poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Ze Sjezdu KDU-ČSL


Zpráva o činnosti Zuzany Roithové v Evropském Parlamentu 2010-2013

 
[ 4. července 2013 | Autor: Zuzana Roithová ]
 

1. Úvod: Zpráva uvádí komplexně legislativní činnost a aktivity poslankyně Zuzany Roithové za dobu trvání aktuálního mandátu v Evropském parlamentu od voleb 2009. Ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v červnu 2009 získala KDU-ČSL 7,64 % platných hlasů (tj. obhájila své dva poslanecké mandáty z voleb v roce 2004). Z. Roithová získala 29,09 % preferenčních hlasů (nejvyšší relativní procento ze všech zvolených poslanců). V tomto volebním období zasedalo rozšířené předsednictvo poslaneckého klubu ELS poprvé v historii také v naší zemi, konkrétně v Karlových Varech (6. -7. 5. 2010).

Práce poslankyně byla podobně jako v předchozím období velmi dobře hodnocena médii a odbornou veřejností nejen z obsahového hlediska, ale i co se týče objemu aktivit ve sledovaných oblastech - Zuzana Roithová dlouhodobě patří mezi nejaktivnější české europoslance (v pěti ze sedmi sledovaných kritérií jí patří první či druhé místo z 22 českých zástupců v tomto volebním období) a předčí své české kolegy z jiných stran - od začátku tohoto volebního mandátu měla 164 vystoupení na plenárním zasedání, položila 52 interpelací, navrhla 102 usnesení, předložila 4 písemná prohlášení, byla zpravodajkou na 8 stanovisek a je zodpovědná jako zpravodajka za 9 směrnic.

Podrobné informace jsou pravidelně dostupné na internetových stránkách www.roithova.cz.

Zároveň širší pohled na její dosažené cíle v Evropském parlamentu v obou volebních obdobích obsahuje i kniha rozhovorů - Vidět srdcem, kterou vydalo nakladatelství Portál v listopadu 2012.

2. Klub Evropské lidové strany v EP - příklady legislativních aktivit: Zuzana Roithová je v EP členkou poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS), který má 269 členů a jeho předsedou je Joseph Daul z Francie. Zuzana Roithová také spolupracuje s evropskou federací národních křesťanskodemokratických stran, Evropskou lidovou stranou (KDU-ČSL je jejím nejstarším českým členem), jakož i jejími přidruženými organizacemi.

ELS jako vítěz evropských voleb a nejsilnější politická rodina má silné zastoupení ve všech evropských institucích a má tak vliv na prosazování postojů ELS a potažmo KDU-ČSL v evropském zákonodárném procesu. K ELS patří J. M. Barroso, předseda Evropské komise i předseda Evropské rady H. Van Rompuy.

Prioritou zahraniční politiky je podpora bezpečnosti, ekonomické prosperity a demokracie v bezprostředním okolí EU a obecně u partnerů z třetích zemí. EP se snaží více zapojovat do tvorby této strategie i národní parlamenty. ELS si vymohla větší kontrolu nad zahraniční pomocí EU ve dvou rovinách. Jednak, aby směřovala skutečně na projekty reflektující hodnoty EU a ELS jako jsou demokracie, vláda práva či ochrana lidských práv, a dále aby byla docílena větší provázanost a mezi různými finančními fondy této zahraniční pomoci a tím se zvýšila její efektivita. EP tak nyní lépe plní svou povinnost v oblasti rozpočtové kontroly, vyplývající z nových pravomocí zakotvených v Lisabonské smlouvě.

ELS se snaží dále zlepšit fungování evropské rozvojové politiky a důraz je kladen na boj proti chudobě a předcházení dalším příčinám hromadných exodů obyvatel 3. světa. Nově byl prosazen princip podpory třetích států v závislosti na jejich dosažených výsledcích - podpora bude možná pouze výměnou za pozitivní postup na druhé straně.

V oblasti zahraničního obchodu došlo k uzavření dohod EU s Kolumbií a Peru, což rozšíří možnosti pro evropské podnikatele působit ve strategické oblasti Latinské Ameriky, a Jižní Koreou, Singapurem a Irákem (všechny tyto dohody jsou považovány za klíčové pro další rozvoj eropského obchodu s Asií). Dále ELS akcelerovala zahájení jednání obchodních dohod s Japonskem a USA.

V oblasti hospodářství se ELS zaměřila na stabilizaci finančních systémů a reformu společných pravidel. Základem strategie ELS bylo přinášet takové změny, které povedou k růstu a vzniku nových pracovních míst. V oblasti daní byla snaha zjednodušit a zpřehlednit daňové povinnosti alespoň v případě daní z právnických osob. Pro navrácení důvěry a kredibility finančního systému se po stabilizačních finančním balíčku "six-pack" zaměřila ELS na hladký průběh tzv. evropského semestru, tj. koordinaci národních rozpočtů. Pro snížení nákladů ELS prosadila nařízení o vytváření evropského platebního prostoru, kde jsou sníženy poplatky za převody a další bankovní operace. Bohužel tyto kroky je možné aplikovat pouze pro oblast eurozóny, a proto se ČR dotýkají jen částečně, takže čeští spotřebitelé a podnikatelé zatím nadále budou platit výrazně vyšší náklady oproti ostatním členským státům. ELS také učinila vše pro to, aby přístup k úvěrům a dalšímu kapitálu byl zajištěn i pro malé živnostníky. V rámci novelizace směrnice o kapitálové přiměřenosti budou mít banky a další finanční instituce povinnost navýšit základní kapitál a rezervy, aby byla do budoucna EU lépe připravena předcházet bankrotu bank. ELS se také orientovala na posílení pravomocí OLAFu (Evropském úřadu pro boj proti podvodům) i kontroly nad ním.

V oblasti vnitřního trhu se ELS zaměřila na harmonizaci evropského systému pro standardizaci a pravidla pro veřejné zakázky. Ke zlepšení dochází i v uznávání odborné kvalifikace. V souvislosti s dvacetiletým výročím jednotného trhu EU byla vypracována modernější pravidla i pro další oblasti - zejména vytváření digitálního jednotného trhu, zvýšení podnikatelské mobility i zjednodušení administrativních postupů.

V oblasti průmyslu se ELS povedlo tlakem na Evropskou komisi docílit snížení cen roamingu a to zejména v poslední době za datové služby. Co se týče hlasového roamingu, tak ten má být stanoven na úroveň národním tarifům v roce 2015. Tím vznikne prostor pro přeshraniční konkurenci těchto služeb. ELS se také zaměřila na rozdělení tzv. digitální dividendy vzniklé přechodem na digitální televizní signál a takto vzniklé části spektra budou užity pro rozšíření mobilního vysokorychlostního internetu pro evropské občany, včetně těch žijících ve venkovských oblastech, aby se nevytvářela tzv. digitální propast. EP se zasadil za zvýšení flexibility a zároveň závaznosti pravidel pro úspory v energetice. ELS se zároveň zasadila o přijetí evropských předpisů regulujících uzavírání smluv o dodávkách energií z třetích států. Díky těmto ustanovením budou členské státy sdílet informace o uzavíraných dohodách s Ruskem a dalšími státy, což zlepší transparentnost a koordinaci energetické politiky.

+++Jelikož jen 13 % malých evropských živnostníků působí mimo EU, tak se ELS zabývala i jejich podporou, která by zvýšila atraktivnost takových přeshraničních činností pro tento podnikatelský sektor a omezila pro něj zejména administrativní překážky.

V oblasti veřejného zdraví a životního prostředí se ELS postavila za přísnější dozor nad trhem s léky a potravinami pro děti. Taktéž řešila problematiku elektronického odpadu či manipulace s nebezpečnými chemikáliemi. K omezení zavádějících či nepravdivých informací o potravinách má vést zpřísnění legislativy ohledně tzv. zdravotních tvrzeních, kdy budou muset výrobci uváděné pozitivní vlivy svých produktů na obalech dokladovat nezávislými posudky. Celoevropsky se také harmonizovala pravidla týkající se darování lidských orgánů.

V oblasti zaměstnanosti se ELS zaměřila na podporu zaměstnanosti absolventů a strukturální reformy pracovního trhu členských států. Základním cílem bylo kromě vytváření více pracovních míst, zejména přispět k lepšímu souladu pracovního a osobního života zaměstnanců. ČR by měla upravit národní legislativu tak, aby zlepšila podmínky pro krátké pracovní úvazky.

V oblasti dopravy se v rámci EP ELS snažila o prosazení legislativy chránící práva cestujících, včetně cestujících osob se zdravotním postižením. Odlišná evropská pravidla pro jednotlivé formy přepravy se pro cestující do budoucna sjednotí.

V oblasti práva a bezpečnosti se ELS zaměřila na prosazení reformy tzv. nařízení Brusel I, které umožní snazší a rychlejší výkon rozhodnutí soudů přes hranice. To by mělo spotřebitelům a podnikatelům ušetřit přes 47 miliónů Eur ročně. Rovněž došlo k harmonizaci pravidel pro dědictví s mezinárodním právem prvkem.???. Dále je snaha usnadnit přeshraniční obchodní transakce - probíhá schvalování 28. dobrovolného smluvního režimu se standardizovanými formulářovými smlouvami ve všech národních jazycích. ELS rovněž podpořila rozšíření pravomocí agentury Frontex, která pomáhá členským státům s ochranou vnějších hranic EU.

V oblasti ústavních záležitostí se ELS podílela na dokončení implementace tzv. občanské iniciativy, kdy jeden milion evropských občanů může pomocí petice iniciovat změnu evropských předpisů. Postoupilo se také v jednání o přístupu EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

V oblasti genderové politiky ELS usiluje o změny přístupu, jelikož se stávající právní rámec neosvědčil. Zejména jde o odstranění platové diskriminace žen, což je neudržitelné i s ohledem na to, že ženy v zemích EU dosahují vyššího vzdělání než muži. ELS se zasadila také o podporu programu Daphne, který má řešit boj proti násilí na ženách.

V oblasti kultury a vzdělávání ELS dlouhodobě podporuje optimální rámec pro rozvoj kreativního průmyslu. Taktéž se ELS zapojila do legislativní podpory dobrovolnictví, které přináší řadu benefitů společnosti. Zejména bylo nutné pro mladé Evropany usnadnit přeshraniční sezónní výměnu dobrovolníků.

V oblasti rozpočtu za strategický cíl ELS vždy prosazovala lepší strukturu víceletého finančního rámce, kde se budou zejména financovat celoevropské projekty – např. mobilita studentů v rámci projektu Erasmus či evropský navigační systém Galileo. ELS se zasadila o změnu parametrů rozpočtu, kterou schválil EP již před rokem. Návrh, na kterém se v březnu 2013 shodly členské státy, ale ELS a další kluby v EP odmítly, protože znamená omezení na nesprávných místech. EP trvá na rozpočtu s prorůstovými cíly, které podpoří tvorbu nových pracovních míst pro evropské občany. Česká republika je ve zvláštní pozici, kdy naše vláda požadovala snížení rozpočtu a jako své vítězství prezentovala významné snížení alokovaných zdrojů pro ČR, což bude znamenat méně prostředků pro naše občany, podniky a samosprávu. V době uzávěrky této zprávy nebyl rozpočtový rámec přijat, probíhají jednání mezi Radou a Evropským parlamentem.

V oblasti zemědělství a regionálního rozvoje ELS pracoval na reformě zemědělské politiky, kde cílem bylo poskytnout pravidla pro moderní zemědělství, vyšší bezpečnost potravin a rozvoj venkova. Nová pravidla také budou vyžadovat menší administrativní náročnost díky zjednodušení podmínek u jednotlivých procesů. ELS se zaměřila na dlouhodobý udržitelný rozvoj a konvergenci evropských regionů, včetně zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých oblastí. Tyto kroky byly dále doprovázeny podporou efektivní multiúrovňové veřejné správy, kdy má být dále posílena role místních a regionálních samospráv, které jsou v rozhodovacích procesech nejblíže občanovi a mají nejvyšší znalost konkrétních specifik jednotlivých lokalit.

3. Práce Zuzany Roithové v EP:

a) Oblasti zodpovědnosti/funkce:

Zuzana Roithová

- Vedoucí české národní delegace při ELS

- Členka Rozšířeného předsednictva ELS

- Místopředsedkyně Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU (Afrických, Karibských a Tichomořských států – Evropské unie) - odpovědná za oblast dodržování lidských práv; v rámci tohoto shromáždění členství v Politické komisi

- Členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

- jediný zástupce EP ve Vědeckých komisích Evropské komise pro bezpečnost výrobků

- Zastupující členka ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

- Zastupující členka ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

- Zastupující členka v Podvýboru pro bezpečnost a obranu

- Zastupující členka v Delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

- Zastupující členka v Delegaci v Parlamentním shromáždění Euronest (pro Východní partnerství)

Dále pracuje v parlamentních skupinách pro bioetiku, zdravotně postižené a řadě dalších.

b) Přehled vybraných oblastí, ve kterých se Zuzana Roithová angažovala:

Od začátku tohoto volebního období se snažila maximálně využít rozšířené pravomoci Evropského parlamentu v rámci Lisabonské smlouvy. Prokázalo se, že obavy odpůrců této smlouvy byly naprosto liché. Z. Roithová se angažovala v tlaku na ostatní evropské instituce a představitele Kanady ve věci zrušení kanadských víz pro občany ČR, rozvoji lidských práv ve světě, zvyšování ochrany spotřebitelů, modernizaci telekomunikačních pravidel spolu s garancí ochrany jednotlivých uživatelů, zachování zájmů českých textiláků při označování textilních výrobků, podpoře nájemníků v kauze tzv. OKD bytů, rozšíření digitálních spotřebitelských práv (spuštění internetového portálu eYouGuide), propuštění na kauci dvou Čechů zadržených v Řecku, revizi zpolitizovaných procesů v Rusku a na Ukrajině, odmítnutí mezinárodní dohody proti padělatelství (dohoda ACTA) pro nedostatek garancí zachovávajících evropské standardy základních práv a svobod, zachování babyboxů či zvyšování bezpečnosti výrobků uváděných na trh atd. Zuzana Roithová pokračovala v prosazování lidských práv v nejchudších rozvojových státech jako místopředsedkyně parlamentního shromáždění AKT-EU odpovědná za lidská práva. Zuzana Roithová opětovně podpořila odpůrce letního času v rámci snahy o celoevropskou petici na toto téma.

Její činnost v Evropském parlamentu také směřovala ke zlepšení podnikatelského prostředí v Evropě (balíčky Single Market Act I a II, posílená spolupráce v oblasti patentu) i ochraně spotřebitelů (vytvoření 28. smluvního režimu a standardizovaných smluvních vzorů, regulace tabákových výrobků, označování potravin). Jedním z klíčových témat bylo a je zpřísnění dohledu nad bankovním sektorem, který nedokázaly národní vlády efektivně regulovat.

c) Zpravodajství ve výborech a delegacích:

Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu Zuzana Roithová byla zpravodajkou pro stanovisko ve věci posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Z. Roithová navrhla opatření pro zpřísnění boje proti padělkům z třetích zemí a zároveň zavázala EK k předložení účinnějších strategií pro využití ekonomického potenciálu licencí autorských děl na internetu, včetně zlepšení přístupu veřejnosti k digitálnímu obsahu.

SOLVIT Zuzana Roithová byla stínovou zpravodajkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele u zprávy o činnosti SOLVIT, což je síť poradenských center ve všech členských státech EU, které pomáhají jak občanům, tak podnikatelům v případě chybné aplikace unijních předpisů ze strany státních orgánů, tj. tyto kontaktní místa přispívají k odstranění bariér a diskriminace při přeshraničním prodeji zboží, poskytování služeb, podnikání či uplatňování občanských práv.

Právo na potraviny Zuzana Roithová byla zpravodajkou Předsednictva Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU u zprávy o Právu na potraviny, kde se zasazovala zejména o zajištění přístupu k pitné vodě a základním potravinám v nejchudších afrických zemích.

Právní postavení osob vysídlených v rámci své vlastní země Zuzana Roithová byla zpravodajkou Předsednictva Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU u zprávy Právní postavení osob vysídlených v rámci své vlastní země, která se zaměřila na zlepšení života osob, které nemohou získat statut uprchlíků podle mezinárodního práva a mají tudíž zhoršený přístup k humanitární pomoci, jelikož neopustili vlastní zemi, ale jsou například z důvodu občanské války nuceni setrvávat daleko od svých domovů.

Užití tzv. osiřelých děl Zuzana Roithová byla zpravodajkou poslaneckého klubu

Evropské lidové strany ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů ke směrnici umožňující využití tzv. osiřelých děl, tj. děl, která jsou chráněna autorskými právy, ale jejichž autoři jsou neznámí či nedohledatelní. Díky jejím pozměňovacím návrhům bude možné provádět velké digitalizační projekty evropského kulturního dědictví. Předpis umožní přístup k velké části děl 19. a 20. století zdarma a přeshraničně, a proto i z ČR bude jednoduchý přístup přes internet k řadě knižních klenotů z historických sbírek nejvěhlasnějších evropských knihoven.

Systémy pojištění vkladů Zuzana Roithová byla hlavní zpravodajkou stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k této směrnici, která řeší státní fondy zaručující výplatu vkladů při krachu bank. Prosadila řadu ustanovení ve prospěch např. krytí vkladních knížek, vkladů malých obcí či mimořádného krytí u vkladů spojených s restitucemi, sňatkem, hypotékou apod. Zároveň však zajistila, aby český bankovní sektor nemusel zvýšit zajištění nad úroveň již v ČR běžnou. Tyto kroky zvýší ekonomický potenciál pro bankovní sektor a zároveň se i zvýší bezpečnost vkladů drobných střadatelů.

Společný konsolidovaný základ daně právnických osob Zuzana Roithová byla zpravodajkou poslaneckého klubu Evropské lidové strany ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů ke směrnici modernizující pravidla pro výpočet daně právnických osob. Touto legislativou by došlo k harmonizaci pravidel např. pro odpisování majetku, investic do výzkumu, rozsahu odpočitatelných položek i daňového dozoru. Zuzana Roithová v této souvislosti prosadila tvrdší pravidla pro potírání tzv. daňových rájů.

Mezinárodní obchodní dohoda proti padělatelství - dohoda ACTA Zuzana Roithová se stala ve Výboru pro ochranu občanských svobod, spravedlnost a vnitřní bezpečnost zpravodajkou poslaneckého klubu ELS k posouzení kompatibility dohody ACTA s Listinou základních práv EU. Na základě podrobné právní analýzy bylo shledáno, že kvůli právní nejistotě a vzhledem k rozporným ustanovením dohody ACTA s některými základními principy evropského práva, včetně záruk ochrany osobních údajů, dohoda ACTA nevyhovuje primárnímu právu EU. Stanovisko, na kterém se Zuzana Roithová významně podílela, je prvním svého druhu od doby, kdy byla tato pravomoc dána Evropskému parlamentu prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Toto stanovisko se také stalo historickým precedentem pro způsob, jak v budoucnosti posuzovat jakékoliv nové mezinárodní smlouvy, pokud jde o soulad s lidskými právy.

Nový právní rámec pro uvádění výrobků na trh Zuzana Roithová se stala hlavní zpravodajkou na deset směrnic (jen minimum jiných europoslanců mělo dosud více zpráv než 9) o uvádění výrobků na trh. Díky jejím skoro 500 pozměňovacím návrhům dojde k celkovému zvýšení bezpečnosti výrobků a posílení dozorové činnosti. Podnikatelům na jedné straně ubude zbytečná byrokracie a bude přeshraničně uznávána i elektronická forma dokumentace a povinných prohlášení. Na druhou stranu budou spotřebitelé včetně osob se zdravotním postižením přísněji chráněni. Zuzana Roithová prosadila i zvýšení právní odpovědnosti dovozců zboží ze třetích zemí na roveň odpovědnosti evropských výrobců, a proto bude snáze postihnutelné nekvalitní asijské zboží uváděné na jednotný trh EU. Konečné přijetí těchto 10 zpráv ze strany všech institucí EU v rámci tzv. trialogů mezi Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí bylo posunuto na 2. čtvrtletí 2014 díky pomalejšímu postupu kyperského a irského předsednictví, resp. menšiny členských států.

d) Interpelace

Zuzana Roithová předložila sama či ve spolupráci s ostatními kolegy v tomto volebním období celkem 52 interpelací. Jejich texty jsou k dispozici na této webové stránce:

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28352/seeall.html?type=QP

e) Písemná prohlášení

Zuzana Roithová prosadila úspěšně dvě písemná prohlášení – podařilo se jí to jako prvnímu z českým poslanců. První se zabývalo „nedostatečně transparentním procesem a případně problematickým obsahem obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)“ a druhé se týkalo „obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarity v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou.“ Další dvě písemná prohlášení sice nezískala nadpoloviční podporu všech europoslanců, ale získala velmi významnou podporu a zejména měla symbolický význam pro svá předložení – šlo konkrétně „o uplatňování zásady reciprocity osvobození od vízové povinnosti ve vztahu ke Kanadě a Spojeným státům americkým“ (144 podpisů) a o hold zesnulému prezidentovi Václavu Havlovi „k uctění památky Václava Havla a jako projev uznání tomuto bývalému prezidentovi Československa a České republiky a obhájci lidských práv“ (141 podpisů). Samotné texty jsou k dispozici na této webové stránce:

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/28352/seeall.html?type=WDECL

f) Usnesení

Návrhy 102 usnesení, jejichž je Zuzana Roithová spoluautorkou, jsou k dispozici na této webové stránce:

http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=MOTION&language=CS&term=7&author=28352

4. Další činnost: Zuzana Roithová o své práci pravidelně informuje nejen na svých webových stránkách, ale i prostřednictvím informačních emailů přes MojeKDU, na Facebooku, na svém blogu, prostřednictvím videopozdravů, na stránkách vlastního bulletinu Zpravodaj a osobně na seminářích a přednáškách pořádaných v Bruselu, Štrasburku či v ČR. Zároveň umožňuje stáže voličů a členů KDU-ČSL v EP, organizuje informační cesty do sídel EP. Zuzana Roithová se angažuje v podpoře charitativních činností a aktivně vystupuje v českých i zahraničních mediích.

Soutěže pro studenty středních škol. Zuzana Roithová ve spolupráci s občanskými sdruženími Generation Europe a Propolis pořádá vzdělávací soutěže pro základní a střední školy, ve kterých mohou studenti a pedagogové získat jako odměnu poznávací zájezd do EP. Cílem soutěží je osvojení si znalostí a dovedností ve spotřebitelské oblasti a zlepšení orientace mladých lidí ve veřejném dění obecně.

Bezplatná právní a spotřebitelská poradna pro občany v tíživé sociální situaci. Zuzana Roithová dlouhodobě podporuje činnost bezplatných právních poraden organizované studenty právnických fakult pro občany v tíživé sociální situaci. Tento užitečný projekt byl rozšířen o další oblast díky spolupráci se spotřebitelskou organizací. Více viz:

http://www.poradnaprava.cz/

http://www.spotrebitel.net/

Internetový informační portál www.budulinek.eu na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami. Zuzana Roithová dále podporuje tento portál, který založila již v minulém mandátu. Jedná se o realizaci praktické prorodinné politiky. Tyto internetové stránky slouží úspěšně všem rodičům, prarodičům a pedagogům, kteří mají starost o děti a není jim lhostejné, že český i evropský trh zaplavují nebezpečné většinou asijské výrobky, včetně hraček. Portál nabízí prověřené informace, na které je možné se spolehnout. Pomocí těchto stránek je možné se lépe orientovat na liberalizovaném trhu a snižovat tak rizika pro svou rodinu na minimum. V posledních letech byly stránky rozšířeny o nový unikátní vyhledávací systém, kde lze ověřit, zda konkrétní výrobek není na evropském seznamu nebezpečných produktů. Pro zvýšení osvěty rodičů byly organizovány informační kampaně o zdravém dětském obouvání a zdravém stravování. Zuzana Roithová také pomohla s projektem časopisu Lusk pro děti a učitelky v mateřských školkách a centrech.

Suchdolské divadelní večery. Již po řadu let se koná pod záštitou a s finanční podporou Zuzany Roithové letní festival českých ochotnických divadel v Suchdole nad Lužnicí.

5. Prezidentská kandidatura: V únoru 2012 Zuzana Roithová s podporou KDU-ČSL, neziskového sektoru a řady osobností oznámila svou kandidaturu na úřad prezidenta republiky - podstránky věnované specificky této jedenáctiměsíční prezidentské kampani jsou přístupné na této adrese: http://prezident.roithova.cz/ Díky pomoci více než 5000 dobrovolníků převážně z řad členů KDU-ČSL bylo v krátkém čase shromážděno 81 199 podpisů (ověřených 75 066 podpisů), čímž byla splněna povinnost daná příslušným zákonem pro účast v prvních přímých prezidentských volbách v ČR. Symbolem kampaně bylo heslo "Člověk" . Zuzana Roithová nevedla populistickou kampaň, ale akcentovala křesťanské hodnoty, vyvracela mýty o evropské integraci a zdůraznila nejsilněji ze všech kandidátů význam demokratických standardů pro další vývoj této země. Jednoznačně se vymezila vůči vlivu jakékoliv nedemokratické síly včetně komunistické strany na řízení státu. Prezidentská kampaň byla současně vizitkou jak evropské politiky ELS tak programových priorit a hodnot KDU-ČSL. Kampaň Zuzany Roithové byla od začátku deklarována jako nezávislá na darech právnických osob – podařilo se tak shromáždit 712 734,- Kč od 241 dárců. Celkové hospodaření skončilo s přebytkem 40 000,- Kč, které byly věnovány na dobročinné účely. Výše patří v porovnání s ostatními kandidáty k těm nejštědřejším.

Zuzana Roithová skončila v prvním kole ziskem 255 045 hlasů – tj. 4,95% (při účasti 61,31%.), což znamenalo šesté pořadí z devíti (a první pořadí mezi ženami). Kampaň byla od počátku vedena jako nízkonákladová. To mělo i vliv na průzkumy veřejného mínění, takže nezanedbatelné množství sympatizujících voličů se nakonec rozhodlo dát hlas kandidátovi s vyššími preferencemi.

Vzhledem k tomu, že se podařilo překonat volební zisk počtu hlasů Z. Roithové či KDU-ČSL z let 2004, 2009 i 2010, lze to označit za pozitivní zprávu o tom, že vnímání značky KDU-ČSL má u voličů náležitou odezvu a tato podpora má vzrůstající tendenci.

 


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled