dne 9. června 2011[1] , 27 října 2011[2] a 1. prosince 2011[3],

–    s ohledem na usnesení Parlamentního shromáždění Euronest o situaci Julie Tymošenkové přijaté dne 3. dubna 2012,

–    s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové o situaci Julie Tymošenkové ze dne 26. dubna 2012,

–    s ohledem na prohlášení o Euru 2012, které učinila evropská komisařka odpovědná za sport Androulla Vassiliouvá dne 4. května 2012,

–    s ohledem na prohlášení vydané polským prezidentem Bronislawem Komorowským dne 9. května 2012, že by se mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012 mělo konat,

–    s ohledem na zprávu o pokroku při provádění evropské politiky sousedství na Ukrajině zveřejněnou dne 15. května 2012[4],

–    s ohledem na závěry ze zasedání Rady o spolupráci EU a Ukrajiny ze dne 15. května 2012,

–    s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství, která se konala v Praze dne 7. května 2009,

–    s ohledem na závěry jednání mezi EU a Ukrajinou o dohodě o přidružení, včetně jednání týkajících se prohloubené a komplexní zóny volného obchodu a parafování této dohody,

–    s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která vstoupila v platnost dne 1. března 1998[5], a na probíhající jednání o dohodě o přidružení, která má nahradit dohodu o partnerství a spolupráci,

–    s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ukrajina je pro EU strategicky významným státem; vzhledem k tomu, že díky své rozloze, zdrojům, obyvatelstvu a zeměpisné poloze má Ukrajina v Evropě výlučné místo, a je tak jedním z klíčových regionálních aktérů, který má značný vliv na bezpečnost, stabilitu a prosperitu celého kontinentu, a měla by proto mít odpovídající podíl na politické odpovědnosti,

B.  vzhledem k tomu, že předpokladem dalšího rozvoje vztahů mezi EU a Ukrajinou je situace na Ukrajině v oblasti lidských práv, dodržování občanských a základních svobod a zásad právního státu včetně spravedlivých, nestranných a nezávislých soudních řízení, a její zaměření na vnitřní reformu;

C.  vzhledem k tomu, že podpis dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou, včetně vytvoření rozsáhlé komplexní zóny volného obchodu, bude významný pro evropskou perspektivu Ukrajiny; vzhledem k tomu, že čím více bude Ukrajina sdílet společné hodnoty s EU a čím více bude uskutečňovat reformy v duchu této dohody, tím hlubší budou postupně její vztahy s EU; vzhledem k tomu, že je také velmi důležité, aby EU rozšířila oblast právního státu a prosperity na svých východních hranicích, jejichž značnou část tvoří hranice s Ukrajinou;

D.  vzhledem k tomu, že komplexní reforma některých oblastí soudnictví a opatření k zajištění dodržování práva při vyšetřování trestních činů a jejich stíhání, včetně spravedlivých, nestranných a nezávislých soudních řízení, nebyly dosud na Ukrajině provedeny; vzhledem k tomu, že reformy musí být rozvíjeny v úzké spoluprácí s Benátskou komisí; vzhledem k tomu, že rozhodnutí o kasačním odvolání v případě paní Tymošenkové proti rozhodnutí Pečerského okresního soudu v Kyjevě se očekává dne 26. června 2012;

E.   vzhledem k tomu, že odsouzení bývalé ukrajinské premiérky Julije Tymošenkové dne 11. října 2011 k sedmi letům vězení a soudní procesy s dalšími vysoce postavenými úředníky bývalé vlády jsou nepřijatelné a představují akt selektivní spravedlnosti; vzhledem k tomu, že byly zaznamenány vážné nedostatky v nezávislosti soudního systému a nedostatečná reforma ve všech aspektech soudního procesu: trestní stíhání, soudní proces, odsouzení, zadržení a odvolání;

F.   vzhledem k tomu, že EU stále zdůrazňuje, že je nutné dodržovat zásady právního státu, včetně spravedlivých, nestranných a nezávislých soudních řízení, a současně se vyvarovat jednání, které by mohlo vyvolat dojem, že jsou soudní opatření používána selektivně; vzhledem k tomu, že EU pokládá tyto zásady za zvláště důležité v zemi, která chce navázat hlubší smluvní vztah založený na politickém přidružení;

G.  vzhledem k tomu, že korupce a zneužívání pravomoci jsou na Ukrajině i nadále velmi rozšířeným jevem a příslušné orgány musí na tuto situaci rozhodným způsobem reagovat a pachatele takových činů postavit před soud; vzhledem k tomu, že stíhání a vyšetřování musí být nestranná a nezávislá a nesmí být využívána k politickým účelům;

H.  vzhledem k tomu, že dánský Helsinský výbor pro lidská práva ve své předběžné zprávě, jež monitoruje soudní řízení vedené proti Julii Tymošenkové, shledal základní nedostatky na straně ukrajinského systému trestního soudnictví, které negativně ovlivnily ochrany lidských práv jednotlivce a právního státu;

I.    vzhledem k tomu, že evropská perspektiva Ukrajiny musí být založena na politice systematických a nevratných reforem v řadě důležitých institucionálních, politických, hospodářských a sociálních oblastí; vzhledem k tomu, že již byla provedena nebo právě probíhá řada významných reforem a další reformy je třeba zavést; vzhledem k tomu, že rámec dohody o přidružení bude pro Ukrajinu představovat zásadní nástroj modernizace a plán, jak řídit tuzemské vnitřní reformy, jakož i nástroj národního usmíření, které pomůže této zemi překonat nedávné negativní tendence, překlenout stávající rozdíly v ukrajinské společnosti a sjednotit ji ve snaze dosáhnout cíle, který představuje evropská perspektiva, na základě hodnot demokracie, zásad právního státu, dodržování lidských práv a řádné správy věcí veřejných;

J.   vzhledem k tomu, že Ukrajina bude v roce 2012 spolu s Polskem hostit mistrovství Evropy ve fotbale; vzhledem k tomu, že zatím evropští politikové na vysoké úrovni naznačili, že se zápasů, které se konají na Ukrajině, nezúčastní, ale nevyzvali k bojkotu zápasů evropského mistrovství ve fotbale;

1.   zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů Evropského parlamentu v oblasti zahraniční politiky je rozšiřovat a rozvíjet vztahy s Ukrajinou a posílit evropskou politiku sousedství v zájmu prohloubení politických, hospodářských a kulturních vztahů dotyčných zemí s EU as jejími členskými státy; zdůrazňuje, že podepsání a ratifikace dohody o přidružení a její účinné provádění bude vyžadovat zlepšení situace v oblasti lidských práv, včetně dekriminalizace politických rozhodnutí v reformovaném trestním zákoníku, právního státu, prohloubení demokracie a ukončení potlačování politické opozice a včetně svobodných, spravedlivých a transparentních voleb;

2.   zdůrazňuje, že stávající problémy ve vztazích mezi Ukrajinou a Evropskou unií je možné vyřešit pouze na základě jednoznačné ochoty ze strany ukrajinských orgánů provádět a uplatňovat nezbytné reformy, zejména v oblasti právního systému a v soudnictví, s cílem začít v plné míře plnit zásady demokracie, chránit lidská práva a základní svobody, práva menšin a respektovat zásady právního státu;   žádá, aby orgány Evropské unie a Rady Evropy a její Benátská komise tento reformní proces aktivně a účinně podporovaly;

3.   znovu vyjadřuje své znepokojení nad soudními řízeními proti bývalým i současným vysokým vládním činitelům, která nebyla vedena v souladu s evropskými standardy spravedlnosti, nestrannosti, transparentnosti a nezávislosti; vyzývá k bezpodmínečnému a okamžitému propuštění všech vězňů odsouzených z politických důvodů, včetně vůdců opozice;

4.   vyjadřuje politování nad odsouzením bývalé premiérky Julije Tymošenkové; zdůrazňuje, že posílit právní stát a nezávislé soudnictví a zahájit věrohodný boj proti korupci je nezbytné nejen pro prohloubení vztahů mezi EU a Ukrajinou, ale také pro upevnění demokracie na Ukrajině;

5.   vyzývá ukrajinské orgány, aby rozlišovaly mezi politickou a trestní odpovědností a aby v souladu s tím změnily stávající trestní zákoník; zdůrazňuje, že demokratický boj za politická rozhodnutí se musí uskutečňovat v parlamentu a za účasti voličů ve svobodných volbách a nesmí být narušován osobně nebo politicky motivovanými akty trestního stíhání a zmanipulovanými rozsudky trestních soudů;

6.   vyzývá ukrajinské orgány, aby před započetím volební kampaně objasnily situaci vězňů odsouzených z politických důvodů,

7.   vyzývá ukrajinské orgány, aby zaručily nestrannost a transparentnost kasačního procesu v případu paní Tymošenkové, který by se měl konat v souladu s řádnými a spravedlivými právními normami a praxí obvyklou v Evropě, a požaduje ukončení používání selektivní spravedlnosti zaměřené na politické a jiné odpůrce; vyjadřuje politování nad tím, že Nejvyšší specializovaný soud Ukrajiny pro trestní a občanské věci odložil své rozhodnutí o kasačním odvolání v případu paní Tymošenkové proti rozhodnutí Pečerského okresního soudu v Kyjevě; bere na vědomí odložení kasačního slyšení v případu Julije Tymošenkové na 26. června 2012, považuje toto zdržení za politováníhodné a varuje před protahováním řádného soudního řízení;

8.   naléhavě vyzývá ukrajinské orgány, aby zaručily plné dodržování práva všech vězňů odsouzených z politických důvodů, včetně paní Tymošenkové, pana Lucenka a pana Ivaščenka, na potřebnou lékařskou pomoc ve vhodných zařízeních a právo na neomezený přístup k jejich právním zástupcům a právo na návštěvy příbuzných a jiných osob jako např. vyslance EU; zdůrazňuje, že je nutno, aby Ukrajina plně dodržovala zákonná a lidská práva obžalovaných a zadržovaných osob, včetně práva na lékařskou péči v souladu s mezinárodními standardy; odsuzuje používání síly vězeňskou stráží vůči Julii Tymošenkové a připomíná závazek Ukrajiny urychleně a nestranně přezkoumat jakékoli stížnosti týkající se mučení nebo jiných druhů krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení;

9.   vyzývá ukrajinské orgány, aby zřídily nezávislou a nestrannou mezinárodní právní platformu, která bude informovat o možném porušování základních práv a svobod v případu Julije Tymošenkové a dalších členů její vlády; kladně hodnotí výsledky setkání předsedy Evropského parlamentu pana Martina Schulze s předsedou vlády Ukrajiny panem Mykolou Azarovem a očekává, že ukrajinské orgány budou reagovat na dohodnutý návrh a stanoví směry jeho urychleného provádění, aby bylo ve spolupráci s lékařským týmem Charité zajištěno paní Juliji Tymošenkové řádné léčení a rovněž soudní přezkum odvolacího a kasačního řízení a dalších soudních procesů proti bývalé ukrajinské předsedkyni vlády ze strany autoritativní a kompetentní osobnosti EU;

10. vítá skutečnost, že paní Tymošenková byla převezena z Kačanivské věznice do nemocnice podle své volby a bere na vědomí nedávnou návštěvu mezinárodních lékařských odborníků;

11. zdůrazňuje, že veškerá soudní řízení proti bývalým i současným vysokým vládním činitelům musí být vedena v souladu s evropskými standardy, jimiž jsou spravedlnost, nestrannost, transparentnost a nezávislost; odsuzuje skutečnost, že ukrajinské orgány zahajují v rozporu se zásadami právního státu další politicky motivovaná řízení proti paní Tymošenkové a dalším;

12. vyjadřuje rozhořčení nad stavem demokratických svobod a nad praktickým postupem státních orgánů pro stranické účely a politickou mstu;

13. zdůrazňuje mimořádný význam svobodných, spravedlivých a transparentních parlamentních voleb na Ukrajině v tomto roce, k nimž patří právo vedení opozice se jich účastnit, a potřebu zachovat pevný závazek vůči demokratickým hodnotám a právnímu státu i v období mezi volbami; vyzývá Evropský parlament, aby se samostatně zúčastnil mezinárodní volební pozorovací mise při pozorování příštích parlamentních voleb;

14. připomíná ukrajinským orgánům potřebu komplexních reforem, které musí být řádně provedeny, aby se Ukrajině otevřela cesta k přiblížení se evropským normám a standardům; zdůrazňuje, že sbližování Ukrajinou a EU by mělo být budováno na její oddanosti hodnotám a svobodám EU; zdůrazňuje, že jedním ze základních standardů musí být nezávislé soudnictví;

15. zdůrazňuje, že plné dodržování právních předpisů v oblasti lidských práv a zavedení základních standardů OBSE by posílilo důvěryhodnost ukrajinského předsednictví OBSE, jehož se země ujme v roce 2013;

16. doufá v úspěch mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012 v Polsku a na Ukrajině a vyzývá přitom evropské politiky, kteří se hodlají zúčastnit zápasů Eura 2012 na Ukrajině, aby dali veřejně najevo, že si jsou vědomi politické situace v zemi, a aby se snažili navštívit politické vězně ve vězení, nebo aby se jej zúčastnili jako soukromé osoby, nikoli jako VIP;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení ESVČ, Radě, Komisi, členským státům, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny a parlamentním shromážděním Rady Evropy a OBSE.[1] Přijaté texty, P7_TA(2011)0272.

[2] Přijaté texty, P7_TA(2011)0472.

[3] Přijaté texty, P7_TA(2011)0545.

[4] SWD(2012) 124 v konečném znění.

[5] Úř. věst. L 49, 19.2.1998, s.1.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled