poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19809
Zhoršují
17899
Nepozoruji žádnou změnu
11011


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o perzekuci muslimů etnické skupiny Rohingya v Barmě

12. 9. 2012, RC-B7-0426/2012
 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Barmě/Myanmaru, zejména na usnesení ze dne 20. dubna 2012,

 

–    s ohledem na zprávu o pokroku zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Barmě/ Myanmaru ze dne 7. března 2012,

–    s ohledem na závěry ze zasedání Rady o Barmě/Myanmaru ze dne 23. dubna 2012,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 13. června 2012 o krizi v severním státu Rakhine v Barmě/Myanmaru,

–    s ohledem na výměnu názorů o otázce rohingyjské menšiny v podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva, která se konala dne 11. července 2012,

–    s ohledem na prohlášení komisařky EU Georgievové o humanitárním přístupu k rohingyjské menšině a dalším dotčeným komunitám ze dne 9. srpna 2012,

–    s ohledem na prohlášení ministrů zahraničních věcí sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN) o nedávném vývoji v barmském státě Rakhine ze dne17. srpna 2012,

–    s ohledem na úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

–    s ohledem na články 18 až 21 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948,

–    s ohledem na článek 25 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–    s ohledem na rozhodnutí, že v Barmě/Myanmaru se budou konat Hry jihovýchodní Asie v roce 2013 a že Barma převezme předsednictví sdružení ASEAN v roce 2014,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že od té doby, co se nová vláda prezidenta Theina Seina ujala úřadu v březnu 2011, přijala mnoho kroků k rozšíření občanských svobod v zemi, byla propuštěna většina politických vězňů a mnoho z nich bylo při doplňovacích volbách zvoleno do parlamentu, začala platit předběžná příměří s nejvíce ozbrojenými etnickými skupina, mnoho politických disidentů se vrátilo z exilu s vidinou usmíření;

B.  vzhledem k tomu, že se však zvyšuje diskriminace rohingyjské menšiny;

C.  vzhledem k tomu, že únos a vražda ženy buddhistického vyznání, ke které došlo dne 28. května 2012, vyvolala řadu smrtelných střetů mezi buddhistickou většinou Rakhinů a muslimskou menšinou Rohingyjů ve státě Rakhine;

D.  vzhledem k tomu, že rasové a náboženské nepokoje mezi oběma komunitami, do nichž se neúměrnou silou zapojily rakhinské gangy a bezpečnostní síly, které pronásledovaly Rohingyje, se v následujících dnech rozrostly a že jejich výsledkem byly desítky zabitých lidí, stovky zničených domů a přes 70 000 vnitřně vysídlených osob; že dne 10 .června 2012 byl v šesti městech ve státě Rakhine vyhlášen nouzový stav

E.   vzhledem k tomu, že prezident Thein Sein původně vyjádřil názor, že jediným řešením pro rohingyjsou menšinu je buď poslat její příslušníky do uprchlických táborů pod správou úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo je přesídlit do jiných zemí;

F.   vzhledem k tomu, že Rohingyjové, z nichž většina je ve státě Rakhine usazena již stovky let, nebyli uznáni za jednu ze 135 barmských národnostních skupin, a nebyla jim tudíž přiznána občanská práva podle zákonu o občanství z roku 1982, že je většina Barmánců považuje za nelegální přistěhovalce z Bangladéše a že jsou vystavování systematické a kruté diskriminaci a omezováním – omezení se týkají svobody pohybu, sňatků, vzdělávání, zdravotní péče a zaměstnanosti, ze strany orgánů dochází k zabavování půdy, nucené práci, svévolnému zatýkání a pronásledování;

G.  vzhledem k tomu, že v průběhu let odešel přibližně milion Rohingyjů z důvodu přetrvávající perzekuce do sousedních zemí; že jen do Bangladéše odešlo 300 000 Rohingyjů, přičemž dlouhodobá situace Rohingyjů v této zemi zůstává nevyřešena a že bangladéšské orgány nedávno nařídily mezinárodním humanitárním nevládním organizacím poskytujícím základní zdravotní a potravinovou péči neregistrovaným uprchlíkům a místnímu obyvatelstvu ve městě Cox’s Bazar, aby svou činnost přerušily, a údajně nyní vrací rohingyjské žadatele o azyl zpátky

H.  vzhledem k tomu, že útvar Komise pro humanitární pomoc a civilní obranu (ECHO) poskytl na podporu rohingyjských uprchlíků a místního obyvatelstva v Barmě v roce 2012 10 milionů EUR;

I.    vzhledem k tomu, že dne 17. srpna 2012 barmská vláda jmenovala nezávislou vyšetřovací komisi slouženou s 27 zástupců občanské společnosti a politických a náboženských organizací s cílem zjistit příčiny výbuchu sektářského násilí a předložit návrhy;

1.   je znepokojen pokračujícím etnickým násilím v západní Barmě, které vedlo k četným úmrtím, zraněním, ke zničení majetku a k přemístění místního obyvatelstva, a skutečností, že tyto rasové a náboženské střety mohou ohrozit přechod k demokracii v Barmě/Myanmaru;

2.   vyzývá všechny strany ke zdrženlivosti a naléhá na barmské orgány, aby upustily od svévolného zatýkání Rohingyjců, aby poskytly informace o stovkách zadržovaných osob pohřešovaných od června, kdy byly zahájeny bezpečnostní operace ve státě Rakhine, a aby okamžitě propustily svévolně zatčené osoby;

3.   naléhavě vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby umožnila agenturám OSN, humanitárním nevládním organizacím, novinářům a diplomatům neomezený přístup do všech oblastí státu Rakhine, zaručila všem postiženým obyvatelům neomezený přístup k humanitární pomoci a zajistila, aby přemístění Rohingyjové měli svobodu pohybu a mohli se vrátit do svých domovů, jakmile to pro ně bude bezpečné;

4.   vítá vytvoření nezávislé vyšetřovací komise, lituje však, že v ní nejsou zastoupeni Rohingyjové;

5.   vyzývá vládu Barmy/Myanmaru, aby předvedla před soud ty, kteří se účastnili násilných střetů a dalších podobných činů ve státě Rakhine, a aby kontrolovala extrémistické skupiny, které podněcují rasovou a náboženskou nenávist, vyhrožují humanitárním a mezinárodním agenturám a obhajují vyhánění nebo trvalou segregaci těchto dvou komunit;

6.   vyzývá ESVČ, aby všemi dostupnými prostředky podporovala barmskou vládu v jejím úsilí, pokud jde o stabilizaci situace, provádění programů na podporu smíření, vytvoření obecnějšího plánu pro společenský a hospodářský rozvoj státu Rakhine a směřování země k demokracii;

7.   vyjadřuje uznání těm barmským občanům, kteří vyjádřili podporu muslimské menšině a pluralitní společnosti, a vyzývá politické síly, aby v tomto ohledu zaujaly jasný postoj; domnívá se, že inkluzivní dialog mezi místními komunitami by mohl významným způsobem napomoci při zmírňování četných etnických problémů v Barmě/Myanmaru;

8.   trvá na tom, že rohyngijská menšina nemůže zůstat stranou nově se vytvářejícího prostoru pro multikulturální Barmu/Myanmar, a vyzývá vládu, aby změnila zákon o občanství z roku 1982 a uvedla jej do souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a svými povinnosti podle článku 7 úmluvy OSN o právech dítěte s cílem zaručit občanská práva rohingyjské menšině a dalším menšinám bez státní příslušnosti a zajistit rovné zacházení se všemi občany Barmy a ukončit tak diskriminační postupy;

9.   je znepokojen zatčením 14 mezinárodních humanitárních pracovníků během nepokojů a vyzývá k okamžitému propuštění pěti z nich, kteří jsou stále ve vězení;

10. naléhá na barmskou vládu, aby umožnila zvláštnímu zpravodaji OSN pro lidská práva, aby v zemi vedl nezávislé šetření ohledně skutků spáchaných ve státě Rakhine; vyzývá Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby v Barmě/Myanmaru zřídil úřadovnu, která by měla plný mandát zajišťovat ochranu, podporu a technickou pomoc, a další úřadovny v jednotlivých státech země, včetně státu Rakhine;

11. vyzývá barmskou vládu, aby pokračovala v provádění demokratických reforem, zavedla právní stát a zajistila dodržování lidských práv a základních svobod, zejména svobody projevu a shromažďování (včetně internetu);

12. naléhá ha všechny země v této oblasti, aby pomohly uprchlíkům z Barmy/Myanmaru a podpořily barmskou vládu při hledání vyvážených řešení základních příčin;

13. naléhá zejména na Bangladéš, aby nadále přijímala stávající dárcovskou podporu a jakákoli další podpůrná opatření a aby organizacím humanitární pomoci umožnila nadále v zemi pracovat, zejména s ohledem na události ve státě Rakhine a na související příliv dalších uprchlíků, kterým zcela chybí základní péče;

14. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vládám a parlamentům Barmy/Myanmaru a Bangladéše, vysoké představitelce EU, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, mezivládnímu výboru sdružení ASEAN pro lidská práva, zvláštnímu zástupce OSN pro lidská práva v Barmě/Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled