94/1963 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 4. prosince 1963

  o rodině

  Změna: 132/1982 Sb.

  Změna: 234/1992 Sb.

  Změna: 72/1995 Sb.

  Změna: 91/1998 Sb.

  Změna: 360/1999 Sb.

  Změna: 301/2000 Sb.

  Změna: 109/2002 Sb.

  Změna: 320/2002 Sb., 321/2002 Sb.

  Změna: 315/2004 Sb.

  Změna: 383/2005 Sb.

  Změna: 134/2006 Sb., 227/2006 Sb.

  Změna: 115/2006 Sb.

  Změna: 342/2006 Sb.

  Změna: 112/2006 Sb.

  Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo
  na tomto zákoně o rodině

  nadpis vypuštěn

  Čl.I

  zrušen

  Čl.II

  zrušen

  Čl.III

  zrušen

  Čl.IV

  zrušen

  Čl.V

  zrušen

  Čl.VI

  zrušen

  Čl.VII

  zrušen

  ČÁST PRVNÍ

  Manželství

  HLAVA PRVNÍ

  Vznik manželství

  § 1

  (1) Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonem
  stanoveným způsobem.

  (2) Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.

  § 2

  Muž  a  žena,  kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen
  "snoubenci"), mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a
  svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj
  účel.

  § 3

  (1) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením
  muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před
  obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní
  jeho funkci, (dále jen "matriční úřad") nebo před orgánem církve nebo
  náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.

  (2) Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti
  dvou svědků.

  § 4

  Občanský sňatek

  (1) Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou,
  místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části
  hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně
  členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.

  (2) Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou, nebo
  místostarostou obce, městské části hlavního města Prahy, městských
  obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které
  nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému
  pobytu v jeho správním obvodu. Prohlášení o uzavření manželství lze
  činit i před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora
  hlavního města Prahy nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního
  města Prahy, jakož i před primátorem statutárního města, náměstkem
  primátora statutárního města nebo pověřeným členem zastupitelstva
  statutárního města.

  (3) Prohlášení o uzavření manželství podle odstavců 1 a 2 musí být
  učiněno v přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu.

  (4) Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem uvedeným v odstavci 1
  nebo 2 pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli
  vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu
  toto místo spadá.

  (5) Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít
  před kterýmkoli obecním úřadem.

  Církevní sňatek

  § 4a

  (1) Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným
  orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo
  náboženskou společností.^1)

  (2) Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo
  náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

  (3) Je-li život snoubence přímo ohrožen, může se manželství uzavřít na
  kterémkoli místě.

  § 4b

  (1) Podmínky uzavření manželství stanovené tímto zákonem platí i pro
  církevní sňatek.

  (2) Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží
  oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož
  vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny
  požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

  (3) Orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před
  kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od
  uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství s uvedením
  skutečností  podle  zvláštního  právního  předpisu^2)  příslušnému
  matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.^3)

  § 4c

  Manželství uzavřená občany České a Slovenské Federativní Republiky v
  období od 1. ledna 1950 do nabytí účinnosti tohoto zákona církevní
  formou v zahraničí podle práva platného v místě uzavření manželství,
  jsou platná podle československého práva.

  § 5

  Občan České republiky může v cizině uzavřít manželství též před
  zastupitelským úřadem České republiky oprávněným k tomu zvláštním
  předpisem.^3a)

  § 6

  (1) Snoubenci jsou povinni předložit stanovené doklady,^3b) jakož i
  prohlásit,  že  jim  nejsou  známy okolnosti vylučující uzavření
  manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu
  budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné
  zajištění rodiny po uzavření manželství.

  (2) Kdo chce uzavřít nové manželství, je povinen prokázat, že jeho
  dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Osoba,
  která dříve uzavřela registrované partnerství^3c) nebo obdobný svazek
  osob stejného pohlaví v zahraničí (dále jen "partnerství"), je povinna
  prokázat, že toto partnerství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

  (3) Matriční úřad může předložení stanovených dokladů prominout, je-li
  jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

  § 7

  (1) Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, není
  třeba předložit doklady jinak k uzavření manželství potřebné. I v
  takovém případě však snoubenci musí prohlásit, že jim nejsou známy
  okolnosti, které by uzavření manželství vylučovaly.

  (2) V cizině může přijmout prohlášení snoubenců, je-li alespoň jeden z
  nich státním občanem České republiky, v případě uvedeném v odstavci 1 i
  kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitán letadla
  registrovaného v České republice a velitel vojenské jednotky České
  republiky v zahraničí.

  § 8

  (1) Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství před matričním
  úřadem nebo oprávněným orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení
  jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá
  dosavadní příjmení nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z
  nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí; bylo-li
  předchozí příjmení složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě
  užíváno a uváděno jen jedno z nich.

  (2) Ponechají-li si svá dosavadní příjmení, prohlásí, které z jejich
  příjmení bude příjmením společných dětí.

  § 9

  (1) Z důležitých důvodů mohou krajský úřad nebo obecní úřad obce s
  rozšířenou působností, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava
  a Plzeň magistráty těchto měst povolit, aby prohlášení jednoho ze
  snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Plná moc
  musí být písemná a podpis na ní musí být úředně ověřen. Druhý
  snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně
  označen, jinak manželství nevznikne.

  (2) Odvolání plné moci je účinné, jen pokud se o něm druhý snoubenec
  dozví předtím, než učiní prohlášení, že vstupuje do manželství.

  (3) Písemná plná moc obsahuje

  a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a
  místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a
  zástupce,

  b) prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském
  a ženském tvaru,

  c) prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti, které by uzavření
  manželství vylučovaly a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence
  a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího
  bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.

  (4) Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která
  není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním
  úkonům není omezena, a která je stejného pohlaví jako snoubenec,
  kterého zastupuje.

  § 10

  (1) Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady
  právní následky.

  (2) Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský
  sňatek.

  HLAVA DRUHÁ

  Neplatnost a neexistence manželství

  § 11

  (1) Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou
  anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství
  trvá; neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu.

  (2) K výroku o neplatnosti nedojde a takové manželství se stane
  platným, jakmile dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za
  neplatné  anebo  jakmile  dřívější partnerství zaniklo nebo bylo
  prohlášeno za neplatné.

  § 12

  Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci;
  totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá.
  Neplatnost manželství vysloví soud i bez návrhu.

  § 13

  (1) Manželství nemůže uzavřít nezletilý. Výjimečně, jestliže to je v
  souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých
  důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct
  let. Bez tohoto povolení je manželství neplatné a soud vysloví
  neplatnost i bez návrhu.

  (2) K výroku o neplatnosti manželství však nedojde a takové manželství
  se stane platným, jestliže manžel, který byl v době uzavření manželství
  nezletilý, již dovršil osmnáctý rok, nebo jestliže manželka otěhotněla.

  § 14

  (1) Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním
  úkonům.

  (2) Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít
  manželství jen s povolením soudu.

  (3) Manželství nemůže uzavřít osoba stižená duševní poruchou, která by
  měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
  Soud však může osobě, která je stižena duševní poruchou, která by měla
  za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, uzavření manželství
  povolit, je-li zdravotní stav osoby slučitelný s účelem manželství.

  (4) Uzavře-li manželství osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům
  nebo osoba, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek
  zbavení  způsobilosti  k právním úkonům, vysloví soud neplatnost
  manželství i bez návrhu.

  (5) Uzavře-li manželství osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je
  omezena, nebo osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek
  omezení způsobilosti k právním úkonům, bez povolení soudu, vysloví soud
  neplatnost tohoto manželství na návrh kteréhokoli z manželů. Neplatnost
  manželství soud nevysloví, jestliže zdravotní stav manžela se stal
  slučitelný s účelem manželství.

  § 15

  (1) Jestliže manželství zaniklo, nelze je prohlásit za neplatné.

  (2) Bylo-li manželství uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou nebo
  mezi předky a potomky a mezi sourozenci, vysloví se neplatnost i po
  jeho zániku. Totéž platí o manželství uzavřeném mezi osobami, které
  jsou v příbuzenském poměru na základě osvojení.

  § 15a

  (1) Manželství je neplatné, jestliže prohlášení o uzavření manželství
  bylo učiněno v důsledku bezprávné výhrůžky anebo omylu týkajícího se
  totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření
  manželství. Soud vysloví neplatnost takového manželství na návrh
  kteréhokoli z manželů.

  (2) Právo manžela uplatnit neplatnost manželství podle odstavce 1
  zanikne uplynutím jednoho roku ode dne, kdy se o rozhodné skutečnosti
  dozvěděl.

  § 16

  (1) Bylo-li řízení o prohlášení manželství za neplatné na návrh
  některého z manželů již zahájeno, lze neplatnost manželství vyslovit i
  po smrti druhého manžela.

  (2) Po smrti manžela, který podal návrh na prohlášení manželství za
  neplatné, lze vyslovit neplatnost manželství také tehdy, požádají-li o
  to do jednoho roku po jeho smrti jeho potomci.

  § 17

  (1) Manželství prohlášené za neplatné se považuje za neuzavřené.

  (2) O právech a povinnostech manželů ke společnému dítěti a o jejich
  majetkových poměrech po prohlášení manželství za neplatné, platí
  obdobně ustanovení o právech a povinnostech rozvedených manželů ke
  společnému dítěti a o jejich majetkových poměrech.

  § 17a

  (1) Manželství nevznikne, jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o
  uzavření manželství donuceni fyzickým násilím.

  (2) Manželství nevznikne, jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším
  šestnácti let.

  (3) Manželství nevznikne, jestliže nebyly dodrženy podmínky uvedené v §
  4a odst. 1, § 4b odst. 2 a § 9.

  HLAVA TŘETÍ

  Vztahy mezi manžely

  § 18

  Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou
  povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost,
  pomáhat  si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné
  prostředí.

  § 19

  (1) O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle
  svých schopností, možností a majetkových poměrů.

  (2) Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné
  domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o společnou
  domácnost a děti.

  (3) Neplní-li jeden z manželů svoji povinnost hradit náklady společné
  domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve věci soud.

  § 20

  O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Nedohodnou-li se o
  podstatných věcech, rozhodne na návrh jednoho z nich soud.

  § 21

  (1) Manžel je oprávněn zastupovat druhého manžela v jeho běžných
  záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní
  předpis nestanoví jinak.

  (2) Jednání jednoho manžela při obstarávání běžných záležitostí rodiny
  zavazuje oba manžely společně a nerozdílně.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže jiné osobě bylo známo,
  že druhý manžel tyto účinky proti ní výslovně vyloučil.

  HLAVA ČTVRTÁ

  Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za mrtvého

  § 22

  (1) Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho manžela za
  mrtvého. Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, manželství zaniká dnem,
  kdy rozhodnutí o tom nabude právní moci.

  (2)  Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnoví se zaniklé
  manželství, jestliže mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého,
  uzavřel manželství nové.

  HLAVA PÁTÁ

  Rozvod

  § 23

  zrušen

  § 24

  (1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže
  je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat
  obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu
  manželství.

  (2) Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno,
  bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody.

  § 24a

  (1) Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně
  šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se
  za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 jsou splněny. Soud
  nezjišuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy

  a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro
  dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a
  povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a

  b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů
  nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

  (2) Ustanovení § 24 odst. 2 platí obdobně.

  § 24b

  (1) Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu
  manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž
  by byla rozvodem způsobena zvl᚝ závažná újma, soud nevyhoví, pokud
  mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

  (2) Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud
  manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky § 24.

  § 25

  Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o
  úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v
  řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

  § 26

  (1) Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého
  dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po
  rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý
  z rodičů přispívat na jeho výživu.

  (2) Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu
  zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy
  obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho
  potřeby.

  (3) Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být
  nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení
  soudu.

  (4) Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje
  především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy,
  schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů.
  Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování
  pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude
  dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž
  k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti
  rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče
  dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám
  dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému
  zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.

  (5) Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o
  jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

  § 27

  (1) Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.

  (2) Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na
  jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s
  dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů,
  vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

  (3) Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem
  omezí nebo jej i zakáže.

  (4) Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit
  styk dítěte s prarodiči a sourozenci.

  § 28

  Změní-li se poměry, může soud změnit i bez návrhu rozhodnutí nebo
  dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinností.

  § 29

  Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce
  po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že
  přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání
  společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

  ČÁST DRUHÁ

  Vztahy mezi rodiči a dětmi

  HLAVA PRVNÍ

  Rodičovská zodpovědnost

  § 30

  zrušen

  § 31

  (1) Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností

  a) při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví,
  jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,

  b) při zastupování nezletilého dítěte,

  c) při správě jeho jmění.

  (2) Při výkonu práv a povinností uvedených v odstavci 1 jsou rodiče
  povinni důsledně chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat
  nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít
  přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost
  dítěte a jakkoli ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a
  mravní vývoj.

  (3) Dítě, které je schopno s ohledem na stupeň svého vývoje vytvořit si
  vlastní názor a posoudit dosah opatření jeho se týkajících, má právo
  obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím
  rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby a být slyšeno v
  každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje.

  (4) Dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, je povinno podle
  svých schopností jim pomáhat. Je dále povinno přispívat i na úhradu
  společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem, popřípadě majetek,
  kterého lze použít pro společné potřeby rodiny.

  nadpis vypuštěn

  § 32

  (1) Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče.

  (2) Rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem.

  § 33

  Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za
  předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti.

  § 34

  (1) Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům.

  (2) Jestliže jeden z rodičů nežije, není znám nebo nemá způsobilost k
  právním úkonům v plném rozsahu, náleží rodičovská zodpovědnost druhému
  rodiči. Totéž platí, je-li jeden z rodičů rodičovské zodpovědnosti
  zbaven a nebo je-li výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven.

  (3) Soud může přiznat rodičovskou zodpovědnost ve vztahu k péči o dítě
  i nezletilému rodiči dítěte, který dosáhl věku šestnácti let, má-li
  potřebné  předpoklady  pro výkon práv a povinností z rodičovské
  zodpovědnosti vyplývajících.

  § 35

  Dítě je povinno své rodiče ctít a respektovat.

  § 36

  Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně
  způsobilé.^5)

  § 37

  (1) Žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve
  věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem
  nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů.

  (2) Nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti
  opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu
  zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající
  sociálně-právní ochranu dětí (dále jen "orgán sociálně-právní ochrany
  dětí").

  § 37a

  (1)  Jmění dítěte jsou rodiče povinni spravovat s péčí řádného
  hospodáře.

  (2) Výnosu majetku dítěte lze použít nejprve pro jeho vlastní výživu a
  teprve potom přiměřeně i pro potřebu rodiny. Majetková podstata může
  být dotčena jen v případě, že by vznikl nezaviněně ze strany osob
  výživou povinných hrubý nepoměr mezi poměry nezletilého dítěte a osob
  výživou povinných.

  (3) Jakmile dítě dosáhne zletilosti, odevzdají mu rodiče jmění, které
  spravovali. Jsou povinni podat vyúčtování ze správy jmění tehdy, když o
  to dítě požádá do jednoho roku po skončení správy. Práva dítěte z
  odpovědnosti za škodu a z bezdůvodného obohacení zůstávají nedotčena.

  § 37b

  (1) V odůvodněných případech, kdy by majetkové zájmy dítěte mohly být
  ohroženy, ustanoví soud pro zvýšenou ochranu jeho jmění opatrovníka.
  Opatrovníkem může být ustanovena fyzická osoba, která má způsobilost k
  právním úkonům v plném rozsahu, svým způsobem života zaručuje řádný
  výkon této funkce v zájmu dítěte a s ustanovením opatrovníkem souhlasí.

  (2) Nemůže-li být opatrovníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud
  opatrovníkem zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

  (3) Soud vymezí rozsah jmění, které bude opatrovník s péčí řádného
  hospodáře spravovat. Zároveň určí, jakým způsobem má být, popřípadě
  nesmí být s jednotlivými částmi nakládáno. Zejména stanoví způsob
  výkonu  vlastnických  a jiných věcných práv a práv z duševního
  vlastnictví, způsob výkonu práv k cenným papírům a práv závazkových.

  (4) Opatrovník nesmí při správě jmění činit úkony, které jsou spojeny s
  nepřiměřeným rizikem.

  (5) Opatrovník podléhá dohledu soudu. Soud podle okolností konkrétního
  případu podmíní platnost právního úkonu opatrovníka svým souhlasem a
  určí povinnost pravidelného podávání zpráv o správě jmění dítěte.

  (6) Opatrovník je povinen nejpozději do dvou měsíců po skončení své
  funkce předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění dítěte.

  (7) Opatrovník má právo na úhradu nutných výdajů spojených se správou
  jmění a na přiměřenou odměnu z výnosu majetku dítěte. Výši odměny
  stanoví soud.

  (8) Opatrovník odpovídá za porušení povinností uvedených v odstavcích 3
  a 4 podle obecných předpisů o náhradě škody.

  § 38

  (1) Děti mají společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich,
  určené dohodou při uzavření manželství.

  (2) Jde-li o dítě, jehož příjmení nebylo takto určeno a jehož rodiče
  mají příjmení různá, dohodnou se rodiče o příjmení dítěte a oznámí to
  matričnímu úřadu.

  (3) Nedohodnou-li se rodiče o jménu nebo příjmení dítěte, anebo není-li
  žádný z rodičů znám, určí jméno nebo příjmení soud.

  § 39

  (1) Uzavřou-li rodiče manželství po narození svého dítěte, bude mít
  dítě příjmení určené pro jejich ostatní děti.

  (2) Uzavře-li manželství matka dítěte, jehož otec není znám, mohou
  manželé před matričním úřadem souhlasně prohlásit, že příjmení určené
  pro jejich ostatní děti bude mít i toto dítě.

  § 40

  Příjmení dítěte se nemůže podle předchozích ustanovení změnit, jakmile
  dítě nabude zletilosti.

  HLAVA DRUHÁ

  Výchovná opatření

  § 41

  zrušen

  § 42

  Opatření, kterými se omezuje rodičovská zodpovědnost, může učinit jen
  soud.

  § 43

  (1)  Vyžaduje-li  to zájem na řádné výchově dítěte, může soud,
  neučinil-li  tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, učinit tato
  opatření:

  a) napomene vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, kteří
  narušují jeho řádnou výchovu;

  b) stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy,
  občanských sdružení v místě bydliště nebo na pracovišti;

  c) uloží nezletilému omezení, která zabrání škodlivým vlivům na jeho
  výchovu, zejména návštěvu podniků a zábav pro nezletilého vzhledem k
  jeho osobě nevhodných.

  (2) Učinil-li orgán sociálně-právní ochrany dětí opatření uvedené v
  odstavci 1, nepotřebuje schválení soudu. Měnit nebo rušit taková
  opatření může orgán, který je učinil.

  § 44

  (1) Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské zodpovědnosti závažná
  překážka a vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud pozastavit výkon
  rodičovské zodpovědnosti.

  (2) Nevykonává-li rodič řádně povinnosti vyplývající z rodičovské
  zodpovědnosti a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou
  zodpovědnost  omezí; přitom vždy konkrétně vymezí rozsah práv a
  povinností, na které se omezení vztahuje.

  (3) Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon
  nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti
  zbaví.

  (4) Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či
  ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil,
  popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či
  pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vždy posoudí,
  zda  tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské
  zodpovědnosti.

  (5) Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti rozhodnutím soudu podle
  předchozích odstavců nezaniká.

  § 45

  (1) Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné
  fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho
  řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá
  soud přednost zpravidla příbuznému dítěte.

  (2) Dítě je možno svěřit i do společné výchovy manželů. Zemře-li jeden
  z manželů, zůstává dítě ve výchově druhého manžela. Po rozvodu manželů
  rozhodne soud o výchově dítěte; do rozhodnutí soudu společná výchova
  trvá.

  (3) Do výchovy jen jednoho manžela je možno dítě svěřit pouze se
  souhlasem druhého manžela. Tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý z
  manželů pozbyl způsobilosti k právním úkonům nebo je-li opatření tohoto
  souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

  (4) Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než
  rodiče vymezí soud rozsah jejich práv a povinností k dítěti.

  Pěstounská péče

  § 45a

  (1) Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen
  "pěstoun"), jestliže zájem dítěte vyžaduje svěření do takové péče a
  osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy dítěte.

  (2) Soud může podle odstavce 1 na návrh orgánu sociálně-právní ochrany
  dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které
  jsou podle zvláštního právního předpisu zařazeny do evidence osob
  vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu^5a), a to na

  a) dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,

  b) dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 68a dát souhlas rodiče s
  osvojením, nebo

  c) dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba
  souhlasu rodičů k osvojení (§ 68).

  (3) Dítě může být svěřeno též do společné pěstounské péče manželů;
  ustanovení § 45 odst. 2 a 3 platí obdobně.

  (4) Pěstounská péče může být zrušena rozhodnutím soudu. Soud může
  zrušit pěstounskou péči jen z důležitých důvodů; učiní tak vždy,
  jestliže o to požádá pěstoun.

  (5) Bylo-li dítě svěřeno do pěstounské péče podle odstavce 2, je soud
  povinen nejméně jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda trvají důvody pro
  svěření dítěte do pěstounské péče. Za tím účelem si vyžaduje zejména
  zprávy příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud rozhodne o
  výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, pro které bylo dítě svěřeno do
  pěstounské péče podle odstavce 2.

  § 45b

  (1) Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud
  povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí o tom,
  zda ten, kdo se má stát pěstounem, je osobou vhodnou pro výkon této
  péče.

  (2) Je-li dítě v ústavní výchově nebo v zařízení pro děti vyžadující
  okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu, může být před rozhodnutím soudu o
  svěření dítěte do pěstounské péče dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu
  sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se
  pěstounem a splňuje stanovené podmínky; obdobně může být do péče
  budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, se
  souhlasem rodičů. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto
  rozhodnutí u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče,
  rozhodnutí o dočasném svěření dítěte pozbude právní účinky.

  (3) Odstavec 2 se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 45a odst. 2.

  § 45c

  (1) Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Bylo-li dítě svěřeno do
  pěstounské péče jen jednomu z manželů, platí ustanovení § 33 obdobně.

  (2) Pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a
  povinnosti  rodičů.  Nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo
  zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech.
  Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v
  souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

  (3) Dítě je povinno pomáhat podle svých schopností v domácnosti
  pěstouna; pokud má vlastní příjem a žije ve společné domácnosti s
  pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny.

  § 45d

  (1) Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží
  příspěvek na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu,^7a)
  přechází na stát. Je-li výživné vyšší než příspěvek uvedený ve větě
  první, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem; tento rozdíl se
  vyplácí pěstounovi.

  (2) Soud uloží rodičům, popřípadě jiným fyzickým osobám povinným
  poskytovat výživné dítěti, aby toto výživné poukazovaly příslušnému
  orgánu, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek
  na úhradu potřeb dítěte podle zvláštního právního předpisu.^7a)

  § 46

  (1) Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a
  jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných
  závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, může soud
  nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení pro děti
  vyžadující  okamžitou  pomoc  (§  42 zákona č. 359/1999 Sb., o
  sociálně-právní ochraně dětí). Jestliže je to v zájmu nezletilého
  nutné, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc i v případě, že jiná
  výchovná  opatření  nepředcházela. Z důležitých důvodů může soud
  prodloužit ústavní výchovu až na jeden rok po dosažení zletilosti.

  (2) Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu
  dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před
  výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody
  nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní
  výchovu zruší.

  (3) Bylo-li nařízeno opatření podle odstavce 1, je soud povinen nejméně
  jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro nařízení tohoto
  opatření nebo zda není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči. Za
  tím účelem zejména

  a) si vyžádá zprávy příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

  b) si opatří vyjádření dítěte, je-li ho dítě s ohledem na svůj věk a
  rozumovou vyspělost schopné, a

  c) vyzve rodiče dítěte k vyjádření jejich stanoviska.

  § 47

  (1) Soud soustavně sleduje provádění výchovných opatření jím učiněných
  a hodnotí jejich účinnost. Soud může požádat obec nebo okresní úřad,
  aby namísto soudu sledovaly, zda jsou dodržována výchovná opatření
  učiněná soudem.

  (2) Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno
  vyjádřit svobodně svůj názor a poznatky, je třeba při výchovných
  opatřeních na jeho názor a poznatky vzít zřetel. Při řízení podle § 46
  soud zjišuje názor a poznatky dítěte jeho výpovědí, přičemž s ohledem
  na jeho věk a rozumovou vyspělost dá přednost výslechu dítěte při
  jednání.

  § 48

  zrušen

  § 49

  Nedohodnou-li se rodiče o podstatných věcech při výkonu rodičovské
  zodpovědnosti, rozhodne soud.

  § 50

  (1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o
  úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu
  bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho
  výživu.

  (2) Ustanovení § 26 až 28 platí tu obdobně.

  HLAVA TŘETÍ

  Určení rodičovství

  § 50a

  Matkou dítěte je žena, která dítě porodila.

  § 51

  (1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí
  třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné,
  považuje se za otce manžel matky.

  (2) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel
  pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom,
  kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

  (3) Při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se
  za to, že manželství toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem,
  který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti.

  § 52

  (1) Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno
  souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo
  soudem.

  (2) Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy
  před soudem.

  (3) Prohlášení matky není třeba, nemůže-li pro duševní poruchu posoudit
  význam svého jednání, nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s
  těžko překonatelnou překážkou.

  § 53

  Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě
  nenarozenému, je-li již počato.

  § 54

  (1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může
  dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby
  otcovství určil soud.

  (2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od
  které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři
  sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

  (3) Je-li dítě počato umělým oplodněním ženy z asistované reprodukce
  podle zvláštního právního předpisu^7b), považuje se za otce muž, který
  dal k umělému oplodnění ženy podle tohoto zvláštního právního předpisu
  souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena otěhotněla jinak.

  § 55

  Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh na určení otcovství proti
  opatrovníkovi, kterého soud ustanovil.

  § 56

  (1) Jestliže navrhovatel v průběhu řízení zemře, může v řízení
  pokračovat druhý, k návrhu oprávněný. Do šesti měsíců po smrti dítěte
  mohou podat návrh na určení otcovství též potomci navrhovatele,
  prokáží-li právní zájem na tomto určení.

  (2) Zemře-li v průběhu řízení muž, proti kterému návrh na určení
  otcovství směřuje, pokračuje soud v řízení proti opatrovníkovi, kterého
  ustanoví soud.

  (3) Zemře-li v průběhu řízení muž, který o sobě tvrdil, že je otcem, a
  nepokračuje-li v řízení dítě nebo matka, soud řízení zastaví.

  § 57

  (1) Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho
  manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem.

  (2) Jestliže manžel pozbyl způsobilost k právním úkonům a tato
  nezpůsobilost vznikla před uplynutím popěrné lhůty, může otcovství
  popřít jeho opatrovník, a to do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví o
  narození dítěte, nebo věděl-li o jeho narození již dříve, do šesti
  měsíců po svém ustanovení.

  § 58

  (1) Narodí-li se dítě v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření
  manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo
  prohlášeno  za  neplatné, lze otcovství popřít jen tehdy, je-li
  vyloučeno, že by manžel matky mohl být otcem dítěte. Narodí-li se dítě
  do 300 dnů po rozvodu manželství a jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem
  dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené též na základě
  souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže. Toto prohlášení
  musí být učiněno v řízení o popření otcovství.

  (2) Otcovství k dítěti narozenému v době mezi stoosmdesátým dnem a
  třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela
  matky  nelze popřít. Otcovství však lze popřít, jestliže by se
  prokázalo, že matka dítěte otěhotněla jinak.

  (3) Narodí-li se dítě před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství,
  postačí k tomu, aby se manžel matky nepovažoval za otce, popře-li u
  soudu své otcovství. To však neplatí, jestliže manžel s matkou dítěte
  souložil v době, od níž neprošlo do narození dítěte méně než sto
  osmdesát a více než tři sta dní, nebo jestliže při uzavření manželství
  věděl, že je těhotná.

  § 59

  (1) Manžel má právo popřít otcovství vůči dítěti a matce, jsou-li oba
  na živu, a nežije-li jeden z nich, vůči druhému. Není-li na živu ani
  dítě ani matka, toto právo manžel nemá.

  (2) Také matka může do šesti měsíců od narození dítěte popřít, že otcem
  dítěte je její manžel. Ustanovení o popěrném právu manžela platí tu
  obdobně.

  § 60

  Bylo-li pravomocně rozhodnuto, že pozdější manžel není otcem dítěte
  znovu provdané matky, počíná šestiměsíční lhůta k popření otcovství pro
  dřívějšího manžela dnem, kdy se dověděl o tomto pravomocném rozhodnutí.

  § 61

  (1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů,
  může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem
  dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství
  určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození
  dítěte.

  (2) Také matka dítěte může ve stejné lhůtě popřít, že je otcem dítěte
  muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.

  (3) Ustanovení § 57 odst. 2, § 58 odst. 2 a § 59 odst. 1 platí tu
  obdobně.

  § 62

  (1) Uplynula-li lhůta stanovená pro popření otcovství jedním z rodičů,
  může nejvyšší státní zástupce, vyžaduje-li to zájem dítěte, podat návrh
  na popření otcovství proti otci, matce a dítěti.

  (2) Není-li některý z nich naživu, může nejvyšší státní zástupce podat
  návrh na popření otcovství proti ostatním z nich; není-li naživu nikdo
  z nich, může podat návrh proti opatrovníkovi, kterého soud pro tuto věc
  ustanovil.

  § 62a

  Nejvyšší státní zástupce může, a to před uplynutím lhůty stanovené pro
  popření otcovství, podat návrh na popření otcovství muže, jehož
  otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale který nemůže
  být otcem dítěte, je-li to ve zřejmém zájmu dítěte a v souladu s
  ustanoveními zaručujícími základní lidská práva.

  HLAVA ČTVRTÁ

  Osvojení

  § 63

  (1) Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr, jaký
  je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr
  příbuzenský. Osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí
  (§ 31 až 37b).

  (2) O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele. K návrhu na osvojení
  dítěte do ciziny je osvojitel povinen připojit pravomocné rozhodnutí o
  souhlasu s osvojením vydaném Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí
  (§ 67 odst. 3).^7c)

  (3) Do knihy narození matriky se na základě pravomocného rozhodnutí
  soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé^7c).

  § 64

  (1) Osvojiteli se mohou stát pouze fyzické osoby, které zaručují
  způsobem  svého života, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i
  společnosti.

  (2) Osvojitelem nemůže být ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům.

  § 65

  (1) Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.

  (2) Osvojit lze nezletilého, a to jen je-li mu osvojení ku prospěchu.

  § 66

  (1) Jako společné dítě mohou někoho osvojit jen manželé.

  (2) Je-li osvojitel manželem, může osvojit jen se souhlasem druhého
  manžela; tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý manžel pozbyl
  způsobilost k právním úkonům nebo je-li opatření tohoto souhlasu
  spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

  § 67

  (1) K osvojení je třeba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného
  dítěte. Je-li toto dítě schopno posoudit dosah osvojení, je třeba také
  jeho souhlasu, ledaže by tím byl zmařen účel osvojení.

  (2) K osvojení je třeba souhlasu rodiče, i když je nezletilý.

  (3)  K  osvojení  dítěte do ciziny je třeba souhlas Úřadu pro
  mezinárodněprávní ochranu dětí.

  § 68

  (1) Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte jeho rodiče, není
  třeba jejich souhlasu, jestliže

  a) po dobu nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem
  o dítě, zejména tím, že dítě pravidelně nenavštěvovali, neplnili
  pravidelně a dobrovolně vyživovací povinnost k dítěti a neprojevují
  snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální poměry
  tak, aby se mohli osobně ujmout péče o dítě, nebo

  b) po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě
  žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka.

  (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i v případě, že rodič je
  nezletilý.

  (3) O splnění podmínek uvedených v odstavci 1 rozhoduje ke dni podání
  návrhu orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníkem dítěte,
  popřípadě rodičem dítěte soud.

  § 68a

  Souhlasu rodičů, kteří jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítěte,
  není dále třeba, jestliže rodiče dají souhlas k osvojení předem bez
  vztahu k určitým osvojitelům. Souhlas předem musí být dán osobně
  přítomným rodičem písemně před soudem nebo před příslušným orgánem
  sociálně-právní ochrany dětí. Souhlas může být dán rodičem nejdříve
  šest týdnů po narození dítěte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než
  je dítě umístěno na základě rozhodnutí do péče budoucích osvojitelů.

  § 68b

  V případech uvedených v § 68 odst. 1 a § 68a je třeba k osvojení
  souhlasu opatrovníka, který byl osvojovanému dítěti ustanoven v řízení
  o osvojení.

  § 69

  (1) Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří
  měsíců v péči budoucího osvojitele, a to na jeho náklad.

  (2) O svěření dítěte, které je v ústavu nebo v zařízení pro děti
  vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů, do
  péče budoucích osvojitelů rozhodne orgán sociálně-právní ochrany dětí;
  ustanovení § 67 až 68b platí obdobně.

  (3) Rozhodne-li se pěstoun osvojit dítě svěřené mu do pěstounské péče,
  nevyžaduje se, aby před rozhodnutím soudu o osvojení bylo dítě nejméně
  po dobu tří měsíců v péči pěstouna na jeho náklad, pokud pěstounská
  péče trvala alespoň po tuto dobu.

  (4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně v případech, kdy se rozhodne
  osvojit dítě svěřené mu do výchovy jiná fyzická osoba než rodič podle §
  45, a v případech, kdy se rozhodne osvojit dítě poručník, který o ně
  osobně pečuje.

  § 69a

  Před rozhodnutím poučí soud osvojitele o účelu, obsahu i důsledcích
  osvojení.

  § 70

  Soud je povinen zjistit na základě lékařského vyšetření a dalších
  potřebných vyšetření zdravotní stav osvojitelů, jejich osobnostní
  dispozice a motivaci k osvojení a posoudit, zda se nepříčí účelům
  osvojení, a s výsledky svého šetření seznámit osvojitele i zákonného
  zástupce osvojence. Je povinen zjistit zdravotní stav osvojence a s
  výsledky svého zjištění seznámit osvojitele i zákonného zástupce
  osvojence. Soud je povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní
  ochrany dětí.

  § 70a

  Dítě nemůže být osvojeno, dokud rozhodnutí soudu v řízení o určení
  otcovství zahájeném na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem
  osvojovaného dítěte, nenabude právní moci.

  § 71

  Osvojenec bude mít příjmení osvojitele. Společný osvojenec manželů bude
  mít příjmení určené pro ostatní jejich děti; to platí i v případě, že
  osvojitelem je manžel matky osvojence.

  § 72

  (1) Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a
  původní  rodinou.  Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka,
  popřípadě poručníka, který byl ustanoven, aby za rodiče tato práva a
  povinnosti vykonával.

  (2) Je-li osvojitel manželem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se
  osvojení vztahů mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými.

  § 73

  (1) Osvojení, vyjma osvojení nezrušitelného, může soud zrušit jen z
  důležitých důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele.

  (2) Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi
  osvojencem a původní rodinou. Osvojenec bude mít opět své dřívější
  příjmení.

  Osvojení nezrušitelné

  § 74

  (1) Osvojení může být provedeno také tak, že je nelze zrušit.

  (2) Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který
  žije s některým z rodičů dítěte v manželství, a nebo pozůstalý manžel
  po rodiči nebo osvojiteli dítěte.

  Výjimečně může takto osvojit i osamělá osoba, jestliže jsou jinak
  předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání. V
  takovém případě soud též rozhodne, aby byl z matriky vypuštěn zápis o
  druhém rodiči dítěte.

  § 75

  Osvojit lze jen nezletilého staršího jednoho roku.

  § 76

  Osvojenec může být opětovně osvojen jen v případě, že je osvojován
  manželem osvojitele nebo osvojitel zemřel a nebo dřívější osvojení bylo
  zrušeno.

  § 77

  Rozhodnutí o tom, že osvojení je nezrušitelné, může soud učinit také
  dodatečně, dokud osvojenec nedosáhl zletilosti, a to i v případech
  osvojení provedeného podle dřívějších předpisů. Nebyl-li v řízení o
  osvojení osvojenec slyšen, není k tomuto rozhodnutí zapotřebí jeho
  souhlasu.

  HLAVA PÁTÁ

  Poručenství a opatrovnictví

  Poručenství

  § 78

  Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti,
  výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají
  způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, ustanoví soud dítěti
  poručníka, který bude nezletilého vychovávat, zastupovat a spravovat
  jeho majetek místo jeho rodičů.

  § 79

  (1) Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem
  především toho, koho doporučili rodiče. Nebyl-li nikdo takto doporučen,
  ustanoví soud poručníkem někoho z příbuzných a nebo osob blízkých
  dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu.

  (2) Poručníky nezletilého dítěte mohou být ustanoveni i manželé.

  (3) Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud
  poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí.

  (4) Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený
  poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v
  jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí.

  § 80

  (1) Poručník odpovídá soudu za řádné plnění této funkce a podléhá jeho
  pravidelnému dozoru. Zejména je povinen podávat soudu zprávy o osobě
  poručence a účty ze správy jeho jmění. Soud však může poručníka
  zprostit povinnosti podávat podrobné vyúčtování, nepřesahují-li výnosy
  jmění pravděpodobné náklady na výchovu a výživu poručence.

  (2) Je-li správa jmění poručence spojena se značnou námahou, může soud
  poručníkovi na jeho žádost přiznat z tohoto jmění přiměřenou odměnu
  ročně a nebo při skončení správy.

  (3) Poručník je povinen nejdéle do dvou měsíců po skončení svého
  poručenství předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění poručence.
  Této povinnosti může soud poručníka zprostit.

  (4) Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte
  vyžaduje schválení soudem.

  (5) Ustanovení § 37b zde platí obdobně.

  § 81

  Na  vztahy poručníka (poručníků) a dítěte se přiměřeně vztahují
  ustanovení o právech a povinnostech rodičů a dětí. Funkce poručníka
  nezakládá vyživovací povinnost k dítěti.

  § 82

  (1) Soud zprostí poručníka poručenství na jeho návrh.

  (2) Soud poručníka odvolá, jestliže se stane pro výkon funkce poručníka
  nezpůsobilý nebo porušuje své povinnosti.

  (3) V případě rozvodu manželů, kteří byli ustanoveni do funkce
  poručníků, soud vždy posoudí, zda je v zájmu dítěte, aby tuto funkci
  vykonávali nadále oba rozvedení manželé. V opačném případě jednoho z
  nich poručenství zprostí.

  Opatrovnictví

  § 83

  (1) Vedle případu střetu zájmů zákonných zástupců a dítěte nebo mezi
  dětmi týchž rodičů navzájem (§ 37 odst. 1), ohrožení majetkových zájmů
  dítěte (§ 37b), omezení rodičovské zodpovědnosti (§ 44 odst. 2) a
  řízení o osvojení (§ 68b) ustanoví soud opatrovníka též v případech,
  kdy je to v zájmu dítěte z jiných důvodů třeba.

  (2)  V  takových  případech  lze ustanovit opatrovníkem i orgán
  sociálně-právní ochrany dětí.

  § 84

  Rozsah práv a povinností opatrovníka vymezí soud z hlediska účelu, pro
  který byl opatrovník ustanoven, aby ochrana zájmů nezletilého byla plně
  zajištěna.

  ČÁST TŘETÍ

  Výživné

  HLAVA PRVNÍ

  Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

  § 85

  (1) Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti
  nejsou samy schopny se živit.

  (2) Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností,
  možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní
  úrovni svých rodičů.

  (3) Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu,
  který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče
  spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost.

  § 85a

  (1) Rodič, který má příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani
  z příjmů,^8) je povinen soudu prokázat své příjmy, předložit podklady
  pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další
  skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných
  podle zvláštních předpisů. Nesplní-li rodič tuto povinnost, má se za
  to, že jeho průměrný měsíční příjem činí 12,7násobek životního minima
  jednotlivce podle zvláštního právního předpisu^9).

  (2) Tam, kde to majetkové poměry povinného rodiče připouštějí, lze za
  odůvodněné potřeby dítěte považovat i tvorbu úspor zabezpečujících
  zejména přípravu na budoucí povolání.

  § 86

  (1) Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah
  jejich  vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši
  výživného (§ 50).

  (2) Soud postupuje stejným způsobem, žijí-li rodiče spolu, avšak jeden
  z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti.

  (3) Výživné zletilých dětí upraví soud jen na návrh.

  § 87

  (1) Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým
  rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují.

  (2) Každé dítě plní tuto vyživovací povinnost takovým dílem, jaký
  odpovídá poměru jeho schopností, možností a majetkových poměrů k
  schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům ostatních dětí.

  HLAVA DRUHÁ

  Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými

  § 88

  (1) Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

  (2) Pokud potomci nemohou své vyživovací povinnosti dostát, přechází
  tato  povinnost  na předky. Příbuzní vzdálenější mají vyživovací
  povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší.

  (3) Stanoví-li soud výživné pro nezletilé dítě, platí ustanovení § 85a
  obdobně.

  § 89

  Je-li několik povinných, kteří jsou příbuzní v témže stupni, plní každý
  z nich vyživovací povinnost takovým dílem, jaký odpovídá poměru jeho
  schopností, možností a majetkových poměrů k schopnostem, možnostem a
  majetkovým poměrům ostatních.

  § 90

  Právo na výživné přísluší oprávněným, jen pokud toho nutně potřebují.

  HLAVA TŘETÍ

  Vyživovací povinnost mezi manžely

  § 91

  (1) Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost.

  (2) Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh
  některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou
  domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti stanoví tak, aby hmotná a
  kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná.

  (3) Tato vyživovací povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí.

  HLAVA ČTVRTÁ

  Výživné rozvedeného manžela

  § 92

  (1) Rozvedený manžel, který není schopen sám se živit, může žádat od
  bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých
  schopností, možností a majetkových poměrů. Nedohodnou-li se, rozhodne
  soud o výživném na návrh některého z nich.

  (2) Tato povinnost předchází vyživovací povinnosti dětí vůči rodičům.

  § 93

  (1) Soud může rozvedenému manželovi, který se porušením manželských
  povinností na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému byla
  rozvodem způsobena závažná újma, přiznat proti jeho bývalému manželovi
  výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely
  podle § 91 odst. 2.

  (2) Výživné podle odstavce 1 lze přiznat nejdéle na dobu tří let od
  rozvodu.

  § 94

  (1) Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové
  manželství nebo povinný manžel zemře.

  (2) Právo na výživné zanikne též poskytnutím jednorázové částky na
  základě písemné smlouvy.

  HLAVA PÁTÁ

  Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce

  § 95

  (1) Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen
  matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na
  úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.

  (2) K zajištění úhrady těchto nákladů, jakož i k zajištění výživy
  dítěte po dobu, po níž by zaměstnankyni podle zvláštního předpisu
  náležela mateřská dovolená,^10) může soud na návrh těhotné ženy uložit
  tomu, jehož otcovství je pravděpodobné, aby potřebnou částku poskytl
  předem.

  (3) Právo žádat úhradu nákladů podle odstavce 1 se promlčí ve třech
  letech ode dne slehnutí.

  HLAVA ŠESTÁ

  Společná ustanovení

  § 96

  (1)  Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám
  oprávněného, jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům
  povinného. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů
  povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu
  výhodnějšího  zaměstnání  či  výdělečné činnosti nebo majetkového
  prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.

  (2) Výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu s dobrými
  mravy.

  § 97

  (1) Výživné je třeba platit v pravidelných opětujících se částkách, s
  výjimkou případů podle § 94 odst. 2 a § 97 odst. 2, které jsou splatné
  vždy na měsíc dopředu.

  (2) U výživného pro dítě může soud v případech hodných zvláštního
  zřetele rozhodnout o povinnosti složit peněžní částku pro výživné
  splatné v budoucnosti. Učiní přitom příslušná opatření zaručující
  pravidelnou  výplatu  měsíčních splátek odpovídajících stanovenému
  výživnému.

  (3) Proti pohledávkám na výživné je započtení vzájemných pohledávek
  přípustné  jen  dohodou. Proti pohledávkám na výživné, které je
  poskytováno nezletilým dětem, není však takové započtení přípustné.

  § 98

  (1) Právo na výživné se nepromlčuje. Lze je však přiznat jen ode dne
  zahájení soudního řízení; u výživného pro nezletilé děti i za dobu
  nejdéle tří let zpět od tohoto dne.

  (2) Práva na jednotlivá opětující se plnění výživného, jakož i ostatní
  práva na peněžitá plnění vyplývající z tohoto zákona se však promlčují.

  § 99

  (1) Změní-li se poměry, může soud i bez návrhu změnit dohody a soudní
  rozhodnutí o výživném pro nezletilé děti. Dojde-li k zrušení nebo
  snížení tohoto výživného za minulou dobu, spotřebované výživné se
  nevrací.

  (2) Nejde-li o výživné pro nezletilé děti, může dojít ke změně nebo k
  zrušení pouze na návrh.

  § 100

  zrušen

  § 101

  (1) Kdo zcela nebo zčásti splnil za jiného vyživovací povinnost, je
  oprávněn na něm požadovat úhradu tohoto plnění.

  (2) Promlčení tohoto nároku se řídí ustanovením § 101 občanského
  zákoníku.

  § 102

  zrušen

  § 103

  Rozhodne-li soud o umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy,
  upraví vždy také rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dítěti. Přitom
  zohlední i předpokládanou výši platby podle zvláštních předpisů^12).

  ČÁST ČTVRTÁ

  Závěrečná ustanovení

  § 104

  Ustanovení občanského zákoníku se použijí tehdy, nestanoví-li tento
  zákon něco jiného.

  § 104a

  Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou
  působností, matričnímu úřadu, obecnímu úřadu nebo starostovi, zástupci
  starosty nebo pověřenému členu zastupitelstva obce podle tohoto zákona
  jsou výkonem přenesené působnosti.

  § 104b

  Pokud snoubenci v době od 1. srpna 1998 do 31. prosince 2002 učinili
  prohlášení o uzavření manželství před funkcionářem obce, který k tomu
  nebyl podle § 4 odst. 1 oprávněn, manželství na základě takového
  prohlášení vzniklo, jestliže byly splněny ostatní zákonné podmínky pro
  vznik manželství a jestliže soud nerozhodl jinak. To však platí pouze v
  případě, že snoubenci byli se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře,
  že spolu uzavřeli manželství.

  § 105

  (1) Úprava společného jmění manželů a společného nájmu je stanovena v §
  143 až 151 a § 703 až 709 občanského zákoníku.

  (2) Pro účely ustanovení § 706 odst. 1 občanského zákoníku se děti
  svěřené do výchovy jiné fyzické osoby (§ 45) a děti, o které osobně
  pečuje jejich poručník (§ 78), považují za děti vlastní.

  § 106

  Dohody a soudní rozhodnutí, kterými byla stanovena před účinností
  tohoto zákona vyživovací povinnost rozvedených manželů vůči sobě
  navzájem, mohou být na návrh jednoho z manželů soudem změněny nebo
  zrušeny, jsou-li v rozporu s tímto zákonem.

  § 107

  Osvojení provedená podle dosavadních předpisů, s výjimkou osvojení se
  zápisem osvojitele místo rodiče do matriky, se považují za osvojení
  podle ustanovení § 63 až 73 tohoto zákona.

  § 108

  Zrušují se:

  1. zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném,

  2. zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských
  věcech právních,

  3. zákon č. 59/1952 Sb., o uzavírání manželství s cizinci,

  4. zákon č. 69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže,

  5. zákonné opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 61/1955 Sb.,
  o změně předpisů o rozvodu,

  6. zákon č. 15/1958 Sb., o změně předpisů o osvojení,

  7. nařízení Ministerstva spravedlnosti č. 70/1952 Sb., kterým se
  provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže,

  8. zákonné opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 58/1955 Sb.,
  o dětských příspěvcích a ochranné výchově,

  9. vládní nařízení č. 73/1956 Sb., kterým se přenáší působnost úřadoven
  ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů.

  § 109

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

  1) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví
  a náboženských společností.

  2) § 20 zákona č. 301/2000 Sb.

  3) § 11 zákona č. 301/2000 Sb.

  3a) Čl. 5 písm. f) vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb.,
  o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

  3b) Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se
  vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších
  předpisů.

  3c) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
  některých souvisejících zákonů.

  5) § 8 a 9 občanského zákoníku.

  5a) § 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7a) § 37 a 38 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
  znění pozdějších předpisů.

  7b) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.
  227/2006 Sb.

  7c) § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
  ochraně dětí.

  8) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  9) § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

  10) § 157 odst. 1 a § 158 zákoníku práce.

  12) Například zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
  ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
  ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální
  péče, ve znění pozdějších předpisů.a