poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006

Regulace trhu s vínem - reforma


Současná unijní regulace trhu s vínem

Regulace trhu s vínem je v současné době upravena směrnicí číslo 1493/1999. 
 
[ 11. října 2006 | Autor: ]
 
Regulace trhu s vínem je v současné době upravena směrnicí číslo 1493/1999. 
Tato směrnice zavádí do praxe určitá omezení, která mají za účel bránit nadprodukci vín, jmenovitě se jedná o:
·        Zákaz výsadby nových vinic, s výjimkami např. pro výzkumné účely, pěstování štěpů a opětovnou výsadbu Art 2, 3
·        Zavádí finanční prémie pro ty pěstitele, kteří přestanou s vinařstvím Art 8
·        Zavádí systém pro konversi a restrukturalizaci vinic Art 11
·        Upravuje zřízení informačního rejstříku, ve kterém budou například uvedeny veškeré vinice s popisem pěstovaných odrůd
·        Zavádí povinnost výrobců každoročně informovat o vyprodukovaném množství Art 16
·        Přesně upravuje podmínky destilace a fermentace vín Art 27
·        V případě nouzového stavu na trhu umožňuje společenství podpořit destilaci nadbytečných či nekvalitních vín Art 29 a násl.
·        Upravuje vznik organizací producentů vín a stanovuje oprávnění Art 39
·        Upravuje oenologické postupy Art 41
·        Upravuje označování jakostních vín Art 54
·        Stanoví pravidla obchodu se třetími zeměmi Art 59
  Reforma
                První náznaky reformy v červnu 2006. Tehdy komise předložila zprávu o vývoji na trhu s vínem(COM(2006) 319), ze které vyplývá, že každoročně dochází na unijním trhu s vínem k přebytku výroby, který je spojován s oslabováním prodejů evropského vína a především s rostoucím počtem dovozu víz ze zemí mimo EU.
V této zprávě rovněž EK předložila dva postupy, které mají vést k obnovení pozice evropských vín nejen na evropských ale i světových trzích.
 EK napřed stanovila cíle, jejichž dosažení má přinést požadovanou změnu.
Jedná se o:
  • Zvýšení konkurenceschopnosti evropských vín a to především s akcentem na jejich kvalitu
  • zjednodušit a zprůhlednit pravidla platná na trhu s vínem
  •  a to všech při zachování tradic evropského vinařství a s ohledem na životní prostředí
 Ke splnění těchto cílů připravila EK dvě možné varianty postupu, lišící se především v jejich časovém rozložení
·        plán A - rychlé řešení za cenu okamžitých opatření:
o       reforma společné vinařské politiky - postupné opuštění zákazu výsadby nových vinic a definitivní zrušení klučení (které se již od roku 1996 prakticky neprovádí)
·        plán B – řešení problému v delším časovém horizontu a skládající se ze dvou fází:
o       obnovení dobrovolného klučení vinic, motivovaného finanční prémií, s cílem vyřadit z produkce neúspěšné výrobce, předpokládá se, že by v průběhu pěti let byla plocha vinic snížena o 400 000 hektarů za celkovou sumu vyplacených prémií ve výši 2.4 mld. EURO.
·        další kroky jsou již pro oba plány shodné
o       upuštění od prostředků ovlivňování trhu, jedná se například o:
podporu destilování vína a o  podporu soukromého skladování vín
o       vytvoření rozpočtových kapitol, ze kterých by členské státy produkující víno mohli čerpat prostředky na financování některých z předem stanovených metod ochrany vlastního vinařského průmyslu(např. pojištění pro případ nepříznivého počasí)
o       propojení s plány Rozvoje venkova, například přidělení prémie vinaři za předčasný odchod do důchodu
o       zjednodušení a zprůhlednění politiky hodnocení a označování jakostních vín. Podpora samosprávných profesních organizací aby byly schopny kontrolovat kvalitu vín pěstovaných v jednotlivých regionech
o       zjednodušení předpisů o označování vín, zavedení jednotného právního rámce
o       zlepšit propagaci evropských vín
o       minimalizovat negativní dopad na životní prostředí
·        EK očekává že tyto plány budou mít neutrální dopad na rozpočet společenství
·        Úplnou deregulaci trhu EK odmítá pro politickou neprůchodnost takového řešení situace
  k tomuto balíku opatřeni přijal AGRI následující stanovisko: (2006/2109 (INI))
 
  • AGRI odmítla klučení v podobě navržené komisí, s odkazem na to, že komisní návrh směřoval především k omezení produkce jako takové, ne však k jejímu zkvalitněni a místo toho upřednostňuje selektivnější přístup, založený na kvalitě vína pěstovaného na předmětné vinici, na skutečnosti, zda ta která vinice obdržela dotaci ze strukt. fondu či na obchodní úspěšnosti vinice
  • dále vyzdvihuje důležitost registru vinic a podporuje jeho začlenění do integrovaného systému pod SZP
  • podporuje konsolidaci, uznání a ochranu vín se specifickým zeměpisným původem
  • trvá na pokračování podpoře destilování vín jako prostředku ke snižování přebytku vín na trhu
  • trvá na pokračování omezování nové výsadby vinic
 

Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled