poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Usnesení Evropského parlamentu o Vietnamu, především o svobodě projevu

17. 4. 2013, RC-B7-0166/2013

 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která byla podepsána dne 27. června 2012, a na dialog mezi EU a Vietnamem o lidských právech, který probíhá dvakrát ročně mezi EU a vládou Vietnamu,

–    s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech, k němuž Vietnam přistoupil v roce 1982,

–    s ohledem na výsledek všeobecného přezkumu Rady OSN pro lidská práva  týkajícího se Vietnamu ze dne 24. září 2009,

–    s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN týkající se podpory a ochrany práva na svobodu názoru a projevu, která byla předložena na 14. zasedání Rady pro lidská práva v dubnu 2010,

–    s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 24. září 2012, které se týkalo vynesení rozsudku nad bloggery ve Vietnamu,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU[1],

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o Vietnamu,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  Vzhledem k tomu, že dne 24. září 2012 byli odsouzeni k trestu odnětí svobody tři přední novináři: Nguyen Van Hai/Dieu Cay, Ta Phong Tan a Pan Thanh Hai; vzhledem k tomu, že poté, co se odvolali, byly potvrzeny jejich jednotlivé tresty ve výši 12, 10 a tří let, po nichž mají následovat další roky domácího vězení, přičemž takto byli potrestáni za zveřejnění článků na webových stránkách Vietnamského klubu svobodných novinářů;

B.  vzhledem k tomu, že podle nedávných zpráv organizací působících v oblasti lidských práv bylo ve Vietnamu 32 kyberdisidentů odsouzeno k vysokým trestům nebo je čeká soudní proces;  14 prodemokratických aktivistů bylo odsouzeno celkově k více než 100 rokům vězení za uplatňování svého práva na svobodu projevu, skupina 22 pokojných ochránců životního prostředí byla odsouzena k trestům odnětí svobody v rozmezí 10 let až doživotí, novinář pracující ve státem vydávaných novinách byl nedávno propuštěn za to, že na svém soukromém blogu kritizoval generálního tajemníka vietnamské komunistické strany, a vzhledem k tomu, že kyberdisidenti, a to i Le Cong Cau a Huynh Ngoc Tuan, jsou často vystaveni obtěžování a útokům ze strany policie, ;

C.  vzhledem k tomu, že několik vězňů svědomí bylo odsouzeno na základě vágně formulovaných ustanovení týkajících se „národní bezpečnosti“, která nerozlišují mezi násilnými činy a pokojným vyjádřením rozdíleného názoru či přesvědčení a k nimž patří například „propaganda zaměřená proti Vietnamské socialistické republice“ (článek 88 trestního řádu), „činnosti zaměřené na svržení vlády lidu“ (článek 79), „zasévání nejednoty mezi nábožensky a nenábožensky zaměřenými lidmi“ (článek 87), „zneužívání demokratických svobod na úkor zájmů státu" (článek 258);  vzhledem k tomu, že vyhláška 44 z roku 2002  je v rostoucí míře zneužívána k zadržování disidentů bez soudního procesu;

D.  vzhledem k tomu, že bloggeři a obránci lidských práv  čím dál častěji využívají internetu, aby vyjádřili své politické názory, odhalovali korupci a upozornili na zabírání půdy a další zneužívání moci ze strany oficiálních představitelů;

E.   vzhledem k tomu, že vietnamské orgány systematicky potlačují svobodu vyjadřování a pokojná shromáždění a stíhají ty, kteří zpochybňují vládní politiky, zveřejňují případy korupce na oficiálních místech nebo vyzývají k alternativám k vládě jedné strany;

F.   vzhledem k tomu, že Vietnam připravuje „Výnos o správě, poskytování a využívání internetových služeb a informačního obsahu online“, což je nový předpis týkající se správy internetu, který by legalizoval filtraci obsahu, cenzuru a sankce ze strany vlády vůči nejednoznačně definovaným „zakázaným činům“ a který by internetovým společnostem a poskytovatelům, a to i zahraničním, stanovil povinnost spolupracovat s vládou v oblasti pátrání po kyberdisidentech a dohledu nad nimi, a vzhledem k tomu, že digitální svobody jsou čím dál více ohroženy;

G.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 Vietnam v rámci všeobecného periodického přezkumu Rady OSN pro lidská práva týkajícího se situace v oblasti lidských práv ve Vietnamu  přijal řadu doporučení souvisejících se svobodou projevu, a to včetně doporučení ohledně „plného zajištění práva získávat, vyhledávat a sdílet informace a myšlenky v souladu s článkem 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech“; vzhledem k tomu, že Vietnam  tato doporučení dosud neprovedl;

H.  vzhledem k tomu, že i nadále dochází ke konfiskaci půdy státními úředníky, k používání přehnané síly v reakci na veřejné protesty kvůli vysidlování, svévolnému zatýkání aktivistů a že i jsou i nadále vynášeny vysoké tresty nad demonstranty, přičemž panuje nejasná situace v oblasti pozemkových práv a využívání půdy;

I.    vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání a přesvědčení je potlačována a katolická církev a státem neuznaná náboženství, jako jsou sjednocená budhistická církev Vietnamu, protestantské církve a další jsou i nadále vystaveny těžké náboženské perzekuci;

J.   vzhledem k tomu, že Vietnam zahájil v rámci přípravy nové ústavy rozsáhlé veřejné konzultace, avšak osoby, které vyjádřily své názory, nyní čelí trestům a jsou vystaveny nátlaku;

K.  vzhledem k tomu, že Vietnam usiluje o místo v Radě OSN pro lidská práva pro období 2014–2016;

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že byli ve Vietnamu odsouzeni novináři a bloggeři a že jim byly uloženy tvrdé tresty; odsuzuje pokračující porušování lidských práv včetně politického zastrašování, pronásledování, napadání, svévolného zadržování, vysokých trestů odnětí svobody a nespravedlivých soudních procesů ve Vietnamu, které je namířeno proti politickým aktivistům, novinářům, bloggerům, disidentům a obráncům lidských práv působícím na internetu i jinde, čímž jsou jednoznačně porušovány mezinárodní závazky Vietnamu v oblasti lidských práv;

2.   naléhavě žádá vietnamské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily všechny bloggery, novináře působící na internetu a obránce lidských práv; vyzývá vládu, aby upustila od veškerých forem represí vůči osobám, které uplatňují svá práva na svobodné vyjadřování, svobodu vyznání a svobodu shromažďování v souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských práv;

3.   vyzývá vietnamskou vládu k tomu, aby pozměnila nebo zrušila právní předpisy, které omezují svobodu projevu a tisku, a poskytla tak prostor pro dialog a demokratickou diskusi; vyzývá vládu rovněž k tomu, aby změnila návrh Výnosu o správě, poskytování a využívání internetových služeb a informačního obsahu on-line, a zajistila tak, aby toto nařízení chránilo právo na svobodný projev v on-line prostředí;

4.   naléhavě žádá vietnamskou vládu, aby zastavila nucené vysídlování, zajistila svobodu projevu pro ty, kteří kritizují nekalé praktiky související s půdou, a aby osobám, které byly násilně vysídleny, zaručila přístup k zákonným opravným prostředkům a odpovídající odškodnění, jež by bylo v souladu s mezinárodními standardy a závazky vyplývajícími z mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv;

5.   vyzývá vietnamské orgány, aby v souladu s mezinárodními závazky ukončily pronásledování na základě náboženského vyznání a aby odstranily právní překážky, které nezávislým náboženským organizacím brání svobodně vykonávat pokojnou náboženskou činnost, tzn. aby uznaly všechny náboženské komunity, umožnily svobodné praktikování náboženství a vrátily majetek, který stát svévolně zkonfiskoval sjednocené budhistické církvi Vietnamu, katolické církvi a veškerým ostatním náboženským komunitám;

6.   vyjadřuje vážné znepokojení nad vězeňskými podmínkami, v nichž žijí vězni svědomí a které vyplývají ze špatného zacházení a chybějící zdravotní péče; žádá, aby vietnamské orgány zaručily fyzickou i psychickou integritu těchto vězňů, zajistily jim neomezený přístup k právnímu poradenství a poskytovaly náležitou zdravotní pomoc těm, kteří ji potřebují;

7.   připomíná, že dialog o lidských právech vedený mezi EU a Vietnamem by měl přinášet konkrétní výsledky v oblasti lidských práv a demokratizace; v této souvislosti vyzývá Evropskou unii, aby na jednáních na nejvyšší úrovni neustále připomínala otázku porušování lidských práv ve Vietnamu a aby zvyšovala tlak na vietnamské orgány s cílem dosáhnout toho, aby byla odstraněna kontrola internetu a bloggování, aby byl zrušen zákaz soukromého vlastnictví sdělovacích prostředků, aby bylo skupinám i jednotlivcům umožněno prosazovat lidská práva, vyjadřovat veřejně své názory i nesouhlas, aby byly učiněny kroky ke zrušení trestu smrti, aby byly zrušeny nebo změněny právní předpisy, které umožňují trestní stíhání pokojných protestujících, a aby byli propuštěni mírumilovní vězni svědomí;

8.   připomíná všem stranám, že v článku 1 dohody o partnerství a spolupráci se uvádí, že: „Úcta k lidským právům a demokratickým zásadám je základem pro spolupráci mezi stranami a pro tuto dohodu a představuje základní prvek této dohody“; žádá vysokou představitelku, aby posoudila, zda jsou politiky vietnamské vlády v souladu s podmínkami obsaženými v dohodě o partnerství a spolupráci;

9.   vybízí Vietnam, aby přistoupil k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Úmluvě proti mučení (CAT); žádá vládu této země, aby zřídila nezávislou národní komisi pro otázky lidských práv;

10. žádá, aby Mezivládní komise organizace ASEAN pro lidská práva prověřila, jaký stav panuje v otázkách lidských práv ve Vietnamu, přičemž by zvláštní pozornost měla věnovat svobodě projevu, a aby pro tuto zemi vydala svá doporučení;

11. vítá skutečnost, že vláda Vietnamu vyzvala veřejnost k tomu, aby se zapojila do první ústavní reformy od roku 1992 a že lhůta byla nyní prodloužena do září 2013, lituje však, že veřejné konzultace vedly k trestům osob, které legitimně vyjádřily své názory, a k nátlaku na tyto osoby; doufá, že mezi priority v rámci otázek, které nová ústava řeší, patří občanská a politická práva a náboženská svoboda; vítá v tomto ohledu zahájení dialogu s organizacemi působícími v oblasti lidských práv; vyjadřuje naději, že v dlouhodobém horizontu tento vývoj přinese zásadní reformy práv v oblasti práce, vzdělávání a lidských práv; doporučuje, aby byl do země pozván zvláštní zpravodaj OSN pro svobodu vyjadřování a názoru a aby orgány plně provedly jeho doporučení;

12.       pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám členských států, vládě a parlamentu Vietnamu, vládám členských států sdružení ASEAN, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi OSN;


[1] Přijaté texty: P7_TA(2012)0470


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled