poslankyně Evropského parlamentu
poslankyně Evropského parlamentu
czech english
Evropanka roku 2006


Stránky prezidentské kampaně:Anketa

Podle Vašich zkušeností se uznávání a průběh reklamací ze strany prodejců dlouhodobě:
Zlepšují
19659
Zhoršují
17789
Nepozoruji žádnou změnu
10887


Klikněte zdeInformační portál europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové na ochranu dětí před nebezpečnými výrobky a službami


od 14.9.2005

Articles


Usnesení Evropského parlamentu o lidských právech a bezpečnostní situaci v oblasti Sahelu

13. 6. 2012, RC-B7-0305/2012
 
[ 3. července 2014 | Autor: Zuzana Roithová - spoluautor ]
 

Evropský parlament,

–    s ohledem na závěry Rady Evropské unie o Mali / Sahelu ze dne 23. dubna 2012[1]

–    s ohledem na závěry Rady Evropské unie o Sahelu ze dne 23. března 2012[2], kterými se schvaluje koncepce řešení krize pro civilní misi SBOP v oblasti Sahelu určenou k poskytování poradenství, pomoci a výcviku,

–    s ohledem na zprávu ESVČ nazvanou „Strategie zaměřená na bezpečnost a rozvoj oblasti Sahelu: zpráva o pokroku, březen 2012“,

–    s ohledem na zprávu Rady bezpečnosti OSN o hodnocení dopadu libyjské krize na oblast Sahelu[3] a s ohledem na prohlášení Rady bezpečnosti OSN o Mali ze dnů 22. března[4], 26. března[5], 4. dubna[6] a 9. dubna 2012[7],

–    s ohledem na závěry Rady o strategii Evropské unie na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu ze dne 21. března 2011 (3076. zasedání Rady pro zahraniční věci),

–    s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU ze dne 18. května 2011 o demokratických zvratech v severní Africe a na Blízkém východě: jejich důsledky pro země AKT, Evropu a svět[8] a na jeho usnesení ze dne 23. listopadu 2011 o arabském jaru a jeho důsledcích na subsaharské sousedství[9],

–    s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 1. prosince 2011, v nichž podporuje vysokou představitelku, aby v úzké spolupráci s Africkou unií zahájila přípravu na zapojení SBOP do posílení regionálních bezpečnostních kapacit v oblasti Sahelu,

–    s ohledem na závěry Rady o Libyi ze dne 21. března, 23. května, 18. července 2011 a 23. března 2012,

–    s ohledem na závěrečnou zprávu Rady Evropské unie ze dne 1. října 2010 o bezpečnostní a rozvojové iniciativě v oblasti Sahelu[10],

–    s ohledem na dodatečná příslušná ustanovení Smlouvy o EU (SEU), zejména na články 3, 6, 21 a 39, a Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na články 205, 208, 214 a 222,

–    s ohledem na dohodu o partnerství AKT–EU („dohoda z Cotonou“) a zejména na články 1, 8, 25 a 28,

–    s ohledem na partnerství pro mír a bezpečnost mezi Afrikou a EU, zejména na iniciativy 2, 7 a 8 akčního plánu na období 2011–2013, které bylo schváleno na summitu Afrika-EU, který se konal ve dnech 29.–30. listopadu 2011 v Tripolisu,

–    s ohledem na Protokol k úmluvě Africké unie o prevenci a boji proti terorismu, který byl přijat 8. července 2004 na třetím řádném zasedání Konference Africké unie v Addis Abebě,

–    s ohledem na výzvu, kterou dne 17. dubna 2012 adresoval Pan Ki-mun lucemburskému parlamentu, v níž vyzval mezinárodní společenství, aby reagovalo na rostoucí konflikt a nepokoje v oblasti Sahelu, která trpí velkým suchem a kde roste počet vysídlených osob i ceny potravin a paliva,

–    s ohledem na naléhavou výzvu, kterou dne 5. června 2012 mezinárodnímu společenství adresovalo Hospodářské společenství států západní Afriky (ECOWAS) poté, co se uskutečnilo setkání na vysoké úrovni v Lomé v Togu, na němž státy řešily otázku potravinové bezpečnosti v oblasti, zejména v Senegalu, Mauritánii, Mali, Burkině Faso, Nigeru a Čadu,

–    s ohledem na strategický dokument nazvaný „Příprava na krizi v oblasti potravin a výživy v Sahelu a sousedních zemích“, který v únoru 2012 společně připravily a aktualizovaly organizace Action Against Hunger, Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Úřad Spojených národů pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA), Dětský fond OSN (UNICEF) a Světový potravinový program (WFP) a jenž regionální pracovní skupina pro potravinovou bezpečnost a výživu IASC uplatnila coby strategii pro lepší řešení případné nové krize v oblasti potravin a výživy v Sahelu v roce 2012,

–    s ohledem na výzvu různých agentur OSN – UNICEF, UNHCR a Světové zdravotnické organizace – ze dne 10. dubna 2012 požadující, aby byly ve prospěch milionů lidí v oblasti Sahelu, kteří se potýkají s nedostatečným zabezpečením potravinami, vyhrazeny další finanční prostředky,

–    s ohledem na výzvu agentury UNICEF, aby bylo pro Mali do konce roku vyčleněno 26 milionů USD s cílem uspokojit zdravotní a nutriční potřeby dětí,

–    s ohledem na svá předchozí usnesení o západní Africe, zejména na usnesení o Mali ze dne 20. dubna 2012[11],

–    s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU o politickém dopadu konfliktu v Libyi na sousední státy AKT a EU (101.157/konečné znění), které bylo přijato dne 30. května 2012 v dánském městě Horsens,

–    s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že oblast Sahelu je postižena suchem, povodněmi, degradací půdy, špatnou sklizní, vysokými cenami potravin, vysídlením, krizí uprchlíků, těžkou chudobou, slabou správou věcí veřejných a neustále se zhoršující situací v oblasti bezpečnosti a lidských práv v důsledku konfliktů, což postihuje miliony lidí v celé oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že osoby postižené politickou a potravinovou krizí žijí v extrémní chudobě, takže nemohou být naplněny jejich základní lidské potřeby a narůstá sociální napětí; vzhledem k tomu, že většina těchto osob jsou ženy, jimž chybí jakákoli ochrana, a představují proto mimořádně zranitelnou část populace;

C.  vzhledem k tomu, že ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly státy společenství ECOWAS v roce 2012 9% pokles produkce obilovin, přičemž v oblasti Sahelu se jednalo 26% pokles a Čad a Gambie zaznamenaly snížení o 50 %;

D.  vzhledem k tomu, že podle údajů OSN bylo krizí související se suchem a konflikty v oblasti Sahelu v západní Africe zasaženo 18 milionů lidí, přičemž v roce 2011 zahynulo 200 000 dětí na podvýživu a v současnosti je hrozbě závažné podvýživy vystaven milion dětí;

E.   vzhledem k tomu, že nestabilita, špatná správa věcí veřejných a korupce v zemích Sahelu spolu se zaostávajícím hospodářstvím způsobují těžkou chudobu a poskytují živnou půdu pro teroristické skupiny, překupníky drog a obchodníky s lidmi a skupiny zapojené do pirátství, obchodu se zbraněmi, praní peněz, nezákonné imigrace a sítí organizovaného zločinu, což tuto oblast destabilizuje a má negativní vliv i na sousední regiony;

F.   vzhledem k tomu, že je tato oblast vystavena znepokojujícímu nárůstu vazeb mezi překupníky drog z Latinské Ameriky a zemí západní nebo střední Afriky, a vzhledem k tomu, že představuje klíčovou tranzitní trasu pro dodávky drog do Evropy, což se týká více než 25 % celosvětové spotřeby kokainu; vzhledem k tomu, že tyto tendence vyžadují větší zapojení Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že konflikty v Libyi a Mali, při nichž stovky tisíc vysídlených lidí uteklo do Burkiny Faso, Nigeru a Mauretánie, negativně ovlivnily bezpečnostní situaci v regionu, který je sužován závažným nedostatkem potravin, nedostatkem vody, rostoucí kriminalitou a hlubokou nestabilitou;

H.  vzhledem k tomu, že libyjský konflikt způsobil v sahelsko-saharské oblasti rozšíření obrovského množství zbraní a nenadálý přísun těžkých zbraní, které v rukou různých teroristických a zločineckých skupin a obchodníků s drogami působících v této oblasti představují vážnou hrozbu pro bezpečnost a stabilitu celého subregionu;

I.    vzhledem k tomu, že se z Libye do Nigeru, Čadu, Mali a Mauretánie vrací bývalí bojovníci s velkým množstvím zbraní a munice a představují potenciální nové členy povstaleckých hnutí přidružených k al-Káidě v Islámském Maghrebu (AQIM) a zločineckých gangů, čímž přispívají k destabilizaci celé oblasti;

J.   vzhledem k toleranci, solidaritě a úctě k jedinci, které tradičně patří k islámskému náboženství v této oblasti;

K.  vzhledem k tomu, že chybějící smysluplný socio-ekonomický rozvoj, nespravedlivé rozdělení zdrojů, vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí, chronická chudoba, nejistota v zaměstnání a beznadějné sociální strádání hrají při náboru mladých lidí do teroristických skupin významnou úlohu;

L.   vzhledem k tomu, že povstalecké skupiny, jako je Boko Haram v Čadu a v Nigérii, jsou hrozbou pro stabilitu celé oblasti Sahelu;

M.  vzhledem k tomu, že tento vývoj spojený s obnovením tuaregského iredentismu v zemích, jako je Mali a Niger, ohrožuje stabilitu a územní celistvost zemí v sahelsko-saharské oblasti, zejména v Mauretánii a Burkině Faso;

N.  vzhledem k neskrývaným vazbám mezi teroristickými skupinami ze sahelsko-saharské oblasti  a obchodníky s omamnými látkami, zbraněmi, cigaretami a lidmi; vzhledem k tomu, že v uplynulých letech bylo uneseno a drženo jako rukojmí několik Evropanů;

O.  vzhledem k tomu, že v oblasti Sahelu je třeba bojovat proti terorismu mimo jiné takovými prostředky, jako jsou aktivní politika podporující rozvoj, sociální spravedlnost, právní stát a integrace; vzhledem k tomu, že je nezbytné skupinám místního obyvatelstva nabízet hospodářské vyhlídky, které přinesou alternativu k nelegální ekonomice;

 

P.   vzhledem k tomu, že oblouk Sahelu tvoří klíčovou oblast mezi subsaharskou Afrikou a Evropou, a proto je situace v sahelsko-saharské oblasti zásadní bezpečnostní otázkou jak pro Afriku, tak pro Evropu;

Q.  vzhledem k tomu, že v zájmu zesílení boje proti terorismu a posílení bezpečnosti v regionu je třeba zaktivovat všechny mezinárodní, regionální i vnitrostátní zúčastněné strany, například prostřednictvím strukturovaného dialogu;

R.  vzhledem k tomu, že strategie EU považuje Mauritánii, Mali a Niger za klíčové země Sahelu a uvádí, že nedostatečná vládní kapacita a systémová chudoba se vzájemně prohlubují;

S.   s ohledem na vážné negativní důsledky nedostatku bezpečnosti na hospodářství regionu, zejména na odvětví těžebního průmyslu a cestovního ruchu, na jeho rozvoj a tvorbu pracovních míst; vzhledem k tomu, že zhoršující se bezpečnostní situace vedla v několika zemích k pozastavení probíhajících rozvojových projektů v tomto subregionu, což má za následek nezaměstnanost mnoha mladých lidí, jejichž zranitelnosti mohou využít teroristické nebo zločinecké skupiny;

1.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršením bezpečnostní situace v oblasti Sahelu a vyzývá EU, aby úzce spolupracovala s úřady a parlamenty zemí tohoto regionu, občanskou společností i regionálními a mezinárodními orgány, včetně Africké unie a společenství ECOWAS, aby tak bylo možné komplexně řešit související politické, hospodářské, sociální a ekologické příčiny chudoby a podporovat hospodářský rozvoj, řádnou správu věcí veřejných a lepší přístup ke klíčovým infrastrukturám a základním službám pro místní obyvatelstvo a aby byla podpořena konsolidace státních orgánů, soudnictví, policie a celní správy s cílem posílit bezpečnost a právní řád v tomto regionu;

2.   jednoznačně odsuzuje veškeré pokusy o násilné uchopení moci, všechny teroristické činy a plenění nemocnic, škol, humanitárních agentur a vládních budov, všechny formy krutých a nelidských trestů spojených s uplatňováním práva šaría a veškeré válečné zločiny, únosy a vážné porušování lidských práv obyvatel Mali, zejména v severních oblastech, jež jsou v rukách povstalců, a vyzývá malijské úřady a Tuaregské hnutí za osvobození, aby prostřednictvím konstruktivního dialogu usilovaly o dosažení mírového a trvalého řešení;

3.   zejména odsuzuje zvěrstva spáchaná na civilním obyvatelstvu, která jsou namířena obzvláště proti ženám a dětem, a především zavrhuje využívání únosů a znásilňování coby válečných zbraní;

4.   naléhavě vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby urychlila provádění jednotlivých prvků strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu; podporuje závazek Rady přispět k rozvoji mírové a stabilní oblasti, v níž bude zajištěna potravinová soběstačnost;

5.   připomíná, že vzhledem k tomu, že jsou bezpečnost a rozvoj úzce propojeny, je zlepšení bezpečnostní situace nezbytným předpokladem pro hospodářský růst a snížení chudoby v této oblasti; vyzývá tedy EU, aby zavedla nástroje ke zvýšení bezpečnosti v této oblasti, jež budou zaměřeny zejména na budování kapacit v příslušných zemích a na podporu a posilování komplexního dialogu mezi hlavními regionálními zúčastněnými stranami;

6.   vyzývá Komisi a ESVČ, aby při provádění strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu (zaměřenou na čtyři typy opatření: rozvoj, řádná správa věcí veřejných a řešení vnitřních konfliktů; politická a diplomatická opatření; bezpečnost a právní stát; opatření proti násilnému extremismu a radikalizaci) přijala jako hlavní zásadu propojení bezpečnosti s rozvojovými potřebami, zejména zabezpečením potravin;

7.   vítá protiteroristický program pro oblast Sahelu, informační systém pro západní Afriku, mírový a bezpečnostní projekt ECOWAS a akční plán ECOWAS zaměřený proti omamným látkám a trestné činnosti, jež jsou prováděny v rámci strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu, i regionální iniciativy, jako je ta, již pořádá Africké centrum pro studium a výzkum terorismu o kapacitě vnitrostátních právních systémů reagovat na terorismus;

8.   domnívá se, že strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje v oblasti Sahelu sice přináší pozitivní výsledky, musí však řešit riziko roztříštěnosti a zlepšit synchronizaci opatření přijímaných EU v rámci různých nástrojů zaměřených na oblast Sahelu;

9.   vyzývá Radu a členské státy, aby ve spolupráci s ostatními zeměmi tohoto regionu, OSN a dalšími mezinárodními partnery uvolnily veškeré dostupné prostředky na podporu bezpečnosti a rozvoje v sahelsko-saharské oblasti;

10. vítá pomoc západoafrického společenství ve výši 80 milionů USD, která byla přislíbena v reakci na naléhavou krizi v oblasti Sahelu a zároveň vítá i skutečnost, že humanitární pomoc EU určená pro oblast Sahelu se od začátku roku 2012 zvýšila ze 45 milionů EUR na více než 120 milionů EUR, a naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zajistily, že tato pomoc bude využita pro ty, kdo ji potřebují; zároveň vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo nezbytné finanční prostředky na řešení potravinové krize a nedostatečné bezpečnosti v této oblasti;

11. zdůrazňuje, že oblast Sahelu patří k regionům, které jsou nejvíce zasaženy změnou klimatu a ztrátou biologické rozmanitosti, a že tato skutečnost má značný dopad na zemědělství, zemědělce a život místního obyvatelstva a vede ke zvyšování chudoby a nerovností; vítá opatření organizace FAO, která přijala ve spolupráci se stálým mezistátním výborem pro kontrolu sucha v Sahelu (CILSS), sítí včasného varování před hladomorem (FEWSNET), Světovým potravinovým programem a vládami;

12. naléhavě vyzývá EU, aby v koordinaci s ostatními dárci přijala rozhodnou vedoucí úlohu a zavedla rychlá opatření s cílem předejít tomu, aby se krize v oblasti Sahelu přeměnila v katastrofu, očekává se totiž, že humanitární situace v této oblasti bude i nadále kritická, a to přijnejmenším do hlavní sklizně na podzim tohoto roku;

13. je přesvědčen, že pro mezinárodní společenství je ze střednědobé až dlouhodobé perspektivy nezbytné zaměřit svou činnost na posílení schopnosti příslušných skupin obyvatel vyrovnávat se s budoucími suchy a ostatními naléhavými situacemi, a snížit tak jejich závislost na pomoci při mimořádných událostech, zkvalitnit strategie v případě hladomoru a bojovat proti strukturálním nedostatkům, čímž bude daný problém řešen účinnějším způsobem;

14. naléhavě vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby své činnosti zaměřily na úsilí chránit živobytí těch nejzranitelnějších domácností, zlepšit situaci pastevců, chovatelů dobytka a zemědělců, podpořit řízení/zachování přírodních zdrojů, jako je voda, stromy a půda, poskytovat nejzranitelnějším rodinám a zejména ženám integrovanou potravinovou pomoc v mimořádných situacích, více se zaměřit na snižování rizik a řízení v případě katastrof, a to na místní, vnitrostátní a regionální úrovni, a podpořit koordinaci a intenzivnější řízení informací o bezpečnosti potravin a systémy včasného varování;

15. domnívá se, že je naléhavě třeba podpořit iniciativy zaměřené na posílení dialogu a zvyšování schopnosti místních společenství vzdorovat a čelit přitažlivosti terorismu a náboru mladých lidí teroristickými a dalšími zločineckými skupinami, mj. podporou zaměstnanosti mladých lidí a odbornou přípravou;

16. vybízí státy ze sahelsko-saharské oblasti, nové libyjské orgány a příslušné vícestranné agentury k přijetí veškerých nezbytných opatření, jež by zabránila šíření zbraní v této oblasti vytvořením vhodných mechanismů, které umožní kontrolu a zajištění vnitrostátních hranic v celém regionu, včetně mechanismu, který zamezí předávání ručných palných a lehkých zbraní, k provádění programů zaměřených na shromažďování a ničení nelegálních ručních palných a lehkých zbraní a k přijetí opatření umožňujících výměnu informací a společné bezpečnostní operace v regionu;

17. vítá skutečnost, že Alžírsko, Mali, Mauritánie a Niger zřídily v roce 2010 Společný řídící operační výbor (CEMOC) za účelem koordinace boje proti terorismu, organizovanému zločinu a obchodování s omamnými látkami v sahelsko-saharské oblasti;

18. vyzývá celé mezinárodní společenství a zejména EU, aby zintenzivnily svou spolupráci se zeměmi v sahelsko-saharské oblasti a společenstvím ECOWAS v boji proti terorismu a organizovanému zločinu, zejména navýšením prostředků pro operační výbor CEMOC;

19. vyzývá k tomu, aby všechna opatření přijatá v boji proti terorismu byla v souladu s mezinárodními úmluvami a protokoly o lidských právech;

20. zdůrazňuje, že by se měla přijmout účinná opatření, jež by teroristům a jejich spojencům zabránila v přístupu k finančním prostředkům, a vyzývá státy regionu, aby přijaly opatření doporučovaná Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), konkrétně reformu systému trestního soudnictví, protikorupční zákony, lepší sledování obchodu s lehkými zbraněmi a zmrazení podezřelých bankovních účtů;

21. připomíná a odsuzuje únosy dvou francouzských občanů, jednoho Švéda, Holanďana a jednoho obyvatele Jihoafrické republiky s britským pasem, k nimž došlo ve dnech 24. a 25. listopadu 2011, a vraždu jednoho německého občana, který se svým únoscům postavil na odpor; poukazuje na to, že tímto se počet zajatců ze zemí EU v oblasti Sahelu zvýšil na dvanáct osob, neboť al-Káida působící v Islámském Maghrebu stále zadržuje dva španělské a jednoho italského občana, kteří byli uneseni v západním Alžírsku v říjnu 2011, čtyři francouzské státní příslušníky unesené v září 2010 v Nigeru a švýcarského misionáře uneseného dne 15. dubna 2012 v Timbuktu;

22. doufá, že případná mise v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), o níž by vláda Mali oficiálně požádala, pomůže zemím v tomto subregionu účinněji kontrolovat jejich hranice a zejména bojovat proti obchodování se zbraněmi, omamnými látkami a lidmi;

23. oceňuje opatření společenství ECOWAS, Africké unie, OSN a sousedních zemí, která mají Mali pomoci s návratem k ústavnímu pořádku a zahájit konkrétní kroky na ochranu nezávislosti, jednoty a územní celistvosti této země; bere na vědomí výsledek konference, která se pod záštitou burkinafaského prezidenta Blaisea Compaoréa (jehož společenství ECOWAS jmenovalo zprostředkovatelem) konala ve dnech 14. až 15. dubna 2012 v Ouagadougou, a doufá, že bude rychle upřesněn harmonogram a způsob přechodu k novému režimu;

24. vyzývá EU a její členské státy, aby v oblasti Sahelu věnovaly mimořádnou pozornost situaci žen a dívek a přijaly všechna nezbytná opatření k zajištění jejich ochrany před všemi formami násilí a porušováním jejich lidských práv;

25.       pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálním tajemníkům OSN a Africké unie, společenství ECOWAS a členským státům EU.


[1] Doc. 9009/12.

[2] Doc. 8067/12.

[3] S/2012/42.

[4] SC/10590.

[5] SC/10592.

[6] SC/10600.

[7] SC/10603.

[8] OJ C 327, 10.11.2011.

[9] AKT-EU/101/111/11/konečné znění

[10] Doc 14361/10.

[11] Přijaté texty, P7_TA(2012)0141.


Chci být informován o aktualitách - RSS
Webhosting a SEO pro server www.roithova.cz zajištuje Rozhled