poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19809
Zhoršují
17899
Nepozoruji žádnou změnu
11011


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o Ázerbájdžánu: případ Ramila Safarova

12. 9. 2012, RC-B7-0428/2012 

 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na svá předcházející usnesení o situaci Ázerbájdžánu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–    s ohledem na ustálenou praxi mezinárodního práva ve věci předávání osob, konkrétně na Evropskou úmluvu o předávání odsouzených osob, v jejímž rámci bylo dohodnuto, že bude rozvíjena spolupráce s cílem napomoci spravedlnosti a sociální rehabilitaci odsouzených osob tím, že tyto osoby budou moci vykonávat trest ve své vlastní společnosti, 

–    s ohledem na prohlášení svého předsedy Martina Schulze ze dne 5. září 2012 o omilostnění Ramila Safarova v Ázerbájdžánu,

–    s ohledem na společné prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové a komisaře Štefana Füleho ze dne 3. září 2012 o propuštění Ramila Safarova,

–    s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda ze dne 4. září 2012,

–    s ohledem na oficiální dopis zástupce ministra spravedlnosti  Ázerbájdžánské republiky Vilajata Zachirova maďarskému ministerstvu pro veřejnou správu a spravedlnost ze dne 15. srpna 2012,

–    s ohledem na prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána ze dne 3. září 2012, v němž ujistil, že Maďarsko jednalo v souladu se svými mezinárodními závazky,

–    s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Ázerbájdžánem, která vstoupila v platnost v roce 1999, a na probíhající jednání mezi těmito dvěma stranami o nové dohodě o přidružení, která by měla nahradit předchozí dohodu,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Ramil Safarov vykonával od roku 2004 v Maďarsku trest odnětí svobody poté, co v průběhu kurzu pořádaného v Budapešti pod záštitou programu NATO Partnerství pro mír brutálně zavraždil arménského kolegu; vzhledem k tomu, že Safarov se ke svému činu přiznal, aniž by vyjádřil jakoukoli lítost, a odůvodnil svůj čin tím, že zavražděný byl Armén;

B.  vzhledem k tomu, že dne 31. srpna 2012 byl Ramil Safarov, poručík ázerbájdžánské armády odsouzený v Maďarsku za vraždu k doživotnímu trestu odnětí svobody, předán Ázerbájdžánu na základě dlouho projednávané žádosti ázerbájdžánských orgánů;

C.  vzhledem k tomu, že bezprostředně po převozu do Ázerbájdžánu udělil ázerbájdžánský prezident Ilcham Alijev Ramilu Safarovovi milost v souladu s Ústavou Ázerbájdžánské republiky a článkem 12 Úmluvy o předávání odsouzených osob; vzhledem k tomu, že není možné, že by si maďarské orgány nebyly vědomy skutečnosti, že Ramil Safarov je v Ázerbájdžánu považován za hrdinu, neboť vražda je spojena s konfliktem mezi Arménií a Ázerbájdžánem;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Úmluvy o předávání odsouzených osob, jejímiž smluvními stranami je Maďarsko i Ázerbájdžán, může být osoba odsouzená na území jednoho státu předána na území druhého státu za účelem výkonu uloženého trestu, pokud jsou splněny podmínky stanovené úmluvou;

E.   vzhledem k tomu, že zástupce ministra spravedlnosti Ázerbájdžánské republiky Vilajat Zahirov zaslal dne 15. srpna 2012 maďarskému ministerstvu pro veřejnou správu a spravedlnost oficiální dopis, v němž oznámil, že rozhodnutí soudů cizích států o předávání odsouzených osob za účelem výkonu zbývající části trestu odnětí svobody v Ázerbájdžánské republice jsou prováděna v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. a) úmluvy, aniž by bylo změněno rozhodnutí soudu;  vzhledem k tomu, že pan Zahirov dále své maďarské protějšky ujistil, že podle trestního zákona Ázerbájdžánské republiky může soud změnit doživotní trest odnětí svobody pouze na časově ohraničený trest a že odsouzený může být podmínečně propuštěn nejdříve po uplynutí 25 let trestu; vzhledem k tomu, že ázerbájdžánské orgány poté popřely, že by maďarským orgánům poskytly jakékoli diplomatické záruky;

F.   vzhledem k tomu, že poručíku Safarovovi se dostalo v Ázerbájdžánu velkolepého uvítání a že již několik hodin po návratu mu byla udělena prezidentská milost, byl propuštěn a ve veřejné ceremonii povýšen na majora;

G.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí o propuštění Ramila Safarova vyvolalo četné mezinárodní reakce odmítající a odsuzující tento krok;

H.  vzhledem k tomu, že dne 31. srpna 2012 arménský prezident Serž Sargsjan oznámil, že Arménie přerušila své diplomatické styky s Maďarskem;

I.    vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán se aktivně účastní evropské politiky sousedství a východního partnerství, je zakládajícím členem shromáždění Euronest a zavázal se dodržovat demokracii, lidská práva a zásady právního státu, které jsou klíčovými hodnotami těchto iniciativ,

J.   vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán se stal nestálým členem Rady bezpečnosti OSN na období 2012–2013 a že se zavázal se ctít hodnoty vyjádřené v Chartě lidských práv OSN a Všeobecné deklaraci lidských práv;

K.  vzhledem k tomu, že Ázerbájdžán je členem Rady Evropy a smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR) a řady dalších mezinárodních smluv v oblasti lidských práv včetně Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech;

1.   zdůrazňuje význam právního státu a dodržování přijatých závazků;

2.   vyjadřuje politování nad rozhodnutím ázerbájdžánského prezidenta udělit milost Ramilu Safarovovi, kterého soud v jednom z členským států Evropské unie odsoudil za vraždu;  považuje toto rozhodnutí za symbolický krok, který by mohl přispět k další eskalaci napětí mezi dvěma zeměmi a který prohlubuje pocit bezpráví a zvětšuje propast mezi těmito zeměmi, a je dále znepokojen tím, že tento krok narušuje celý proces usmíření ve společnostech zasažených konfliktem a mohl by ohrozit možnosti budoucího rozvoje mírových mezilidských kontaktů v regionu;

3.   domnívá se, že ačkoli je prezidentská milost udělená R. Safarovovi v souladu s literou Evropské úmluvy o předávání odsouzených osob, je v rozporu s duchem této mezinárodní smlouvy, která byla uzavřena s cílem umožnit předávání osob odsouzených na území jednoho státu do státu jiného, kde vykonají zbytek svého trestu;

4.   považuje prezidentskou milost udělenou Safarovovi za porušení diplomatických záruk, které Ázerbájdžán poskytl maďarským orgánům ve své žádosti o předání v souladu s Evropskou úmluvou o předávání odsouzených osob;

5.   vyjadřuje politování nad tím, že Ramilu Safarovovi se dostalo v Ázerbájdžánu uvítání jako hrdinovi, byl hned po příjezdu povýšen na majora a byl mu zpětně vyplacen plat za 8 let; má obavy z toho, že by se mohl stát příkladem pro budoucí generace, a vyjadřuje znepokojení nad podporou a uznáním, jichž se mu dostává od ázerbájdžánského státu;

6.   zastává názor, že legitimní pocit frustrace, který v Ázerbájdžánu panuje v souvislosti s nedostatečným pokrokem v mírovém procesu na okupovaných územích, nemůže ospravedlnit akty pomsty ani zbytečné provokace, které jen zvyšují napětí v již tak napjaté a křehké situaci;

7.   vyjadřuje svou podporu současným snahám ESVČ, zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz a členských států o zmírnění napětí a o to, aby v mírovém procesu v regionu došlo k pokroku;

8.   podporuje předsednictví Minské skupiny OBSE v jeho snahách o dosažení výrazného pokroku v mírovém procesu v oblasti Náhorního Karabachu s cílem nalézt celkové a trvalé řešení v souladu s mezinárodním právem;

9.   připomíná svůj postoj, že dohoda o přidružení mezi EU a Ázerbájdžánem, která je v současné době předmětem vyjednávání, by měla obsahovat ustanovení o ochraně a podpoře lidských práv a právního státu a kritéria pro hodnocení jejich dodržování;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení ESVČ, Evropské radě, Evropské komisi, vládám a parlamentům Ázerbájdžánské republiky a Arménské republiky, Radě Evropy, OBSE a zpravodajovi OSN pro lidská práva a boj proti terorismu.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled