poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Ze Sjezdu KDU-ČSL


Zpráva o činnosti poslanců KDU-ČSL v Evropském parlamentu - 2009 - 2010

 
[ 23. listopadu 2010 | Autor: Zuzana Roithová, Jan Březina ]
 

1. Úvod Ve volbách do Evropského parlamentu (EP) v červnu 2009 pro 7. volební období (2009-2014) získali poslanci KDU-ČSL 7,64 % platných hlasů. Obhájili tak své dva poslanecké mandáty z voleb v roce 2004. Z. Roithová získala nejvíce preferenčních hlasů ze všech zvolených poslanců (v relativním vyjádření), konkrétně 29,09 %. Oba poslanci Z. Roithová a J. Březina jsou členy nejsilnějšího poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS). Klub má 265 z celkových 736 poslanců parlamentu a jejím předsedou zůstává Joseph Daul z Francie. Tento poslanecký klub se po odchodu britské konzervativní strany, ODS a dalších stran vrátil k svému původnímu názvu odvozenému od Evropské lidové strany, jejíž je KDU-ČSL jediným českým členem.  

Výsledky i průběh aktivit poslanců KDU-ČSL v EP jsou pravidelně dostupné na internetových stránkách www.roithova.cz a www.janbrezina.cz. Práce poslanců KDU-ČSL je podobně jako v předchozím volebním období mandátu velmi dobře hodnoceni médii a odbornou veřejností. Na základě výsledků práce minulého volebního období, kdy čeští novináři opakovaně poukazovali na pracovitost a vytrvalost obou poslanců, byla i zvolena hlavní volební propagace pod názvem "Zvol své evropské hvězdy" www.evropske-volby.cz šířená zejména pomocí úspěšné akce "ploty". Poslanci KDU-ČSL i nyní předčí své české kolegy z jiných stran ve většině statistických ukazatelů aktivity za uplynulý rok: Z. Roithová měla 57 vystoupení na plenárním zasedání, položila 15 interpelací, navrhla 3 usnesení, předložila 1 písemné prohlášení a byla zpravodajkou pro 1 stanovisko, J. Březina měl 16 vystoupení na plenárním zasedání, položil 15 interpelací a navrhl 3 usnesení (k 31. 7. 2010). I jako ocenění práce zástupců KDU-ČSL v EP se rozšířené předsednictvo poslaneckého klubu ELS rozhodlo přijmout jejich pozvání do Karlových Varů a tak poprvé v historii zasedalo na půdě ČR.  Za zájmu medií byla 6.-7.5. 2010 diskutována aktuální politická  témata jako je strategie proti hospodářské krizi, boj proti korupci, organizovanému zločinu a hazardu a také otázky Východní partnerství. Předsednictvo ELS vyjádřilo  následně velké poděkování KDU-ČSL za obsahové i organizační zajištění.

 Předkládaná zpráva se týká práce obou poslanců v 7. volebním období v letech 2009-2010.

 2. Evropský parlament:

 Na začátku nového volební období se Evropský parlament musel shodnout na vytvoření svých řídících orgánů a zvolení jednotlivých představitelů. Do čela EP byl zvolen člen ELS Jerzy Buzek (Polsko), který se stal historicky prvním předsedou EP pocházejícím ze zemí střední a východní Evropy. Vliv ELS jako vítěze evropských voleb  se projevil i ve složení nové Evropské komise. V jejím čele je opět J. Barroso a také většina komisařů pochází ze zástupců ELS, podobně jako nový předseda Evropské rady H. Van Rompuy. Parlament získal po ratifikaci Lisabonské smlouvy opožděně vstupující v platnost  vyšší kompetence mimo jiné i ve vztahu k Evropské komisi. Schválení  nové Evropské komise) předcházela velice  pečlivá slyšení jednotlivých kandidátů na komisaře před poslanci ve výborech (schválena 488 hlasy). Kromě standardní  legislativní činnosti se parlament věnoval  Legislativnímu plánu nové Evropské komise a implementací řady změn vyplývajících z Lisabonské smlouvy. EP se podařilo vyjednat s Evropskou komisí výhodnou meziinstituční dohodu, která umožní poslancům mimo jiné i vyšší pravomoce a kontrolu (a to i nad rámec Lisabonské smlouvy). EP se také zaměřil na tvorbu strategických  dokumentů pro boj proti hospodářské a finanční krizi. Prosadil zásadní reformy při dohledu nad finančním trhem a to včetně zlepšení dohledu na evropské úrovni.  

3. Legislativní práce poslanců

a) Oblasti zodpovědnosti/funkce:

Zuzana Roithová

 

 • Předsedkyně české národní delegace při ELS
 • Místopředsedkyně Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT‑EU (Afrických, Karibských a Tichomořských států – Evropské unie) /odpovědná za oblast dodržování lidských práv; v rámci tohoto shromáždění členství v politické komisi)
 • Členka Rozšířeného předsednictva ELS
 • Členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • jediný zástupce EP ve Vědecké radě Evropské komise
 • Zastupující členka ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • Zastupující členka ve Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 • Zastupující členka v Podvýboru pro bezpečnost a obranu
 • Zastupující členka ve Zvláštním výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • Zastupující členka v Delegaci pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • Zastupující členka v Delegaci v Parlamentním shromáždění Euronest (pro Východní partnerství)

Dále pracuje v parlamentních skupinách pro bioetiku, zdravotně postižené, a dalších.

 Jan Březina

 • Pokladník české národní delegace při ELS
 • Člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 • Člen Delegace pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • Člen Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (pro Východní partnerství)
 • Zastupující člen ve Výboru pro regionální rozvoj
 • Zastupující člen v Delegaci pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

b) Přehled stěžejních oblastí, ve kterých se angažovali poslanci KDU-ČSL

Čeští poslanci se snažili navázat na práci a nedokončené úkoly českého předsednictví EU, za zmínku stojí zejména prosazení Telekomunikačního balíčku, který jednak přinese nový impuls pro podnikatele v telekomunikačním a IT trhu, tak zároveň poskytne řadu garancí jednotlivým uživatelům (a to díky pozměňovacímu návrhu Z. Roithové i v oblasti základních občanských práv). Oba poslanci vyvíjeli tlak na ostatní evropské instituce a představitele Kanady ve věci zrušení kanadských víz pro občany ČR a zajistili podporu ze strany H. Van Rompuye pro tento český národní zájem. Z. Roithová podpořila k malým státům spravedlivější personální obsazení nově vznikající Evropské služby pro vnější činnost (tj. nové diplomatické služby EU). Z. R. vystoupila ve prospěch účinnějšího boje proti terorismu, kterou přinese nová dohoda SWIFT mezi EU a USA o výměně dat o finančních transakcích odkrývající nelegální finanční zdroje teroristických skupin. Z. R. tradičně hájila zájmy českých textiláků při projednávání nové legislativy harmonizující označování textilních výrobků. V návaznosti na její interpelaci (která byla propojena s oficiální stížností na Evropskou komisi a dopisem předsedovi EK J. Barrosovi) začalo oficiální vyšetřování v kauze OKD bytů a nedovolené státní podpory v řádu několika miliard korun. Evropská komise splnila požadavek Zprávy Z. R. „ O důvěře spotřebitele v digitálním prostředí“ a od podzimu 2009 spustila i v českém jazyce celoevropský internetový portál eYouGuide, kde se uživatelé poprvé v ucelené a jednoduché formě otázek a odpovědí dozví o svých právech a povinnostech na internetu a při používání informačních technologií. Z. R.  trvale upozorňovala na nekvalitní zboží dovážené do EU z Číny a dalších asijských zemí a zasazovala se za zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu ( vystoupila proti uzavření Dohody o volném obchodu s Jižní Koreou, jejíž dopad by v původní podobě byl na evropský automobilový průmysl katastrofální). Z. Roithová jako bývalá zpravodajka prosazovala u legislativy o nových potravinách v druhém čtení, aby nové potraviny byly uváděné na trh v souladu s etickými hodnotami a nebyly tak podporovány potravinové produkty z klonovaných zvířat. Z.R. kritizovala dodržování lidských práv ve světě (zejména v totalitních státech) a spolu s dalšími poslanci adresovala ruskému prezidentovi protest ve věci spravedlivého procesu s M. Chodorkovským. Z. R. se intenzivně zasazuje za zákaz reklamy na on-line sázení a hazardní hry orientované na mládež v celé EU. Oba poslanci se kriticky vyjádřili k připravované hospodářské strategii EU 2020, kdy postrádají konkrétnější realistické cíle a závazky jako poučení z neúspěchu tzv. Lisabonské strategie.

J. Březina pokračoval v boji za ochranu tradičních českých specialit, která je přínosná pro výrobce, spotřebitele i pro posilování národní a regionální identity. Přispěl tak k získání zeměpisného označení pro sýry Jihočeská niva a Olomoucké tvarůžky a k předložení žádosti o ochranu zeměpisného označení Valašský frgál. Kromě toho J. Březina vybídl český a slovenský svaz zpracovatelů masa k předložení společných žádostí o ochranu špekáčků, spišských párků, loveckého salámu a liptovského salámu a zasadil se o prozatímní zablokování polských žádostí o ochranu označení kabanos a lovecká klobása,

J. B. byl aktivní na poli legislativy týkající se energetické účinnosti. Měl podíl na prosazení nových pravidel označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost, nových pravidel pro energetickou účinnost budov a ovlivnil podobu nově schválené směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie. Zejména byl přijat jeho požadavek, aby v reklamních materiálech na výrobky spojené se spotřebou energie musela být uvedena energetická účinnost jen v případě, že se týkají technických vlastností výrobku. Tím se podařilo zajistit, aby výběr marketingových metod nebyl omezen nad míru nezbytně nutnou.

J. B. důrazně upozornil na nebezpečí ztíženého přístupu k evropským fondům po roce 2013 vyplývající z prvních návrhů příslušných dokumentů ze strany Evropské komise. Využíval všech politických možností k tomu, aby nová legislativa pro strukturální fondy po roce 2013 vytvářela příznivé podmínky pro čerpání českých subjektů. Zasazoval se o to, aby strukturální fondy byly dosažitelné i pro kraje, které v následujícím finančním období 2014-2020 překročí hranici mezi vyspělostí a zaostalostí, která činí 75% HDP EU.

J. B. hájil zájmy českých zemědělců v připravované reformě společné zemědělské politiky EU, kde je nutno čelit silným diskriminačním tendencím ze strany tradičních zemědělských států EU. Ve snaze zachovat si maximum dosavadních příjmů plynoucích ze společné zemědělské politiky EU tyto státy usilují o nastavení nerovných podmínek přímých plateb, které by konkurenčně znevýhodňovaly nové členské státy y EU. Jedním z uvažovaných postupů je vzestupné krácení přímých plateb v závislosti na velikosti farmy, na což by tvrdě doplatilo české zemědělství vyznačující se vysokým podílem velkých zemědělských podniků. 

J. B. uspěl s interpelací na Evropskou komisi, když dosáhl změny jejího názoru na problematiku kombinované výroby elektřiny a tepla v kontextu emisních povolenek CO2. Výsledkem je, že teplárny budou moci získat emisní povolenky zdarma nejenom pro výrobu tepla, ale i pro výrobu elektřiny, což se blahodárně odrazí na její ceně a tím pádem na výhodnosti pro spotřebitele. 

c) Zpravodajství ve výborech a delegacích 

 • Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu Z. Roithová byla zpravodajkou pro stanovisko ve věci posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu, které naprostou většinou hlasů přijal  12. dubna 2010 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Z. Roithová navrhla opatření pro zpřísnění boje proti padělkům z třetích zemí a zároveň zavázala EK k předložení  účinnějších strategií pro využití ekonomického potenciálu licencí autorských děl na Internetu, včetně zlepšení přístupu veřejnosti k digitálnímu obsahu. 
 • SOLVIT Z. Roithová byla stínovou zpravodajkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele u zprávy o činnosti SOLVIT, což je síť poradenských center ve všech členských státech EU, které pomáhají jak občanům tak podnikatelům v případě chybné aplikace unijních předpisů ze strany státních orgánů, tj. kontaktní místa přispívají k odstranění bariér a diskriminace při přeshraničním prodeji zboží, poskytování služeb, podnikání či uplatňování občanských práv. 
 • Právo na potraviny  Z. Roithová byla zpravodajkou Předsednictva Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT‑EU u zprávy o Právu na potraviny, kde se zasazovala zejména o zajištění přístupu k pitné vodě a základním potravinám v nejchudších afrických zemích.  
 • Právní postavení osob vysídlených v rámci své vlastní země Z. Roithová je zpravodajkou Předsednictva Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT‑EU u zprávy Právní postavení osob vysídlených v rámci své vlastní země, která se zaměřila na zlepšení života osob, které nemohou získat statut uprchlíků podle mezinárodního práva a mají tudíž zhoršený přístup k humanitární pomoci, jelikož neopustili vlastní zemi, ale jsou například z důvodu občanské války nuceni setrvávat daleko od svých domovů.  
 • Navigační systém Galileo J. Březina byl stínovým zpravodajem ke zprávě o provádění globálních družicových navigačních systémů včetně systému Galileo 
 • Energetické štítkování J. Březina byl stínovým zpravodajem ke směrnici o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 

3. Nelegislativní činnost poslanců v EP

 a) Interpelace

 Z. Roithová předložila interpelace v následujících záležitostech: 

 • 31. srpna 2009 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se dalšího postupu evropských institucí k znovuobnovení reciprocity ve vízovém režimu s Kanadou po jednostranném zavedení víz pro občany České republiky
 • 22. prosince 2009 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se změny omezení podpůrného programu MEDIA
 • 15. ledna 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se neslučitelnosti veřejné podpory s pravidly společného trhu EU ve věci privatizace OKD bytů v České republice
 • 20. ledna 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se případu spojování podniků Oracle Corporation a Sun Microsystems a normy pro nápravné prostředky
 • 5. února 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se přístupu občanů k dokumentům EU
 • 5. února 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se výživových a zdravotních tvrzení
 • 18. března 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se zrušení přechodu na letní čas
 • 26. března 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se lidských práv v Pákistánu
 • 14. dubna 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se ekologické likvidace metalurgických odpadů
 • 7. června 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních: problémy při provádění
 • 9. června 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se vízové povinnosti ze strany Kanady pro české, rumunské a bulharské občany
 • 22. července 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se neprovedení práva na veřejné půjčování v Evropě
 • 27. července 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se zavedení právního rámce EU na ochranu certifikačních známek
 • 27. července 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se podpory rozvoje online systému alternativního řešení spotřebitelských sporů v Evropě
 • 27. července 2010 položila Z. Roithová Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se kroků Evropské komise na potírání nepoctivých katalogových firem 

J. Březina předložil interpelace v následujících záležitostech: 

 • V říjnu 2009 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se vztahu práva EU a tzv. Benešovch dekretů
 • V říjnu 2009 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se patentové ochrany náhradních dílů v automobilovém průmyslu
 • V červnu 2010 položil J. Březina spolu s dalšími členy EP dotaz k ústnímu zodpovězení s rozpravou s názvem „Nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních: problémy při provádění”
 • V listopadu 2009 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se sdělení Evropské komise týkající se reformy evropského rozpočtu
 • V prosinci 2009 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se polských žádostí o ochranu zaručené tradiční speciality Kabanosy a Kielbasa mysliwska
 • V lednu 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se žádosti o ochranu označení původu "Chelčicko-lhenické ovoce
 • V březnu 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se žádosti o ochranu zeměpisného označení Olomoucké tvarůžky
 • V březnu 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
 • V březnu 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se českého operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - přidělení prostředků na rok 2007
 • V březnu 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se působení katalogových firem v EU
 • V dubnu 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se výstavby dálnice D8 spojující Prahu s Německem
 • V květnu 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se překážek volného pohybu zboží v EU - vnitrostátního monopolu na vydávání atestů
 • V červnu 2010 J. Březina vypracoval a spolu s dalšími členy EP položil dotaz k ústnímu zodpovězení týkající se vízové povinnosti ze strany Kanady pro české, rumunské a bulharské občany
 • V červenci 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se diskriminace kombinované výroby elektřiny a tepla
 • V červenci 2010 položil J. Březina Komisi otázku k písemnému zodpovězení týkající se zvažovaného vynětí Evropského sociálního fondu z politiky soudržnosti 

b) Návrhy usnesení 

Z. Roithová předložila návrhy usnesení Evropského parlamentu v následujících záležitostech: 

 • 14. června 2010 podala Z. Roithová spolu s dalšími poslanci návrh na  Usnesení Evropského parlamentu o přírodních katastrofách ve střední Evropě
 • 28. dubna 2010 a 19. dubna 2010 podala Z. Roithová spolu s dalšími poslanci návrh na  Usnesení Evropského parlamentu O všeobecném zákazu těžebních technologií používajících kyanid v Evropské unii 

J. Březina předložil návrhy usnesení Evropského parlamentu v následujících záležitostech: 

 • V červnu 2010 podal J. Březina spolu s dalšími poslanci návrh na  Usnesení Evropského parlamentu o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Maďarsku
 • V prosinci 2009 podal J. Březina spolu s dalšími poslanci návrh na  Usnesení Evropského parlamentu o svobodě projevu v Ázerbájdžánu 

c) Písemné prohlášení

8. 3. 2010 Z. Roithová předložila spolu s kolegy F. Castex, A. Alvaro, S. Lambrinidis písemné prohlášení O nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA), které spolupodepsalo již 353 poslanců (k 31. 7. 2010) a které tak velmi pravděpodobně vstoupí v platnost k 9. 9. 2010 (pokud jej podepíše minimálně 369 poslanců, tj. nadpoloviční většina) a stane se teprve 42. úspěšným písemným prohlášením od roku 2004 a prvním které předložil český poslanec. 

4. Další činnost  

Poslanci o své práci pravidelně informují jak na webových stránkách tak  osobně při návštěvách v regionech. Vydávají informační brožury, v nichž jsou přibližována občanům stěžejní témata, pořádají semináře, organizují stáže voličů a členů KDU-ČSL v EP. Jsou aktivní v českých i zahraničních mediích. 

Soutěž pro studenty středních škol Z. Roithová ve spolupráci s Generation Europe a se Sdružením obrany spotřebitelů (SOS) vyhlašovala soutěž pro střední školy a odměnu pro vítěze, ve které mohou studenti vyhrát poznávací zájezd do EP. Cílem soutěže je osvojení si znalostí a dovedností ve spotřebitelské oblasti a zlepšení orientace mladých lidí ve spotřebitelské problematice. 

Bezplatná právní poradna pro občany v tíživé sociální situaci Z. Roithová převzala záštitu a poskytuje zázemí své kanceláře v Praze pro činnost První právní pomoci - bezplatné právní poradně organizované studenty právnických fakult pro občany v tíživé sociální situaci. Tento velmi prospěšný projekt se rozšiřuje i na právní poradnu o medicínském právu, která pacientům poskytuje potřebné informace o jejich právech při využívání zdravotnické péče. Více viz: http://www.poradnaprava.cz/ 

Internetový informační portál www.budulinek.eu na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami Z. Roithová realizuje praktickou prorodinnou politiku. Zřídila stránky pro všechny rodiče, prarodiče a pedagogy, kteří mají starost o děti a není jim lhostejné, že český i evropský trh začínají zaplavovat nebezpečné asijské výrobky, včetně hraček. Pomocí těchto stránek je možné se lépe orientovat na liberalizovaném trhu a snižovat tak rizika pro svou rodinu na minimum. Pro zvýšení informovanosti organizuje na stránkách soutěže pro rodiče  a financuje odměny pro vítěze.

Suchdolské divadelní večery.  Již třetím rokem se konal v červenci 2010 pod záštitou a s finanční podporou Z.R. letní festival českých ochotnických divadel v Suchdole nad Lužnicí.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled